Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Helyiségbérlet

Helyiségbérleti lehetőségek civil és egyházi szervezeteknek a Józsefvárosi Önkormányzatnál

2020. július 13. hétfő

A Józsefvárosi Önkormányzat számára fontos, hogy a kerületben sok civil szervezet találjon otthonra.

Frissítve: 2021. május

A Józsefvárosi Önkormányzat számára fontos, hogy a kerületben sok civil szervezet találjon otthonra és ezzel gazdagodjon a kerületi kulturális, közösségi élete. Civil és egyházi szervezetek részére számos lehetőség áll rendelkezésre, hogy a kerületünkben béreljen helyiséget.

Hogyan lehet helyiséget bérelni a Józsefvárosi Önkormányzattól?

Érdemes figyelni a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által pályázaton meghirdetett helyiségeket, amelyekről itt talál információt: http://jgk.hu/42-helyiseg-berbeadasi-palyazatok Ezeknél a pályázatoknál a pályázó szervezetnek kell ajánlatot tennie a bérleti díjra a megadott feltételek mellett. Fontos tudni, hogy kedvezményes bérleti díjra csak akkor lesz jogosult a szervezet a bérleti jogviszony második évétől, ha a pályázatot az önkormányzat kifejezetten az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek részére írja ki. Ha a helyiséget eredetileg nem így hirdették meg, akkor civil vagy egyházi szervezet sem jogosult a kedvezményes bérleti díjra.

Versenyeztetési eljáráson kívül is van lehetőség helyiséget bérelni, de ez csak azoknál az ingatlanoknál lehetséges, amelyeknek a forgalmi értéke 25 millió forint alatt van. Ebben az esetben a szervezet a bérleti jogviszony második évétől válik jogosulttá kedvezményes bérleti díjra. Az önkormányzati helyiségek kezelésével a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. foglalkozik azért, kérjük, hogy ha szeretne helyiséget bérelni, keresse a Helyiséggazdálkodási irodát: http://www.jgk.hu/193-helyiseggazdalkodasi-iroda

Annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek megfizethető helyiségekhez jussanak, az önkormányzat lehetőséget biztosít kedvezményes helyiségbérletre civil és egyházi szervezeteknek. A konstrukció lényege, hogy egy naptári évig a szervezet egy a piacinál kedvezményesebb bérleti díjat köteles fizetni, a második évtől pedig kérvényezheti, hogy a bérleti díj a közös költség összegének feleljen meg.

Kik jogosultak a kedvezményes bérleti díjra?

A kedvezményes bérleti díjra azok a legalább 1 éve bejegyzett, működő civil és egyházi szervezetek jogosultak, amelyek az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végeznek, továbbá tevékenységükett Józsefváros lakossága érdekében látják el az alábbi területeken:

•    egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése,

•    szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése),

•    gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,

•    köznevelés,

•    képzés, képességfejlesztés,

•    kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység,

•    művészeti tevékenység,

•    sport, ifjúsági ügyek,

•    nemzetiségi ügyek,

•    esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység.

A kedvezményes bérleti díj a szervezet részére a bérleti szerződés megkötését követő egy év elteltét követő hónap első napjától jár először és a következő év május 31. napjáig illeti meg. A kedvezmény megadásáról a szervezet beszámolója és szakmai terve alapján minden évben az illetékes bizottság dönt.

Mekkora a bérleti díj az első évben?

Az első évben a helyiség bérleti díját a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának figyelembevételével a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság határozza meg az alábbiak szerint:

•    Ha a helyiséghez a szervezet versenyeztetési eljáráson kívül jut, akkor a bérleti díj egy éves összege legalább a helyiség Áfa nélküli beköltözhető forgalmi értékének 1%-a, de legfeljebb a szervezet előző évi bevételének 3%-a. Nem adható bérbe a helyiség annak a szervezetnek, amely előző évi bevételének 3%-a nem haladja meg a helyiségforgalmi értékének 1%-át.

•    Ha a helyiséghez a szervezet versenyeztetési eljárás keretében jut, akkor a pályázóknak legalább az ingatlan beköltözhető nettó forgalmi értékének 1%-ának egytizenketted részét meghaladó minimális összegű havi bérleti díjat kell megajánlani azzal, hogy a minimális bérleti díj nem lehet kevesebb, mint a helyiség után fizetendő közös költség, illetve üzemeltetési költség összege.

Az, hogy az első évben pontosan mennyi a bérleti díj, csak azután derül ki, miután a kérelem beérkezik és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) megrendeli a helyiség forgalmi értékének megállapítására szolgáló értékbecslést. Ezután ebből lehet számolni a bérleti díjat.

Mikor kérhet egy szervezet kedvezményt az önkormányzati helyiség bérleti díjára?

Kedvezményes bérleti díjat csak akkor kérhet a szervezet,

•    ha az érintett ingatlan 25 millió forint érték alatti és a szervezet versenyeztetésen kívül jutott a helyiséghez

•    ha az érintett ingatlant a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) Zrt. eredetileg is kifejezetten önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek részére írta ki

A kedvezményes bérleti díj a bérleti szerződéstől számított egy naptári év elteltével illeti meg a szervezetet először a következő év május 31. napjáig. Ezt követően minden évben meghatározott eljárásrendben az önkormányzat dönt a kedvezmény biztosításáról, amennyiben teljesítette a szerződésben vállaltakat (lásd alább)

Mekkora a kedvezményes bérleti díj összege?

A kedvezményes bérleti díj összege a helyiség után fizetendő közös költség, illetve üzemeltetési költség összege.

