Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Idegenforgalmi adó

Szálláshely üzemeltetés engedélyezése

Értesítem, hogy a szálláshely üzemeltetés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról a Hatósági Ügyosztály Igazgatási Irodájánál, illetőleg az alábbi linkre kattintva tud tájékozódni:

http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/165

 
Az adóbevallás benyújtása
 
A helyi adókról szóló 1990. évi törvény (Htv.) felhatalmazásával alkotott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelete alapján az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a beszedést követő hó 15-éig adóbevallást kell benyújtania.
 
A szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó; a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése estén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
 
A bejelentési kötelezettség megtételét követően a bevallásokat havonta, a hónap kezdőnapjától az utolsó napjáig terjedő időszakban beszedett helyi idegenforgalmi adóról kell készíteni.
 
Idegenforgalmi adó bevallási kötelezettség
Az adóbeszedésre kötelezettet akkor is terheli a bevallási kötelezettség, ha egy adott bevallási időszakban (hónapban) kizárólag fizetési kötelezettség alól mentes személy(ek) részére biztosítanak szálláshelyet, azaz az eltöltött vendégéjszakák után adót fizetni nem kell.
 
Az adókötelezettség keletkezése
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 
Az idegenforgalmi adó alapja
Az idegenforgalmi adó módosításáról szóló 68/2011.(XI.21.) önkormányzati rendelet alapján 2012. január 1. napjától az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték.
Az idegenforgalmi adó mértéke az adóalap 4%-a.
 
A számított adó, illetve fizetendő idegenforgalmi adó összege: a tárgyhavi összes vendégéjszakára eső szállásdíj (ft) csökkentve a figyelembe vehető törvényi mentes vendégéjszakákra eső szállásdíj (ft) összegével, és szorozva az adó helyi rendeletben meghatározott mértékével.
 
Az idegenforgalmi adó megfizetése
- Az idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell befizetni a Józsefvárosi Önkormányzat 10403387-00028585-00000002 IFA beszedési alszámla javára.
- Az adó-megfizetési kötelezettséget az adó beszedésére kötelezettnek akkor is teljesítenie kell, ha annak beszedését elmulasztotta. (Htv. 34.§ (2) bek.)
- A Htv. 42.§ (9) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adó alanya (szállóvendég) az idegenforgalmi adót a szállásadó felé (ahogyan és amilyen pénznemben a szállásdíjat, azzal együtt) külföldi pénznemben is megfizetheti, ha az adott pénznemet a Magyar Nemzeti Bank jegyzi.
- A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben történő megállapításakor, valamint az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző esztendő utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.
 
Az idegenforgalmi adó nyilvántartása
- Az adóbeszedésre kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amelyből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.
- A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíjat és a beszedett adó összegét.
 
Amennyiben a bejelentkezést követően valamely adatában változás áll be, akkor annak bejelentését a változás-bejelentési nyomtatványon tehetik meg.
 
Vonatkozó jogszabályok
- 2003. évi XCII. tv. (Art.) az adózás rendjéről,
- 1990. évi C. törvény (Htv.) a helyi adókról,
- 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről.
 
Használt nyomtatványok:
- idegenforgalmi adó bevallás,
- idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentés
- önellenőrzési lap
 
Eljáró hatóság: jegyző
 
Osztály:
Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda
 
Elérhetőség:
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em. 204.
 
Ügyfélfogadás:
Hétfő:    13.30-18.00
Szerda:    8.15-16.30

Péntek:    8.15-11.30 

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző 459-2145
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok