Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Helyiségbérlet

Kedvezményes helyiségbérleti lehetőség civil szervezeteknek

2020. július 13. hétfő

A Józsefvárosi Önkormányzat számára fontos, hogy a kerületben sok civil szervezet találjon otthonra.

Ennek érdekében az Önkormányzat lehetőséget biztosít a kedvezményes helyiségbérletre azoknak a civil szervezeteknek, amelyek az alábbi területeken tevékenykednek:

•    egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése

•    szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése)

•    gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

•    köznevelés

•    képzés, képességfejlesztés

•    kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység

•    művészeti tevékenység

•    sport, ifjúsági ügyek

•    nemzetiségi ügyek

•    esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység

Bérleti díj az első évben

Önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére történő új bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a 6%-a. Az, hogy ez pontosan mennyi, csak azután derül ki, miután a kérelem beérkezik és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) megrendeli a helyiség forgalmi értékének megállapítására szolgáló értékbecslést. Ezután ebből lehet számolni a bérleti díjat.

Kedvezményes bérleti díj

Mikor lehet kedvezményes bérleti díjat kérni?

Kedvezményes helyiségbérleti díjat akkor kérhet egy szervezet, ha első éves beszámolóját benyújtotta a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság részére, és azt a bizottság elfogadta.

Hogyan kell kérni a kedvezményes bérleti díjat?

Kedvezményes bérleti díjat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-n keresztül lehet igényelni, a Helyiséggazdálkodási irodában, melynek az elérhetősége itt található: http://jgk.hu/193-helyiseggazdalkodasi-iroda

Ki dönt a kedvezményes bérleti díjról?

A kedvezményes bérleti díjat a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság határozhatja meg a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján.

Mennyi kedvezményt lehet kapni?

a)    amennyiben a szervezet havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet, a bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a 4%-a,

b)    amennyiben a szervezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet, a bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a 2%-a,

c)    amennyiben a szervezet havonta legalább 8 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet, a bérleti díj mértéke a mindenkori közös költséggel vagy üzemeltetési költséggel megegyező összeg.

d)    az a), b) és c) pont alapján kedvezményes bérleti díj állapítható meg a helyiségben végzett tevékenység gyakoriságának figyelmen kívül hagyásával is, amennyiben a szervezet egynél több önkormányzati bérleménnyel rendelkezik, abban az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végez és az egyik helyiséget raktározási tevékenységre használja.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a kedvezmény igényléséhez?

A kedvezményes bérleti díj megadásának előzetes feltétele, hogy a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság igazolja, hogy a legalább 1 éve bejegyzett és működő szervezet Józsefváros lakossága érdekében látja el a tevékenységét, amelyhez a civil szervezetnek szakmai beszámolót, valamint szakmai tervet kell becsatolnia a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Helyiséggazdálkodási iroda részére. A szervezet a szakmai tervét minden év március 15-ig, az előző évi beszámolóról a tárgyév május 31-ig kell beküldeni a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Helyiséggazdálkodási irodájába.

A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének további feltétele, hogy a szervezet a következő feltételeknek eleget tegyen:

a)    honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az Önkormányzatot,

b)    a legalább havi rendszerességű helyiséghasználatot igénylő eseményekről (fogadó óra, gyűlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjön értesítést, meghívót az Önkormányzatnak. Az események népszerűsítésére az Önkormányzat a honlapján, közösségi portál profilján „civil eseménynaptárt” hoz létre és működtet. Ezeket a híreket az önkormányzat Közösségi Részvételi Irodájának kell elküldeni a reszvetel@jozsefvaros.hu címre.

c)    minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét, amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefvárosi lakosok érdekeit.

d)    az előző évi tevékenységéről nyújtson be beszámolót tárgyév május 31. napjáig.

e)    a helyiségben az alapszabályában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

Van lehetőség arra, hogy azonnal, már az első évben kedvezményesen béreljen helyiséget?

Nincs. Az első évben a bérleti díj mindenképpen a forgalmi érték 6%-ának megfelelő összegű nettó éves bérleti díjon kerül meghatározásra. A fent ismertetett kedvezményekre csak az első év letelte után lehet jogosult a bérlő.

Milyen egyéb fizetési kötelezettségei vannak a civil szervezetnek?

