Általános tájékoztatás jelölő szervezeteknek

event_available Utolsó frissítés:

Jelölő szervezet bejelentése az időközi önkormányzati választáson

A helyi önkormányzati képviselők időközi választásán jelölő szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő

– párt,

– egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint

 olyan nemzetiségi szervezet (egyesület, párt és szakszervezet kivételével) vehető nyilvántartásba, amely a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) alapján azon túl, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepel, alapszabályában – a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja a Nektv. 1. mellékletében megjelölt valamely nemzetiség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) képviselete.

A párt, valamint az egyesület és a nemzetiségi szervezet (a továbbiakban együtt: jelölő szervezet) jelölő szervezetként történő bejelentésére a 2022. április 21. napjától hatályosa helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosításáról szóló 11/2022. (IV.21.) IM rendelet 1. melléklete szerinti P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre, mely honlapunkról letölthető. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni. A jelölő szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett képviseletre jogosult személy jelentheti be a helyi választási bizottságnál.

A törvényes képviselőnek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) saját kezű aláírásával kell ellátnia a jogszabályban meghatározott P3 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási szervnél, meghatalmazás nem szükséges.

Nemzetiségi szervezet esetében a szervezet alapszabályát nem kell csatolni a bejelentéshez, azt a választási szervek hivatalból szerzik be.

A közös jelöltet, illetve listát állítani szándékozó jelölő szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként bejelentkezniük a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

Meghatalmazott bejelentése

P3 jelű formanyomtatványt kizárólag a jelölő szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője írhatja alá. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P3 jelű formanyomtatvány (10) pontjában a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg (a továbbiakban: meghatalmazott).

A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P3 jelű formanyomtatvány (10) pontjában megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a választási szerveknél. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére jogosult választási bizottság mellett működő választási irodához kell eljuttatni hivatali időben.

A képviseleti jogosultság tovább delegálásához használható meghatalmazás mintája elérhető honlapunkon. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a választási  iroda rögzíti a választások informatikai rendszerében, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szervek előtt.

Fentieken túl, az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt. A jelölő szervezet képviselője aláírásának hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.) becsatolását nem kérhetik.

A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

A jelölő szervezetet az időközi önkormányzati képviselőválasztás esetén az időközi választással érintett, területileg illetékes helyi választási bizottságnál kell bejelenteni. A bejelentés a P3 jelű formanyomtatványnak a választási bizottság mellett működő választási irodának való átadását jelenti.

A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetekbírósági nyilvántartásában a választási iroda ellenőrzi. A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.

A jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére az időközi önkormányzati választás helye szerinti helyi, illetve területi választási bizottságok jogosultak. Időközi önkormányzati képviselő-választás esetén a helyi választási bizottság jár el a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele során.

Amennyiben a szervezet bejelentése minden jogszabályi feltételnek megfelel, a választási bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.

Az időközi önkormányzati képviselő-választáson használandó nyomtatványok (pl.: jelölő szervezet bejelentése P3, egyéni jelölt bejelentése E2, ajánlóív igénylése A4, MEGBÍZÁS helyi választási bizottság tagjának, MEGBÍZÁS szavazatszámláló bizottság tagjának) a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthetőek: https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas4

A jelölő szervezet bejelentésével kapcsolatos tájékoztatás a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthető: https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas

A jelöltállítással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthető (az egyéni választókerületi jelölt linket kell megnyitni): https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas1

A jelölő szervezetekre, jelöltekre vonatkozó határidők

 1. A választási bizottságok
 1. A választási bizottság megbízott tagját a helyi választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni 2022. június 17-én (péntek) 16.00 óráig. [Ve. 30. § (1) és (2) bekezdés].
 1. A jelöltállítás
 1. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését (2022. április 12.) követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a helyi választási bizottságnál. [Ve.  307/D. §]
 2. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a helyi választási irodától igényelheti a választás kitűzését (2022. április 12.) követően. [Ve. 120. § (2) bekezdés]
 3. A helyi választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 7-én (szombat) átadja az igénylő, vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]
 4. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. május 23-án (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]
 5. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a helyi választási irodának 2022. május 23-án (hétfő) 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2022. május 24-én (kedd) 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után [Ve. 124. § (2)-(3) bekezdés]

III. A választási kampány

 1. A választási kampányidőszak 2022. május 7-től (szombat) 2022. június 26-án (vasárnap) a szavazás befejezéséig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]
 2. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a Ve. a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel –az egyéni jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a helyi választási iroda öt napon belül, de legkorábban a Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja. [Ve. 153. § (1) bekezdés]
 3. A 2. pont szerinti adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt legkésőbb 2022. június 26-án (vasárnap) 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni a helyi választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]
 4. A szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, valamint e területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon nem folytatható kampánytevékenység 2022. június 26. napján. [Ve. 143. § (1) bekezdés]
 5. 2022. június 26-án (vasárnap) választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]
 6. 2022. június 26-án (vasárnap) politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]
 7. 2022. június 26-án (vasárnap) a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]
 8. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2022. július 26-án (kedd) 16.00 óráig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. [Ve. 144. § (7) bekezdés]
Kapcsolódó dokumentumok
Megsemmisítési jegyzőkönyv minta jelölt részére
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
60 KB Rich Text Format dokumentum
Szavazóköri névjegyzéki adatok igénylése
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
60 KB Rich Text Format dokumentum
Megbízás szavazatszámláló bizottság tagjának
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
54 KB Rich Text Format dokumentum
Megbízás helyi választási bizottság tagjának
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
55 KB Rich Text Format dokumentum
Jelölt lemondása (L7)
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
731 KB PDF dokumentum
E2 egyéni jelölt bejelentése
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
50 KB Word dokumentum
A4 ajánlóív igénylése
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
56 KB Word dokumentum
Meghatalmazás
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
71 KB Rich Text Format dokumentum
Jelölő szervezet bejelentése P3
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
766 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!