Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pályázatok

Pályázati felhívás 8 darab felújítandó lakás bérbeadására

2020. november 03. kedd

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 4. napja (hétfő) 18 óra

A pályázati anyag átvehető a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál (Budapest VIII. ker., Őr u. 8.) vagy letölthető innen: http://jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

Az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 08.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig.

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen (LNR-J/2/2020): jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat kiírásának időpontja: 2020. november 2. napja (hétfő)

Benyújtásának helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál (Budapest VIII., Őr u. 8. Tel: 314-10-98, 313-84-28) vagy elektronikus úton itt: http://jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat zárt borítékban, személyesen az alábbi időpontokban nyújtható be:

hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig;

szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig;

pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig.

A pályázat elektronikus úton is leadható itt (ebben az esetben nem szükséges aláírás az űrlapra): http://www.jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 4. (hétfő) 18 óra

A pályázat bontásának helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási iroda ügyfélvárója (Budapest VIII. kerület, Őr u. 8.)

A pályázat bontásának ideje: 2021. január 5. napja (kedd) 11.00 óra

A pályázat eredményhirdetésének időpontja: A pályázat eredményét legkésőbb 2021. március 5. napjáig ki kell hirdetni. Az elbírálási határidőt a Bonyolító egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.

A pályázható lakások adatai:

Megpályázható lakások száma

A pályázó legfeljebb összesen 3 lakás bérbevételére, a sorrend megjelölésével nyújthat be pályázatot. Amennyiben a pályázó több lakásra (az előzőekben írtak alapján, maximum 3 lakásra) kíván pályázni, minden egyes lakásra külön-külön jelentkezési lapot kell kitölteni.

A lakáspályázat célja

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kiemelkedően jelentős lakásállománnyal rendelkezik, azonban rossz állapotuk miatt a lakások 20 százaléka üresen áll. Az Önkormányzat elkötelezett az iránt, hogy az üres lakások közül minél többet bérbe tudjon adni. A korábbi gyakorlattól eltérően fontos szempont az is, hogy minél többféle igényt ki tudjunk elégíteni: legyenek lakások olyanok számára is, akik képesek a felújítatlan lakás rendbehozására és olyanok számára is, akik erre anyagi vagy egyéb okokból csak részlegesen vagy egyáltalán nem képesek. Ennek megfelelően az Önkormányzat a későbbiekben a lakások felújítottsági szintje szerint többféle pályázatot is meghirdet. Jelen pályázat azoknak szól, akik nem rendelkeznek lakással és vállalják a megpályázott lakások felújítását.

A pályázat fontos új jellegzetessége, hogy a pályázóknak a jelentkezéskor csak nyilatkozatot kell tenniük az egyes feltételek fennállásáról, de nem kell azokat hivatalosan igazolniuk. A tényleges igazolásokat csak az első 5 helyezettnek kell bemutatnia. Ezzel a megoldással jelentősen csökkennek mind a pályázók, mind pedig az Önkormányzat adminisztratív terhei.

A lakáspályázat típusa

A jelen bérlakás-pályázat olyan lakással nem rendelkező, Józsefvárosban a kiírást megelőzően legalább egy éve (azaz legalább 2019. november 2. óta) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kerületi polgárok lakhatási gondjaiban kíván segítséget nyújtani, akik vállalják a megpályázott lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának megteremtését. Az előző pályázattól eltérően most nem piaci, hanem költségelvű lakbéren hirdetjük meg a lakásokat. A lakbér pontos mértékét a pályázati kiírás tartalmazza, a lakás elhelyezkedésétől, komfortfokozatától függően havi 300 és 400 Ft/négyzetméter között van.

Hogyan igazolja a pályázó, hogy a megpályázott lakás felújítását elvégzi?

A pályázat kiírása minden lakásra tartalmazza a becsült felújítási költséget. Ez a becslés úgy készült, mintha minden munkát építési vállalkozó végezne el, a saját erős kivitelezés ennél várhatóan olcsóbb lesz. A kiírás különválasztva tartalmazza a kötelezően elvégzendő és a javasolt munkákat. A kötelező munkák elvégzéséről a nyertessel a JGK részletes megállapodást köt, ami magába foglalja az ellenőrzés menetét is.

Ki vehet részt a lakáspályázaton?

A pályázaton részt vehet, aki:

-    legalább egy éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy egy éves bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik Józsefvárosban,

ÉS

-    lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, vagy amennyiben lakóingatlan tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van. (Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni!)

ÉS

-    nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával.

További feltételek

-    A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a kapcsolódó külön szolgáltatási és a közüzemi díjakat (szemétszállítás, villany, fűtés, víz-csatorna, gáz, stb.) is.

-    A lakásba együtt költözők száma nem haladhatja meg a lakás alapterülete alapján számított 6 m2/fő számát.

-    A pályázó tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a költségelvű bérleti díjat kifejezetten annak érdekében állapította meg, hogy a bérbeadót terhelő munkálatok költéségét ily módon térítse meg a bérlő részére.

Ki nem vehet részt a lakáspályázaton?