Hogyan kell kérvényezni a kedvezményes bérlei díjat?

Ha egy szervezet már korábban bérbe vette az ingatlant, akkor a február 28-ig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez benyújtott szakmai terv és szakmai beszámoló minden további nélkül a kedvezményre vonatkozó kérelemként kerül befogadásra.

Ha egy szervezet újonnan vesz bérbe egy ingatlant, akkor a bérbevételi kérelmet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Helyiséggazdálkodási irodájához kell benyújtani az alábbi mellékletekkel:

-    szervezet alapító okirata/alapszabálya

-    képviselő aláírási címpéldánya,

-    előző év bevételeiről szóló kimutatás,

-    szakmai terv a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal (szerkeszthető formában a berbeadas@jgk.hu címről igényelhető)

Milyen egyéb fizetési kötelezettségei vannak a civil szervezetnek a kedvezményes bérleti díj fizetés mellett?

A szervezetnek a bérleti díjon felül meg kell fizetnie a közüzemi és különszolgáltatási díjakat is, ideértve a közös költséget is.

A szerződés megkötése előtt a bruttó bérleti díj háromszorosát kitevő óvadékot köteles megfizetni (kaució), ami a szerződés megszűnése esetén – amennyiben abból nem került levonásra összeg – visszajár.

Ezen felül a bérlőnek a szerződés mellett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie közjegyző előtt, amelynek összege szintén a bérlőt terheli. A közjegyzői okirat végrehajtható, vagyis amennyiben a bérlő bérleti díjat nem fizeti, a JGK-nak lehetősége van közjegyző előtt felmondani a szerződést, és erre a felmondásra alapozva közvetlenül végrehajtást kezdeményezni (pénzfizetésre és kiürítésre).

A bérleti díjat, valamint a közös költséget a szervezetnek – függetlenül attól, hogy a szervezet ÁFA fizetésre kötelezett-e – az általános forgalmi adóval (27%) együtt kell megfizetnie.

Ki dönt a kedvezményes bérleti díjról?

A kedvezményes bérleti díjról a döntést a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának figyelembevételével a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hozza meg.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a kedvezményhez jutó szervezetnek?

A kedvezményes bérleti díjra való jogosultság időtartama alatt a szervezet a következőket kell vállalnia:

•    honlapján, sajtómegjelenésein támogatóként feltünteti az Önkormányzatot,

•    a nyilvános eseményeiről (fogadó óra, gyűlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) elektronikus úton értesítést, meghívót küld az Önkormányzatnak a reszvetel@jozsefvaros.hu címre.

•    minden év február 28. napjáig benyújtja be a tárgyévre vonatkozó szakmai tervét, amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez. A szakmai tervet a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal és formában szükséges benyújtani.

•    a tárgyév február 28. napjáig benyújtja az előző évi tevékenységéről szóló beszámolót a kedvezményes bérleti díjrók szóló határozat 1. számú mellékelte szerinti tartalommal és formában.

•    a helyiségben az alapszabályában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa

A formanyomtatványokat elektronikusan lehet megkérni a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Helyiséggazdálkodási irodájától a berbeadas@jgk.hu címen vagy megtalálja a www.jgk.hu oldalon.

Mi történik, ha a szervezet nem teljesíti az előírt feltételeket?

Tekintettel arra, hogy az alacsony összegű kezdő bérleti díj, valamint a bérleti díj kedvezmény is arra tekintettel lett megállapítva, hogy a szervet Józsefváros érdekében meghatározott tevékenységet folytat, valamint a fenti felételeket teljesíti, ezek elmaradása – különösen akkor, ha valamely határidőt elmulasztott – a szerződés felmondását vonja maga után.

Mi történik, ha az Önkormányzat nem fogadja el a szakmai beszámolót, vagy a tervet?

Amennyiben a bérbeadó nem fogadja el a szervezet beszámolóját, a szerződésben eredetileg rögzített összegen folytatódik a bérleti jogviszony. Ebben az esetben a tárgyév május 31. napjával a szerződés megszüntethető a szervezet kérelmére.

Kaphat-e kedvezményt a szervezet helyiség felújítására?

A szervezet a kedvezmény biztosítása mellett nem jogosult semmilyen jogcímen a helyiségre fordított felújításai megtérítésére.

Határozott vagy határozatlan ideig tart a bérleti szerződés?

Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság a szervezet részére a kedvezményt biztosítja, a bérleti szerződés határozott időre, 5 évre köthető, amely legfeljebb egy alkalommal, 5 évre meghosszabbítható. E rendelkezés alól kivételt képez, ha közszolgáltatási vagy közfeladatellátási szerződés keretében kerül a helyiségbérbeadásra.

Vonatkozó szabályok:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet:https://jozsefvaros.hu/rendeletek/3015_2012_66_budapest_jozsefvarosi_onkormanyzat_vagyonarol.pdf

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának felételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet:https://jozsefvaros.hu/rendeletek/2907_2013_35_az_onkormanyzat_tulajdonaban_allo.pdf

Az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek részére adható bérlet díj kedvezményekről szóló 264/2021. (V.20.) határozat: https://jozsefvaros.hu/hatarozatok/264_2021_dontes.pdf

Hol kaphat további információt és segítséget?

Ha Ön civil szervezet részére szeretne helyiséget bérelni a Józsefvárosi Önkormányzattól, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Helyiséggazdálkodási irodájával, melynek elérhetőségeit itt találja: http://jgk.hu/193-helyiseggazdalkodasi-iroda

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben