Házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolat szándék bejelentése

A házasságkötési szándékot Budapesten a tervezett házasságkötés helye szerinti kerületben kell bejelenteni.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Anyakönyvi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. (főépület) 1082 Budapest, Baross u. 66–68. (ügyfélszolgálat) anyakonyv@jozsefvaros.hu +36 1/459-2176 +36 1/459-2106

Rövid leírás

Az ügyintézés személyes megjelenést igényel.

A házasságkötési szándékot a tervezett házasságkötés helye szerinti települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt – Budapesten a tervezett házasságkötés helye szerinti kerületben – be kell jelenteni. A házasságkötési szándék bármelyik anyakönyvvezetőnél bejelenthető.

Azonos állampolgárságú nem magyar állampolgár házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarország területén található külképviseleti hatóságnál is köthetnek házasságot, feltéve, hogy nemzetközi szerződés és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.

Budapest VIII. kerületi ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség. Időpontot itt foglalhat.

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. 

Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően tűzi ki. 

A házasságkötési szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv egy évig érvényes.

Nem köthető házasság vasárnap, január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén.

Nem magyar állampolgár házasságkötése

Amennyiben egyik vagy egyik fél sem érti és beszéli a magyar nyelvet, tolmács közreműködésére van szükség. A tolmácsról az anyakönyvvezető gondoskodik, de kérelmükre a házasulók is biztosíthatják a tolmácsot.

A házasságkötést megelőző eljárásban (a házasságkötési szándék bejelentését követően) az anyakönyvi szerv harminc napon belül nyilatkozik a házasságkötéshez szükséges, bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságáról.

Ügyintézés folyamata

A házasságkötési szándékot a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt – Budapesten a tervezett házasságkötés helye szerinti kerületben – be kell jelenteni. A bejelentésről jegyzőkönyv készül. Ennek aláírása miatt a menyasszonynak és a vőlegénynek együttesen, azonos időpontban, SZEMÉLYESEN kell megjelenni az illetékes anyakönyvvezető előtt.

A házasság a szándék bejelentésétől (a szándékbejelentésről szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontja!) számított – legkorábban – harmincegyedik naptól, a jegyzőkönyv felvételétől számított egy éven belül köthető meg az anyakönyvvezetővel előre egyeztetett időpontban.

A HÁZASSÁGI SZÁNDÉK BEJELENTÉSÉHEZ AZ ALÁBBI IRATOKAT, OKIRATOKAT SZÜKSÉGESEK BEMUTATNI

a menyasszony és a vőlegény érvényes személyazonosításra alkalmas okmányát (személyazonosító igazolvány/ vagy útlevél/ vagy vezetői engedély)

a menyasszony és a vőlegény érvényes állampolgárságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány/vagy útlevél/ vagy honosítási okirat)

a menyasszony és a vőlegény személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya)

a tolmács személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját (amennyiben az ügyintézés során tolmács jelenléte szükséges),

a menyasszony és a vőlegény születési anyakönyvi kivonatát (amennyiben a születés az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a születési anyakönyvi kivonatot csatolni)

A nem magyar állampolgár külföldön történt születési adatairól az igazolást az állampolgársága szerinti Magyarországon székelő konzul is kiadhatja. Amennyiben ez magyar nyelven került kiállításra, fordításra nincs szükség.

a menyasszony és a vőlegény családi állapotának igazolása céljából:

– magyar állampolgárok esetén a nőtlen / hajadon családi állapotot nem kell igazolni,

elvált családi állapot esetén: a válást is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot (amennyiben a házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a házassági anyakönyvi kivonatot csatolni)

özvegy családi állapot esetén: az elhalálozott házastárs halotti anyakönyvi kivonatát / vagy a megszűnt házasságról az elhunyt házastárs halálesetét is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot (amennyiben a haláleset és / vagy a házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a házassági / halotti anyakönyvi kivonatot csatolni)

A nem magyar állampolgár családi állapotáról az igazolást az állampolgársága szerinti hatóság állítja ki. (Például: az adott külföldi hatóság magyarországi konzulja, a külföldi állampolgár születési helye szerinti anyakönyvvezető, külföldi nyilvántartó hatóság, stb. – az illetékes állam eljárásrendje szerint változó)

A 16. életévét betöltött kiskorú házasulandó részére – a fentieken túl – a gyámhatóság által kiadott előzetes házasságkötési engedélyt

A külföldi állampolgár házasulónak – a fentieken túl – nyilatkozni kell arról, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs.

A nem magyar nyelven kiállított okirat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Az Európai Unió tagállamaiban kiállított okiratok többnyelvű formanyomtatvány csatolása mellett fordítás nélkül is elfogadhatók.

A harmadik országok által kiállított okiratok – eltérő rendelkezés hiányában – csak akkor fogadhatók el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban felülhitelesítéssel látták el.

A nem magyar állampolgár által tett jognyilatkozatok felvételekor, amennyiben valamelyik fél vagy egyik fél sem beszéli a magyar nyelvet, tolmács közreműködésére van szükség.

18/2018.
(VII.18.)
Önkormányzati rendelet
Egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
Hatályos

Hatály kezdete: 2018. augusztus 1.

Utolsó frissítés: 2022. október 25.

rendelet 284 KBPDF dokumentum

INFORMÁCIÓ A HÁZASSÁGKÖTŐ TEREMRŐL

A Józsefváros Önkormányzat kutyabarát, de ha Ön a ceremóniára szeretne kutyát is magával hozni, akkor házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az anyakönyvvezetőnél előzetesen írásban nyilatkozni kell ezzel kapcsolatban, hogy a részleteket egyeztetni tudják.

Határidők és díjak

Határidő: A házasság a szándék bejelentésétől (a szándékbejelentésről szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontja!) számított – legkorábban – harmincegyedik naptól, a jegyzőkönyv felvételétől számított egy éven belül köthető meg az anyakönyvvezetővel előre egyeztetett időpontban.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 63. § (10) bekezdése b) pontja értelmében az anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje b) ha az anyakönyvi bejegyzés teljesítésének alapja külföldi okirat, hatvanöt nap.

Tehát, ha külföldi okiratok kerültek benyújtásra a házassági szándék bejelentésekor, akkor azokat a kormányhivatal ellenőrzi (hatvanöt nap) és küldi vissza az anyakönyvvezetőhöz. Ebben az esetben az iratok visszaérkezésétől kell számolni a 30 napos várakozási időt.

Díjak:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget.

(2) *  A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított öt napon belül dönt.

(5) *  Ha a házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző nem engedélyezi, e határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásának határideje nyolc nap.

19 § (1) *  Ha a települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelete 3. §-a és 4. (1) bekezdése rögzíti a többletszolgáltatási díj és a kedvezmények mértékét.

3 § (1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért a (3) bekezdésben foglalt kivétellel fél órára 75.000 + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért fél órára 50.000 Ft + ÁFA, egy órára 75.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni a polgármesteri hivatal részére.

(3) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.

4 § (1) A 3. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatásért fizetendő díjak kedvezményének esetei és a kedvezmény mértéke:

a) 25 % kedvezmény, amennyiben a házasulandók vagy az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók egyik tagja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint az anyakönyvi esemény bejelentésének napján legalább egy éve megszakítás nélkül érvényes VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik,

b) 50 % kedvezmény, amennyiben a házasulandók vagy az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók mindkét tagja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint az anyakönyvi esemény bejelentésének napján legalább egy éve megszakítás nélkül érvényes VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik.

Elektronikus ügyintézés

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!