Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Pályázatok

Pályázati felhívás 8 minőségi cserés lakás bérbeadására

2020. július 23. csütörtök

A pályázati anyag átvehető a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál (Budapest VIII., Őr u. 8.)

Ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.30-től 18.00 óráig; szerdán: 08.00-től 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-től 11.30 óráig.

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen: jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat kiírásának időpontja: 2020. július 27. (hétfő)

Benyújtásának helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál (Budapest VIII., Őr u. 8. Tel: 314-10-98, 313-84-28)

A pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be:

●    hétfőn: 1330-től 1800 óráig;

●    szerdán: 800-től 1200 óráig és 1300-tól 1630 óráig;

●    pénteken: 800-től 1130 óráig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28. napja (péntek) 11 óra 30 perc

A pályázat bontásának helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási iroda ügyfélvárója (Budapest VIII. kerület, Őr u. 8.)

A pályázat bontásának ideje: 2020. augusztus 31. napja (hétfő) 11.00 óra

A pályázat eredményhirdetésének időpontja: A pályázat eredményét legkésőbb 2020. október 29. napjáig ki kell hirdetni. Az elbírálási határidőt a Bonyolító egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.

A pályázható lakások adatai:

A lakáspályázat célja

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kiemelkedően jelentős lakásállománnyal rendelkezik, azonban rossz állapotuk miatt a lakások 20 százaléka üresen áll. Az Önkormányzat elkötelezett az iránt, hogy az üres lakások közül minél többet bérbe tudjon adni. A korábbi gyakorlattól eltérően fontos szempont az is, hogy minél többféle igényt ki tudjunk elégíteni: legyenek lakások olyanok számára is, akik képesek a felújítatlan lakás rendbehozására és olyanok számára is, akik erre anyagi vagy egyéb okokból csak részlegesen vagy egyáltalán nem képesek. Ennek megfelelően az Önkormányzat a későbbiekben a lakások felújítottsági szintje szerint többféle pályázatot is meghirdet. Jelen pályázat azoknak szól, akik a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő lakást bérelnek és jelenlegi lakásukat nagyobbra, illetve komfortosra szeretnék cserélni. (A meglévő lakást kisebbre vagy egészségi okból lényegében ugyanolyanra cserélni továbbra is lehet pályázaton kívül.)

A lakáspályázat típusa

A régi és az új lakás között nem kell az értékkülönbözetet megfizetni. A meghirdetett lakások felújításra szorulnak. A lakások után úgynevezett költségelvű bérleti díj fizetendő. A régi lakást 6 hónapon belül le kell adni az önkormányzatnak, addig mind a két lakás bérleti és egyéb díjait fizetni kell. A pályázaton nyert lakás felújítását 12 hónapon belül kell befejezni.

Hogyan igazolja a pályázó, hogy a megpályázott lakás felújítását elvégzi?

A pályázat kiírása minden lakásra tartalmazza a becsült felújítási költséget. Ez a becslés úgy készült, mintha minden munkát építési vállalkozó végezne el. A felújítási munkákra a bérlő megállapodást köt a JGK-val és az elvégzett beruházások felét a bérleti díj 70 százalékának erejéig lelakhatja, azaz ennyivel csökkenthető a bérleti díj. Ennek során a számlával igazolt költségek teljes egészében beszámíthatók, míg a saját teljesítésben végzett munkák értékének a 75 százaléka kerülhet jóváírásra.

Ki vehet részt a lakáspályázaton?

A pályázaton részt vehet, aki:

●    legalább 2 éve józsefvárosi tulajdonú önkormányzati lakás bérlője, kivéve: közszolgálati lakás bérlője, bérlőkijelölési jog alapján kötött bérleti jogviszony alapján bérlő, aki minőségi csere keretében 3 éven belül kötött bérleti szerződést, illetve házfelügyelői lakás bérlője;

ÉS

●    a megpályázott lakásba együtt költözők havi nettó bevétele eléri a jelenlegi lakásuk és a megpályázott lakás lakbérének a háromszorosát;

ÉS

●    vállalja a jelenleg lakott lakás bérbeadó részére történő birtokbaadását a bérleti jogviszonya megszűnését követő 6 hónapon belül

ÉS

●    lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, vagy amennyiben lakóingatlan tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van. (Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni!)

ÉS

●    a lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnál nincs helyi adótartozása, önkormányzati bérleménye után bérleti díjjal, külön szolgáltatási-, és közmű díjjal nem tartozik.

További feltételek

●    A pályázattal érintett lakások bérleti díja a Képviselő-testület rendeletében foglaltak alapján változik. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a kapcsolódó külön szolgáltatási és a közüzemi díjakat (szemétszállítás, villany, fűtés, víz-csatorna, gáz, stb.) is.

●    A lakásba együtt költözők száma nem haladhatja meg a lakás alapterülete alapján számított 6 m2/fő számát.

●    1 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be az a pályázó, aki:

○    a pályázathoz kapcsolódó adatairól valótlan nyilatkozatot adott, vagy

○    a bérleti szerződés megkötését követően nem tett eleget a pályázatban vállalt felújítási kötelezettségének.

Ki nem vehet részt a lakáspályázaton?

Nem vehet részt a pályázaton:

●    akinek bármely jogcímen helyi adótartozása van,

●    akinek bérleti-,  külön szolgáltatási díj tartozása, vagy közmű tartozása van.

Mikor érvénytelen a pályázat?

A fenti szabályokon túlmenően a pályázat érvénytelen, ha:

●    a pályázó nem írja alá a jelentkezési lap minden oldalát,

●    a pályázatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (postai vagy elektronikus úton)  kézbesítették,

●    a pályázó a pályázati a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,

●    a pályázatot nem a kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,

●    a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő pályázatot,

●    a pályázó valótlan adatot közölt,

●    a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,

●    a pályázó legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem csatolja a jelentkezési lap mellé a jelentkezési lap mellékletét képező nyilatkozatokat

●    ha a pályázó a jelentkezési lapot, vagy a nyilatkozatokat nem írja alá, illetve szükség esetén (siket, vak, stb.) a záradékot a tanúk nem írják alá.

●    ha a pályázó legkésőbb a 2. hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem csatolja a szükséges okiratokat.

A pályázatok értékelésének szempontjai

Együtt költözők

A lakásba együtt költöző lehet: házastárs, anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, gyermek, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek és annak házastársa, eltartó, testvér, unoka, élettárs, egyenes ági rokonának házastársa, továbbá örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermeke és annak házastársa. Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni

A pályázat nyertese

A pályázat nyertese a legtöbb pontot elérő pályázó. Bonyolító a pályázatok bírálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására.

Abban az esetben, ha az első 5 helyezett között azonos pontszámot elérő pályázók is vannak közöttük sorolást tart.

A sorsolás nyilvános, azt közjegyző jelenlétében, a pályázati eljárás Bonyolítója által összehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyről szóló, közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyvet az eredmény megállapítására vonatkozó előterjesztéshez mellékelni kell.

A sorsoláson bárki részt vehet.

A sorsolás megtartásának időpontját – amennyiben szükséges – Bonyolító a pályázat meghirdetésével azonos módon, hirdetmény útján közli!

A sorsolás helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda (Budapest VIII., Őr u. 8.).

A sorsolás eredménye alapján a kiíró illetékes bizottsága dönt az első öt pályázóról, és az elért pontszámokról.

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

A pályázóknak azonban a pályázatok bírálatának lezárását követően, lehetőségük van a Bonyolító által hirdetményi úton közzétett időpontban – kizárólag a saját – pályázatukba és annak pontozásába betekinteni.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben