Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó tájékoztató

Vészhelyzet megszűnéséig alkalmazandó

A 696/2020. (XII. 29.) Korm. értelmében 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig az idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

Szálláshely üzemeltetés engedélyezése

A szálláshely üzemeltetés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról a Hatósági Ügyosztály Igazgatási Irodájánál, illetőleg az alábbi linkre kattintva tud tájékozódni:

https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/165

2018. január 1-jét követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) alapján megváltoztak az idegenforgalmi havi adóbevallási kötelezettség teljesítésének egyes szabályai.

A szálláshelyek üzemeltetőjének minden hónapról, a jogszabály által előírt formában és módon idegenforgalmi-adóbevallást vagy - adókötelezettség hiányában - nyilatkozatot kell tennie a tárgyhónapot következő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé!

Az adókötelezettség keletkezése 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Az idegenforgalmi adó alapja 

Az idegenforgalmi adó módosításáról szóló 68/2011.(XI.21.) önkormányzati rendelet alapján 2012. január 1. napjától az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték. 

Az idegenforgalmi adó mértéke az adóalap 4%-a. 

A számított adó, illetve fizetendő idegenforgalmi adó összege: a tárgyhavi összes vendégéjszakára eső szállásdíj (Ft) csökkentve a figyelembe vehető törvényi mentes vendégéjszakákra eső szállásdíj (Ft) összegével, és szorozva az adó helyi rendeletben meghatározott mértékével.

Adóbevallási kötelezettség

A havi gyakorisággal teljesítendő idegenforgalmi adóbevallás az adózó (adóbeszedő) egyik fő eljárásjogi kötelezettsége. Az adóbevallás tulajdonképpen egy adózói nyilatkozat, amelyben az adózó nyilatkozik azon adatokról, melyek az általa teljesítendő adókötelezettség azonosításához szükségesek. Az adóbevallási kötelezettségének az adózó a jogszabály által szabályozott tartalommal meghatározott űrlapon tehet eleget. Az adóbevallás tartalmazza az adózó azonosításához szükséges adatokat, továbbá az adómegállapítás során figyelembe veendő tényeket, körülményeket. A szálláshely üzemeltetőnek tehát akkor kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyhónapban adóköteles és/vagy adómentes vendégéjszaka hasznosítás történt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóbevallási kötelezettséget nem pótolja, ha az adózó az adót ugyan megfizette, de bevallást nem nyújtott be.

Adóbevallási kötelezettség határideje

 Az Art. 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében és a helyi adókról szóló 1990. évi törvény (Htv.) felhatalmazásával alkotott az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet 9. § alapján az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell adóbevallást benyújtani.

 Hogyan lehet adatbejelentést tenni

 A bevallást az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon/űrlapon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap az „Adóbevallás az idegenforgalmi adóról” szóló űrlap kitöltésével, vagy a https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/103 oldalról letöltött „word” formátumú űrlap kitöltésével, majd azt az e-papír https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül történő megküldésével. 

Amennyiben elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó vagy természetes személyként nem rendelkezik ügyfélkapuval úgy a fent megjelölt oldalról letöltött nyomtatványt papír alapon küldje meg a 1082 Budapest, Baross utca 63-67. levelezési címre. 

Nyilatkozat

Speciális szabályként határozza meg a jogszabály, hogy a bevallás benyújtásával egyenértékű az adózó által idegenforgalmi adónem vonatkozásában tett nyilatkozat, amelyben arról nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége (adómentes bevétele sem) nem keletkezett.

Nyilatkozat benyújtás határideje

Az Art. 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek - bevallási határidővel megegyezően - az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást kiváltó nyilatkozatot benyújtani.

Az adózó szálláshely üzemeltető akkor tehet bevallást kiváltó nyilatkozatot, ha a tárgyhónapban sem adóköteles, sem adómentes vendégéjszaka hasznosítás nem történt. A nyilatkozat helyett „0" bevallás is benyújtható.

Az idegenforgalmi adó nyilatkozatot elektronikus úton a https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/103 oldalról letöltött „word” formátumú űrlap kitöltésével, majd azt az e-papír https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül történő megküldésével. 

Amennyiben elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó vagy természetes személyként nem rendelkezik ügyfélkapuval úgy a fent megjelölt oldalról letöltött nyomtatványt papír alapon küldje meg a 1082 Budapest, Baross utca 63-67. levelezési címre.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett (pl.: egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet) adózó/adóbeszedő az adóbevallást, vagy nyilatkozatot köteles elektronikus úton benyújtani.

Önellenőrzés

Az Art. rendelkezései alapján adózó maga teljesíti adóbevallását, így arra is lehetőséget biztosít számára a jogszabály, hogy a téves adatokat tartalmazó bevallását módosíthassa. Az önellenőrzés tehát az önadózáshoz kapcsolódó adózói jog. Az adózó az önellenőrzési jog alapján az adóhatóság által ellenőrzés alá még nem vont adóbevallását utólag módosíthatja, hibás bevallását/nyilatkozatát kijavíthatja.

Önellenőrizni kizárólag már benyújtott bevallást lehet, azaz a késedelmes adóbevallást önellenőrzéssel pótolni nem lehet. Önellenőrizni csak azt az adóbevallást lehet, amely nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően tartalmazza az adót. A vizsgált időszakra vonatkozóan önellenőrzés nem végezhető, ha az adóhatósági ellenőrzés megkezdődött. Ezen túlmenően az adóhatóság által utólag megállapított adót, illetve költségvetési támogatást sem lehet helyesbíteni

Az idegenforgalmi adó megfizetése 

Az Art. 3. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja, valamint az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § alapján értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg. 

Az adó beszedésére kötelezett az adót a beszedést követő hó 15. napjáig a JVÖ Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla 11784009-15508009-03090000 javára fizetheti meg. 

Az adó- és illetékfizetési kötelezettség teljesíthető az E-Önkormányzat Portálon az elektronikus fizetési rendszer igénybevételével az alábbi elérhetőségen: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Az adó-megfizetési kötelezettséget az adó beszedésére kötelezettnek akkor is teljesítenie kell, ha annak beszedését elmulasztotta. 

A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben történő megállapításakor, valamint az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző esztendő utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul. 

Amennyiben a bejelentkezést követően valamely adatában változás áll be, akkor annak bejelentését a változás-bejelentési nyomtatványon tehetik meg. 

Eljárás díja:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Eljáró hatóság: jegyző 

Ügyintézés helye: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Bp. Baross u. 63-67.) Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda, (II. emelet 217.) 

Ügyfélfogadás ideje: (2020. november 16-tól a személyes ügyfélfogadás szünetel!) 

Hétfő:   13.30 – 18.00
Szerda: 08.15 – 16:30
Péntek: 08.15 – 11.30 

Vonatkozó jogszabályok

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet.


Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
adóügyi ügyintéző
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben