Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. január 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. Javaslat Perlaki Attila rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető nyugdíjba menetele alkalmából Díszpolgári cím adományozására vagy Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésre
1.2. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges véleményalkotás (a Rendrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. §. (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással)
1.3. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. ügyvezetői állásának 2008. március 1-jétől történő betöltésére
1.4. Döntés a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által az Önkormányzat ellen a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított perről
1.5. Javaslat a F városi Bíróság Rónayné dr. Vojnovics Ibolya munkaügyi perében 59. Mf. 63233/97. szám alatt született ítélet ellen felülvizsgálati kérelem benyújtására
1.6. Corvin Sétány Program 2008. I. negyedéves terve
1.7. Magdolna Negyed Program II. szerződéskötéshez szükséges elkészítési munkák finanszírozása
1.8. Magdolna Negyed Program monitoring-rendszerének eredményeiről szóló beszámoló
1.9. 2007. évi költségvetési és végrehajtási rendelet módosítása
1.10. Szabad pénzmaradvány felhasználásának engedélyezése
1.11. A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillet bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
1.12. Határidő módosítás az Önkormányzati bankszámlaszerződés tárgyában
1.13. Fedezet biztosítása a KMOP- 2007-4.6.1/2 pályázathoz
1.14. Képvisel-testület 678/2007. (XI.07.) sz. határozat végrehajtási határidejének módosítása „…gazdasági program…”
1.15. A Pollack Mihály téri mélygarázs építésével kapcsolatos megállapítások beterjesztés
1.16. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
1.17. A Közterület-felügyelet alapító okirat módosítása szakágazati besorolás változás miatt
1.18. Budapest X. Mádi u.4. 2. épület I.13. szám alatti 41362/3/B/8 hrsz-ú lakás értékesítésre történ kijelölése
1.19. Budapest VIII., Somogyi B. u. 14. szám alatti 36425 hrsz-ú épület értékesítésre történ kijelölése
1.20. Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz-és csatornahasználati díjának bérlőkre történ áthárításáról szóló 23/2007. (IV.25) sz. rendelet módosítására
1.21. Javaslat a zaj és rezgés védelem helyi szabályozásáról szóló, többször módosított 28/2003. (V.14) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.22. Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. átalakulásának elfogadása
1.23. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. támogatás maradvány összegéről hozott 355/2006.(VIII.10.) és a 16/2007.(I.11.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról tájékoztató; javaslat a pénzmaradvány felhasználására
1.24. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. Felügyel Bizottságának „Szervezeti és Működési Szabályzatának” (Ügyrendje) jóváhagyása; felügyel bizottsági tag lakcímváltozása
1.25. Határidő módosítás kérése a ”Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadására” című előterjesztés tárgyalására
1.26. Javaslat a Teleki téri piac alapító okiratának módosítására
1.27. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Képvisel -testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. rendelettel kapcsolatban
1.28. Határidő módosítás a Palotanegyed Városrész Önkormányzat létrehozásával kapcsolatban
1.29. A „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélésében közreműködő 5 tagú eseti zsűribe új tag választása
1.30. Részvétel a Nemzeti Vágta és a Városok Faluja Fesztivál ünnepségsorozatán
1.31. Szakmai bizottság felkérése a Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői pályázatának véleményezésére
1.32. A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása
1.33. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
1.34. Pedagógiai programok módosításának jóváhagyása
1.35. Javaslat az önkormányzati fenntartású szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására
1.36. Javaslat a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására
1.37. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági átvilágítására
1.38. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának elkészítése
1.39. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
1.40. Javaslat a Kisfalu Kft. ügyvezetője ügyvezetői megbízási szerződésének munkaszerződéssé történő átalakítására
1.41. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2 tagsági helyére
1.42. A 2007. december 5-ei képvisel -testületi ülésre benyújtott polgármesteri beszámoló ismételt beterjesztése
1.43. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.44. A Képvisel-testület nyilatkozata a Magyar Gárda felvonulásával kapcsolatban (Nyilatkozat elfogadása Józsefváros közrendjének védelmében)
1.45. Fedezet biztosítása a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda terasza feletti estet építtetésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok