Általános tájékoztatás jelölő szervezeteknek

event_available Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Jelölő szervezet bejelentése az időközi önkormányzati választáson

A helyi önkormányzati képviselők időközi választásán jelölő szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő

– párt,

– egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint

 olyan nemzetiségi szervezet (egyesület, párt és szakszervezet kivételével) vehető nyilvántartásba, amely a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) alapján azon túl, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepel, alapszabályában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja a Nektv. 1. mellékletében megjelölt valamely nemzetiség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) képviselete.

A párt, valamint az egyesület és a nemzetiségi szervezet (a továbbiakban együtt: jelölő szervezet) jelölő szervezetként történő bejelentésére a 2022. április 21. napjától hatályosa helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosításáról szóló 11/2022. (IV.21.) IM rendelet 1. melléklete szerinti P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre, mely honlapunkról letölthető. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni. A jelölő szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett képviseletre jogosult személy jelentheti be a helyi választási bizottságnál.

A törvényes képviselőnek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) saját kezű aláírásával kell ellátnia a jogszabályban meghatározott P3 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási szervnél, meghatalmazás nem szükséges.

Nemzetiségi szervezet esetében a szervezet alapszabályát nem kell csatolni a bejelentéshez, azt a választási szervek hivatalból szerzik be.

A közös jelöltet, illetve listát állítani szándékozó jelölő szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként bejelentkezniük a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

Meghatalmazott bejelentése

P3 jelű formanyomtatványt kizárólag a jelölő szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője írhatja alá. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P3 jelű formanyomtatvány (10) pontjában a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg (a továbbiakban: meghatalmazott).

A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P3 jelű formanyomtatvány (10) pontjában megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a választási szerveknél. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére jogosult választási bizottság mellett működő választási irodához kell eljuttatni hivatali időben.

A képviseleti jogosultság tovább delegálásához használható meghatalmazás mintája elérhető honlapunkon. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a választási  iroda rögzíti a választások informatikai rendszerében, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szervek előtt.

Fentieken túl, az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt. A jelölő szervezet képviselője aláírásának hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.) becsatolását nem kérhetik.

A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

A jelölő szervezetet az időközi önkormányzati képviselőválasztás esetén az időközi választással érintett, területileg illetékes helyi választási bizottságnál kell bejelenteni. A bejelentés a P3 jelű formanyomtatványnak a választási bizottság mellett működő választási irodának való átadását jelenti.

A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetekbírósági nyilvántartásában a választási iroda ellenőrzi. A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.

A jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére az időközi önkormányzati választás helye szerinti helyi, illetve területi választási bizottságok jogosultak. Időközi önkormányzati képviselő-választás esetén a helyi választási bizottság jár el a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele során.

Amennyiben a szervezet bejelentése minden jogszabályi feltételnek megfelel, a választási bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.

Az időközi önkormányzati képviselő-választáson használandó nyomtatványok (pl.: jelölő szervezet bejelentése P3, egyéni jelölt bejelentése E2, ajánlóív igénylése A4, MEGBÍZÁS helyi választási bizottság tagjának, MEGBÍZÁS szavazatszámláló bizottság tagjának) a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthetőek: https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas4

A jelölő szervezet bejelentésével kapcsolatos tájékoztatás a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthető: https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas

A jelöltállítással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthető (az egyéni választókerületi jelölt linket kell megnyitni): https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas1

A jelölő szervezetekre, jelöltekre vonatkozó határidők

 1. A választási bizottságok
 1. A választási bizottság megbízott tagját a helyi választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni 2022. június 17-én (péntek) 16.00 óráig. [Ve. 30. § (1) és (2) bekezdés].
 1. A jelöltállítás
 1. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését (2022. április 12.) követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a helyi választási bizottságnál. [Ve.  307/D. §]
 2. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a helyi választási irodától igényelheti a választás kitűzését (2022. április 12.) követően. [Ve. 120. § (2) bekezdés]
 3. A helyi választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 7-én (szombat) átadja az igénylő, vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]
 4. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. május 23-án (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]
 5. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a helyi választási irodának 2022. május 23-án (hétfő) 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2022. május 24-én (kedd) 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után [Ve. 124. § (2)-(3) bekezdés]

III. A választási kampány

 1. A választási kampányidőszak 2022. május 7-től (szombat) 2022. június 26-án (vasárnap) a szavazás befejezéséig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]
 2. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a Ve. a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel –az egyéni jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a helyi választási iroda öt napon belül, de legkorábban a Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja. [Ve. 153. § (1) bekezdés]
 3. A 2. pont szerinti adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt legkésőbb 2022. június 26-án (vasárnap) 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni a helyi választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]
 4. A szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, valamint e területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon nem folytatható kampánytevékenység 2022. június 26. napján. [Ve. 143. § (1) bekezdés]
 5. 2022. június 26-án (vasárnap) választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]
 6. 2022. június 26-án (vasárnap) politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]
 7. 2022. június 26-án (vasárnap) a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]
 8. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2022. július 26-án (kedd) 16.00 óráig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. [Ve. 144. § (7) bekezdés]
Kapcsolódó dokumentumok
Megsemmisítési jegyzőkönyv minta jelölt részére Utolsó frissítés: 2022. május 9.
60 KB Rich Text Format dokumentum
Szavazóköri névjegyzéki adatok igénylése Utolsó frissítés: 2022. május 9.
60 KB Rich Text Format dokumentum
Megbízás szavazatszámláló bizottság tagjának Utolsó frissítés: 2022. május 9.
54 KB Rich Text Format dokumentum
Megbízás helyi választási bizottság tagjának Utolsó frissítés: 2022. május 9.
55 KB Rich Text Format dokumentum
Jelölt lemondása (L7) Utolsó frissítés: 2022. május 9.
731 KB PDF dokumentum
E2 egyéni jelölt bejelentése Utolsó frissítés: 2022. május 9.
50 KB Word dokumentum
A4 ajánlóív igénylése Utolsó frissítés: 2022. május 9.
56 KB Word dokumentum
Meghatalmazás Utolsó frissítés: 2022. május 9.
71 KB Rich Text Format dokumentum
Jelölő szervezet bejelentése P3 Utolsó frissítés: 2022. május 9.
766 KB PDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!