Szóljon bele Ön is a településkép védelmét szabályozó rendelet és a kerületi építési szabályzat módosításába!

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Szóljon bele Ön is a településkép védelmét szabályozó rendelet és a kerületi építési szabályzat módosításába!

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület megalkotta a 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről (továbbiakban: TKR) és a 45/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a kerületi építési szabályzatról (továbbiakban: KÉSZ). A TKR módosítása gyakorlati alkalmazása alapján, felsőbb jogszabályi rendelkezések okán, a KÉSZ módosítása pedig az önkormányzati bérlakások felújításának lehetővé tétele érdekében vált szükségessé. Továbbá mindkét rendeletben szükséges átvezetni a helyi védett épületek felülvizsgálatának végleges listáját.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a TKR és a KÉSZ módosításáról döntött az 29/2024. (II.20.) és a 30/2024. (II.20.) számú határozatában.

A KÉSZ 1. számú mellékletében frissítésre kerül a helyi védett épületek jelölése és kiegészítésre kerül a rendelet szövege a meglévő, 30 m2-nél kisebb lakásállományra vonatkozó szabályokkal.

A TKR-ben különösen az alábbi változások várhatók:

 • 2023-ban elkészült a TKR 2. mellékletét képező védett értékek jegyzékének felülvizsgálata és bővítése, emiatt szükséges a melléklet cseréje;
 • Szükséges, hogy az ideiglenes védelem alá helyezett értékek megőrzési és helyreállítási előírásainak rögzítése ugyanúgy szerepeljen a rendeletben, ahogy az a helyi egyedi védelem alá helyezett épületek esetén már benne van;
 • Szükségessé vált a helyi egyedi védelem alá helyezés vagy megszüntetés hivatalból történő indításának lehetőségének rögzítése, mert jelenleg csak az szerepel a TKR-ben, hogy bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti az eljárást;
 • Kiegészítésre szorul a klímaberendezés, a hőszivattyú kültéri egysége elhelyezhetőségének szabályozása, hogy az az utcai homlokzaton, közterületről nem látható módon erkélylemezen is elhelyezhető legyen;
 • Módosítani szükséges a szabályozási tervvel összhangban a szabadon hagyandó járdafelület nagyságát 1,5 méterre a vendéglátó teraszok esetében;
 • Meghatározásra kerül a szakmai konzultáció kérésének időbeli előírása, hogy minden olyan terv, amely országos vagy területi tervtanács köteles, még a tervek tervtanács előtti tárgyalását megelőzően a kerületi főépítésznél is kötelezően megforduljon;
 • Javításra kerül két adminisztrációs hiba: a 14. § (6) bekezdésében hibás a hivatkozás illetve az 57. § (1) bekezdésében hibásan szerepelt, hogy hatósági bizonyítvány is a 9. melléklet szerinti kérelem benyújtásával indul. Ezért kiegészült a § az (1a) bekezdéssel, ami leírja, hogy hogyan kell hatósági bizonyítványt kérelmezni és mit kell a kérelemhez csatolni;
 • A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 2023 decemberében módosult. Az új 11/B. § (1a) bekezdés szerint „a településképi rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az utcabútorok – ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is – létesítését vagy telepítését,  az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét az (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletnek a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza.” A módosítás 2024. január 1-jén lépett hatályba, ezért mielőbb szükséges a TKR fentieknek megfelelő módosítása. Az új rendelkezés alapján tehát a TKR-nek az utcabútorok elhelyezésére, az utcabútorokon történő reklámelhelyezésre vonatkozó szabályai nem lehetnek nagyobb mértékben korlátozóak, mint ahogyan az a Tvtv-ben vagy a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet) szerepel. Az önkormányzatok a továbbiakban is meghatározhatják – a törvényi és kormányrendeleti keretek között – a reklámhordozók formai és műszaki követelményeit, de nem tilthatják meg pl. utcabútorok elhelyezését olyan területen, ahol az elhelyezést a Tvtv. vagy a 104/2017. (IX.28.) Korm. rendelet nem tiltja. Ennek megfelelően kikerült az az előírás a 40. § (1) a) pontból, hogy lábon álló reklámfelület kizárólag a Hungária és a Könyves Kálmán körúton helyezhető el, a mérete pedig 2-3 m2-re módosult a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek (a továbbiakban: Méptv.) megfelelően;
 • A Méptv. településkép-védelemre vonatkozó IX. fejezete 2024. október 1-jén lép hatályba. A 104. § (4) bekezdése szerint „a helyi építési szabályzat nem tartalmazhat olyan településképi rendelkezést, amely az utcabútorok létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámeszközként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét szabályozza.” Erre tekintettel a TKR utcabútorok reklámeszközként történő használatára vonatkozó szabályait a Méptv. IX. fejezete hatályba lépésének napján szükséges hatályon kívül helyezni. Ezért a hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmazza a rendelet-módosítás tervezete.

Ha nem módosítjuk a hatályos TKR-t a reklámhordozók tekintetében, akkor az Önkormányzat jogszabálysértő magatartást követ el. Továbbá a helyi védett értékek felülvizsgált listája csak a TKR-módosítás elfogadásával válik hatályossá és ezután a KÉSZ-ben is ennek kell szerepelnie. Amennyiben a jelenlegi hiányos szabályozás marad életben az a településkép védelmét hátráltatja; pl.: nincsenek lefektetve azok a szabályok, amelyek biztosítják az ideiglenesen levédett épület vagy épületrész megőrzését, illetve helyreállítását a helyi védelem alá helyezési eljárás lefolytatásáig. Ha a KÉSZ-ben nem szerepel a 30 m2-nél kisebb meglévő lakásokkal kapcsolatban szabályozás, az önkormányzati bérlakások felújítása meghíusulhat.

A KÉSZ módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 68. §-a szerint, a TKR módosítása a Korm. rendelet 70. §-a szerint történhet.

Az önkormányzat a Korm. rendelet 65. §-a alapján véleményezteti a rendeletmódosítást a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek). A partner(ek) véleményének megismerése céljából az önkormányzat 2024. március 20-ra lakossági fórumot hív össze, amely az Ügyfélszolgálaton (1082 Budapest, Baross u. 66–68.) kerül megtartásra 17 órától. A lakossági fórumon a kerületi főépítész ismerteti a rendeletmódosítások tervezetének tartalmát, a lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít a megjelent partnereknek észrevételeik és javaslataik elmondására.

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

Azaz a partner a honlapon – legkésőbb 2024. március 15-én – közzétett (ld.: lenti linkek) KÉSZ rendelettervezetével, illetve a TKR rendelettervezetével kapcsolatban adhat véleményt vagy élhet módosítási javaslattal. Például a partner véleménye, javaslata, hogy klímaberendezés és hőszivattyú kültéri egysége ne csak erkélylemezen, hanem az erkélykorlát belső oldalán is elhelyezhető legyen.

A partner az észrevételét és javaslatát:

 • a lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, vagy
 • a lakossági fórumot követő 5 napon belül, 2024. március 25-ig írásban teszi meg a Javaslattételi lap kitöltésével és eljuttatásával a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája részére postán (1082 Budapest, Baross utca 63-67.), e-papír formájában ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy a partnersegi@jozsefvaros.hu címre megküldve, vagy
 • közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel 2024. március 25-ig, regisztrációt követően a https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal oldalon.

Véleményezze Ön is a rendeletmódosítások tervezetét!

A településkép védelméről szabályozó rendelet elérhető az alábbi linken: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/a-telepuleskepi-rendelet-modositasa/

A kerületi építési szabályzat az alábbi linken elérhető: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/a-keruleti-epitesi-szabalyzat-modositasa/

További információ:

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

partnersegi@jozsefvaros.hu

06-1-459-2157

Kapcsolódó dokumentumok
 1. Javaslattételi lap - KÉSZ Utolsó frissítés: 2024. március 14.
  192 KB Word dokumentum
 2. Javaslattételi lap - TKR Utolsó frissítés: 2024. március 14.
  194 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!