Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pályázatok

Pályázati felhívás 10 felújítandó lakás bérbeadására

2020. július 09. csütörtök

A pályázati anyag átvehető a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál (Budapest VIII. ker., Őr u. 8.)

Az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 08.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig.

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen: jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat kiírásának időpontja: 2020. július 13. napja (hétfő)

Benyújtásának helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál (Budapest VIII., Őr u. 8. Tel: 314-10-98, 313-84-28)

A pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be:

hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig;

szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig;

pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14. napja (péntek) 11 óra 30 perc

A pályázat bontásának helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási iroda ügyfélvárója (Budapest VIII. kerület, Őr u. 8.)

A pályázat bontásának ideje: 2020. augusztus 17. napja (hétfő) 11.00 óra

A pályázat eredményhirdetésének időpontja: A pályázat eredményét legkésőbb 2020. október 15. napjáig ki kell hirdetni.

A pályázható lakások adatai:

A lakáspályázat célja

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kiemelkedően jelentős lakásállománnyal rendelkezik, azonban rossz állapotuk miatt a lakások 20 százaléka üresen áll. Az Önkormányzat elkötelezett az iránt, hogy az üres lakások közül minél többet bérbe tudjon adni. A korábbi gyakorlattól eltérően fontos szempont az is, hogy minél többféle igényt ki tudjunk elégíteni: legyenek lakások olyanok számára is, akik képesek a felújítatlan lakás rendbehozására és olyanok számára is, akik erre anyagi vagy egyéb okokból csak részlegesen vagy egyáltalán nem képesek. Ennek megfelelően az Önkormányzat a későbbiekben a lakások felújítottsági szintje szerint többféle pályázatot is meghirdet. Jelen pályázat azoknak szól, akik nem rendelkeznek lakással és vállalják a megpályázott lakások felújítását.

A közeljövőben kerül sor a minőségi csere pályázat meghirdetésére önkormányzati lakással rendelkezők részére, majd az Önkormányzat által elvégzett felújítási munkák függvényében részben vagy teljesen felújított lakásokat is meghirdetünk pályázaton.

A pályázat fontos új jellegzetessége, hogy a pályázóknak a jelentkezéskor csak nyilatkozatot kell tenniük az egyes feltételek fennállásáról, de nem kell azokat hivatalosan igazolniuk. A tényleges igazolásokat csak az első 5 helyezettnek kell bemutatnia. Ezzel a megoldással jelentősen csökkennek mind a pályázók, mind pedig az Önkormányzat adminisztratív terhei.

A lakáspályázat típusa

A jelen bérlakás-pályázat olyan lakással nem rendelkező, Józsefvárosban a kiírást megelőzően legalább 6 hónapja folyamatosan (azaz legalább 2020. január 13. óta) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kerületi polgárok lakhatási gondjaiban kíván segítséget nyújtani, akik vállalják a megpályázott lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának megteremtését, a lakásra megállapított piaci alapú lakbér megfizetését. A piaci lakbér komfortos és összkomfortos lakásokra havi 2200 Ft/négyzetméter.

Hogyan igazolja a pályázó, hogy a megpályázott lakás felújítását elvégzi?

A pályázat kiírása minden lakásra tartalmazza a becsült felújítási költséget. Ez a becslés úgy készült, mintha minden munkát építési vállalkozó végezne el. A felújítási munkákra a bérlő megállapodást köt a JGK-val és az elvégzett beruházásokat a bérleti díj felének erejéig lelakhatja, azaz ennyivel csökkenthető a bérleti díj. Ennek során a számlával igazolt költségek teljes egészében beszámíthatók, míg a saját teljesítésben végzett munkák értékének a 75 százaléka kerülhet jóváírásra.

Ki vehet részt a lakáspályázaton?

A pályázaton részt vehet, aki:

- Józsefvárosban a kiírást megelőzően legalább 6 hónapja folyamatosan (azaz legalább 2020. január 13. óta) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik

ÉS

- a megpályázott lakásba együtt költözők havi nettó bevétele eléri a megpályázott lakás lakbérének a háromszorosát

ÉS

- lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, vagy amennyiben lakóingatlan tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van. (Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni!)

ÉS

- nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával. Aki önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik és azt nagyobbra, jobbra szeretné cserélni, annak fog szólni a következő pályázat.

További feltételek

- A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a kapcsolódó külön szolgáltatási és a közüzemi díjakat (szemétszállítás, villany, fűtés, víz-csatorna, gáz, stb.) is.

- A lakásba együtt költözők száma nem haladhatja meg a lakás alapterülete alapján számított 6 m2/fő számát.

- 1 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be az a pályázó, aki:

* a pályázathoz kapcsolódó adatairól valótlan nyilatkozatot adott, vagy

* a bérleti szerződés megkötését követően nem tett eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének, vagy

* a korábbi józsefvárosi önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződését a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül felmondták vagy felmondta.

Ki nem vehet részt a lakáspályázaton?

Nem vehet részt a pályázaton:

- akinek bármely jogcímen helyi adótartozása van,

- aki saját maga vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozója beköltözhető lakás tulajdonjogával, bérleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, vagy

- aki jogcím nélkül használ önkormányzati lakást,

- aki a bérbeadás iránti kérelem vagy a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében megszüntette, vagy magánforgalomban elcserélte kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra,

- aki a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 10 éven belül az Önkormányzattól vásárolt lakását eladta,a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül önkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogerős bírósági ítélet állapította meg

Mikor érvénytelen a pályázat?

A fenti szabályokon túlmenően a pályázat érvénytelen, ha:

- a pályázó nem írja alá a jelentkezési lap minden oldalát,

- a pályázatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (postai vagy elektronikus úton)  kézbesítették,

- a pályázó a pályázati a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,

- a pályázatot nem a kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,

- a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő pályázatot,

- a pályázó valótlan adatot közölt,

- a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,

- a pályázó legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem csatolja a jelentkezési lap mellé a jelentkezési lap mellékletét képező nyilatkozatokat

- ha a pályázó a jelentkezési lapot, vagy a nyilatkozatokat nem írja alá, illetve szükség esetén (siket, vak, stb.) a záradékot a tanúk nem írják alá.

A pályázatok értékelésének szempontjai

Együtt költözők

A lakásba együtt költöző lehet: házastárs, anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, gyermek, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek és annak házastársa, eltartó, testvér, unoka, élettárs, egyenes ági rokonának házastársa, továbbá örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermeke és annak házastársa.

A pályázat nyertese

A pályázat nyertese a legtöbb pontot elérő pályázó, akinek személyét bonyolító a kiíró által meghatározott 5 legtöbb pontszámot elérő pályázó közül választja ki lakásonként, az alábbiak szerint:

- a kiíró határozatában megnevezi az első öt legtöbb pontot elérő pályázót (ha az ötödik helyen egyenlő pontszámot elért pályázók vannak, akkor a szám az egyenlő pontot elért pályázókkal bővül).

- bonyolító felhívja a kiíró által megnevezett pályázókat a szükséges igazolások csatolására,

Amennyiben a nyertes pályázó a fenti okiratokat a megadott határidőig nem mutatja be, illetve amennyiben a nyilatkozatában szereplő bármely adatot nem tud igazolni, elveszíti jogosultságát a bérleti szerződés megkötésére, és azt bérbeadó a sorrendben következő pályázóval köti meg.

Bonyolító a benyújtott igazolások alapján állapítja meg az első 5 pályázó közül a nyertes pályázót. Abban az esetben, ha az első 5 helyezett között azonos pontszámot elérő pályázók is vannak sorolást tart.

A sorsolás nyilvános, azt közjegyző jelenlétében, a pályázati eljárás Bonyolítója által összehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyről szóló, közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyvet az eredmény megállapítására vonatkozó előterjesztéshez mellékelni kell. A sorsoláson bárki részt vehet.

A sorsolás megtartásának időpontját – amennyiben szükséges – Bonyolító a pályázat meghirdetésével azonos módon, hirdetmény útján közli.

A sorsolás helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda (Budapest VIII., Őr u. 8.).

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben