A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2023. március 23.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2023. március 23.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete március 23-án (csütörtök) 9 órakor tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) 

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a határozati javaslatok elfogadására

A költségvetési-rendelet I. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2023. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban történt módosítások és átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges. A bevételi és kiadási főösszeg 3.241.198.016 Ft-tal emelkedik (a főösszeg: 41.232.951.708 Ft-ra módosul). Az Önkormányzat működési kiadásai 1.316.622.344 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 1.699.064.774 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig 225.510.898 Ft-tal emelkednek.

2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet és a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása miatt 2023. március 1-től megszűnt a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság. A változások miatt szükséges a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

3. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) alapító okiratát módosítani kell, mert az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatban az V. kerületi Önkormányzattal határozatlan időre új ellátási szerződést kötött, a fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatban pedig a Ferencvárosi Önkormányzatnak az eddigi 3 főn felül további 1 férőhelyet biztosít. A JSZSZGYK a Kőris utca 4/a. alatti LÉLEK lakást az önkormányzat részére visszaadja, mert a lakás műszaki állapota miatt lakhatásra alkalmatlan. A JSZSZGYK engedélyezett létszáma a 251,5 főhöz képest plusz 2 fővel emelkedik.

4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet szabályozza a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) által ellátott, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevevőinek térítési díjfizetési kötelezettségét, valamint a szolgáltatások önköltségét a következő szolgáltatásokhoz: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátások, átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza, bölcsödé, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona és egyéb szolgáltatások (gyógytorna, gyógymasszázs, fodrászat, pedikür). Tekintettel arra, hogy az ellátottak megélhetési kiadásai 2023-ban is magasak, az előterjesztő nem javasolja az intézményi térítési díjak megemelését.

5. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot (HEP) kell, hogy elfogadjon. A Kormány rendeletben meghatározza a HEP elkészítésének szempontjait és eljárását, amit a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján kell elkészíteni. A HEP célja: a településen élő bizonyos hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák kezelésre szolgáló intézkedési terv megalkotása.

6. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára

Védőnői szolgálat telephelyei: A Józsefvárosi Önkormányzat a Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) útján biztosítja a védőnői ellátást. 2023. július 1-jétől a védőnői ellátásról az állam fog gondoskodni a települési önkormányzattal együttműködésben. A védőnőkkel lefolytatott egyeztetések során kiderült, hogy nem megoldható, hogy valamennyi védőnő az Auróra utcai szakrendelőben lássa el tevékenységét és a Szigony utca 2/A., a Gutenberg tér 3. és a Hungária körút 30/A. alatti rendelők is szükségesek a védőnői tevékenység folytatásához, így ezeket az ingatlanokat is szerepeltetni kell a JEK az alapító okiratában.

Felnőtt háziorvosi ügyelet: A Józsefvárosi Önkormányzat kinyilvánította szándékát, hogy a JEK által az INTER-AMBULANCE Zrt.-vel kötött szerződés megszűnését követően a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a Ferencvárosi Önkormányzattal közösen biztosítsa. Az együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatot a Ferencvárosi Önkormányzat nem fogadta el, vagyis a két kerület együttműködése nem valósul meg, így az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatot vissza kell vonni.

7. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban a 2023/2024. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Az óvodai beiratkozás idejének közelsége miatt el kell fogadni az óvodai beiratkozás előkészítését. Az előterjesztés alapján a Józsefvárosi Óvodákban az online jelentkezés 2023. április 20-tól május 5-ig, a személyes jelentkezés 2023. május 8-tól május 12-ig tart.

8. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

Az Önkormányzat fontos kulturális értéknek tartja a Turay Ida Színház kerületi jelenlétét, és törekszik a Színházzal való kapcsolat bővítésére. Ennek érdekében az előterjesztő 3 éves időtartamra szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére tesz javaslatot. Ennek keretében 2023-ban a színház a kerületi óvodák csoportjai részére egy alkalommal biztosítja A Dzsungel könyve előadást, a VIII. kerületi felső tagozatos általános iskolás csoportok részére egy alkalommal biztosítja az Indul a bakterház előadást, a VIII. kerületi lakcímmel rendelkező 65 év feletti lakosok részére egy alkalommal biztosítja A medve még mindig nem játék előadást, valamint 1.000 Ft összegű kedvezményt biztosít a színház nyilvános előadásaira a VIII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező 65 év feletti lakosok részére. A fenti programok megvalósításához bruttó 4.500.000 Ft összegű támogatás szükséges.

9. Javaslat a településkép védelméről szóló 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

A Józsefvárosi Önkormányzat korábban megalkotta a településkép védelméről szóló a  önkormányzati rendeletet. A rendelet elmúlt egy év során történő gyakorlati alkalmazása feltárt néhány hiányosságot, illetve pontosítási igényt, valamint időközben módosult a településrendezési és az építészetiműszaki tervtanácsokról szóló Kormányrendelet is, mely szűkíti a kerületi tervtanács hatáskörét. Ezek miatt indokolt a rendelet módosítása.

10. Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 32/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

2023 januárjában egy Kormányrendelet kibővítette és érdemben megváltoztatta a helyi partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályozást. Az új szabályok szerint a véleményezési szakaszban kötelező jelleggel meg kell, hogy történjen a lakossági egyeztetés és minden esetben sor kerül lakossági fórumra, vagyis feleslegessé válik a lakossági fórumot előíró helyi partnerségi egyeztetés előírása és lefolytatása.

11. Javaslat a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadására

A közbeszerzésekről szóló törvény rögzíti a helyi önkormányzatok kötelezettségét az éves közbeszerzési terv elkészítésére legkésőbb március 31-ig. Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok közbeszerzési eljárásait is az Önkormányzat bonyolítja le. Az Önkormányzat közbeszerzési terve 12 db, a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési terve 2 db, a

Józsefvárosi Óvodák közbeszerzési terve 1 db, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 3 db közbeszerzési eljárást tartalmaz.

12. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint szociális támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

A Józsefvárosi Önkormányzatnak kiemelt célja a kerületi lakosok életének könnyítése és minél szélesebb körű támogatása. Ennek érdekében az Önkormányzat két új támogatási formát vezet be.

Közlekedési bérlet támogatás: Az Önkormányzat 2023-tól csökkentette a kerületi lakossági parkolás korábban 100%-os kedvezményét. A kerületi lakossági parkolási bevételek egy részét az önkormányzat visszaadja a lakosság részére, amely a rászoruló Józsefvárosi 14 és 18 év közötti gyermekek részére Budapesti közösségi közlekedési bérlet támogatást nyújt.

Újszülöttek támogatása: Jelenleg az önkormányzat 15.000 Ft támogatást ad azoknak a kerületi rászoruló családoknak, ahol újszülött születik. Annak érdekében, hogy minél családhoz eljusson a támogatás lehetősége, az előterjesztő javasolja a támogatás kibővítését azzal, hogy a pénzbeli támogatáson túl minden józsefvárosi szülő alanyi jogon kapjon egy bruttó 15.000 Ft értékű babacsomagot.

13. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása óta számos külső és belső tényező érintette a rendelet szabályozási területét, a gazdasági környezetet és a lakosság mindennapi életviszonyait is. Az előterjesztés célja, hogy megállapítsa az önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendeltetésszerű és különösen a rendeltetéstől eltérő használatának egyértelmű és könnyen alkalmazható korszerű szabályait, gyorsítsa a döntéshozatal folyamatát és segítse az önkormányzati feladatellátást. A mikromobilitási pontok 1-es zónába történt átsorolása, valamint ezek közterület-használati díjának 25%-os emelése az önkormányzat közterülethasználati bevételeit növeli, miközben az építési célú közterület-használat kapcsán bevezetésre kerülő díjmérséklés, díjelengedés miatt bevétel kiesés várható.

14. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal által készített belső ellenőri jelentés javaslatot tett arra, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szervezeti és működési szabályzatát az igazgatósági döntés helyett, a tulajdonos fogadja el és léptesse hatályba. A szervezeti és működési szabályzat módosítását néhány belső szervezeti változás tette szükségessé, az erről történő döntés meghozatalára a képviselő-testület jogosult.

15. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéseinek módosítására

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseit a 2023. évi költségvetés elfogadásával egyidőben fogadta el a képviselő-testület. A Képviselő-testület mai ülésén módosítja a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét, melyre tekintettel a JGK Zrt. éves közszolgáltatási szerződések módosítása is szükséges. A vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció és költségtérítés 2.852.945.628 Ft-ra változik, a városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció 2.181.689.681 Ft-ra változik, a piac-üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó költségtérítés  232.689.678 Ft-ra változik, az intézményi ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció 164.510.597 Ft-ra változik.

16. Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására

A Rév8 Zrt. 2023. évi közfeladatainak ellátásához felmerült többletköltségek finanszírozásához szükséges a többlet pénzügyi fedezet biztosítása, és a közszolgáltatási szerződés módosítása. A közszolgáltatási szerződés módosításához képviselő-testületi döntés szükséges. Az előterjesztés a  Rév8 Zrt. 2023 évre betervezett kompenzációt 156.067.701 Ft-ra javasolja megemelni.

17. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosítására, valamint az Alapszabályának módosítására

A keretszerződésben meghatározott közfeladatok ellátása érdekében a JKN Zrt. részére biztosított 2023. évi kompenzáció összegének megemelése és a keretszerződés módosítása, valamint az áttekinthetőség és kezelhetőség érdekében egységes szerkezetbe foglalása szükséges. A 2023-ban ellátandó többletfeladatok és többletköltségek indokolják a kompenzáció 935.091.417 Ft-ra történő megemelését.

18. Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára

A döntés célja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú projekt keretében a támogatás leghatékonyabb és lehető legnagyobb mértékű felhasználása 2023-ban is. A Kálvária utca 18-20. szám alatt található ingatlanok bontásának költségeire fordított támogatás visszafizetendő, amely az értékesített ingatlanok vételárából kerül finanszírozásra. A Szomszédok Egymásért Mozgalom programja 2023-ban már nem megvalósítható, mert a közösségi rendészet program már befejeződött. A Rév8 Zrt. négy programmal egészítené ki a projektet: a Kőris utca 4/b. önkormányzati telken közösségi kert létrehozása, közösségépítési és foglalkoztatási programok lebonyolítása, a Kálvária téren sporteszközök és ivókút telepítése, valamint az akcióterület szociális, lakhatási és közbiztonsági helyzetéről szóló záró tanulmány elkészítése

19. Javaslat a Józsefvárosi Lakásügynökség létrehozásával és lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára

A Józsefvárosi Lakásügynökség lényege a magántulajdonú lakások bérbevétele, és rászorultsági szempontok alapján történő tovább-bérbeadása. A Lakásügynökség a magántulajdonú lakások közösségi hasznosításán keresztül járul hozzá a lakhatási válság enyhítéséhez. Az előterjesztés célja a Józsefvárosi Lakásügynökség bevezetése, amelyhez biztosítani kell a magántulajdonú lakások bérbevételéhez kapcsolódó kiadások fedezetét, valamint a RÉV8 Zrt. megbízási díját. Az előterjesztés ezen kívül tartalmazza a Lakásrendelet egyéb szempontok miatti módosításait, valamint a VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság foglalkoztatottainak lakhatási helyzetének javítását azzal, hogy a szervezetnek bérlőkijelölési jogot ad.

20. Javaslat a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételére

Az előterjesztés célja a Mátyás téren lévő nyilvános illemhely üzemeltetési szerződésének megszüntetése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel és ezzel a Mátyás téri illemhely üzemeltetésének átvétele.

21. Javaslat a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Az előterjesztés célja a Somogyi Béla utca felújítás végteljesítési határidejének módosítása 2023. május 31. napjára és ennek megfelelően a műszaki ellenőri díj 10%-ának az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében történő biztosítása.

22. Javaslat „Fogadj örökbe egy közterületet! 2023” tárgyú pályázat kiírására

Az előterjesztés célja a „Fogadj örökbe egy közterületet! 2023” pályázat kiírása, melynek célja józsefvárosi közterületek megtisztítása, a zöldfelületek rendbetétele, gondozása, fejlesztése és a rendezett állapot folyamatos fenntartása a kerületi lakosok és szervezetek bevonásával. A pályázati kiíráshoz szükséges költségvetési fedezet 1.000.000 Ft.

23. Javaslat a dohányboltok működésére vonatkozó jogszabálymódosítás kezdeményezésére

A helyben élők éjszakai nyugalmát gyakran zavarják az éjszaka is nyitva tartó dohányboltok. A jegyzőnek és az önkormányzatnak jelenleg nincs szabályozási és ellenőrzési hatásköre a nemzeti dohányboltokra vonatkozóan. Az Alaptörvény szerint a helyi önkormányzat tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat. Az előterjesztés célja, hogy az önkormányzat a Kormányál kezdeményezze dohányboltok működésére vonatkozó jogszabályi környezet olyan módosítását, hogy a helyi képviselő-testület által a szeszesital árusítását szabályozó helyi rendelet hatálya kiterjedhessen a dohányboltokra is.

24. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

A hivatalos napirend és az előterjesztések itt elérhetők >>>

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!