A szervezetnek az első évben a bérleti díjon felül meg kell fizetnie a közüzemi és különszolgáltatási díjakat is, ideértve a közös költséget. A szerződés megkötése előtt a bruttó bérleti díj háromszorosát kitevő óvadékot köteles megfizetni (kaució), ami a szerződés megszűnése esetén – amennyiben abból nem került levonásra összeg – visszajár. Ezen felül a bérlőnek a szerződés mellett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie közjegyző előtt, amelynek összege szintén a bérlőt terheli. A közjegyzői okirat végrehajtható, vagyis amennyiben a bérlő bérleti díjat nem fizeti, a JGK-nak lehetősége van közjegyző előtt felmondani a szerződést, és erre a felmondásra alapozva közvetlenül végrehajtást kezdeményezni (pénzfizetésre és kiürítésre).

Függ-a bérleti díj, valamint a kedvezmény mértéke a helyiségben végzendő tevékenységtől?

Amennyiben önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetként kívánja bérelni a helyiséget (lásd a bevezetőben megfogalmazott célok), úgy az első évben a tevékenységtől függetlenül 6%-on kerül megállapításra a helyiség bérleti díja. A kedvezményre való jogosultság tekintetében szintén nincs jelentősége annak, hogy milyen tevékenységet végez a helyiségben.

A helyiség felújítására kaphat-e a civil szervezet kedvezményt?

Amennyiben a felújítás jogszabály alapján a bérbeadót terhelné, a helyiség felújítása esetén lehetőség van arra, hogy a bérlő által a felújításra fordított összeg beszámítására kerüljön a bérleti díjba (bérbeszámítás). Tekintettel arra, hogy az első év után a helyiségre fizetendő bérleti díj akár csupán közös költség összegű is lehet, a bérbeszámítás lehetősége a kedvezménnyel élők esetében korlátozott. A bérbeszámítási kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzati bizottság dönt.

Van jelentősége a bérleti díj, a kedvezmény, valamint a bérbeadási folyamat szempontjából annak, hogy milyen helyiséget kíván bérbe venni?

A bérleti díjra és a kedvezmény összegére a helyiség elhelyezkedésének (utcafronti, udvari, pinceszinti stb.) csak annyiban van hatása, hogy a helyiség mekkora forgalmi értékkel bír. Magasabb forgalmi érték magasabb összegű bérleti díjat eredményez.Amennyiben a helyiség forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja, úgy a bérbeadásra kizárólag nyilvános pályáztatás útján van lehetőség.  A pályázati eljárás során a pályázók zárt borítékban adják le pályázataikat és a legjobb pályázati ajánlatot tevő szervezettel fog az Önkormányzat szerződést kötni. A pályázati eredmények megállapítására a tulajdonosi joggyakorló bizottság jogosult. A pályázati feltételek adott esetben eltérőek lehetnek.

A pályázatokat a JGK honlapján, a JGK hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, valamint a Józsefváros újságban kell közzétenni. További információ: http://jgk.hu/42-helyiseg-berbeadasi-palyazatok

Határozott vagy határozatlan ideig tart a bérleti szerződés?

A kérelmező a bérbevételi kérelme előterjesztésekor nyilatkozhat, hogy határozott vagy határozatlan idejű bérleti jogviszonyt kíván létrehozni. Arról, hogy a jogviszony milyen időtartamra jön létre a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzati bizottság dönt.

Ki segít Önnek, ha helyiséget szeretne bérelni az önkormányzattól?

Ha Ön civil szervezet részére szeretne helyiséget bérelni a Józsefvárosi Önkormányzattól, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Helyiséggazdálkodási Irodájával, melynek elérhetőségeit itt találja: http://jgk.hu/193-helyiseggazdalkodasi-iroda

Vonatkozó rendeletek

A nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos helyi rendeleteket itt találja:

A 35/2013. (VI. 20.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet módosításáról: http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/1762_2015_49_a_35-2013_vi_20.doc

35/2013. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről: http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/2700_2013_35_az_onkormanyzat_tulajdonaban_allo.pdf

23/2007. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról: http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/2596_2007_23_a_lakasok_es_nem.pdf

248/2013. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjáról – letölthető innen

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben