Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. június 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest, VIII. kerület Puskin u. …………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
1.2. Kártérítési igények módosítása
1.3. Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére
1.4. Magdolna Negyed Program II. / Tulajdonosi döntések bérlők elhelyezéséhez kapcsolódóan
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a 2011-2012. évi lakáselidegenítési bevételek Fővárosi Önkormányzat részére történő befizetésének teljesítésére
2.2. Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására a 111-es tömbre vonatkozóan
2.3. Beszámoló az MNP II. keretében végzett épülettakarítási/lomtalanítási tevékenységről
2.4. Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló ……./2013. (….) önkormányzati rendelet elfogadására
2.5. Az ingatlan-nyilvántartásban 35229 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest VIII., József körút 48. szám alatti, 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre való kijelölése
2.6. Az ingatlan-nyilvántartásban 38818/6-10, 38818/12-13, 38818/16-19, 38818/36-38 és 38818/40 helyrajzi számon nyilvántartott, úgynevezett MÁV telepen elhelyezkedő, 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek elidegenítésre történő kijelölése
2.7. Javaslat a 17/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására, valamint a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására és új határozat elfogadására
2.8. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosítására
2.9. Javaslat a lakásgazdálkodási stratégia 2013. évi irányelveire
2.10. Beszámoló a Kisfalu Kft. által nyilvántartott jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének felméréséről, és javaslat a jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének rendezésére
2.11. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésének módosítására
2.12. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról szóló 23/2007. (IV.25.) sz. rendelet módosítására
2.13. Javaslat őstermelői helyi piac területének kijelölésére és működtetésére
2.14. Javaslat pályázat kiírására közösségi kertek megvalósításával és működtetésével kapcsolatban
2.15. Javaslat másodbeépítésű térburkoló elemek felhasználására
2.16. Javaslat fedezet biztosítására a zászlók és zászlórudak telepítése céljából
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. Szerdahelyi u. 2. Magyar Telekom hálózat kiváltás közterületi munkáihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. Üllői út 94-98. hírközlési hálózat építés közterületi munkáihoz
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. Lujza u. 14. sz. önkormányzati tulajdonú lakóépület UPC hírközlési szolgáltatás csatalakoztatásához
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. Rákóczi tér 7. - Bérkocsis u. 10 kV-os kábelrekonstrukciójának közterületi munkáihoz
4. Rév8 Zrt.
4.1. Magdolna Negyed Program III. / Tulajdonosi döntés a Programalap keretében kiírandó pályázati felhívásokról
5. Kisfalu Kft.
5.1. A Nyolcpipa Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 36. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.2. Waiss Bt., Cubepress Kft. bérlőtársak és Tóth Ágnes egyéni vállalkozó közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., József krt. 48. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.3. Dynamy-Hungary Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 27. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.4. L. T. J. bérleti díj elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 25. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.5. A Socotex Kft. bérleti díj leszállítására és bérleti szerződés meghosszabbítására és módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Scheiber S. u. 3. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 107. szám alatti Önkormányzati tulajdonú épületben életveszélyes állapotú toldaléképület elbontására
5.7. Az Esplendor Kft végrehajtási ügyében a helyiség kiürítésének elhalasztására szóló kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 107. szám alatti helyiség kapcsán
6. Egyebek
6.1. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2013. március és április havi teljesítés igazolására
6.2. Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízási szerződésének 2013. március és április havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok