Építményadó, telekadó

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Az adókötelezettség, az adó alanya

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezet) terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Több tulajdonos estén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos, illetve vagyoni értékű jog jogosultja által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az építményadó fizetési kötelezettség speciális esetei:

 • január 01. napjától a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató lakás tulajdonosának építményadó fizetési kötelezettsége keletkezik a szálláshely nyilvántartásba vételét követő év első napjától kezdődően.

(Figyelem! A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására szolgáló lakóingatlan a korábbi években a magánszemély kommunális adó hatálya alá tartozott)

A szálláshely üzemeltetési tevékenységét az üzemeltetőnek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szhr.) be kell jelentenie a kereskedelmi hatósághoz (Ügyintézés helye: Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda).

Figyelem! A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

Az építményadó fizetési kötelezettség a rövid távú szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszűnését követő év első napján szűnik meg. Fontos, hogy a megszűnés ténye a szálláshely-nyilvántartásban is felvezetésre kerüljön.

Amennyiben a rövid távú szálláshely megszűnését követően a lakóingatlan a továbbiakban hosszú távú bérbeadás útján kerül hasznosításra, úgy a tulajdonosnak/vagyoni értékű jog jogosítottjának kommunális adó fizetési kötelezettsége keletkezik.

 • amennyiben az egyéni vállalkozó a tulajdonában lévő lakóingatlanában életvitelszerűen él, de a lakóingatlan egyúttal az egyéni vállalkozás bejegyzett székhelye/ telephelye/fióktelepe, akkor az építményadó fizetési kötelezettség a teljes lakóingatlan hasznos alapterülete után áll fenn,
 • ha egy lakóingatlan egyéni vállalkozás/gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelye/ telephelye/fióktelepe, de a lakóingatlannak nem tulajdonosa, akkor a székhely használathoz hozzájáruló tulajdonosnak keletkezik építményadó fizetési kötelezettsége a lakóingatlan teljes hasznos alapterülete után.

2018. január 1-jétől 2020. július 15-ig adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

Az adókötelezettség a változást (adásvétel, tulajdoni hányad változás, bérbeadási tevékenység megkezdése, vagyoni értékű jog alapítása, megszűnése, öröklés, ajándékozás, alapterület módosulás, átminősítés, szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdése, adómentességre jogosultság, stb.) követő év első napján keletkezik és azt 15 napon belül kell az Adóhatósághoz bejelenteni. (Példa: 2021. év közben vásárolt ingatlan esetén az adókötelezettség 2022.01.01-től keletkezik, az adatbejelentést legkésőbb 2022.01.15-ig kell teljesíteni).

Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.

Újonnan létrehozott épület/épületrész esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének időpontját követő év első napján keletkezik adókötelezettség. Az adókötelezettség megszűnik az építmény eladása, vagy megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az első félévben történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Mi a teendő adókötelezettség keletkezésekor: 

Adóköteles építmény vagy telek szerzése/eladása esetén az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány/űrlap kitöltésével és az adásvételi szerződés másolatával kell az adatbejelentést megtenni.

Figyelem! Azáltal, hogy a tulajdonjog változása az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerül, nem pótolja az adatbejelentést. Az eladónak és a vevőnek egyaránt be kell jelentenie az adóhatóságnál az eladás, illetőleg a vétel tényét.

Adómentességek köre:

A Htv. 3. § (2) bekezdés alapján mentes az építményadó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár.

A Htv. 3. § (3) bekezdés értelmében a mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az építmény- és telekadóban a mentesség az adóalanyok számára csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:

A gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatott ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével van lehetőség az elektronikus ügyintézésre.

Elektronikus kapcsolatfelvételre azonosítás követően az adott ügyfél cégkapuján/ügyfélkapuján keresztül van lehetőség oly módokon, hogy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül az ügyfélként eljáró nevében elektronikus űrlap kerül benyújtásra.

Papír alapon benyújtható űrlap alábbiakban letölthető.

Kérjük, hogy amennyiben az adóhatóságunk előtt képviselet útján kíván eljárni, meghatalmazást is szíveskedjen csatolni, amelyet közvetlenül alább is elér.

Adatbejelentés benyújtásának elmulasztása esetén

Amennyiben az adózó egyáltalán nem tesz adatbejelentést, az önkormányzati adóhatóságnak törvényi lehetősége, hogy mulasztási bírság kiszabása mellett ellenőrzést folytasson le. Az ellenőrzésben feltárt adókülönbözetet elévülési időn belül több évre visszamenőlegesen megállapítsa.

Az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Mulasztási bírság: az Art. 220. § szerint az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Az építményadó mértéke
 (Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után)
2017-2018.
az adóalap 100 m2-t meg nem haladó része után
500,-Ft/m2/év
az adóalap 100 m2-t meghaladó, de 1000 m2-t meg nem haladó része után
1.580,-Ft/m2/év
az adóalap 1000 m2-t meghaladó része után
1.820,-Ft/m2/év
2019.01.01-től
az adóalap 100 m2-t meg nem haladó része után
500,-Ft/m2/év
az adóalap 100 m2-t meghaladó, de 500 m2-t meg nem haladó része után
1.580,-Ft/m2/év
az adóalap 500 m2-t meghaladó része után
1.898, -Ft/m2/év
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását szolgáló lakás, lakrész  után (2019.01.01-től)
1.898,-Ft/m2/év
reklámhordozó utáni építményadó mértéke (2018.01.01-től 2020.07.15-ig)
12.000 Ft/m2/év

TELEKADÓ:

Az adókötelezettség, az adó alanya

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

Az adókötelezettség az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik, és a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

A telekadó mértéke
(Az ingatlan nyilvántartás adatai szerint a telek m2-ben számított területe)
330,-Ft/m2/év

Az adó befizetésének módja:

Befizetési határidő: Az adót két egyenlő részletben, március 15. napjáig és szeptember 15. napjáig kell megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni. A megállapított fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az adóhatóság az építményre vonatkozóan határozatban új mértéket nem állapít meg.

A helyi adókat az adóhatóság adatbejelentés alapján kivetéssel állapítja meg. Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 14. pontjában meghatározott – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon keresztül.

 • építményadó: JVÖ Építményadó Számla              11784009-15508009-02440000
 • telekadó: JVÖ Telekadó Számla                             11784009-15508009-02510000

Fizetési könnyítési eljárás: Amennyiben az adó megfizetése az adózó jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt nehézséget okoz vagy akadályba ütközik, részletfizetés vagy mérséklés iránt kérelmet lehet benyújtani.

Az adóhatóság a természetes személy részére kérelemre legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet a fizetési nehézség kialakulásának okai és körülményei vizsgálata nélkül (automatikus részletfizetési kedvezmény).

A fizetési könnyítési és adómérséklési eljárás illetékmentes.

A döntés kézbesítése:

Az adóhatóság a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a döntés a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Jogszabályi háttér:

 • 2017. évi CL. tv. (Art.) az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLI. tv. (Air.) az adóigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi C. törvény (Htv.) a helyi adókról
 • 465/2017. (XII. 28.) Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló Korm. rendelet,
 • 2015. évi CCXXII. törvény, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • Az építményadóról szóló, módosított 38/2014. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelet (Ör.)
 • A telekadóról szóló, módosított 39/2014. (XI.13.) sz. önk. rendelet (Rendelet)
38/2014.
(I.01.)
Önkormányzati rendelet
Az építményadóról

Hatály kezdete: 2023. január 1.

event_available Utolsó frissítés: 2022. október 24.

rendelet 245 KBPDF dokumentum
39/2014.
(I.01.)
Önkormányzati rendelet
A telekadóról

Hatály kezdete: 2023. január 1.

event_available Utolsó frissítés: 2022. október 24.

rendelet 503 KBPDF dokumentum

 

Határidők és díjak

Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Elektronikus ügyintézés

Adatbejelentés az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon/űrlapon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ segítségével

Az adatbejelentés bejelentkezést követően, az önkormányzat kiválasztása után (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat) az Ügyindítás menüben, az Űrlapkereső segítségével kiválasztható (” Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” ASP-ADO-031 számú űrlap) és online kitöltéssel közvetlenül megküldhető.

Továbbá a közvetlenül Hivatali Kapun keresztül: Rövid név: JPHADO  KRID: 758882308

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Adóügyi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room II. em. 217.email adougy@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2134phone +36 1/459-2584home_work +36 20-377-6854 (pénteki napokon!)
Ügyintézők
Csillagné Gergely Eszter

adóellenőr építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, méltányossági ügyek

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztálychevron_rightAdóügyi Iroda

meeting_room II. em. 217.email gergelye@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2145home_work +36 20/377-6890 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
374 KB Word dokumentum
Adatbejelentés építményadóról A jelű event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
391 KB Word dokumentum
Kitöltési útmutató adatbejelentés építményadóról A jelű event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
359 KB Word dokumentum
Adatbejelentés építményadóról B jelű event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
395 KB Word dokumentum
Kitöltési útmutató adatbejelentés építményadóról B jelű event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
364 KB Word dokumentum
Adatbejelentés telekadóról 2021 event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
387 KB Word dokumentum
Kitöltési útmutató adatbejelentés telekadóról event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
360 KB Word dokumentum
Bevallás az előrehozott helyi adóról event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
357 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!