Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Támogatás

Igényelje a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást!

2020. június 29. hétfő

Részletes információk a támogatás igénylésének folyamatáról és feltételeiről

Mi az a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás?

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás egy éven keresztül havi 2000 forinttal csökkenti a támogatásban részesülő háztartások rezsiszámláját. A támogatást a távhő VAGY a víz-, csatorna- és szemétszállítási díj megfizetéséhez lehet igénybe venni. A díjtámogatásra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult.

Mennyi a támogatás összege?

Távhő díjtámogatás: 2000 Ft/hó

Víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatás

•    vízszolgáltatás:750 Ft/hó

•    csatornaszolgáltatás:750 Ft/hó

•    szemétszállítás:500 Ft/hó

A fővárosi díjtámogatásra jogosult csak egy fajta díjtámogatást vehet igénybe, vagyis VAGY a távhő-szolgáltatásra VAGY a víz-, csatorna és szemétszállítási díjra veheti igénybe a támogatást.

Mikor és mennyi támogatást lehet kapni?

A díjtámogatást 2020. július 1-től lehet igényelni.

A díjtámogatás legkorábban 2020. szeptember 1-től 12 hónapon keresztül vehető igénybe.

A díjtámogatás az igénylés benyújtását követő második hónaptól jár.

Ki jogosult a lakásrezsi támogatásra?

Díjtámogatásra az a személy jogosult, aki védendő áram- vagy gázfogyasztónak minősül, és igazolja a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételét vagy annak kezdeményezését. Arról, hogy hogyan válhat védendő fogyasztóvá, itt kaphat részletes információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75647/vedendo-fogyasztokent-nagyobb-vedelemben-reszesul

Mik a díjtámogatás feltételei?

A támogatás megállapításához a kitöltött igénylőlap és a kapcsolódó igazolás hiánytalan benyújtására van szükség.

Díjtámogatásban csak azok részesülhetnek, akik a díjtámogatással csökkentett összegű számlákat időben kifizetik.

Aki a számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 90 napig nem fizeti meg, az elveszíti az adott hónapra a díjtámogatást, amely visszavonásra kerül.

A támogatási időszakon belüli hátralékban maradás esetén a hátralékot a teljes számlaösszegre kell számításba venni.

Az is beadhat díjtámogatásra kérelmet, aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt,. Hogyan lehet díjtámogatás igényelni?

Az igényléshez szükséges igénylőlap a Hálózat Alapítvány honlapjáról tölthető le: http://www.halozatalapitvany.hu/article/fovarosi-lakasrezsi-tamogatas

Az igénylőlap átvehető bármely kerületi önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján is.

FIGYELEM! A távhő-szolgáltatási díjtámogatásra és a víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatásra különböző űrlapokon kell beadni támogatást

Ha az igénylő már szerepel a védendő fogyasztók nyilvántartásában, akkor az igénylőlaphoz igazolásként csatolni kell az áram- vagy földgáz-szolgáltatótól kapott „Tájékoztató a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételről” című dokumentumot, vagy annak másolatát.

Aki még csak most kezdeményezi felvételét a védendő fogyasztók nyilvántartásába, akkor az igénylőlaphoz igazolásként csatolni kell a védendő fogyasztók nyilvántartásába való felvételről szóló „Kérelem” elnevezésű nyomtatványt, vagy annak másolatát.

Hol lehet és hogyan lehet beadni a kérelmet a díjtámogtásra?

A kitöltött és aláírt igénylőlapot a csatolt igazolással együtt személyesen az alábbi helyeken tudja leadni:

Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66-68

Telefon: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533

Hétfőn: 9.00 – 11.00 és 14.00 – 16.00

Szerdán: 9.00 – 11.00 és 14.00 – 16.00

Pénteken: 9.00 – 11.00

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Támpont Információs Szolgálat

1082 Budapest Baross u. 63-67.

Hétfőn: 13.30-18.00

Szerdán: 08.15-16.30

Pénteken: 08.15-11.30

Amennyiben a Családtámogatási Irodán vagy a Támponton adja le igénylését, akkor kérjük, hogy az igénylőlapot és az igazolást tegye bele egy borítékba vagy tűzze őket össze. Ebben az esetben nem szükséges sorban állnia, hanem elég, ha az igénylőlapot és az igazolást bedobja az erre rendszeresített dobozba. Kérjük, hogy egyéb kérelmet NE dobjon be ebbe a dobozba!

Az igénylőlapot és az igazolást postán ajánlott küldeményként is fel lehet adni a következő címre: Hálózat Alapítvány 1519 Budapest Pf. 345

Hogyan lehet valakiből védendő fogyasztó?

Védendő fogyasztó az a rászoruló, vagy akinek a háztartásában élő személy:

a) időskorúak járadékában részesül (Kormányhivatal)

VAGY

b) aktív korúak ellátására jogosult (Kormányhivatal)

VAGY

c) gyermekek otthongondozási díjában részesül (Kormányhivatal)

VAGY

d) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül (Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Iroda)

VAGY

e) ápolási díjban részesül (Kormányhivatal)

VAGY

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Iroda)

VAGY

g) otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül (Kormányhivatal)

VAGY

h) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket

VAGY

i) a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll

VAGY

j) fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül (Magyar Államkincstár).

Ha Ön már kapja a fenti ellátások valamelyikét, akkor a védendő fogyasztók nyilvántartásába annál a hatóságnál lehet kérni a felvételt, ahonnan az ellátást kapja (ezt zárójelben jeleztük).

Aki a felsorolt ellátások valamelyikére jogosult, de abban még nem részesül, annak először kezdeményeznie kell az ellátás megítélését a Kormányhivatalnál, a Magyar Államkincstárnál vagy a Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Irodájánál. Hogy melyiket pontosan hol kell igényelni, azt fent zárójelben jelöltük meg. Ha megítélték az ellátást, akkor lesz jogosult arra, hogy kérje felvételét a védendő fogyasztók nyilvántartásába. Ezt annál a hatóságnál lehet kérni, ahonnan az ellátást kapja.

A védendő fogyasztók nyilvántartásába való felvételhez a „Kérelem” nyomtatványok az alábbi helyeken érhetők el:

ELMŰ-ÉMÁSZ (áram) https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/dokumentumtar

NKM (gáz) https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Tovabbi-ugyek/Vedendo-fogyasztoi-informaciok

Mire jogosít a védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel?

Szociálisan rászoruló fogyasztó

A szociálisan rászoruló fogyasztónak joga van a részletfizetéshez, a fizetési haladékhoz, valamint az előre fizető mérőórához.

Díjhátralék esetén a szociálisan rászoruló áramfogyasztó a második fizetési felszólítás kézhezvételét követő 5 napon belül, a szociálisan rászoruló gázfogyasztó a második fizetési felszólításban megjelölt határidőig kérhet részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot.

Előre fizetős mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli. Az előre fizető mérő felszerelésének a költsége az elosztó hálózati engedélyest terheli.

Díjhátralék esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó csak abban az esetben kapcsolható ki az áram- és gázellátásból, ha az előre fizetős mérő felszerelésébe nem egyezik bele, vagy annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja.

Amennyiben a lakossági fogyasztó szociálisan rászorulóként a díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg - a nyilvántartásba történő felvételének esetére - kérheti az előre fizető mérő felszerelését.

FONTOS! Védendő fogyasztói nyilvántartásban lévők esetén a nyilvántartásból törlik azt, aki a jogosultságának ismételt igazolására köteles, de ennek a kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget.

Fogyatékkal élő védendő fogyasztó

A fogyatékkal élő védendő fogyasztókat a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. Fizetési késedelem esetén sem lehet kikapcsolni az áramszolgáltatásból az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek a kikapcsolás az egészségét vagy az életét veszélyeztetné.

FONTOS! Védendő fogyasztói nyilvántartásban lévők esetén a nyilvántartásból törlik azt, aki a jogosultságának ismételt igazolására köteles, de ennek a kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget.

A védendő áram- és gázfogyasztókat megillető kedvezményekről további tájékoztatást található az ELMŰ-ÉMÁSZ (áram) és az NKM (gáz) honlapján.

Hogyan történik a díjtámogatás jóváírása a számlán?

A Fővárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzattól havonta egyszer begyűjti az igénylőlapokat a csatolt igazolással együtt, amit eljuttat a Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak.

A Díjbeszedő Holding Zrt. vagy a FŐTÁV Zrt. a Hálózat Alapítványtól kapott névlista és a díjtámogatás összegének átutalása alapján a számlákon feltünteti a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás havi összegét és a számlákat a havi támogatás összegével 12 hónapon keresztül minden hónapban csökkenti.

Hol kérhet további információ?

Hálózat Alapítvány

1519 Bp. Pf. 345

halozat-alapitvany@dbrt.hu

 1-382-8740

Azoknak, akik a víz-, csatorna és szemétszállítási díjtámogatásra nyújtanak be kérelmet:

Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelő Csoportja

1518 Bp. Pf. 35

061-999-6250

Azoknak, akik a távhő díjtámogatásra nyújtanak be kérelmet:

FŐTÁV Zrt. Vevői folyószámla kezelő csoport

1116. Bp. XI. Kalotaszeg u. 31. címen

06-1-700-7000

Hol kaphat segítséget?

Ha segítségre van szüksége a díjtámogatás igénylésében vagy a védendő fogyasztói nyilvántartásba való bekerülésben, kérjük, keresse a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát!

1081 Budapest Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József utca 21. felől)

061-333-0582, 0620-552-3084

Hétfő-kedd-csütörtök: 08.00-16.00

Szerda 13.00-18.00

Péntek: 08.00-12.00

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben