Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Támogatás

Tájékoztató önkormányzati támogatásokról

2020. augusztus 21. péntek

Az önkormányzat támogatásairól részletes információt a Családtámogatási Irodától és a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálattól kérhet.

Érvényes: 2020. november 29-től

A kérelmek letölthetők a https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 oldalról.

A pandémiás helyzetre tekintettel, kérjük, ha teheti, epapíron adja le igénylését, melyről itt talál további információt >>>

FIGYELEM! A pandémiás helyzetre való tekintettel a Polgármesteri Hivatal és a Családtámogatási Iroda nyitvatartása változhat az alább leírtakhoz képest. Kérjük, az aktuális ügyfélfogadásról és arról, hol tudják leadni a kérelmeket személyesen, itt tájékozódjanak: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas

Az alábbi támogatásokkal kapcsolatban tájékoztatást a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájától kérhet. (1) 459-2277, (1) 314-1416, szocialis@jozsefvaros.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult intézményi gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. Bölcsődébe, óvodába és általános iskola 1-8. osztályába járó gyermekek esetében a normatív kedvezmény 100% mértékű, középiskolába járó gyermek esetén 50%.

További kedvezmény RGYK esetén az ingyenes tankönyvre való jogosultság, tárgyév augusztus és november hónapban egyszeri 6.000,- vagy 6.500,- Ft értékű pénzbeli támogatás gyermekenként.

Jövedelemhatár:

•    a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a havi nettó 41.325,- Ft-ot,

- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

- ha a nagykorú gyermek 18- 25 éve közötti és nappali tagozaton tanul.

•    amennyiben nem vonatkozik a kérelmezőre és családjára az előző esetek egyike sem, akkor a jövedelemhatár havi nettó 38.475,- Ft.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot is kérelmezheti, ha az alábbi feltételekből legalább egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat külön kérelemre biztosít.

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján: 1082 Budapest Baross u. 66-68.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Települési támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

Az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek

•    az 1993. évi III. törvény (Szt.) 49. §-ban szabályozott közgyógyellátás iránti kérelme véglegesen elutasításra került

ÉS

•    a havi rendszerességgel szedett gyógyszer költségének mértéke meghaladja a család egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmének 20%-át

- A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

- a kormányhivatal elutasító határozata a közgyógyellátásról,

- a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolást,

- a kérelem benyújtását megelőzően 1 hónapnál nem régebbi gyógyszertári igazolást a kérelmező havi rendszerességgel szedett gyógyszereinek költségéről, melyet a gyógyszertár a háziorvos igazolása alapján állít ki,

- a kérelmező havi rendszerességgel szedett gyógyszereire vonatkozó 1 hónapnál nem régebbi háziorvosi igazolást.

A gyógyszertámogatás 6 hónap időtartamra kerül megállapításra.

A gyógyszertámogatás havi összege 9.000,- Ft, mely összeg előre három hónapra egyösszegben kerül folyósításra.

A közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet a Kormányhivatalnál kell benyújtani (erről részletesebben lásd itt: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/kozgyogyellatas-megallapitasanak-kerelmezese). Amennyiben a Kormányhivatal a közgyógyellátás iránti kérelmet elutasítja, utána lehet a települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodájához (Baross u. 66-68.).

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján: 1082 Budapest Baross u. 66-68.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Oltási támogatás

Az Önkormányzat a gyermekek betegségeinek megelőzése céljából kérelemre oltási támogatást nyújt

•    a szociálisan rászorult,

•    VIII. kerületben érvényes lakóhellyel rendelkező,

•    0-14 éves gyermekét VIII. kerületben saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére,

akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft).

Az oltási támogatás iránti kérelmet az oltás beadását követő három hónapon belül lehet kérelmezni.

A kérelemhez mellékelni kell:

•    a gyermekorvos igazolását az oltóanyag beadásáról, vagy a gyermek oltási könyvét,

•    kérelmező nevére kiállított gyógyszertári nyugtát az oltóanyag megvásárlásáról,

•    a családban élők jövedelemigazolását.

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján: 1082 Budapest Baross u. 66-68.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Fűtési hozzájárulás (rendkívüli települési támogatás)

A biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a fűtési költség viseléséhez fűtési hozzájárulás állapítható meg annak a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén lévő ingatlannal rendelkező lakástulajdonosnak vagy bérlőnek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft), és a kérelmező, valamint háztartásának tagja(i) életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban él(nek).

A kérelemhez mellékelni kell:

•    a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot,

•    a fűtési energia szolgáltatójának a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiállított számlalevelét,

•    a háztartásban élők jövedelemigazolását.

A fűtési hozzájárulás megállapítása iránti kérelem minden év október 1. napjától a tárgyévet követő év március utolsó napjáig nyújtható be.

A fűtési hozzájárulás október, november, december, január, február, március hónapokra állapítható meg, összege 3000 Ft/hó, amely a kérelmező lakcímére utólag, minden hónap 5-éig postai úton kerül folyósításra.

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján: 1082 Budapest Baross u. 66-68.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

A fűtési hozzájárulásról itt olvashat részletesebben >>>

Fűtési díjkompenzációs támogatás

Budapest VIII. kerület közigazgatási területén lévő lakóház gázvezetékének felújításából adódó, gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára nyújtott kompenzáció. A kérelem október 15. és április 15. közötti gázszolgáltatásból történő kizárás esetén nyújtható be, kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlőjének.

Jogosultsági feltétel:

-    önkormányzati lakás bérlőjeként lakik,

-    családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a havi nettó 114.000,-Ft-ot.

A kompenzáció folyósítása az áramszolgáltató felé történő utalással történik, melynek összege:

-      5.000,- Ft (ha a kizárás 1-15 napig tart)

-    10.000,- Ft (ha a kizárás 16-30 napig tart)

-    15.000,- Ft (ha a kizárás 31 napon túl tart).

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján: 1082 Budapest Baross u. 66-68.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Iskolakezdési támogatás

Budapest VIII. kerületében az adott év július 15. napján érvényes lakóhellyel rendelkező, köznevelési intézményben tanulmányait első alkalommal megkezdő leendő első osztályos általános iskolai tanulók részére nyújtott támogatás, melynek összege 15.000.-Ft.

Születési támogatás

Jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül, a a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ jelzése alapján, a VIII. kerületben érvényes lakóhellyel rendelkező, az újszülött gyermeket VIII. kerületben saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére a gyermek születését követő harmadik hónap utolsó napjáig.

Formája: 15.000.-Ft összegű készpénz, mely postai úton kerül kiutalásra.

Rendkívüli települési támogatás

Pénzbeli vagy természetbeni formában az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint a rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, a rendeletben meghatározottak szerint eseti jelleggel nyújtható támogatás.

A rendkívüli települési támogatást az alábbi esetekben lehet igényelni:

- a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisült vagy átmenetileg vagy tartósan lakhatatlanná vált vagy az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el;

- a kérelmező elhunyt eltemettetéséről gondoskodik;

- a kérelmező sérelmére bűncselekményt vagy szabálysértést követtek el;

- járvány vagy más ahhoz hasonló rendkívüli veszélyhelyzet következtében;

A természetbeni rendkívüli települési támogatás nyújtható

a) étkezési utalvány formájában,

b) készpénzben, vagy

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, elsősorban a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A rendkívüli élethelyzet fennállása esetén a kérelmet az élethelyzet bekövetkeztétől számított 8 napon belül, haláleset esetében a temetési költséget igazoló számla kiállításától számított 6 hónapon belül lehet benyújtani a Családtámogatási Irodának.

A rendkívüli települési támogatáshoz a kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Rendkívüli települési támogatás a koronavírus járvány miatt rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére

Rendkívüli élethelyzet járvány következtében: a koronavírus járvány következtében beállt olyan helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező és adott esetben családja legalapvetőbb étkezési, egészségügyi és lakhatási igényeinek kielégítését.

A támogatás akkor adható, ha az élethelyzet megoldása az önkormányzat más intézményei által nyújtott szolgáltatásokkal nem megoldható.

A támogatás a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején évente maximum háromszor adható, két kérelem között minimum 30 napnak el kell telnie.

A támogatást a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén élő és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok és a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek igényelhetik, akik a VIII. kerület közigazgatási területén élnek. A jogosultsági összeghatár a következő:

- Ön legfeljebb 30.000,- Ft összegű támogatásra jogosult, amennyiben családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja az 57.000 Forintot, de nem haladja meg a 85.500 Forintot,

- Ön legfeljebb 50.000,- Ft összegű támogatásra jogosult, amennyiben családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 Forintot.

Azt, hogy az Ön háztartásában mennyi az egy fogyasztási egységre eső jövedelem, ennek a kalkulátornak a segítségével tudja kiszámolni: https://bit.ly

A rendkívüli települési támogatáshoz a kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Szénmonoxid-érzékelő

Az Önkormányzat tulajdonában álló bérleménybe vagy tulajdonukban levő ingatlanba szénmonoxid érzékelő berendezést igényelhetnek az Önkormányzat által biztosított eszközkészlet erejéig. Az Önkormányzat a szénmonoxid érzékelő berendezést természetben nyújtja az igénylők részére. Lakásonként egy darab szénmonoxid érzékelő berendezés igényelhető, amely alkalmas nyílt égésterméket termelő gázkészülékekből, kandallókból, kazánokból származó, akut vagy krónikus tüneteket okozó CO koncentráció korai érzékelésére és jelzésére a szénmonoxid mérgezés elkerülése érdekében.

Az érvényes kérelem benyújtásának feltételei:

a)    érvényes személyigazolvány

b)    érvényes lakcímkártya VIII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel feltüntetve

c)    adóigazolvány

d)    pályázat beadását megelőző három havi gázszámla-kivonat

e)    gázkészülék típusának megadása, fényképpel együtt

f)    nyilatkozat az egy háztartásban élők számáról, és jövedelemigazolásuk csatolása a kérelemhez.

Jövedelemhatár:

Akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum legalább 300%-át (85.500.-Ft), egyedülálló személy esetén a 350%-át (99.750.-Ft) nem haladja meg.

Az érzékelőhöz a kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Péntek: 9:00-11:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Ápolási támogatás

Ápolási támogatás a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás, amely az Szt. 40. § alapján folyósított ápolási díj kiegészítése azon ápolást végző személy részére, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. Az ápolási támogatás összege havi 10.000,- Ft, és az ápolási díj folyósításának idejéig illeti meg az ápolást végző hozzátartozót.

Az alábbi támogatásokkal kapcsolatban tájékoztatást a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatától kérhet. 1081 Budapest Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József utca f21. elől) (1) 333-0582, 06 (20) 552-3084, info@jszszgyk.hu, Nyitva tartás: hétfő-kedd-csütörtök: 8-16, szerda 13-18, péntek: 8-12

Települési támogatás hátralék kezeléséhez

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódóan hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható hátralékkezelési támogatás.

Alapvető jogosultsági feltételek:

- A háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500.- Ft/fő összeget.

Települési támogatás hátralék kiegyenlítéséhez

Az Önkormányzat bérlővédelmi programjára figyelemmel hátralékkiegyenlítő támogatást nyújt azon személy részére, aki az alábbi feltételeknek megfelel többek között:

-    az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője vagy jogcímnélküli használója és

-    bérbeadó szervezettel a fennálló lakbér-, lakáshasználati-, és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjhátralék megfizetésére a lakásrendelet szerinti részletfizetési megállapodást kötött és

-     a részletfizetési megállapodásban foglalt fizetési kötelezettség 50 %-át a fizetésre kötelezett hiánytalanul és késedelem nélkül teljesítette és

-    a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft).

A hátralékkiegyenlítő támogatás megállapítására irányuló kérelmet a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál kell benyújtani.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben