Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Szervezeti egységek

Hatósági Ügyosztály - Építésügyi Iroda - Építésügy

Az ügyintézés elektronikus módon, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) felületén (http://www.etdr.gov.hu) történik. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével bár a kérelem benyújtható papír alapon is, de a kérelem mellékleteit képező dokumentumok (pl. tervek, igazolások) kizárólag elektronikusan nyújthatók be.
 
Az újonnan induló eljárások az ÉTDR általános tájékoztató felületén (http://www.etdr.gov.hu) megjelennek, az iratbetekintés az ÉTDR felületen keresztül történik.
 
A hatósági eljárásokkal kapcsolatban néhány fontos dologra hívjuk fel figyelmét.
 
1./ Az Építésügyi Iroda szakmai tevékenysége során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL törvényben  (Ket.) foglalt eljárási rend, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint  folytatja le az egyes hatósági eljárásokat.
 
2./ Az eljárás lezárásakor a hatóság dönt az eljárás során ténylegesen felmerült költségek viseléséről, vagyis arról, hogy az ügyben keletkezett költségeket melyik fél, illetve a felek, esetleg a  hatóság viseli. A költségek lehetséges körét a Ket. azonban meghatározza. Ilyen pl. az illeték, az igazgatási szolgáltatási díj, az utazási költség, a szakértő díja, az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége, munkadíja stb.
 
Az illetéket papír alapon benyújtott kérelem esetén illetékbélyegen, ÉTDR felületen indított kérelem esetén átutalással kell leróni.
 
A jogszabály szűk körben, kivételes, és kérelemre lehetőséget ad teljes, vagy részleges költségmentesség iránti kérelem benyújtására is.
 

Az Építésügyi Iroda szakmai tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:
Kapcsolódó jogszabályok:
•    a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (KET)
•    1990.évi XCIII. tv az illetékekről
•    a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv.
•    az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. (ÉTV)
•    253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)
•    312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
•    245/2006.(XII.05.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
•    252/2006.(XII.07.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
•    191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
•    393/2012.(XII.20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
•    2001. évi LXIV törvény a kulturális örökség védelméről
•    47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet  (BVKSZ)
Helyi rendeletek:
•    66/2007.(XII.12.) önk. rendelet (JÓKÉSZ)
•    5/2013.(II.10.) önk. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások részletes szabályairól
•    51/2011.(IX.19.) önk. rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működéséről (módosítja  a 6/2013.(II.10) önk. rendelet
•    15/2011. (III.18.) önk. rendelet a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
 

Kapcsolódó dokumentumok

 
Ügyintézők körzetei
Utcajegyzék
Védett épületek jegyzéke
E-napló brossúra
 

Kapcsolódó ügyek

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok