A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2023. március 30.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2023. március 30.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-án (csütörtök) 9 órakor tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a határozati javaslatok elfogadására
A rendelet első módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetés elfogadása óta eltelt időszak módosításainak és átcsoportosításainak átvezetése miatt szükséges. A bevételi és kiadási főösszeg 41.232.951.708 forintra módosul. Az Önkormányzat működési kiadásai 1.316.622.344, a felhalmozási kiadásai 1.699.064.774 a finanszírozási kiadások pedig 225.510.898 forinttal emelkednek.

2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet és a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
A szabályzat módosítása miatt március 1-től megszűnt a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság. Emiatt szükséges a kerületi kitüntetésekről szóló rendelet felülvizsgálata.
3. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatban az V. kerületi Önkormányzattal határozatlan időre új ellátási szerződést kötött, a fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatban pedig a Ferencvárosi Önkormányzatnak összesen 4 férőhelyet biztosít. A JSZSZGYK a Kőris utca 4/a. alatti LÉLEK lakást az önkormányzat részére visszaadja, valamint a szervezet engedélyezett létszáma 2 fővel emelkedik- ezek miatt szükséges az alapító okirat módosítása.

4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Az intézményi térítési díjakat tárgyév április 1-ig kell megállapítani. A Rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak a korábbiakhoz képest nem emelkednek.

5. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Törvény szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell, hogy elfogadjon. A Kormány rendeletben meghatározza az elkészítés szempontjait és eljárását. A HEP célja: a településen élő bizonyos hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a problémák kezelésre szolgáló intézkedési terv megalkotása.

6. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
2023. július 1-jétől a védőnői ellátásról az állam fog gondoskodni a települési önkormányzattal együttműködésben. Nem megoldható, hogy valamennyi védőnő az Auróra utcai szakrendelőben lássa el tevékenységét ehhez a Szigony utcai, a Gutenberg téri és a Hungária körúti alatti rendelők is szükségesek lesznek.
A közös felnőtt háziorvosi ügyelet működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot a Ferencvárosi Önkormányzat nem fogadta el, az együttműködés nem valósul meg, így az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatot vissza kell vonni.

7. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban a 2023/2024. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Az előterjesztés alapján a Józsefvárosi Óvodákban az online jelentkezés 2023. április 20-tól május 5-ig, a személyes jelentkezés 2023. május 8-tól május 12-ig tart.

8. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
A szerződés 3 éves időtartama alatt a színház kerületi óvodások, felső tagozatos általános iskolások és 65 év feletti lakosok részére egy- egy színházi előadást, valamint a 65 év feletti lakosok részére a jegyek árából 1.000 Ft összegű kedvezményt biztosít. A szerződés bruttó 4.500.000 Ft összegű.

9. Javaslat a településkép védelméről szóló 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére
A rendelet elmúlt egy éves alkalmazása feltárt néhány hiányosságot és pontosítási igényt. Időközben módosult a vonatkozó kormányrendelet is, amely szűkíti a kerületi tervtanács hatáskörét, ezek miatt indokolt a rendelet módosítása.

10. Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 32/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
A 2023-as kormányrendelet új szabályai szerint a véleményezési szakaszban lakossági egyeztetést és lakossági fórumot kell tartani, ezért felesleges az ezeket előíró helyi partnerségi egyeztetés előírása és lefolytatása.

11. Javaslat a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadására
A helyi önkormányzatoknak az éves közbeszerzési tervüket március 31-ig kell elkészíteniük. Az Önkormányzat közbeszerzési terve 12, a Polgármesteri Hivatal 2, a
Józsefvárosi Óvodák 1, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 3 darab eljárást tartalmaz.

12. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint szociális támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Az Önkormányzat két új támogatási formát vezet be. Tömegközlekedési bérlet támogatást rászoruló 14 és 18 év közötti lakosoknak, és egyszeri, bruttó 15.000 forint értékű babacsomagot alanyi jogon, minden józsefvárosi szülőnek. Az előterjesztés táboroztatási támogatáshoz is pénzügyi fedezetet biztosít. A három juttatáshoz összesen 33 500 000 forint fedezet szükséges.

13. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására
A Józsefvárosi Önkormányzat új közterület-használati rendeletet alkot. A rendeletbe bekerül például a parklet fogalma, újraszabályozza a vendéglátó terasz engedélyek időtartamát, a forgalomkorlátozással járó területhasználati kérelmek benyújtásának időbeli feltételét, az utcabútorokon elhelyezett reklámok hozzájárulási idejét, emeli a mikromobilitási pontok használati díját. A változtatások egyszerűsítik, gyorsítják az ügyintézést és tehermentesítik az illetékes bizottságot a 7 napnál nem hosszabb közterület-használatok esetén.

14. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. szervezeti és működési szabályzatát az eddigi igazgatósági döntés helyett, a tulajdonos fogadja el és lépteti hatályba. A szervezeti és működési szabályzat módosítását néhány belső szervezeti változás teszi szükségessé.

15. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéseinek módosítására
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási és kezelési, város- és piac üzemeltetési, valamint az intézményi ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kompenzációja összesen 434.973.378 forinttal emelkedik.
16. Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására
A Rév8 Zrt. 2023. évi közfeladatainak ellátásához az előterjesztés a betervezett kompenzációt 11.961.240 forinttal 156.067.701 forintra javasolja megemelni.

17. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosítására, valamint az Alapszabályának módosítására
A szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását az áttekinthetőség és kezelhetőség érdekében egységes szerkezetbe szükséges foglalni. A 2023. évi többletfeladatok és költségek a kompenzáció 935.091.417 forintra emelését indokolják. A többletfinanszírozási igény összesen100.806.859 forint. Az Alapszabály módosítást az ingatlanok revíziója és a felügyelő bizottság tagjainak változása indokolja.

18. Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
A projekt keretében az újonnan tervezett tevékenységek forrásának biztosításához a Támogatási Szerződés módosítása, azon belül előirányzat átcsoportosítás szükséges. Négy programmal egészül ki a projekt: a Kőris utca 4/b. telken közösségi kert létrehozása, közösségépítési és foglalkoztatási programok lebonyolítása, a Kálvária téren sporteszközök és ivókút telepítése, valamint az akcióterület szociális, lakhatási és közbiztonsági helyzetéről szóló záró tanulmány elkészítése.

19. Javaslat a Józsefvárosi Lakásügynökség létrehozásával és lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára
Az előterjesztés elfogadásával létrejön a Józsefvárosi Lakásügynökség. Ehhez biztosítani kell a magántulajdonú lakások bérbevételéhez kapcsolódó kiadások fedezetét, valamint a RÉV8 Zrt. megbízási díját. Az előterjesztés pontosítja a közszolgálati lakások bérleti jogviszonyának rendezési lehetőségeit, valamint a kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak bérlőkijelölési jogot ad.

20. Javaslat a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételére
Az előterjesztés megszünteti a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési szerződését a Fővárosi Csatornázási Művekkel, azt kerületi üzemeltetésbe veszi.

21. Javaslat a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Az előterjesztés módosítja a Somogyi Béla utca felújításának végteljesítési határidejét 2023. május 31-re és 2024-re biztosítja a műszaki ellenőri díj 10%-ának önkormányzati fedezetét.

22. Javaslat „Fogadj örökbe egy közterületet! 2023” tárgyú pályázat kiírására
Az előterjesztés javasolja a „Fogadj örökbe egy közterületet! 2023” pályázat kiírását. A pályázati kiíráshoz szükséges költségvetési fedezet 1.000.000 forint

23. Javaslat a dohányboltok működésére vonatkozó jogszabály módosítás kezdeményezésére
A jegyzőnek és az önkormányzatnak jelenleg nincs szabályozási és ellenőrzési hatásköre a nemzeti dohányboltokra vonatkozóan. Az előterjesztés célja, hogy az önkormányzat a Kormánynál kezdeményezze dohányboltok működésére vonatkozó jogszabályi környezet olyan módosítását, hogy a helyi képviselő-testület által a szeszesital árusítását szabályozó helyi rendelet hatálya kiterjedhessen a dohányboltokra is.

24. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!