Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó tájékoztató

Az idegenforgalmi adót működtető településeken 2021. július 1-jétől a vendégéjszakát eltöltő (megszálló) vendég köteles a települési adórendeletben meghatározott mértékű idegenforgalmi adót a szállásadónak megfizetni. A szállásadó pedig köteles a vendégtől az adót beszedni, a beszedett adóról a bevallást elkészíteni, az adóhatósághoz benyújtani és az adót befizetni.

Az adókötelezettség felfüggesztésének a 2020. június 30-ával történő megszüntetésével tehát az idegenforgalmi adó-megfizetési, illetve a szállásadó részéről a beszedett illetve beszedni elmulasztott adó befizetésére vonatkozó korábbi, 2020. április 26-a előtti rend visszaáll úgy, hogy a települési részletszabályok tekintetében továbbra is a helyi adórendelet előírásai az irányadóak.


Szálláshely üzemeltetés engedélyezése

A szálláshely üzemeltetés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról a Hatósági Ügyosztály Igazgatási Irodájánál, illetőleg az alábbi linkre kattintva tud tájékozódni:

https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/165

2018. január 1-jét követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) alapján megváltoztak az idegenforgalmi havi adóbevallási kötelezettség teljesítésének egyes szabályai.

A szálláshelyek üzemeltetőjének minden hónapról, a jogszabály által előírt formában és módon idegenforgalmi-adóbevallást vagy - adókötelezettség hiányában - nyilatkozatot kell tennie a tárgyhónapot következő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé!

Az adókötelezettség keletkezése 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Az idegenforgalmi adó alapja 

Az idegenforgalmi adó módosításáról szóló 68/2011.(XI.21.) önkormányzati rendelet alapján 2012. január 1. napjától az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték. 

Az idegenforgalmi adó mértéke az adóalap 4%-a. 

A számított adó, illetve fizetendő idegenforgalmi adó összege: a tárgyhavi összes vendégéjszakára eső szállásdíj (Ft) csökkentve a figyelembe vehető törvényi mentes vendégéjszakákra eső szállásdíj (Ft) összegével, és szorozva az adó helyi rendeletben meghatározott mértékével.

Adóbevallási kötelezettség

A havi gyakorisággal teljesítendő idegenforgalmi adóbevallás az adózó (adóbeszedő) egyik fő eljárásjogi kötelezettsége. Az adóbevallás tulajdonképpen egy adózói nyilatkozat, amelyben az adózó nyilatkozik azon adatokról, melyek az általa teljesítendő adókötelezettség azonosításához szükségesek. Az adóbevallási kötelezettségének az adózó a jogszabály által szabályozott tartalommal meghatározott űrlapon tehet eleget. Az adóbevallás tartalmazza az adózó azonosításához szükséges adatokat, továbbá az adómegállapítás során figyelembe veendő tényeket, körülményeket. A szálláshely üzemeltetőnek tehát akkor kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyhónapban adóköteles és/vagy adómentes vendégéjszaka hasznosítás történt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóbevallási kötelezettséget nem pótolja, ha az adózó az adót ugyan megfizette, de bevallást nem nyújtott be.

Adóbevallási kötelezettség határideje

 Az Art. 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében és a helyi adókról szóló 1990. évi törvény (Htv.) felhatalmazásával alkotott az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet 9. § alapján az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell adóbevallást benyújtani.

 Hogyan lehet adatbejelentést tenni

 A bevallást az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon/űrlapon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap az „Adóbevallás az idegenforgalmi adóról” szóló űrlap kitöltésével, vagy a https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/103 oldalról letöltött „word” formátumú űrlap kitöltésével, majd azt az e-papír https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül történő megküldésével. 

Amennyiben elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó vagy természetes személyként nem rendelkezik ügyfélkapuval úgy a fent megjelölt oldalról letöltött nyomtatványt papír alapon küldje meg a 1082 Budapest, Baross utca 63-67. levelezési címre. 

Nyilatkozat

Speciális szabályként határozza meg a jogszabály, hogy a bevallás benyújtásával egyenértékű az adózó által idegenforgalmi adónem vonatkozásában tett nyilatkozat, amelyben arról nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége (adómentes bevétele sem) nem keletkezett.

Nyilatkozat benyújtás határideje

Az Art. 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek - bevallási határidővel megegyezően - az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást kiváltó nyilatkozatot benyújtani.

Az adózó szálláshely üzemeltető akkor tehet bevallást kiváltó nyilatkozatot, ha a tárgyhónapban sem adóköteles, sem adómentes vendégéjszaka hasznosítás nem történt. A nyilatkozat helyett „0" bevallás is benyújtható.

Az idegenforgalmi adó nyilatkozatot elektronikus úton a https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/103 oldalról letöltött „word” formátumú űrlap kitöltésével, majd azt az e-papír https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül történő megküldésével. 

Amennyiben elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó vagy természetes személyként nem rendelkezik ügyfélkapuval úgy a fent megjelölt oldalról letöltött nyomtatványt papír alapon küldje meg a 1082 Budapest, Baross utca 63-67. levelezési címre.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett (pl.: egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet) adózó/adóbeszedő az adóbevallást, vagy nyilatkozatot köteles elektronikus úton benyújtani.

Önellenőrzés

Az Art. rendelkezései alapján adózó maga teljesíti adóbevallását, így arra is lehetőséget biztosít számára a jogszabály, hogy a téves adatokat tartalmazó bevallását módosíthassa. Az önellenőrzés tehát az önadózáshoz kapcsolódó adózói jog. Az adózó az önellenőrzési jog alapján az adóhatóság által ellenőrzés alá még nem vont adóbevallását utólag módosíthatja, hibás bevallását/nyilatkozatát kijavíthatja.

Önellenőrizni kizárólag már benyújtott bevallást lehet, azaz a késedelmes adóbevallást önellenőrzéssel pótolni nem lehet. Önellenőrizni csak azt az adóbevallást lehet, amely nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően tartalmazza az adót. A vizsgált időszakra vonatkozóan önellenőrzés nem végezhető, ha az adóhatósági ellenőrzés megkezdődött. Ezen túlmenően az adóhatóság által utólag megállapított adót, illetve költségvetési támogatást sem lehet helyesbíteni

Az idegenforgalmi adó megfizetése 

Az Art. 3. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja, valamint az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § alapján értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg. 

Az adó beszedésére kötelezett az adót a beszedést követő hó 15. napjáig a JVÖ Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla 11784009-15508009-03090000 javára fizetheti meg. 

Az adó- és illetékfizetési kötelezettség teljesíthető az E-Önkormányzat Portálon az elektronikus fizetési rendszer igénybevételével az alábbi elérhetőségen: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Az adó-megfizetési kötelezettséget az adó beszedésére kötelezettnek akkor is teljesítenie kell, ha annak beszedését elmulasztotta. 

A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben történő megállapításakor, valamint az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző esztendő utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul. 

Amennyiben a bejelentkezést követően valamely adatában változás áll be, akkor annak bejelentését a változás-bejelentési nyomtatványon tehetik meg. 

Eljárás díja:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Eljáró hatóság: jegyző 

Ügyintézés helye: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Bp. Baross u. 63-67.) Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda, (II. emelet 217.) 

Ügyfélfogadás ideje: (2020. november 16-tól a személyes ügyfélfogadás szünetel!) 

Hétfő:   13.30 – 18.00
Szerda: 08.15 – 16:30
Péntek: 08.15 – 11.30 

Vonatkozó jogszabályok

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet.


 

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
adóügyi ügyintéző
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben