Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A testületi ülés napirendje - 2020. szeptember 24.

2020. szeptember 23. szerda

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 5. rendes ülése 2020. szeptember 24-én (csütörtök) 9 órakor

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

Kérjük, hogy tartsák be az önkormányzat járványügyi előírásait: a bejáratnál testhőellenőrzés, maszkviselés, kézfertőtlenítő használata kötelező, a 1,5 méteres távolságtartás kötelező. (https://jozsefvaros.hu/hir/75296/a-jozsefvarosi-onkormanyzat-intezkedesei)

Napirend:

1.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadására

2.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására

3.    Javaslat a Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2019. évre vonatkozó éves közszolgálati beszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadására

4.    Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program elfogadására

Döntés az önkormányzat 2020-24. évre szóló átfogó antikorrupciós stratégiájáról, a 2020-21. évekre szóló intézkedési tervéről, és a 2022-24. évekre vonatkozó cselekvési programról.

5.    Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására

Az előterjesztés megjelöli az egészségügyi, szociális várakozási hozzájárulás jogosultjait, részükre várakozási kedvezmény biztosít.

6.    Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

A javasolt módosítások a fás szárú növények kivágásának engedélyezését és a visszapótlás feltételeit, arányosítását, a visszapótlásra vonatkozó indokolatlan kedvezmény megszüntetését, és a kivágások kapcsán képződő kompenzációs összeg hatékonyabb felhasználási lehetőségét eredményezik.

7.    Javaslat közösségi kertek kijelölésével kapcsolatban

A Magdolna utca 24., Kőris utca 4/b, és Kálvária utca 9. szám alatti telkeken az önkormányzat közösségi kerteket alakítana ki. Felkéri a polgármestert, hogy civilszervezetekkel közösen dolgozza ki az együttműködés feltételeit.

8.    Javaslat a Tolnai Lajos u. 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új közösségi célú hasznosítására

A Tolnai Lajos utca 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú telket pihenő kertként hasznosítja az önkormányzat. A pihenőkert már szeptember 9. óta „tesztüzemben” van nyitva.

9.    Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára

Módosul a káptalanfüredi tábor engedélyezési és kivitelezési terve. A táborra hasznosítási koncepció és üzleti terv készül.

10.    Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztésben szereplő módosítás megkönnyíti a hátralékkezelési támogatás igénybevételét.

11.    Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői kinevezés módosítására

A korábbi óvoda vezetői pályázat kinevezési dátumában módosítás szükséges 2025. augusztus 31. helyett 2025. július 31.-re.

12.    Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) Alapító okiratának, a Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

A JEB alapító okiratát a bölcsődei központ székhelyváltoztatása miatt módosítani kell. 2020. november 1.-től a JEB SzMSz-e és Szakmai programja módosul

13.    Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára

A Százados telepi új háziorvosi rendelő megnyitása miatt az egészségügyi rendelet módosítása, és a 17-es, és 18-as orvosi körzetek ellátóival szerződéskötésre van szükség.

14.    Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó Egyesített Óvoda közötti új munkamegosztási megállapodások jóváhagyására

2020. október 1-től új munkamegosztás lesz a bölcsődék és a JSzSzGyK, valamint az óvodák és a JSzSzGyK között.

15.    Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra

Az önkormányzat kiírja a pályázatot 2020.október 5. és 2020. november 5. között.

16.    Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) részére helyiség biztosítására a Budapest-Józsefváros

Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5 „settlement” típusú lakóközösségi programhoz, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

A Magdolna Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program része közösségi, szociális programok szervezése, melyhez az önkormányzat rendelkezésre bocsátja az Orczy út 41. fszt. 1. szám alatti helyiségét, ami egyúttal a JSzSzGyK egyik telephelye lesz.

17.    Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatására

Az önkormányzat támogatást nyújt az Alapítványnak 2020. október 1. napjától 2021. december 31. napjáig összesen 1.200.000,- Ft összegben, bérleti díj támogatás címen.

18.    Javaslat a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 963286 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet és konzorciumi megállapodás elfogadására

Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című nyertes EU-s pályázatra megköti az Önkormányzat a szerződést a partnerekkel és az Európai Bizottsággal.

19.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára

Több olyan kiadása volt az önkormányzatnak, amik miatt a költségvetési rendeletet módosítani kell.  (dolgozók jutalmazás a veszélyhelyzeti munkavégzésért, Káptalanfüredi tábor hasznosítási koncepció, üzleti terv készítés, Napsugár óvoda ütéscsillapító terület elkészítése, Egészséges Budapestért Program eszközbeszerzései)

20.    Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

A Polgármesteri Hivatal hatékony és szabályos működése érdekében módosul a Szervezeti és Működési Szabályzat.

21.    Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára

A Nemzeti Örökségvédelmi Intézet 7 darabból álló kamerarendszert épített ki a Salgótarjáni úton, amit díjmenetesen a kerület használatába ad.

22.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 16/b. szám alatti 36128/1/A/1 és 36128/1/A/3 helyrajzi számú ingatlan 149/10.000 tulajdoni hányadára vonatkozó üzlethelyiségek csereszerződésének jóváhagyására

Budapest VIII. kerület, Szigony utca 16/b. szám alatti ingatlanok csereszerződését hibásan jegyezte be a földhivatal. Ezt kijavítva az ingatlanok hasznosíthatóak lesznek.

23.    A Budapest VIII., Gyulai Pál utca 8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosítása

2020. február 5-én a bérlő az ingatlan egyik albetétjéből kiköltözött, ennek megfelelően módosul a bérleti szerződés.

24.    Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára

A stációk helyreállítására kötött támogatási szerződés felhasználási határideje 2020. december 31- ről 2021. július 3-ra módosul.

25.    Javaslat döntés meghozatalára az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban

Mosonyi utca 6-8. szám alatti iskola áru és hulladékszállítása a szomszédos eddig üres telek beépítése miatt ellehetetlenült. A Jelenlegi szabályozás csak a pinceszintek összekötését teszi lehetővé. A felszíni utcai kapcsolat elengedhetetlen az iskola számára, ennek biztosításához szükséges az építési szabályzat módosítása.

26.    Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására

Az előterjesztés a Ganz- és a Palotanegyed építési szabályzataiban lévő adminisztrációs hiányosságokat orvosolja.

27.    Javaslat a 2020. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára ZÁRT ÜLÉS

28.    Javaslat fellebbezések elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban Kertész Józsefné és Zsiga László ügyében ZÁRT ÜLÉS

29.    Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére ZÁRT ÜLÉS

30.    Javaslat a Budapest VIII. kerület József krt. 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére ZÁRT ÜLÉS

31.    Javaslat a Budapest VIII. kerület Kőris u. 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére ZÁRT ÜLÉS

32.    Javaslat a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére ZÁRT ÜLÉS

33.    Tájékoztató a 2020. évi költségvetés II. negyedéves teljesítéséről

Kerületi szinten összességében az önkormányzati működési bevételek 30,7 %-a, a közhatalmi bevételek 46,9%-a realizálódott. Kerületi szinten a kiadások módosított előirányzatának 32,3%-a teljesült.

34.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

A testületi ülés hivatalos napirendje itt érthető el >>>

A testületi ülést itt követhetik élőben >>>

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben