Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. március 12.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
1.2. Józsefvárosi Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
1.3. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. 2008. évi üzleti tervének és a 2008. évre vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása
1.4. A Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) és melléklete a Kerületi Szabályozási Terv (JKSZT) módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
1.5. Magdolna Negyed Program II. /Tulajdonosi döntés a Bp. VIII. Homok u. 7. sz. alatti ingatlan bontásához
1.6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények épületkihasználtságáról
1.7. A költségvetés racionalizációs intézkedések végrehajtásának ütemterve valamint a 78/2008. (III.12.) számú határozat módosítása
1.8. A Képvisel -testület 16/2008. (I.16.) sz. határozatának megfelelően elkészített 2008-2014 évekre szóló gazdasági program vonatkozó irányelvek
1.9. Javaslat helyi önkormányzatok csatlakozására az Első Energia-beszerzési Önkormányzati társuláshoz és a Társulást létrehozó megállapodás módosítására
1.10. Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-4164/2008. sz. törvényességi észrevétele
1.11. Javaslat a településfejlesztési rehabilitációs alapok létrehozásáról és a szabályairól szóló 13/2003. (II.18). sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
1.12. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
1.13. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedő és célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 22/2004.(V.15.) sz. rendelet módosítására
1.14. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. (VII.13.) számú önk. rendelet módosítására
1.15. Beszámoló a 2006. évi LKFT-2006-LA-2-06-10-712 számú panelpályázatról. A 2008. évi Új Magyarország Lakásfelújítási Program pályázatainak kerületi felhívása, támogatása
1.16. Polgármester, Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása, valamint a képviseli tiszteletdíjak emelése
1.17. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször módosított 30/2001.(X.26.) sz. önk. rendelet módosítása
1.18. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16) sz. rendelet módosítására
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról szóló 48/2000. (XII.29). sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
1.20. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10). sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.21. Józsefvárosi ifjúsági vállalkozói program pályázati felhívás
1.22. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolás elfogadása és 2008. évi rendkívüli támogatása
1.23. A Józsefvárosi Kulturális Központban szervezett nyári napközis tábor térítési díjáról és a táboroztatást végző pedagógusok, közalkalmazottak, dolgozók díjazásáról szóló többször módosított 15/1999. (IV.13). számú rendelet hatályon kívül helyezése
1.24. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 8/2007. (II.05.) számú önk. rendelet módosítására
1.25. A Sodexho Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött szerződés 4. sz. mellékletének módosítása
1.26. A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési díjáról többször módosított 69/1997. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
1.27. A Józsefvárosi Önkormányzat rendelete az általános iskolai felvételi, átvételi kérelmek elbírálása során alkalmazott sajátos helyzet megállapításáról
1.28. 2008/2009. tanévben indítható iskolai első osztályok létszámának meghatározása
1.29. Javaslat a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola sportudvar beszerzési eljárásának a megindítására és a kivitelezés megkezdésére
1.30. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő iskolák körzethatárainak módosítása
1.31. Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetséggel „támogató szolgálat” alapszolgáltatásra megkötött ellátási szerződés módosítására
1.32. Józsefváros területén működ civil szervezetek helyiség használatának felmérése
1.33. A CsaládgyógyÁSZ Orvosi Szolgáltató és Oktató Bt. 280092532 számú felnőtt háziorvosi praxis elidegenítése
1.34. Beszámoló a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági átvilágítása tárgyában
1.35. Beszámoló a közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátásáról és javaslat Megbízási Szerződés módosítására
1.36. Határidő módosítás a járóbeteg szakellátás társulás keretében történő jövőbeni működtetésére (525/2007. (VIII.29.) számú kt. határozat)
1.37. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
1.38. A Józsefvárosi Becsületkereszt és a Józsefvárosért kitüntetések odaítélése
1.39. „ Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélése
1.40. A „Díszpolgári Cím” kitüntetés odaítélése
1.41. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.42. Beszámoló a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2007.IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
1.43. Tájékoztató az Országos Választási Bizottság 103/2008.(III.05.) sz határozatával szembeni Legfelsőbb Bírósági döntésről
2. Tájékoztatók
2.1. Tájékoztató a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht taggyűléséről, a kisebbségi tulajdonos ajándékozási szerződéséről, a taggyűlést követő eseményekről
2.2. Tájékoztató az önkormányzati kintlévőségek beszedésére tett intézkedésekről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben