Önkormányzat Ügyintézés Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Városfejlesztés Orczy negyed program Zöld 8 Józsefváros összefog Múlt-Jelen
KERESÉS

Építmény-és telekadó

Adóköteles építmény vásárlása, létesítése, építése esetén és adóköteles telek vásárlása esetén a kerületben rendszeresített formanyomtatványt - adatbejelentést - kell kitölteni.
 
2018. január 1-jétől adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók.
 
2019. január 1-jétől az építményadó hatálya alá tartozik a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott, az egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását szolgáló lakás, lakrész.
 
A gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatott ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével van lehetőség az elektronikus ügyintézésre.
 
Kire terjed ki az adófizetési kötelezettség: Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
 
Mi a teendő adókötelezettség keletkezésekor: Adóköteles építmény vagy telek eladása esetén az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, és az adásvételi szerződés másolatával kell az adatbejelentést megtenni.
 
Figyelem! Az, hogy az adásvételi szerződésnél ügyvéd működik közre, és hogy a tulajdonjog változása a földhivatalban bejegyzésre kerül, nem pótolja az adatbejelentést. Az eladónak és a vevőnek egyaránt be kell jelentenie az adóhatóságnál az eladás, illetőleg a vétel tényét, hiszen e nélkül a hatóság nem szerez tudomást a változásról.
 
Adatbejelentés benyújtásának elmulasztása esetén: Amennyiben az adózó egyáltalán nem tesz adatbejelentést, az önkormányzati adóhatóságnak törvényi lehetősége, hogy ellenőrzést folytasson le, illetőleg az ellenőrzésben feltárt adókülönbözetet elévülési időn belül több évre visszamenőlegesen megállapítsa.
 
Az Art. 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
 
Mulasztási bírság: az Art. 220. § szerint az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
 
Az építményadó mértéke
Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után
2014
2015-2018
2019
egységesen
 1.580,-Ft/m2/év
az adóalap 100 m2-t meg nem haladó része után
500,-Ft/m2/év
 
az adóalap 100 m2-t meg nem haladó része után
500,-Ft/m2/év
 
az adóalap 100 m2-t meghaladó, de 1000 m2-t meg nem haladó része után
1.580,-Ft/m2/év
 
az adóalap 100 m2-t meghaladó, de 500 m2-t meg nem haladó része után
1.580,-Ft/m2/év
 
az adóalap 1000 m2-t meghaladó része után
1.820,-Ft/m2/év
 
az adóalap 500 m2-t meghaladó része után
1.898, -Ft/m2/év
 
A reklámhordozó utáni építményadó mértéke
2018.01.01-től hatályos
2018
2019
12.000 Ft/m2/év
12.000 Ft/m2/év
Egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását szolgáló lakás, lakrész után
2019.01.01-től hatályos
2019
1.898,-Ft/m2/év
 
A telekadó mértéke:
Az ingatlan nyilvántartás adatai szerint a telek m2-ben számított területe.
 
2015. január 01-től 330,-Ft/m2/év
2014. évben 287,-Ft/m2/év
 
Befizetési határidő: Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni.
A helyi adókat az adóhatóság bevallás alapján kivetéssel állapítja meg. Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.
 
Az építményadót a JVÖ Építményadó Számla 11784009-15508009-02440000, a telekadót a JVÖ Telekadó Számla 11784009-15508009-02510000 számlára kell megfizetni, bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.
 
Adómentességek köre: Az építmény- és telekadóban a mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.
 
Méltányossági kérelem: Amennyiben az adó megfizetése az adózó jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt nehézséget okoz vagy akadályba ütközik, részletfizetés vagy mérséklés iránt méltányossági kérelmet lehet benyújtani. (Méltányossági kérelem gazdasági társaságok részére c. nyomtatvány)
A kérelem eljárási illetéke nem magánszemélyek esetében 10.000,-Ft az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (8) bekezdése szerint.
Az eljárási illetéket a 11784009-15508009-03470000 JVÖ Önkormányzati hatósági eljárási illeték beszedési számla javára kell teljesíteni.
 
Vonatkozó jogszabályok:
2017. évi CL. tv. (Art.) az adózás rendjéről,
2017. évi CLI. tv. (Air.) az adóigazgatási rendtartásról,
1990. évi C. törvény (Htv.) a helyi adókról,
a 2014. december 31-ig hatályban lévő építményadóról szóló többször módosított 55/2008. (XI.06.) számú önkormányzati rendelet (Rendelet)
a 2015. január 01. napjától hatályos építményadóról szóló, módosított 38/2014. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelet (Har.)
a 2014. december 31-ig hatályban lévő telekadóról szóló többször módosított 56/2008. (XI.06.) számú önkormányzati rendelet (Rendelet),
a 2015. január 01. napjától hatályos telekadóról szóló, módosított 39/2014. (XI.13.) sz. önk. rendelet (Har.) szabályozzák.
 
Eljáró hatóság: jegyző

Osztály: 
Hatósági Ügyosztály, Adóügyi Iroda

Elérhetőség:
Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály, Adóügyi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em. 204.
 
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:

2020. március 16-tól visszavonásig

személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel és jogi személyekkel is) e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Polgármesteri Hivatal földszintjén kerül kialakításra az „egyablakos” iratfogadás, melynek az ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Kedd nincs
Szerda 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Csütörtök nincs
Péntek 9:00 – 11:00

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben