Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Szervezeti egységek

Hatósági Ügyosztály - Igazgatási Iroda

Az Igazgatási Iroda a jegyző megbízásából  az alábbi hatósági feladatokat látja el:

1. Kereskedelmi és ipari tevékenységek, üzleti és nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vétele és engedélyezése

2. Állatvédelmi hatáskör

3. Birtokvédelmi eljárások lefolytatása

4. Elsőfokú környezetvédelmi feladatok

5. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

A fenti eljárások többnyire kérelemre, egyes esetekben hivatalból  indulnak.  Az ügyintézésük könnyítése érdekében forma nyomtatványokat szerkesztettünk, melyek kitöltésével, az illeték lerovásával, a közigazgatási szolgáltatási díj befizetésével és a jogszabályok által előírt mellékletek csatolásával megindíthatják az eljárást.

A beadványokat az ügyfeleknek papír alapon kell eljuttatniuk postán, vagy személyesen, esetleg meghatalmazott képviselő útján. 

A hatósági eljárásokkal kapcsolatban néhány fontos dologra hívjuk fel figyelmét.

1./ Az Igazgatási Iroda szakmai tevékenysége során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL törvényben  (Ket.) foglalt eljárási rend szerint  folytatja le az egyes hatósági eljárásokat.

A Ket. szerint az általános ügyintézési határidő 21 nap, melyet a beadványnak a hatósághoz történő érkezésétől kell számítani, az érdemi döntés közlésének napjával bezáróan (postázás, közvetlen átadás). A törvény szerint azonban az eljárás alatt több eljárási idő nem számít be a 21 napos ügyintézési határidőbe, így különösen: a hiánypótlási felhívás közlésétől annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama stb. Vagyis az eljárások túlnyomó esetében  az Ön által a beadvány benyújtásától számított  21 nap törvény szerinti  ügyintézési határidő nem azonos 21 naptári nappal, hanem attól esetenként lényegesen hosszabb. 

2./ Az eljárás lezárásakor a hatóság dönt az eljárás során ténylegesen felmerült költségek viseléséről, vagyis arról, hogy az ügyben keletkezett költségeket melyik fél, illetve a felek, esetleg a  hatóság viseli. A költségek lehetséges körét a Ket. azonban meghatározza. Ilyen pl. az illeték, az igazgatási szolgáltatási díj, az utazási költség, a szakértő díja, az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége, munkadíja stb.

A beadványok általános illetéke 3.000.-ft (panasz beadvány is),  engedélyezési eljárásban 10.000.-ft., telep engedélyezési eljárásban: 5.000.-ft (csekkszelvényen befizetve)

Az illetéket (telep engedély kivételével) illetékbélyegen kell leróni, mely a hivatal házi pénztárában illetve bármelyik postán kapható.

Az engedélyezési eljárásban  szakhatóságként résztvevő Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi Intézete közigazgatási szolgáltatási díja: 26.000.-ft, melyet csekkszelvényen kell befizetni.

Ahol a tulajdon fennállását hiteles tulajdoni lappal szükséges igazolni, a TAKARNET rendszerből tölti le a Hivatal az adatokat, ennek díja 3.600.-ft, melyet a kérelmezőnek a Hivatal házi pénztárába kell befizetnie. (Önként be lehet nyújtani a földhivataltól közvetlenül beszerzett, 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot is.)        

A jogszabály szűk körben, kivételes, és kérelemre lehetőséget ad teljes, vagy részleges költségmentesség iránti kérelem benyújtására is.  

 

Elérhetőségek

Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. 213. szoba

Telefon: 06 1 459 - 2164

Fax: 459 2185

Ügyfélfogadás

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
13.30-18-9.15-16.30-8.15-11.30

Kapcsolódó ügyek

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető 459-2532
irodavezető-helyettes 459-2281
ügyintéző
ügyintéző 4592-171
ügyintéző 459-2175
ügyintéző 459-2174
ügyintéző 459-2298
ügyintéző 459-2586
ügyintéző 459-2550
ügyintéző 459-2293
adminisztrációs/ hátralékkezelési referens 459-2126

Letölthető dokumentumok

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok