Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Hagyaték

Hagyatéki ügyintézés

Hatáskör és illetékesség:

 • Jegyző
 • az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye

Az eljárás megindítása, lefolytatása:

 • hivatalból (a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának megérkezését követően )
  • a temetést intéző hozzátartozó meghallgatásával
  • a hozzátartozó részére megküldött kérdések szerinti nyilatkozat tételre történő felszólítása

Letöltés: Nyilatkozat - A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapításához

 • bejelentésre (bejelentésre jogosult minden olyan személy, akinek a hagyatéki eljáráshoz jogi érdeke fűződik)

Letöltés:  Kérelem - Hagyatéki eljárás megindításához

A hagyatéki eljárás célja, feladata: a belföldön maradt hagyaték leltározása, a közjegyzői hagyaték átadás céljából.

Hagyatéki leltár felvétele az alábbi esetekben kötelező:

ha a hagyatékban

 • belföldön fekvő ingatlan van, melynek értékét megkeresésünkre az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző állapítja meg az általa kiállított adó– és értékbizonyítványban.
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van,
 • lajstromozott vagyontárgy van
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy
 • a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

Az ingóságok leltározását csak akkor kell elvégezni, ha

 • az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van, vagy
 • örökösként csak a Magyar Állam érdekelt (nincs leszármazó vagy más ismert öröklésre jogosult hozzátartozó)
 • a jegyző vagy a közjegyző indokoltnak tartja, illetve
 • ha azt az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti  végrehajtó, a hagyatéki hitelező, vagy a gyámhatóság kéri

Az ingó vagyon leltározását a vagyon fekvésének helyén kell elvégezni.

Egyéb esetekben a leltár felvétele a hivatali helyiségben történik.

 

 A hagyatéki leltár részei:

 • az örökhagyó személyére vonatkozó adatok
 • a hagyatéki vagyontárgyak megnevezése (ingatlan, ingó, egyéb vagyon pl. banki számla)
 • ehhez kapcsolódó megjegyzések (vita, házastársi, élettársi közös szerzeményi igény stb.)
 • hagyatéki terhek
 • a hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők (öröklésben érdekeltek,a hagyaték birtokosa, a hagyatékkal átszálló jognak, vagy kötelezettségnek a kötelezettje stb.)

Ügyintézési határidő: 30 nap

A határidő kezdete: a jegyzőnek  a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomás szerzését követő nap.

A felvett hagyatéki leltárt és mellékleteit a jegyző nevében a hagyatéki előadó az illetékes közjegyző felé továbbítja, hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány kiállítása céljából.

Amennyiben néhai után sem ingatlan, sem más kötelező leltározás alá eső egyéb vagyontárgy nem maradt, úgy a nemleges nyilatkozatot a jegyző hivatal irattárába kerül.

Fontos tudnivaló: a hagyatéki igény sohasem évül el, így hagyatéki eljárás bármikor kezdeményezhető.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • a halotti anyakönyvi kivonat másolata;
 • végrendelet,
 • öröklési szerződés másolata;
 • az ingatlan adásvételi szerződése vagy egy régebbi tulajdoni lapja másolatban;
 • bankszámla szerződés vagy egy utolsó számlakivonat;
 • takarékbetétkönyvről másolat;
 • gépjármű forgalmi engedélye, törzslap másolata;
 • fel nem vett járandóságról munkahelyi igazolás;
 • fel nem vett utolsó havi nyugdíjhoz nyugdíjszelvény;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban fennálló tagi részesedéskor cégkivonat, társasági szerződés másolata;
 • az ingatlanon vagy gépjárművön lévő jelzálogról, hitelről igazolás; temetési számla másolatok.
 • Az eljárás a jegyző előtt illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Köztemetés ügymenet leírása

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48.§,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 34.§,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. Kormányrendelet
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 101. § (5) bekezdés (5) – (69) bekezdés

2. Kérelem benyújtás módja:

 • haláleset helye Józsefváros közigazgatási területe,
 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

a) papír alapon
- Az egészségügyi intézmény papír alapon kezdeményezi az elhunyt köztemetését, vagy
- a temetésre nem képes hozzátartozó kérelmet nyújt be formanyomtatványon
b) személyesen az egészségügyi intézményben, vagy a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodán

3. Kérelem tartalma

 • kérelmező természetes személyazonosító adatait
 • egyedi indokolása

4. Kérelemhez csatolandó mellékletek

 • halotti anyakönyvi kivonat eredetben,
 • halott-vizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben,
 • temetésre köteles személy és a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolás

5. Az eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • hatáskör tényleges gyakorlója: polgármester,
 • eljáró szerven belül: Anyakönyvi Iroda
 • ügyintézési határidő: 21 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban vagy telefonon
 • ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: jogsegélyeljárás, hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás és annak teljesítése közötti időtartam,
 • döntés formája, tartalma:
  – alakszerű határozat, rendelkezés III. osztályú hamvasztásos temetés megrendeléséről,
  – nem józsefvárosi elhunyt lakos esetén a lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat
  felkérése a temetési költség megtérítéséről,
  – ügyfél figyelmének felhívása a temetéssel kapcsolatos információkról

6. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: 

 • az eljárás költség- és illetékmentes.

7. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • Köztemetés a Budapest Főváros Temetkezési Intézet Zrt.-től történő megrendelése,
 • a Temetkezési Intézet értesítése alapján a hozzátartozó értesítése a temetés időpontjáról, helyéről. 

8. Döntés elleni fellebbezés rendje, előírásai

 • Polgármester döntése ellen: A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalnál (Anyakönyvi Iroda)  lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezés illetékmentes.

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

 • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
 • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben