Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Hagyaték

Hagyatéki ügyintézés

Hatáskör és illetékesség:

 • Jegyző
 • az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye

Az eljárás megindítása, lefolytatása:

 • hivatalból (a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának megérkezését követően )
  • a temetést intéző hozzátartozó meghallgatásával
  • a hozzátartozó részére megküldött kérdések szerinti nyilatkozat tételre történő felszólítása

Letöltés: Nyilatkozat - A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapításához

 • bejelentésre (bejelentésre jogosult minden olyan személy, akinek a hagyatéki eljáráshoz jogi érdeke fűződik)

Letöltés:  Kérelem - Hagyatéki eljárás megindításához

A hagyatéki eljárás célja, feladata: a belföldön maradt hagyaték leltározása, a közjegyzői hagyaték átadás céljából.

Hagyatéki leltár felvétele az alábbi esetekben kötelező:

ha a hagyatékban

 • belföldön fekvő ingatlan van, melynek értékét megkeresésünkre az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző állapítja meg az általa kiállított adó– és értékbizonyítványban.
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van,
 • lajstromozott vagyontárgy van
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy
 • a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

Az ingóságok leltározását csak akkor kell elvégezni, ha

 • az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van, vagy
 • örökösként csak a Magyar Állam érdekelt (nincs leszármazó vagy más ismert öröklésre jogosult hozzátartozó)
 • a jegyző vagy a közjegyző indokoltnak tartja, illetve
 • ha azt az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti  végrehajtó, a hagyatéki hitelező, vagy a gyámhatóság kéri

Az ingó vagyon leltározását a vagyon fekvésének helyén kell elvégezni.

Egyéb esetekben a leltár felvétele a hivatali helyiségben történik.

 

 A hagyatéki leltár részei:

 • az örökhagyó személyére vonatkozó adatok
 • a hagyatéki vagyontárgyak megnevezése (ingatlan, ingó, egyéb vagyon pl. banki számla)
 • ehhez kapcsolódó megjegyzések (vita, házastársi, élettársi közös szerzeményi igény stb.)
 • hagyatéki terhek
 • a hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők (öröklésben érdekeltek,a hagyaték birtokosa, a hagyatékkal átszálló jognak, vagy kötelezettségnek a kötelezettje stb.)

Ügyintézési határidő: 30 nap

A határidő kezdete: a jegyzőnek  a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomás szerzését követő nap.

A felvett hagyatéki leltárt és mellékleteit a jegyző nevében a hagyatéki előadó az illetékes közjegyző felé továbbítja, hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány kiállítása céljából.

Amennyiben néhai után sem ingatlan, sem más kötelező leltározás alá eső egyéb vagyontárgy nem maradt, úgy a nemleges nyilatkozatot a jegyző hivatal irattárába kerül.

Fontos tudnivaló: a hagyatéki igény sohasem évül el, így hagyatéki eljárás bármikor kezdeményezhető.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • a halotti anyakönyvi kivonat másolata;
 • végrendelet,
 • öröklési szerződés másolata;
 • az ingatlan adásvételi szerződése vagy egy régebbi tulajdoni lapja másolatban;
 • bankszámla szerződés vagy egy utolsó számlakivonat;
 • takarékbetétkönyvről másolat;
 • gépjármű forgalmi engedélye, törzslap másolata;
 • fel nem vett járandóságról munkahelyi igazolás;
 • fel nem vett utolsó havi nyugdíjhoz nyugdíjszelvény;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban fennálló tagi részesedéskor cégkivonat, társasági szerződés másolata;
 • az ingatlanon vagy gépjárművön lévő jelzálogról, hitelről igazolás; temetési számla másolatok.
 • Az eljárás a jegyző előtt illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Köztemetés ügymenet leírása

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48.§,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 34.§,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. Kormányrendelet
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 101. § (5) bekezdés (5) – (69) bekezdés

2. Kérelem benyújtás módja:

 • haláleset helye Józsefváros közigazgatási területe,
 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

a) papír alapon
- Az egészségügyi intézmény papír alapon kezdeményezi az elhunyt köztemetését, vagy
- a temetésre nem képes hozzátartozó kérelmet nyújt be formanyomtatványon
b) személyesen az egészségügyi intézményben, vagy a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodán

3. Kérelem tartalma

 • kérelmező természetes személyazonosító adatait
 • egyedi indokolása

4. Kérelemhez csatolandó mellékletek

 • halotti anyakönyvi kivonat eredetben,
 • halott-vizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben,
 • temetésre köteles személy és a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolás

5. Az eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • hatáskör tényleges gyakorlója: polgármester,
 • eljáró szerven belül: Anyakönyvi Iroda
 • ügyintézési határidő: 21 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban vagy telefonon
 • ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: jogsegélyeljárás, hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás és annak teljesítése közötti időtartam,
 • döntés formája, tartalma:
  – alakszerű határozat, rendelkezés III. osztályú hamvasztásos temetés megrendeléséről,
  – nem józsefvárosi elhunyt lakos esetén a lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat
  felkérése a temetési költség megtérítéséről,
  – ügyfél figyelmének felhívása a temetéssel kapcsolatos információkról

6. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: 

 • az eljárás költség- és illetékmentes.

7. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • Köztemetés a Budapest Főváros Temetkezési Intézet Zrt.-től történő megrendelése,
 • a Temetkezési Intézet értesítése alapján a hozzátartozó értesítése a temetés időpontjáról, helyéről. 

8. Döntés elleni fellebbezés rendje, előírásai

 • Polgármester döntése ellen: A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalnál (Anyakönyvi Iroda)  lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezés illetékmentes.

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben