Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Zöld Józsefváros

Rendelet a józsefvárosi természeti környezet védelméről, a zöldebb Józsefvárosért – közérthető összefoglaló

2021. március 22. hétfő

A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló, eredetileg 2014-ben elfogadott rendelet legutóbbi módosításai 2020. október 1-től hatályosak.

Mi a rendelet célja?

A rendelet célja a fás szárú növények védelme és a természeti környezettel kapcsolatos közösségi együttélés szabályainak meghatározása. Józsefváros kizöldítéséhez az erre irányuló pályázatok mellett elengedhetetlen az intenzívebb favédelem, hogy a zöldterületek ne szenvedjék el a fakivágások okozta környezeti károsodást. A Józsefvárosi Önkormányzat Klímastratégiájának és Klímavédelmi intézkedéseinek eredményességéhez fontos, hogy ennek a rendeletnek az előírásait mindenki ismerje és betartsa, így érhetjük el közösen, hogy Józsefváros zöldfelületeinek mennyisége és minősége is növekedjen.

Mely területekre vonatkozik a rendelet?

●    a Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában és használatában lévő zöldfelületekre

●    Józsefváros helyi jelentőségű természeti értékeire, amennyiben a védett természeti értékekre vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak szigorúbb rendelkezéseket

●    az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatások céljából alapított önkormányzati intézmények vagy más gazdálkodó szervezetek tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeire

●    az Önkormányzat közigazgatási területén lévő fás szárú növényekre, kivéve a nem közterületi ingatlanon lévő gyümölcsfákat és cserjéket

●    az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó közterületekre, kivéve az olyan zöldfelületek védelmét és használatát, amelyek a Fővárosi Közgyűlés erről szóló rendeletének hatálya alá tartoznak (lásd a Fővárosi Közgyűlés 14/1993.(IV.30.) és 10/2005.(III.8.) számú rendeleteit)

Kinek mi a feladata?

A kerület zöldfelületeit a kerület közössége rendeltetésének megfelelően és saját felelősségre használhatja az ebben a rendeletben és egyéb jogszabályokban meghatározott szabályok vagy a zöldterületek tulajdonosa által állított feltételek szerint.

Józsefváros közterületen található zöld területeit mindenki ingyenesen használhatja, ha azt a fővárosi vagy kerületi önkormányzat nem köti feltételhez – ez alól közterületek esetében kivétel minden olyan cselekedet, amelyhez közterület-használati engedély szükséges. Itt tájékozódhat arról, hogy milyen tevékenységekre és hogyan kell közterület-használati hozzájárulást kérni.

A tulajdonos feladatai:

●    minden esetben úgy kell feltüntetnie a használat szabályait és feltételeit, hogy ha azokat valaki megsérti, akkor tudja, hogy ez milyen jogi következményeket vonhat maga után

●    a különböző útvonalak és sétányok kialakításakor köteles figyelembe vennie a növények fejlődését

●    a növényeket és a természeti értékeket figyelembe véve kell gondoskodnia a terület fenntartási és felújítási feladatairól

A közösség feladatai:

●    a használóknak is figyelniük kell a területen megtalálható növényzet és tárgyak épségére

●    a zöldterülethez tartozó játszótereket és az ott található játékokat csak 16 éven aluli gyermekek használhatják

●    kerékpárral és különböző járművekkel csak a kijelölt utakon lehet közlekedni

Mi a teendő, ha kár éri a tulajdonost?

●    ha a zöld területen található tárgy úgy sérül meg, hogy valaki azt nem megfelelően használja, akkor a használó köteles megtéríteni az okozott kárt

●    ha a kár a helyreállítási feladatok költségének kifizetésével teljesíthető, akkor a tulajdonos intézkedik a helyreállításról, amit a kár okozójának ki kell kifizetni

Mi a feladata azoknak, akik a területet a rendeltetéséről eltérően ideiglenesen használják (pl. közművek, építkezés, rendezvény)?

●    ha szükséges, akkor a növényzet és a zöld területen található építmények/felszerelések áttelepítésének költségeit köteles fizetni

●    ha a növényzet vagy a területen található építmények/felszerelések megsérülnek, akkor kötelessége az építmények/felszerelések ellenérték kifizetni és a növényzetet pótolni

●    ha a használatba vétel alatt például csőtörés történik, akkor minden esetben értesíteni kell a terület tulajdonosát és az igénybevevőnek intézkednie kell, hogy az eredeti állapotot visszaállítsa

A közterületen, zöldterületen és zöldfelületen TILOS:

●    parkosított területre gépkocsival vagy más járművel a karbantartást leszámítva behajtani és/vagy beállni

●    gépjárművel megállni az úttest és a járda közti területeken, ahol nincs szilárd burkolat (pl. beton)

●    szemetelni, törmeléket vagy egyéb tárgyakat lerakni

●    játszótérre kutyát vagy más állatot beengedni

●    a zöldterület fenntartását akadályozni

●    a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb tartozékainak, felszerelési tárgyainak megrongálása, elpusztítása, szakszerűtlen kezelése

●    a növények, a növényi részek szedése, a fák megcsonkítása (a gyomnövények kivitelével)

●    a hasznos állatok és a védett madarak bármilyen eszközzel való zavarása, fészkeik rongálása, a fiókák kiszedése és irtása

●    valamennyi kútnál és közkifolyónál járművet vagy szennyezett tárgyat mosni

Milyen következményei lehetnek, ha valaki a természetet fakivágással károsítja?

A fakivágások okozta komoly környezeti károk enyhítésének érdekében a rendelet a nem közterületen lévő fák fakivágáshoz is engedélykötelezettséget ír elő és kötelezővé teszi a kivágott fák pótlását.

Az engedélyezett fakivágás oka eltérő lehet így külön kezelendő:

●    ha építmény elhelyezése miatt került sor a fakivágásra

●    ha a fa állapota, környezetre való veszélyessége vagy értékvédelmi szempontok adnak rá okot

Az első esetben a meghatározott mértékű össztörzsátmérőt  kell figyelembe venni és az alapján kell a pótlást előírni (cserje esetén a kivágott területi borítás 300%-át kell pótolni).

A második esetben a kivágott egyedszámmal azonos darabszámot, cserje esetén az eredeti területi borítást biztosító mértéket kell pótolni.

Ha egy fát engedély nélkül vágnak ki és a fa pótlása nem teljesíthető:

●    amennyiben az illegális fakivágás közterületen történt, akkor az ingatlan tulajdonosát az Önkormányzat megváltási összeg kifizetésére kötelezheti. Ennek értéke úgy képződik, hogy a 6 cm-es törzsátmérő figyelembevételével keletkező darabszámot a határozathozatal időpontjában érvényes fapótlási egységárral szorozzuk. Ezt az összeget a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 11784009-15508009 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni a vonatkozó határozatban előírtak szerint.

●    amennyiben az illegális tevékenység nem közterületen történik, akkor a tulajdonos választhat, hogy a pótlásra szánt fák mennyiségét ő maga elülteti/elültetteti vagy, ha erre nincs lehetősége, akkor köteles a megváltási összeget a vonatkozó határozatban előírtak szerint befizetni a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 11784009-15508009 számú pénzforgalmi számlájára. A befizetendő összeg úgy keletkezik, hogy az össztörzsátmérőből képzett darabszámot megszorozzuk az adott évi fapótlási egységárral.

A kivágott fák pótlásának mértékét az alábbi táblázat mutatja be:

A fapótlási egységár az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.

Mikor mentesülhet a tulajdonos a fizetés alól?

●    ha megtett mindent a fák védelmében és az engedély nélküli fakivágás megelőzésének érdekében és az illegális tevékenységet egy harmadik személy hajtotta végre, vagyis olyan valaki, aki nem tartozik a tulajdonos pénzügyi/gazdasági kapcsolatai közé

●    ha bizonyítja, hogy a fakivágásra a hatóság utasította/kötelezte

Mi a fakivágás kérelmezésének és visszapótlásának menete?

A fakivágáshoz szükséges:

●    a jegyző engedélye (Józsefváros közigazgatási területén a nem közterület besorolású ingatlanon lévő fa kivágásához is)

●    alapos és igazolt indok (pl. a fa építmény elhelyezését akadályozza, vagy a fa állapota nem megfelelő)

Hova kell benyújtani a kérelmet?

A fakivágásra vonatkozó kérelmet a jegyzőhöz kell eljuttatnia a Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályának Igazgatási irodáján keresztül, melynek elérhetőségeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-16

Mire figyeljünk a kérelem benyújtásakor?

A kérelemnek tartalmaznia kell:

●    a kérelmező: nevét, lakcímét (székhelyét)

●    a kivágással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát

●    a kivágással érintett ingatlan helyszínrajzát – azon bejelölve a kivágandó és megmaradó fa vagy fák helyét

●    a kivágandó fa vagy fák darabszámát faját, azok 1 méter magasságban mért törzsátmérőjét

●    a kivágás indokát

●    a kivágandó fával rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát

●    a kivágás pótlására vonatkozó kérelmezői nyilatkozatot.

Fontos, hogy:

●    aki Józsefváros közigazgatási területén közterületen, vagy nem közterületi besorolású ingatlanon fát engedély nélkül kivág, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait

●    a fakivágás végrehajtására szeptember 1. és március 15. közötti (a vegetációs időszakon kívüli) időpontot kell kijelölni,

●    a kivágott fát minden esetben pótolni kell (kivéve, ha a kivágásra a fa állapota, a környezetre való veszélyessége miatt, illetve tudományos dokumentációval alátámasztott értékvédelmi szempontok alapján kerültsor és a kivágás után az ingatlan minden beépítetlen 50 négyzetméterére legalább 1 db megmaradó, nagy lombkoronát nevelő, lombhullató fa esik)

Mit tartalmaz a fakivágásra vonatkozó engedély?

Az engedélyezéssel egyidejűleg a rendelkezni kell a visszapótlás feltételeiről (hely, darabszám, méret, fajta, határidő) vagy a pótlást helyettesítő pénzbeni megváltás összegéről és megfizetésének határidejéről

Mi a teendő, ha illegális fakivágást tapasztal?

Kérjük, ha illegális fakivágásról szerez tudomást, akkor lépjen kapcsolatba a Józsefvárosi Önkormányzat Hatósági Ügyosztályának Igazgatási Irodájával: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-16 vagy jelentse be a Józsefváros appon: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75274/elindult-az-uj-jozsefvaros-smart-city-app

Email: igazgatas@jozsefvaros.hu

Telefon: 061-459-2281 (Bednár János irodavezető-helyettes)

Milyen pénzösszegek használhatóak fel a kerület zöldítéséhez?

Fapótlási és környezetvédelmi céltartalék (előirányzat): A fapótlási kérdések hatékony megoldása érdekében a Józsefvárosi Önkormányzat létrehozta az ún. fapótlás és környezetvédelmi céltartalékot, egy olyan pénzügyi keretet, ami kifejezetten csak erre a célra használható fel. Ennek a céltartaléknak a bevételét a fent említett megváltási összeg (ún. kompenzációs bevétel), valamint természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezőgazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és egyesületek önkéntes befizetései önkéntes befizetései képezik.

Az Önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy saját bevételéből ezt az összeget kiegészítse, melyről éves költségvetésében dönt.

A céltartalékon rendelkezésre álló összeg a következő területeken használható fel:

●    fasori és parkfák, cserjék, évelő és egynyári növények telepítése

●    a fakataszter alapján balesetveszélyesnek ítélt közterületi fák kivágása és pótlása

●    új fasorok, ún. planténeres (ültetvényes dobozba telepített) fák telepítésének tervezésére és telepítése

●    parkok, játszóterek fa- és cserjeállományának rekonstrukciója, felújítása

●    intézmények növényállományának rekonstrukciója

●    parki, fasori fák tápanyag utánpótlása

●    közterületi favermek külön jogszabály szerinti kialakítása

●    fakataszter aktualizálása

●    Józsefváros Klímastratégiájában és Klímavédelmi intézkedési tervében szereplő célok

A felhasználásról a Képviselő-testület dönt.

Arról, hogy a fapótlási céltartalékon egy adott évben mekkora összeg található, a jozsefvaros.hu Költségvetés menüpontjában talál információt.

Hogyan támogathatja Ön Józsefváros zöldítését?

A Józsefvárosi Önkormányzat szeretettel várja természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és egyesületek önkéntes befizetéseit a fapótlási és környezetvédelmi céltartalékba 11784009-15508009 számú számlára (megjegyzés: Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék). A befizetésekkel Józsefváros zöldítését segíti elő.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben