Magánszemély kommunális adója

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén található lakóingatlan.

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az adóköteles lakóingatlan:

– tulajdonosa

– vagyoni értékű jog jogosítottja (pl. haszonélvezeti jog)

– nem vonatkozik rá az alábbiakban felsorolt valamilyen mentességi feltétel:

Mentes a kommunális adó alól:

 1. az a magánszemély, akinek építményadó fizetési kötelezettsége keletkezik,
 2. az a magánszemély, akinek telekadó fizetési kötelezettsége keletkezik,
 3. az a magánszemély, aki az adóév első napján az Önkormányzat illetékességi területén rendelkezik bejelentett lakóhellyel,
 4. az a magánszemély, aki az adóév első napján az Önkormányzat illetékességi területén rendelkezik bejelentett lakóhellyel és a lakását életvitelszerű lakhatásra hasznosítja,
 5. az a magánszemély, aki a lakását részben vagy egészben nem adja bérbe, vagy amelynek egyéb módon történő hasznosításából adóköteles jövedelme nem keletkezik,
 6. az a magánszemély, aki a lakását üzletszerűen nem hasznosítja

Az adó alanya továbbá az az egyéni vállalkozó is lehet az alábbi esetekben:

 • az Önkormányzat illetékességi területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel
 • a lakóingatlanát hosszú távú bérbeadás útján hasznosítja,
 • a lakóingatlan nem az egyéni vállalkozás bejegyzett székhelye/telephelye/fióktelepe,

A magánszemély kommunális adójának éves mértéke lakóingatlanonként: 28.140,- Ft/év.

Ügyintézés folyamata

A tulajdonos személye

Az ingatlan tulajdonosának azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Ez alól kivétel, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.

Mindez praktikusan azt jelenti, hogy a „széljegyre vett” szerző fél, a széljegyre vétel dátumát követő év első napjától a magánszemély kommunális adó alanyának tekintendő. Kivételt ez alól az általános szabály alól az az eset képez, ha az ingatlanügyi hatóság a széljegyet anélkül törli, hogy a szerző fél tulajdonjogát bejegyezte volna.

Ennek oka lehet az:

– ha a hatóság a bejegyzési kérelmet véglegesen (jogerősen) elutasítja (ez a helyzet akkor áll elő, ha a bejegyzési feltételek nem állnak fenn, pl. a részletvétel meghiúsulása miatt nem megy teljesedésbe a szerződés),

– ha maga a széljegyre vett szerző fél áll-e el az ügylettől és kéri a széljegyre vétele törlését, illetve – ha a felek között fennálló tulajdoni vagy kötelmi jogvita a bíróság elé kerül, ennek eredményeként a bíróság megállapítja a felek közti tulajdonváltozást generáló szerződés (jellemzően adásvételi, ajándékozási szerződés) érvénytelenségét és dönt az eredeti állapot helyreállításáról.

Újonnan létrehozott építmény, például új lakás tulajdonosára speciális szabály  vonatkozik. Ebben az esetben a szerző fél nem a szerződés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtását követő évtől lesz tulajdonos, hanem azon évtől, mely évet megelőzően az új épület, lakás el is készül (használatba vételi, fennmaradási engedély jogerőre emelkedik, egyszerű bejelentés esetén a hatósági bizonyítványt kiadták).

Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. Ezen tulajdonszerzési fajták közé tartoznak az ingatlan-nyilvántartáson kívüli – a Ptk. szabályai alapján előálló – tulajdonszerzés-módok, így a ráépítés, elbirtoklás vagy az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő építmények szerzése is, de ide tartozik az öröklés útján való szerzés is.

Több tulajdonos/vagyoni értékű jog jogosítottja esetén valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Az adóalanyiságot generáló vagyoni értékű jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelői jog, vagyonkezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használat joga – ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, földhasználat és lakásbérlet lehet.

Ilyen vagyoni értékű jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése esetén nem az ingatlannyilvántartási tulajdonos, hanem az ilyen jog jogosítottjaként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy minősül adóalanynak.

Miről kell adatbejelentést tenni?

Fontos, hogy az adatbejelentést helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani.

Meddig, hová kell a bejelentést benyújtani?

Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Ahhoz az adóhatósághoz kell az adatbejelentést benyújtani, amelyiknek a területén az adóköteles lakóingatlan található.

Benyújtás formája és módja:

Papír alapon benyújtható űrlap lent letölthető.

Az elektronikusan benyújtható  űrlap az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

Jogszabályi háttér:

 • 2017. évi CL. tv. (Art.) az adózás rendjéről,
 • 2017. évi CLI. tv. (Air.) az adóigazgatási rendtartásról,
 • 1990. évi C. törvény (Htv.) a helyi adókról,
 • a magánszemély kommunális adójáról szóló, módosított 40/2014. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelet (Rendelet)

 

40/2014.
(I.01.)
Önkormányzati rendelet
Magánszemély kommunális adójáról

Hatály kezdete: 2023. január 1.

event_available Utolsó frissítés: 2022. október 24.

rendelet 520 KBPDF dokumentum

 

Az adó befizetésének módja:

Befizetési határidő: Az adót két egyenlő részletben, március 15. napjáig és szeptember 15. napjáig kell megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni. A megállapított fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az adóhatóság a lakóingatlanra vonatkozóan határozatban új mértéket nem állapít meg.

A helyi adókat az adóhatóság adatbejelentés alapján kivetéssel állapítja meg. Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.  A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 14. pontjában meghatározott – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon keresztül.

 • magánszemély kommunális adója számla: 11784009-15508009-02820000

Fizetési könnyítési eljárás: Amennyiben az adó megfizetése az adózó jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt nehézséget okoz vagy akadályba ütközik, részletfizetés vagy mérséklés iránt kérelmet lehet benyújtani.

Az adóhatóság a természetes személy részére kérelemre legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet a fizetési nehézség kialakulásának okai és körülményei vizsgálata nélkül (automatikus részletfizetési kedvezmény).

A fizetési könnyítési és adómérséklési eljárás illetékmentes.

Mi történik az adatbejelentést követően?

Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg az adót, és írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Amennyiben a határozat hozatalhoz szükséges az adóhatóság hiánypótlást rendelhet el, ami azt jelenti, hogy további adatokat kérhet. Ha a tényállás ekkor sem tisztázható, akkor az önkormányzati adóhatóság ellenőrzést rendel el és ellenőrzés keretén belül hoz határozatot az adó összegéről.

Az adózónak a határozat kézhezvételét követően kell az adót megfizetni a határozatban szereplő időpontokban és összegben (általában évente két részletben kell az adót megfizetni).

Figyelem! Amennyiben az adózó nem tesz adatbejelentést, az önkormányzati adóhatóságnak törvényi lehetősége, hogy ellenőrzést folytasson le, illetőleg az ellenőrzésben feltárt adókülönbözetet elévülési időn belül maximum 5 évre visszamenőlegesen megállapítsa.

Az Art. 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Tájékoztatásul: az Art. 220. § szerint az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Határidők és díjak

Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás díja: Magánszemély kommunális adója adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Adóköteles lakóingatlan szerzése/eladása esetén az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatvány/űrlap kitöltésével és az adásvételi szerződés másolatával kell az adatbejelentést megtenni.

Az elektronikusan benyújtható  űrlap az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

Az adatbejelentés bejelentkezést követően, az önkormányzat kiválasztása után (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat) az Ügyindítás menüben, az Űrlapkereső segítségével kiválasztható (“Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról” ASP-ADO-033 számú űrlap) és online kitöltéssel közvetlenül megküldhető.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Adóügyi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room II. em. 217.email adougy@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2134phone +36 1/459-2584home_work +36 20-377-6854 (pénteki napokon!)
Ügyintézők
Szirmai Tamás

adóügyi ügyintéző kommunális adó, építményadó

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztálychevron_rightAdóügyi Iroda

meeting_room II. em. 217.email szirmait@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2147home_work +36 20/352-3396 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
374 KB Word dokumentum
Megállapodás adóval kapcsolatos jogokról event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
359 KB Word dokumentum
Adatbejelentés a magánszemely kommunális adójáról event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
382 KB Word dokumentum
Kitöltési útmutató event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
344 KB Word dokumentum
Tájékoztató a magánszemély kommunális adójához event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
24 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!