Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Magánszemély kommunális adója

Tájékoztató a magánszemély kommunális adójáról

 

Kinek kell adatbejelentési nyomtatványt benyújtani?

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik a magánszemély kommunális alanyának minősülnek.

Ezen adó alanya csak és kizárólag magánszemély lehet!

Ki a kommunális adó alanya?

 1. az a magánszemély, aki az adóév első napján az Önkormányzat illetékességi területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel,
 2. az a magánszemély, aki az adóév első napján az Önkormányzat illetékességi területén rendelkezik bejelentett lakóhellyel, de a lakását nem életvitelszerű lakhatásra hasznosítja,
 3. az a magánszemély, aki a lakását részben vagy egészben bérbe adja, vagy amelynek egyéb módon történő hasznosításából adóköteles jövedelme keletkezik,
 4. az a magánszemély, aki a lakását üzletszerűen hasznosítja

Ki mentesül a magánszemély kommunális adója alól?

 1. az a magánszemély, aki az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője,
 2. az a magánszemély, aki a részben vagy egészben tulajdonában álló lakás tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és az adótárgy egyúttal életvitelszerű lakhatásra használt olyan lakás, lakrész, amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe vagy amelynek egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a tulajdonosoknak vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjának nem keletkezik adóköteles jövedelme – vagy üzletszerűen nem hasznosítja,
 3. az a magánszemély, aki a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik,
 4. az a magánszemély, akinek a tulajdonában álló építmény után építményadó-fizetési kötelezettsége keletkezik,
 5. az a magánszemély, akinek a tulajdonában álló telek után telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezik

  

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

A tulajdonos személye

Az ingatlan tulajdonosának azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Ez alól kivétel, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.

Mindez praktikusan azt jelenti, hogy a „széljegyre vett” szerző fél, a széljegyre vétel dátumát követő év első napjától a magánszemély kommunális adó alanyának tekintendő. Kivételt ez alól az általános szabály alól az az eset képez, ha az ingatlanügyi hatóság a széljegyet anélkül törli, hogy a szerző fél tulajdonjogát bejegyezte volna.

Újonnan létrehozott építmény, például új lakás tulajdonosára speciális szabály is vonatkozik, ha a lakást „tervasztalról” vette meg. Ebben az esetben a szerző fél nem a szerződés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtását követő évtől lesz tulajdonos, hanem azon évtől, mely évet megelőzően az új épület, lakás el is készül (használatba vételi, fennmaradási engedély jogerőre emelkedik, egyszerű bejelentés esetén a hatósági bizonyítványt kiadták).

Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Ezen tulajdonszerzési fajták közé tartoznak az ingatlan-nyilvántartáson kívüli – a Ptk. szabályai alapján előálló – tulajdonszerzés-módok, így a ráépítés, elbirtoklás vagy az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő építmények szerzése is, de ide tartozik az öröklés útján való szerzés is.

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Az adóalanyiságot generáló vagyoni értékű jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelői jog, vagyonkezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, földhasználat és lakásbérlet lehet.

Ilyen vagyoni értékű jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése esetén nem az ingatlan-nyilvántartási tulajdonos, hanem az ilyen jog jogosítottjaként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy minősül adóalanynak.

Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga

Az adó alanya továbbá az magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Egyéb esetek

Ha az épületnek több tulajdonosa van vagy többeknek áll fenn vagyoni értékű joga az adóköteles építményén, akkor tulajdoni illetőségük vagyoni értékű jogosultságuk arányában áll fenn az adóalanyiság.

Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a lakásbérleti jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre szűnik meg az adókötelezettség.

Mely időpontig és hová kell a bejelentést benyújtani?

Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, változását követő tizenöt napon belül kell teljesíteni. Ahhoz az önkormányzathoz kell az adatbejelentést benyújtani, amelyiknek a területén az adóköteles építmény található.

A magánszemély kommunális adója – vállalkozónak nem minősülő – magánszemély adóalanya mentesül az adatbejelentés-benyújtási kötelezettség alól abban az esetben, ha az az adóalanyt az e rendelet szerinti adófizetési kötelezettség nem terheli.

Hogyan lehet adatbejelentést tenni?

Az adatbejelentés az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap az „Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról” szóló űrlap kitöltésével, vagy a https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/144 oldalról letöltött „word” formátumú űrlap kitöltésével, majd azt az e-papír https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül történő megküldésével.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval úgy a fent megjelölt oldalról letöltött nyomtatványt papír alapon küldje meg a 1082 Budapest, Baross utca 63-67. levelezési címre.

Az adatbejelentéshez kérjük mellékelni: az adásvételi ésvagy bérleti szerződést.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Figyelem! Amennyiben az adózó nem tesz adatbejelentést, az önkormányzati adóhatóságnak törvényi lehetősége, hogy ellenőrzést folytasson le, illetőleg az ellenőrzésben feltárt adókülönbözetet elévülési időn belül több évre visszamenőlegesen megállapítsa.

Az Art. 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Tájékoztatásul: az Art. 220. § szerint az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Eljárás díja:

Magánszemély kommunális adója adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Mi történik az adatbejelentést követően?

Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg az adót, és írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Amennyiben a határozat-hozatalhoz az szükséges az adóhatóság hiánypótlást, nyilatkozattételt rendelhet el, ami azt jelenti, hogy további adatokat kérhet. Ha a tényállás ekkor sem tisztázható, akkor az önkormányzati adóhatóság ellenőrzést rendel el és ellenőrzés keretén belül hoz határozatot az adó összegéről.

Az adózónak a határozat kézhezvételét követően kell az adót megfizetni a határozatban szereplő időpontokban és összegben.

Teljes adóévben adót két egyenlő részletben adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni, csekken vagy átutalási megbízással a Józsefvárosi Önkormányzat 11784009-15508009-02820000. számú JVÖ Magánszemélyek kommunális adója számla javára. Az adókötelezettség mindaddig fennáll, amíg az adóhatóság újabb határozatot nem hoz az adott építményről.

Az adó- és illetékfizetési kötelezettség teljesíthető az E-Önkormányzat Portálon az elektronikus fizetési rendszer igénybevételével az alábbi elérhetőségen: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

A magánszemély kommunális adójának éves mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi: 28.140,- Ft.

Eljáró hatóság: jegyző

Ügyintézés helye: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Bp. Baross u. 63-67.) Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda, (II. emelet 217.)

Ügyfélfogadás ideje: (2020. november 16-tól a személyes ügyfélfogadás szünetel!)

Hétfő:   13.30 – 18.00
Szerda: 08.15 – 16:30
Péntek: 08.15 – 11.30

Vonatkozó jogszabályok:

2017. évi CL. tv.  az adózás rendjéről,
2017. évi CLI. tv. az adóigazgatási rendtartásról,
1990. évi C. törvény a helyi adókról,
40/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet

 

Példák a kommunális adóhoz: 

Adóznom kell?

NEM ha az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője.

NEM ha magánszemély adózónként, választása alapján az a részben vagy egészben tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja az adóév első napján az Önkormányzat illetékességi területén

 1. bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 2. és az adótárgy egyúttal életvitelszerű lakhatásra használt olyan lakás, lakrész, életvitelszerű tartózkodás: a természetes személy akkor tartózkodik életvitelszerűen az épületben, ha az a lakóingatlan szolgál számára ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül,  ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás, tisztálkodás stb. – legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál. Az életvitelszerű tartózkodás azt jelenti, hogy ez a lakás a természetes személy otthona, máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen használ. Nem tekinthető életvitelszerű ott-tartózkodásnak, ha a természetes személy csupán ritkán, alkalomszerűen, az ott lakás/tartózkodás látszatának keltése céljából használja az ingatlant.
 3. amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe, vagy amelynek egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a tulajdonosoknak vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjának nem keletkezik adóköteles jövedelme
 4. vagy üzletszerűen nem hasznosítják.

  

NEM ha magánszemélytől bérelek lakást.

NEM ha cégtől bérlek lakást, valamint ez a lakás egyben lakóhely is.

NEM ha magánszemély tulajdonában álló építmény, amely után a tulajdonosnak, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottjának építményadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. (pl. nem lakás céljára (iroda céljára) történő hasznosítás esetén)

NEM keletkezik kommunálisadó fizetési kötelezettség a magánszemély tulajdonában álló telek, után a tulajdonosnak, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottjának, mert ez esetben telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

IGEN ha a tulajdonom a lakás és bejelentett lakóhellyel rendelkezem,

de életvitelszerűen nem élek ott.

életvitelszerű tartózkodás: a természetes személy akkor tartózkodik életvitelszerűen az épületben, ha az a lakóingatlan szolgál számára ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül,  ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás, tisztálkodás stb. – legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál. Az életvitelszerű tartózkodás azt jelenti, hogy ez a lakás a természetes személy otthona, máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen használ. Nem tekinthető életvitelszerű ott-tartózkodásnak, ha a természetes személy csupán ritkán, alkalomszerűen, az ott lakás/tartózkodás látszatának keltése céljából használja az ingatlant.

IGEN ha a tulajdonom a lakás és bejelentett lakóhellyel nem rendelkezem az adott ingatlanban.

IGEN ha a tulajdonom a lakás és azt bérbe adom (pl. egy szobáját, vagy az egész lakást)

IGEN ha cégtől bérelem a lakást és oda nincs bejelentett lakóhelyem.

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
adóügyi ügyintéző
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

 • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
 • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben