A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Rév8 Zrt.-nél vezérigazgatói munkakör betöltésére

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Pályázat vezérigazgatói munkakör betöltésére a RÉV8 Zrt.-nél

Józsefváros városrehabilitációs és városfejlesztési feladatait, beleértve többek között komplex fejlesztési programok előkészítését, tervezését és lebonyolítását, beruházások menedzselését és a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli feladatokat közszolgáltatási szerződés alapján a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 13., cégjegyzékszáma: 01-10-043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-11401, a továbbiakban: Rév8 Zrt.) látja el.

A Rév8 Zrt. 2024-ben mintegy 182 millió forintos éves önkormányzati támogatásból működik, tervezett létszám 18 fő.

A Rév8 Zrt.-vel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken talál részletes információkat (így az alapszabályt, SZMSZ-t, éves közszolgáltatási szerződéseket, üzleti terveket, éves beszámolókat, projektleírásokat):

https://rev8.hu/

https://jozsefvaros.hu/atlathatosag/kozerdeku-adatok/szervezeti-adatok/2022/01/1-7-a-kozfeladatot-ellato-szerv-tobbsegi-tulajdonaban-allo-illetve-reszvetelevel-mukodo-gazdalkodo-szervezet-neve-szekhelye-elerhetosege-postai-cime-telefon-es-telefaxszama-elektronikus-levelci/

 

A jogviszony típusa

A vezérigazgató a részvénytársaság munkaszervezetének a vezetője, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalónak minősül. A vezérigazgató jogait és kötelezettségeit a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A vezérigazgatót a társaság Közgyűlése választja meg és hívja vissza, dönt a munkabéréről és egyéb járandóságai keretösszegének megállapításáról a leadott szavazatok háromnegyedes többségével. A vezérigazgató munkaviszony keretében látja el feladatait, az Mt. hatálya alá tartozik. A vezérigazgató megválasztásán és visszahívásán kívül a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgatóval szemben.

A munkakör betöltésére határozott idejű munkaviszony létesítésével kerül sor azzal, hogy a pályázat kiírója munkáltatóként olyan tartalmú munkaszerződés megkötésére tesz ajánlatot, amely az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a munkavállaló az Mt. 79. § (2) bekezdésre is figyelemmel legfeljebb 2 havi távolléti díjra tarthat igényt.

A foglalkoztatás jellege

Határozott idejű, teljes munkaidős munkaviszony, hat hónap próbaidő kikötésével.

A munkaviszony időtartama

Várhatóan 2024. november 1. napjától 2029. október 30. napjáig tart.

A munkavégzés helye

1085 Budapest, Horánszky u. 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

 • a gazdasági szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete;
 • a gazdasági szervezet működési körének, céljainak és a célok elérésének a meghatározása és megvalósítása, figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket, valamint a környezeti feltételeket;
 • gondoskodik az alapító által hozott határozatok végrehajtásáról;
 • a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása;
 • a szervezet szakmai vezetése, vagy annak delegálása kijelölt vezető részére
 • a beosztott vezetők közreműködésével a szervezet tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása, a szervezeti egységek munkájának összehangolása;
 • anyagi, emberi és pénzügyi források biztosítása a gazdasági szervezet céljainak és programjainak megvalósítása érdekében;
 • a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetésének ellenőrzése;
 • a társaság mérleg- és a vagyonkimutatásának elkészíttetése;
 • a gazdasági szervezet képviselete más szervezetek előtt;
 • kapcsolatot tart a hivatal tisztségviselőivel, az állami közigazgatás szerveivel, önkormányzati képviselőkkel, bizottságokkal, a Felügyelő Bizottság tagjaival;
 • munkáltatói jogok gyakorlása, dolgozók képzésének és teljesítményének ellenőrzése és felügyelete;
 • az üzleti terv, az éves és féléves jelentés, valamint előterjesztések készítése;
 • cégjogi változások követése;
 • ellátja mindazon, a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amelyekkel esetenként az alapító és annak képviseletében a polgármester megbízza.

Pályázati feltételek

 • felsőfokú végzettség
 • legalább nyolc év szakmai tapasztalat
 • legalább négy év vezetői tapasztalat
 • legalább négy év urbanisztikai, városfejlesztési témában szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 •  magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezés
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek
 • a pályázó nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, közügyektől eltiltás hatálya alatt
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat során előnyt jelent

 • hasonló profilú önkormányzati vagy állami társaságnál szerzett munkatapasztalat, kiemelten vezetői tapasztalat
 • urbanisztika témaköréhez tartozó szakirányú végzettség
 • Józsefváros városszerkezetének és társadalmi viszonyainak ismerete
 • kortárs urbanisztikai, városfejlesztési trendek ismerete

Elvárt kompetenciák

 • kiváló kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség
 • pontos, precíz munkavégzés
 • szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • részletes szakmai önéletrajz, amelyben kérjük megjelölni a bérigényt
 • maximum 1 oldalas motivációs levél
 • maximum 2 oldalas szakmai koncepció, amely tartalmazza a vezetői és urbanisztikai hitvallást és a Rév8 vezetésével kapcsolatos víziót
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje

 1. augusztus 26. (hétfő) 16:00 óra.

A postai úton feladott pályázatnak eddig az időpontig be kell érkeznie.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot digitálisan e-mailben a borbas.gabriella@jozsefvaros.hu címre és egy példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztályának címezve (1082 Budapest, Baross utca 63–67. 315-ös iroda).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és címét, valamint a „Rév8 Zrt.-nél vezérigazgatói pályázat” jeligét.

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázat kiírója a hiánypótlást egy körben biztosítja, kivéve a szakmai önéletrajzot, a motivációs levelet és a szakmai koncepciót, ezek hiánya esetében a hiánypótlás lehetőségét kizárja.

A beérkezett pályázati anyagok megvizsgálása után a kiírásnak megfelelt pályázók közül a vezérigazgató megválasztásáról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. október 31.

A pályázat nyertesét a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület határozza meg.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetőjétől (1082 Budapest, Baross utca 63-67.) a +36-1-459-2276-os telefonszámon, illetve a borbas.gabriella@jozsefvaros.hu e-mail-címen kérhető.

 

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!