Nem vehet részt a pályázaton:

-    akinek bármely jogcímen helyi adótartozása van,

-    aki saját maga vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozója beköltözhető lakás tulajdonjogával, bérleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik,

vagy

-    aki jogcím nélkül használ vagy 5 éven belül használt önkormányzati lakást,

-    aki a bérbeadás iránti kérelem vagy a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében megszüntette, vagy magánforgalomban elcserélte kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra,

-    aki a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 10 éven belül az Önkormányzattól vásárolt lakását eladta,a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül önkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogerős bírósági ítélet állapította meg

-    aki a korábbi józsefvárosi önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződését a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül felmondta, vagy akinek a bérleti jogviszonyát a bérbeadó felmondta

1 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be az a pályázó, aki:

-    a pályázathoz kapcsolódó adatairól valótlan nyilatkozatot adott, vagy

-    a bérleti szerződés megkötését követően nem tett eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének

Mikor érvénytelen a pályázat?

A fenti szabályokon túlmenően a pályázat érvénytelen, ha:

- a pályázó nem írja alá a jelentkezési lap minden oldalát,

- a pályázatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (postai vagy elektronikus úton)  kézbesítették,

- a pályázó a pályázati a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,

- a pályázatot nem a kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,

- a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő pályázatot,

- a pályázó valótlan adatot közölt,

- a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,

- a pályázó legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem csatolja a jelentkezési lap mellé a jelentkezési lap mellékletét képező nyilatkozatokat, amelyek a következők:

a)    a pályázati feltételek megismeréséről szóló nyilatkozat (jelentkezési lap 1. számú melléklet),

b)    a pályázó beköltözhető lakóingatlanának tulajdonjogáról, vagy haszonélvezeti jogáról szóló nyilatkozat (jelentkezési lap 2. számú melléklet),

c)    pályázóval az összes együtt költöző lakóingatlan tulajdonjogáról, vagy haszonélvezeti jogáról szóló nyilatkozat (jelentkezési lap 3. számú melléklet, annyi példányban kinyomtatva és kitöltve ahány együtt költöző van),

d)    pályázó külön nyilatkozata (jelentkezési lap 4. számú melléklet)

e)    lakás felújítására vonatkozó nyilatkozat (jelentkezési lap 5. számú melléklete)

f)    adatkezelési nyilatkozat (jelentkezési lap 6. számú melléklete)

- ha a pályázó a jelentkezési lapot, vagy a nyilatkozatokat nem írja alá, illetve szükség esetén (siket, vak, stb.) a záradékot a tanúk nem írják alá.

A pályázatok értékelésének szempontjai

Józsefvároshoz való kötődés

A jelenlegi lakhatás

Együtt költözők

A lakásba együtt költöző lehet: házastárs, anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, gyermek, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek és annak házastársa, eltartó, testvér, unoka, élettárs, egyenes ági rokonának házastársa, továbbá örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermeke és annak házastársa.

Milyen igazolásokat kell benyújtani a pályázathoz?

Fontos tudni, hogy a szükséges igazolásokat a legtöbb pontot elérő pályázóknak kell benyújtaniuk. Bonyolító a pályázatok bírálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására, amelyek az alábbiak:

a) pályázó és az együtt költözők személyi okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolata,

b)  30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a pályázó lakcíméről és családi állapotának igazolásáról,

c) a pályázó és a vele együtt költöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratokat (születési anyakönyvi kivonat) másolatban,

d)  a pályázó lakhelye szerint illetékes Önkormányzattól, a helyi adótartozásról szóló igazolás eredeti példánya.

A plusz pontok igazolására szolgáló iratok az alábbiak:

a)    30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a pályázóval együttköltöző, valamint a jelenleg egy háztartásban élők lakcímének igazolásáról,

b)  A jelenleg lakott lakás tulajdonosának 2 tanúval ellátott nyilatkozata a lakás komfortfokozatáról és a lakásban lakó személyek számáról, és a szobaszámról, amennyiben az eltér a tulajdoni lapon szereplő szobaszámtól,

c)  30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért nem hiteles tulajdoni lap másolat is).

d)  Józsefvárosi intézmény igazolása arról, hogy a pályázó az intézményben lakik, eredeti példányban

e) Igazolás arról, hogy a pályázó állami gondozott volt, illetve a vele együttköltöző állami gondozott, vagy állami gondozott volt, eredeti példányban.

f)   Igazolás a tartós betegségről, eredeti példányban.

g) Igazolás arról, hogy a pályázó a józsefvárosi Önkormányzat vagy annak intézménye, illetve 100%-os józsefvárosi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságának dolgozója, eredeti példánya

Hogyan zajlik a hiánypótlás?

A Bonyolító 2021. január 18. napja és 2021. január 22. napja között a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda munkatársai útján adja ki a szükséges hiánypótlási felhívásokat, amelyet a pályázó személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet át.

A hirdetményi úton közölt felhívásban szereplő pályázóknak az igazolások csatolására vonatkozó 2. hiánypótlásra 2021. február 10. napja és 2021. február 15. napja között (ügyfélfogadási időben) van lehetősége.

A pályázat nyertese

Bonyolító a csatolt iratok áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat.

Abban az esetben, ha az első 5 helyezett között azonos pontszámot elérő pályázók is vannak, közöttük sorolást tart.

A sorsolás megtartásának időpontját – amennyiben szükséges – Bonyolító a pályázat meghirdetésével azonos módon, hirdetmény útján közli.

A sorsolás helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda (Budapest VIII., Őr u. 8.).

A sorsolás eredménye alapján az önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága dönt az első öt pályázóról, és az elért pontszámokról.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben