Névváltoztatási eljárás iránti kérelem

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Magyar állampolgár kérelmére a születési családi, illetve utónevének megváltoztatását az anyakönyvi szerv engedélyezheti. 

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. 

A kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet vagy – ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt – a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást. 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Nem lehet engedélyezni vagy csak különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén engedélyezhető a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név viselése, illetve az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatás. 

A személyhez fűződő jogot sértő családi név nem engedélyezhető.

Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Ügyintézés folyamata

Budapest VIII. kerületében az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség. Időpontot itt foglalhat.

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél vagy közvetlenül a névváltoztatási ügyekben eljáró, a névváltoztatást engedélyező szervnél (Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási Osztály, 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. sz.). 

Az anyakönyvvezető a kérelmet átveszi, majd továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási Osztályára annak elbírálása céljából.

A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.  

Születési családi és/vagy születési utónév megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

A kérelem személyesen, lakóhelytől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjéhez vagy közvetlenül a kérelem elbírálására jogosult Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási Osztályához nyújtható be.

Külföldön élő magyar állampolgár esetén bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt benyújtható a kérelem.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti (születési és házassági anyakönyvi kivonat).

Amennyiben élő személy családi nevének viselésére irányul a kérelem, az érintett személy hozzájárulása, elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.

Nagykorú kérelmező esetén:

Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Kiskorú kérelmező esetén:

A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes személyes megjelenése szükségesek a kérelem benyújtásához:

Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, személyes megjelenése és a személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása is szükséges.

Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Az érintettek az új születési nevet a névváltoztatást engedélyező határozat meghozatalát követő 16. naptól jogosultak és kötelesek viselni, az okmányok cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell. A megváltozott adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítása kérelmezhető bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél személyesen vagy postai úton.

Határidők és díjak

Határidő: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 63. § (10) bekezdés a) pontja értelmében a kérelemre induló anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje névváltoztatási kérelem esetén negyvenöt nap.

Díjak: A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft, melyet átutalással kell megfizetni a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

  • Átutalás összege: 10.000 forint
  • Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
  • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
  • Közlemény: „névváltoztatás” megjelölése, továbbá a névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondnokolt esetén nem a befizetést teljesítő személy nevét kell feltüntetni, hanem a névváltoztatással érintett személy nevét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Az anyakönyvi kivonat és a hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság által megjelölt számlára kell megfizetni. 

Elektronikus ügyintézés

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot.

Felelős szervezeti egység
Anyakönyvi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67. meeting_room földszint email anyakonyv@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2176

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!