Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. március 12.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
1.2. Józsefvárosi Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
1.3. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. 2008. évi üzleti tervének és a 2008. évre vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása
1.4. A Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) és melléklete a Kerületi Szabályozási Terv (JKSZT) módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
1.5. Magdolna Negyed Program II. /Tulajdonosi döntés a Bp. VIII. Homok u. 7. sz. alatti ingatlan bontásához
1.6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények épületkihasználtságáról
1.7. A költségvetés racionalizációs intézkedések végrehajtásának ütemterve valamint a 78/2008. (III.12.) számú határozat módosítása
1.8. A Képvisel -testület 16/2008. (I.16.) sz. határozatának megfelelően elkészített 2008-2014 évekre szóló gazdasági program vonatkozó irányelvek
1.9. Javaslat helyi önkormányzatok csatlakozására az Első Energia-beszerzési Önkormányzati társuláshoz és a Társulást létrehozó megállapodás módosítására
1.10. Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-4164/2008. sz. törvényességi észrevétele
1.11. Javaslat a településfejlesztési rehabilitációs alapok létrehozásáról és a szabályairól szóló 13/2003. (II.18). sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
1.12. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
1.13. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedő és célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 22/2004.(V.15.) sz. rendelet módosítására
1.14. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. (VII.13.) számú önk. rendelet módosítására
1.15. Beszámoló a 2006. évi LKFT-2006-LA-2-06-10-712 számú panelpályázatról. A 2008. évi Új Magyarország Lakásfelújítási Program pályázatainak kerületi felhívása, támogatása
1.16. Polgármester, Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása, valamint a képviseli tiszteletdíjak emelése
1.17. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször módosított 30/2001.(X.26.) sz. önk. rendelet módosítása
1.18. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16) sz. rendelet módosítására
1.19. Javaslat a Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról szóló 48/2000. (XII.29). sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
1.20. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10). sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.21. Józsefvárosi ifjúsági vállalkozói program pályázati felhívás
1.22. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolás elfogadása és 2008. évi rendkívüli támogatása
1.23. A Józsefvárosi Kulturális Központban szervezett nyári napközis tábor térítési díjáról és a táboroztatást végző pedagógusok, közalkalmazottak, dolgozók díjazásáról szóló többször módosított 15/1999. (IV.13). számú rendelet hatályon kívül helyezése
1.24. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 8/2007. (II.05.) számú önk. rendelet módosítására
1.25. A Sodexho Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött szerződés 4. sz. mellékletének módosítása
1.26. A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési díjáról többször módosított 69/1997. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
1.27. A Józsefvárosi Önkormányzat rendelete az általános iskolai felvételi, átvételi kérelmek elbírálása során alkalmazott sajátos helyzet megállapításáról
1.28. 2008/2009. tanévben indítható iskolai első osztályok létszámának meghatározása
1.29. Javaslat a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola sportudvar beszerzési eljárásának a megindítására és a kivitelezés megkezdésére
1.30. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő iskolák körzethatárainak módosítása
1.31. Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetséggel „támogató szolgálat” alapszolgáltatásra megkötött ellátási szerződés módosítására
1.32. Józsefváros területén működ civil szervezetek helyiség használatának felmérése
1.33. A CsaládgyógyÁSZ Orvosi Szolgáltató és Oktató Bt. 280092532 számú felnőtt háziorvosi praxis elidegenítése
1.34. Beszámoló a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági átvilágítása tárgyában
1.35. Beszámoló a közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátásáról és javaslat Megbízási Szerződés módosítására
1.36. Határidő módosítás a járóbeteg szakellátás társulás keretében történő jövőbeni működtetésére (525/2007. (VIII.29.) számú kt. határozat)
1.37. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
1.38. A Józsefvárosi Becsületkereszt és a Józsefvárosért kitüntetések odaítélése
1.39. „ Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetés odaítélése
1.40. A „Díszpolgári Cím” kitüntetés odaítélése
1.41. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.42. Beszámoló a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2007.IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
1.43. Tájékoztató az Országos Választási Bizottság 103/2008.(III.05.) sz határozatával szembeni Legfelsőbb Bírósági döntésről
2. Tájékoztatók
2.1. Tájékoztató a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht taggyűléséről, a kisebbségi tulajdonos ajándékozási szerződéséről, a taggyűlést követő eseményekről
2.2. Tájékoztató az önkormányzati kintlévőségek beszedésére tett intézkedésekről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok