Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. január 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. Javaslat Perlaki Attila rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető nyugdíjba menetele alkalmából Díszpolgári cím adományozására vagy Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésre
1.2. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges véleményalkotás (a Rendrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. §. (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással)
1.3. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. ügyvezetői állásának 2008. március 1-jétől történő betöltésére
1.4. Döntés a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által az Önkormányzat ellen a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított perről
1.5. Javaslat a F városi Bíróság Rónayné dr. Vojnovics Ibolya munkaügyi perében 59. Mf. 63233/97. szám alatt született ítélet ellen felülvizsgálati kérelem benyújtására
1.6. Corvin Sétány Program 2008. I. negyedéves terve
1.7. Magdolna Negyed Program II. szerződéskötéshez szükséges elkészítési munkák finanszírozása
1.8. Magdolna Negyed Program monitoring-rendszerének eredményeiről szóló beszámoló
1.9. 2007. évi költségvetési és végrehajtási rendelet módosítása
1.10. Szabad pénzmaradvány felhasználásának engedélyezése
1.11. A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillet bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
1.12. Határidő módosítás az Önkormányzati bankszámlaszerződés tárgyában
1.13. Fedezet biztosítása a KMOP- 2007-4.6.1/2 pályázathoz
1.14. Képvisel-testület 678/2007. (XI.07.) sz. határozat végrehajtási határidejének módosítása „…gazdasági program…”
1.15. A Pollack Mihály téri mélygarázs építésével kapcsolatos megállapítások beterjesztés
1.16. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
1.17. A Közterület-felügyelet alapító okirat módosítása szakágazati besorolás változás miatt
1.18. Budapest X. Mádi u.4. 2. épület I.13. szám alatti 41362/3/B/8 hrsz-ú lakás értékesítésre történ kijelölése
1.19. Budapest VIII., Somogyi B. u. 14. szám alatti 36425 hrsz-ú épület értékesítésre történ kijelölése
1.20. Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz-és csatornahasználati díjának bérlőkre történ áthárításáról szóló 23/2007. (IV.25) sz. rendelet módosítására
1.21. Javaslat a zaj és rezgés védelem helyi szabályozásáról szóló, többször módosított 28/2003. (V.14) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.22. Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. átalakulásának elfogadása
1.23. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. támogatás maradvány összegéről hozott 355/2006.(VIII.10.) és a 16/2007.(I.11.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról tájékoztató; javaslat a pénzmaradvány felhasználására
1.24. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. Felügyel Bizottságának „Szervezeti és Működési Szabályzatának” (Ügyrendje) jóváhagyása; felügyel bizottsági tag lakcímváltozása
1.25. Határidő módosítás kérése a ”Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására” című előterjesztés tárgyalására
1.26. Javaslat a Teleki téri piac alapító okiratának módosítására
1.27. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Képvisel -testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. rendelettel kapcsolatban
1.28. Határidő módosítás a Palotanegyed Városrész Önkormányzat létrehozásával kapcsolatban
1.29. A „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélésében közreműködő 5 tagú eseti zsűribe új tag választása
1.30. Részvétel a Nemzeti Vágta és a Városok Faluja Fesztivál ünnepségsorozatán
1.31. Szakmai bizottság felkérése a Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői pályázatának véleményezésére
1.32. A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása
1.33. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
1.34. Pedagógiai programok módosításának jóváhagyása
1.35. Javaslat az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
1.36. Javaslat a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására
1.37. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági átvilágítására
1.38. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának elkészítése
1.39. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
1.40. Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetője ügyvezetői megbízási szerződésének munkaszerződéssé történő átalakítására
1.41. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2 tagsági helyére
1.42. A 2007. december 5-ei képvisel -testületi ülésre benyújtott polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése
1.43. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.44. A Képvisel-testület nyilatkozata a Magyar Gárda felvonulásával kapcsolatban (Nyilatkozat elfogadása Józsefváros közrendjének védelmében)
1.45. Fedezet biztosítása a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda terasza feletti estet építtetésére
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben