Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Hagyaték

Hagyatéki ügyintézés

Hatáskör és illetékesség:

 • Jegyző
 • az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye

Az eljárás megindítása, lefolytatása:

 • hivatalból (a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának megérkezését követően )
  • a temetést intéző hozzátartozó meghallgatásával
  • a hozzátartozó részére megküldött kérdések szerinti nyilatkozat tételre történő felszólítása

Letöltés: Nyilatkozat - A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapításához

 • bejelentésre (bejelentésre jogosult minden olyan személy, akinek a hagyatéki eljáráshoz jogi érdeke fűződik)

Letöltés:  Kérelem - Hagyatéki eljárás megindításához

A hagyatéki eljárás célja, feladata: a belföldön maradt hagyaték leltározása, a közjegyzői hagyaték átadás céljából.

Hagyatéki leltár felvétele az alábbi esetekben kötelező:

ha a hagyatékban

 • belföldön fekvő ingatlan van, melynek értékét megkeresésünkre az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző állapítja meg az általa kiállított adó– és értékbizonyítványban.
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van,
 • lajstromozott vagyontárgy van
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy
 • a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

Az ingóságok leltározását csak akkor kell elvégezni, ha

 • az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van, vagy
 • örökösként csak a Magyar Állam érdekelt (nincs leszármazó vagy más ismert öröklésre jogosult hozzátartozó)
 • a jegyző vagy a közjegyző indokoltnak tartja, illetve
 • ha azt az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti  végrehajtó, a hagyatéki hitelező, vagy a gyámhatóság kéri

Az ingó vagyon leltározását a vagyon fekvésének helyén kell elvégezni.

Egyéb esetekben a leltár felvétele a hivatali helyiségben történik.

 

 A hagyatéki leltár részei:

 • az örökhagyó személyére vonatkozó adatok
 • a hagyatéki vagyontárgyak megnevezése (ingatlan, ingó, egyéb vagyon pl. banki számla)
 • ehhez kapcsolódó megjegyzések (vita, házastársi, élettársi közös szerzeményi igény stb.)
 • hagyatéki terhek
 • a hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők (öröklésben érdekeltek,a hagyaték birtokosa, a hagyatékkal átszálló jognak, vagy kötelezettségnek a kötelezettje stb.)

Ügyintézési határidő: 30 nap

A határidő kezdete: a jegyzőnek  a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomás szerzését követő nap.

A felvett hagyatéki leltárt és mellékleteit a jegyző nevében a hagyatéki előadó az illetékes közjegyző felé továbbítja, hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány kiállítása céljából.

Amennyiben néhai után sem ingatlan, sem más kötelező leltározás alá eső egyéb vagyontárgy nem maradt, úgy a nemleges nyilatkozatot a jegyző hivatal irattárába kerül.

Fontos tudnivaló: a hagyatéki igény sohasem évül el, így hagyatéki eljárás bármikor kezdeményezhető.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:

 • a halotti anyakönyvi kivonat másolata;
 • végrendelet,
 • öröklési szerződés másolata;
 • az ingatlan adásvételi szerződése vagy egy régebbi tulajdoni lapja másolatban;
 • bankszámla szerződés vagy egy utolsó számlakivonat;
 • takarékbetétkönyvről másolat;
 • gépjármű forgalmi engedélye, törzslap másolata;
 • fel nem vett járandóságról munkahelyi igazolás;
 • fel nem vett utolsó havi nyugdíjhoz nyugdíjszelvény;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban fennálló tagi részesedéskor cégkivonat, társasági szerződés másolata;
 • az ingatlanon vagy gépjárművön lévő jelzálogról, hitelről igazolás; temetési számla másolatok.
 • Az eljárás a jegyző előtt illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Köztemetés ügymenet leírása

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48.§,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 34.§,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. Kormányrendelet
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 101. § (5) bekezdés (5) – (69) bekezdés

2. Kérelem benyújtás módja:

 • haláleset helye Józsefváros közigazgatási területe,
 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

a) papír alapon
- Az egészségügyi intézmény papír alapon kezdeményezi az elhunyt köztemetését, vagy
- a temetésre nem képes hozzátartozó kérelmet nyújt be formanyomtatványon
b) személyesen az egészségügyi intézményben, vagy a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodán

3. Kérelem tartalma

 • kérelmező természetes személyazonosító adatait
 • egyedi indokolása

4. Kérelemhez csatolandó mellékletek

 • halotti anyakönyvi kivonat eredetben,
 • halott-vizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben,
 • temetésre köteles személy és a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolás

5. Az eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • hatáskör tényleges gyakorlója: polgármester,
 • eljáró szerven belül: Anyakönyvi Iroda
 • ügyintézési határidő: 21 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban vagy telefonon
 • ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: jogsegélyeljárás, hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás és annak teljesítése közötti időtartam,
 • döntés formája, tartalma:
  – alakszerű határozat, rendelkezés III. osztályú hamvasztásos temetés megrendeléséről,
  – nem józsefvárosi elhunyt lakos esetén a lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat
  felkérése a temetési költség megtérítéséről,
  – ügyfél figyelmének felhívása a temetéssel kapcsolatos információkról

6. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: 

 • az eljárás költség- és illetékmentes.

7. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • Köztemetés a Budapest Főváros Temetkezési Intézet Zrt.-től történő megrendelése,
 • a Temetkezési Intézet értesítése alapján a hozzátartozó értesítése a temetés időpontjáról, helyéről. 

8. Döntés elleni fellebbezés rendje, előírásai

 • Polgármester döntése ellen: A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalnál (Anyakönyvi Iroda)  lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezés illetékmentes.

Letölthető dokumentumok

vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

 • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
 • születési családi és/vagy utónév módosításával,
 • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
 • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
 • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
 • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

 • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok