Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. február 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. Megbízási szerződéskötés értékpapírok – 15 milliárd Ft értékű kötvény-zárt- körű forgalomba hozatalára a Magyarországi Volksbank Zrt.-vel
1.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetési és végrehajtási rendelet tervezete
1.3. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetői pályázatának elbírálása
1.4. A Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői megbízása
1.5. Javaslat a 2008. március 09. napjára kitűzött országos népszavazáson közre- működő szavazatszámláló bizottság választott tagjaira
1.6. Lakosság tájékoztatása a népszavazásról
1.7. Javaslat a józsefvárosi közoktatási intézményhálózat racionalizálására
1.8. Rökk Szilárd utcai Egészségközpont szerződés módosítás
1.9. Corvin Sétány Program 2007.IV. negyedéves beszámolója
1.10. Corvin Sétány Program 2007. éves beszámoló
1.11. Magdolna Negyed Program II. támogatási szerződéshez szükséges további döntések
1.12. A Józsefvárosi Önkormányzat és a PROLOG Kft. közötti közös tulajdon megszüntetése
1.13. Józsefvárosi Lakásépítő Társaság alapítása
1.14. A Trefort utcai háziorvosi rendelők elhelyezése
1.15. Javaslat a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő megállapodásokra
1.16. Döntés a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 195/2008. (II.15.) sz. határozata végrehajtásának polgármester által történ felfüggesztése kapcsán
1.17. Határidő módosítás a kintlévőségek beszedésének tájékoztatásával kapcsolatban
1.18. A Képviselő-testület 16/2008. (I.16.) sz. határozatának megfelelően elkészített 2008-2014 évekre szóló gazdasági program vonatkozó irányelvek
1.19. Bankszámlaszerződés kötése az OTP Bank Nyrt-vel 2008. március 01 - március 31 közötti időszakra
1.20. Az Orczy kert rehabilitációját célzó pályázat elvi támogatása
1.21. Térregény Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos tulajdonosi döntések korrigálása; 775/2007. (XII.5.) sz. és 776/2007. (XII.5.) sz. képvisel -testületi határozatok módosítása
1.22. Az Európa Belvárosa Program keretében a VIII. Horánszky utca 16. és Mária utca 4. sz. műemléki lakóépületek megújítása és funkció váltása
1.23. Fővárosi Gázművek Zrt-vel kötendő megállapodás a társasházak közös tulajdonban lévő gázvezetékei felújítására; társas házi pályázati kiírás elfogadása. Javaslat a …./ 2008 (…….) sz. a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges -, teljes felújításához és a gáz alap- és felszállóvezetékek felújításához nyújtandó támogatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
1.24. Határidő módosítás a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek érdekeltségi rendszerével kapcsolatban
1.25. Az Active Stúdió Utazó Társulat pályázatának támogatása
1.26. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16) sz. rendelet módosítására
1.27. Javaslat a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005. (X.15) sz. önk. rendelet, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítására
1.28. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények épület kihasználtságáról
1.29. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
1.30. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal közoktatási intézményvezetői kinevezésekkel kapcsolatos törvényességi észrevétele
1.31. Losonci téri Általános Iskola tanuszoda karbantartási fedezetének biztosítása
1.32. Emléktábla állítása Dr. Mistéth Endre egykori újjáépítési miniszter tiszteletére
1.33. Beszámoló a kerület gyermekfogászati alapellátási tevékenységről
1.34. Javaslat a 4/2006. (I.25.) számú, a gyermekvédelmi támogatásokról valamint az egyéb gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet módosítására
1.35. Javaslat támogatási szerződés megkötésére „A VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvánnyal”
1.36. A Budapest VIII. kerület Horánszky u. 21. sz. alatti bölcsőde által használt társasházi tulajdonban lévő udvar használatának rendezése
1.37. Ellátási szerződés felülvizsgálata a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátásra
1.38. Értelmi fogyatékos személy nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megszüntetése
1.39. Dr. Szabó Gábor lemondása a Kisfalu Kft. Felügyelő bizottsági tagságáról, javaslat az új Felügyelő bizottsági tag megválasztására; tájékoztatás a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottsági tag megváltozásáról
1.40. Változás a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, a Szociális Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság személyi összetételében
1.41. A Józsefvárosi Becsületkereszt és a Józsefvárosért kitüntetések odaítélése
1.42. A „Jó Sport” kitüntetés odaítélése
1.43. A „Díszpolgári Cím” kitüntetés odaítélése
1.44. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
1.45. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatás- körben tett intézkedésekről
1.46. Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak 2007. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2. Tájékoztatók
2.1. Tájékoztató a Józsefvárosi Zeneiskola 2007. évi minősítési eljárás eredményéről
2.2. Tájékoztató a Jegyző (2006/2007. évre meghatároz ott) teljesítmény-követelményeinek értékeléséről
2.3. Tájékoztatás a Közép Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács Budapest Főváros kerületi önkormányzatok képviselőjének megválasztásáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok