Születés anyakönyvezése

Amennyiben a születés Budapest VIII. kerületében történt, úgy ezt a Józsefvárosi Önkormányzat Anyakönyvi Irodájánál kell bejelenteni.

Rövid leírás

A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.  

A születést – anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek a születés anyakönyvezéséhez szükségesek. 

A születés tényét és időpontját szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított bizonyítvány igazolja. 

A születés tényét tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja. A kormányrendeletet itt találja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100035.kor

Intézetben történt születést az anyakönyvezéshez szükséges adatok megküldésével az egészségügyi szolgáltató jelenti be az illetékes anyakönyvvezetőnél.

Az intézeten kívüli születést a szülő, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél. A VIII. kerületi intézeten kívüli születéseket hétfőtől csütörtökig 8.15-10.00 óráig lehet bejelenteni a 1082 Budapest, Baross utca 63-67. szám alatti irodahelyiségben. Időpontfoglalásra nincs szükség.

A kormányrendeletet itt találja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100035.kor

Az egészségügyi szolgáltató a bejelentéssel együtt megküldi az anyakönyvvezető részére az anyakönyvezéshez szükséges okmányokat, dokumentumokat. Amennyiben valamelyik irat nem kerül benyújtásra vagy azokat eredetben, személyesen szükséges bemutatni, az anyakönyvvezető a bejelentő által megadott elérhetőségeken (elsősorban telefonon, e-mailen) megkeresi a szülő/ke/t időpont egyeztetése miatt.

Az elkészült születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya a szülőnek az egészségügyi szolgáltatónál tett nyilatkozata alapján postai úton vagy személyesen (nyilatkozata szerint az egészségügyi intézetben vagy az anyakönyvvezetőnél) kerül átadásra. Az anyakönyvvezetőnél történő átvétel esetén az okiratok elkészültéről és annak átvételéről az anyakönyvvezető rövid úton tájékoztatja a szülőket.

Az okiratok átvételére az anyakönyvvezető tájékoztatását követően hétfőtől csütörtökig munkaidőben (Hétfő: 8.15-17.30, Kedd: 8.15-15.30, Szerda: 8.15-16.00, Csütörtök: 8.15-15.30) a 1082 Budapest, Baross utca 66-68. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodán van lehetőség.

Ügyintézés folyamata

ÚJSZÜLÖTT ANYAKÖNYVEZÉSÉHEZ szükséges bemutatni:

Magyar állampolgár szülők esetén:

 1. a szülők személyigazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét,
 2. a szülők magyarországi lakcímét igazoló lakcímkártyáját,
 3. az anya családi állapotának igazolására:
 • házas családi állapotú anya esetén: házassági anyakönyvi kivonatot. Amennyiben a házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nincs szükséges a házassági anyakönyvi kivonatot csatolására.
 • elvált-, özvegy családi állapotú anya esetén: a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot / a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát. Amennyiben a megszűnt házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nincs szükséges a házassági anyakönyvi kivonatot csatolására.
 • hajadon családi állapotú anya esetén külön igazolásra nincs szükség.
 1. amennyiben nem azonos a szülők állandó bejelentett lakóhelye, a szülők nyilatkozatát arról, hogy a gyermek melyik szülő lakcímére legyen bejelentve.
 2. amennyiben az újszülött utóneve a Magyar Tudományos Akadémia utónévjegyzékében nem szerepel, de azt a Magyarországon nyilvántartott valamely nemzetiség használja, úgy a szülők nyilatkozatát arról, hogy az utónév melyik nemzetiségi utónévjegyzékben található és/vagy az adott nemzetiségi önkormányzat igazolását arról, hogy az adott név férfi vagy női anyakönyvezhető nemzetiségi utónév.
 3. meghatalmazást, amely feljogosítja a meghatalmazottat arra, hogy a gyermek anyakönyveztetése ügyében eljárjon.

A fentiek mellett

 1. ha a születés előtt apai elismerésről készült jegyzőkönyv, úgy az anyakönyvezéshez az eredeti apai elismerő nyilatkozatot csatolni kell, illetve szükséges az anya nyilatkozata arról, hogy nem reprodukciós eljárásból származik a gyermek és más férfi nem ismerte el a gyermeket magáénak, valamint nincs per folyamatban apaság megállapítása iránt.
 2. ha az anyakönyvezés előtt apai elismeréssel szeretné magáénak elismerni az apa a gyermeket, úgy mindkét szülő együttes jelenlétében, a fent részletezett és szükséges iratok bemutatása mellett, ügyfélfogadási időben – előzetes időpontfoglalást követően – vehető fel a jegyzőkönyv.
 3. ha a gyermek reprodukciós eljárásból származik (bármilyen művi beavatkozás, pl.: beültetés, lombikprogram, stb.), úgy csatolni kell a szülők közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy a művi beavatkozásban részt kívántak venni, illetve a – születést követően – a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a beavatkozást végző orvos igazolását arról, hogy a gyermek az adott személyekkel történt reprodukciós eljárásból fogant és született. Az igazolásnak tartalmaznia kell a szülők személyazonosításához szükséges adatait, a reprodukciós eljárás/beavatkozás időpontját, a beavatkozást végző intézmény nevét, azt a tényt, hogy ebből a beavatkozásból mikor fogant a magzat és mikor, milyen nemű gyermek született, a megszületett gyermek nevét, az igazolás kiállításának dátumát, az igazolást kiállító orvos nevét, aláírását, bélyegzőlenyomatát.

Külföldi állampolgár szülők esetén:

 1. a szülők személyigazolványát, vagy útlevelét,
 2. a szülők magyarországi lakcímét igazoló lakcímkártyáját, ennek hiányában külföldi lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt vagy a szülők hatóság előtt tett magyar nyelvű nyilatkozatát a külföldi lakcímről
 3. az anya családi állapotának igazolására:
 • házas családi állapotú anya esetén: – az anya állampolgársága szerinti illetékes hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonatot/ vagy hatósági igazolást a házasságról. Az okiratnak tartalmaznia kell legalább: a házastársak születési- és házassági nevét, születési helyét, születési idejét, a házasságkötés helyét és idejét, a házasságból született gyermekek családi nevét.
 • elvált-, özvegy családi állapotú anya esetén: az anya állampolgársága szerinti illetékes hatóság által kiállított záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot/ vagy válási okiratot /hatósági igazolást a megszűnt házasságról. Az okiratnak tartalmaznia kell legalább: a házastársak születési- és házassági nevét, születési helyét, születési idejét, a házasságkötés helyét és idejét, a házasság megszűnésének időpontját, okát, a kiállító hatóság megnevezését.
 • hajadon családi állapotú anya esetén az anya állampolgársága szerinti állam illetékes hatósága által kiállított hatósági bizonyítványt/igazolást.
 1. külföldi utónévről igazolás: amennyiben az újszülött utóneve a Magyar Tudományos Akadémia utónévjegyzékében nem szerepel, úgy az a szülők állampolgársága szerinti konzul vagy más illetékes hatóság igazolása alapján anyakönyvezhető, amennyiben az igazolás tartalmazza, hogy az adott utónév az adott országban anyakönyvezhető férfi vagy női utónév.
 2. születendő gyermekre apai elismerésről készült jegyzőkönyv, amennyiben a születés előtt apai elismerésről készült jegyzőkönyv, úgy az anyakönyvezéshez az apai elismerő nyilatkozatot csatolni kell, illetve szükséges az anya nyilatkozata arról, hogy nem reprodukciós eljárásból származik a gyermek és más férfi nem ismerte el magáénak, valamint nincs per folyamatban apaság megállapítása iránt. Az anya családi állapotát a gyermek születésének időpontjában az anyakönyvvezetőnek vizsgálni és az anyának – szükség esetén – ismételten igazolni kell.
 3. reprodukciós eljárásból fogant gyermek esetén: bármilyen művi beavatkozás, pl.: beültetés, lombikprogram esetén csatolni kell a szülők közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt kívántak venni, és a születést követően kiállított szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a beavatkozást végző orvos igazolását arról, hogy a gyermek az adott személyekkel történt reprodukciós eljárásból fogant és született. Az igazolásnak tartalmaznia kell a szülők személyazonosításához szükséges adatait, a reprodukciós eljárás/beavatkozás időpontját, a beavatkozást végző intézmény nevét, azt a tényt, hogy ebből a beavatkozásból mikor fogant a magzat és mikor, milyen nemű gyermek született, a megszületett gyermek nevét, az igazolás kiállításának dátumát, az igazolást kiállító orvos nevét, aláírását, bélyegzőlenyomatát.
 4. meghatalmazás, amennyiben nem a szülő jár el az anyakönyveztetés során.
 5. tolmács, amennyiben a szülők valamelyike nem beszéli a magyar nyelvet.

Minden, külföldi hatóság által nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordításban fogadható el. A fordítás előtt az eredeti okiratot – amennyiben szükséges – Apostille (az illetékes külföldi államban – az okirat hitelesítésére kijelölt – hatóság) vagy diplomáciai felülhitelesítéssel (a külföldi államban működő magyar külképviselet végzi) kell ellátni és azzal együtt lefordíttatni. Anyakönyvi eljárásban az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza utca 52.) által fordított okiratok fogadhatók el.

Az Európai Unió tagországaiban kiállított okiratok fordítás nélkül is elfogadhatók, amennyiben „Többnyelvű formanyomtatvány” került kiállításra a bemutatott okirat mellé és az az anyakönyvezésre átadásra kerül.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy

 • ha az anyakönyvezés előtt szeretnének apai elismerést tenni, úgy mindkét szülő együttes jelenlétében, a fent részletezett és szükséges iratok bemutatása mellett ügyfélfogadási időben előzetes időpontfoglalással vehető fel a jegyzőkönyv. Amennyiben a külföldi állampolgár szülő a magyar nyelvet nem érti- és/vagy nem beszéli, tolmács alkalmazására van szükség.
 • minden, külföldi hatóság által nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordításban fogadható el. A fordítás előtt az eredeti okiratot – amennyiben szükséges – Apostille (az illetékes külföldi államban – az okirat hitelesítésére kijelölt – hatóság) vagy diplomáciai felülhitelesítéssel (a külföldi államban működő magyar külképviselet végzi) kell ellátni és azzal együtt lefordíttatni. Anyakönyvi eljárásban az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza utca 52.) által fordított okiratok fogadhatók el.

Az Európai Unió tagországaiban kiállított okiratok fordítás nélkül is elfogadhatók, amennyiben a „Többnyelvű formanyomtatvány” ki van állítva az okirat mellé.

 • nem magyar állampolgár gyermek külföldi állampolgárságát a külföldi hatóság/konzul által kiállított a gyermek állampolgárságát igazoló okirat vagy a gyermek bemutatott külföldi útleve alapján – a gyermek születésének anyakönyvezését követően – bármelyik anyakönyvvezető bejegyezheti az anyakönyvbe.

Határidők és díjak

Az At. szerint az anyakönyvvezető a születést a bejelentést követően haladéktalanul anyakönyvezi, ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott .

Amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges adatok beszerzésére és tisztázására tett intézkedések harminc napon belül nem vezetnek eredményre, az anyakönyvvezető születés esetén megkeresi a gyámhatóságot.

Amennyiben az anya sem a bejelentés során, sem az anyakönyvvezető felhívásától számított tizenöt napon belül nem igazolja a személyazonosságát, vagy a szülő a bejelentési kötelezettségének az anyakönyvvezető felhívására sem tesz eleget, a születés anyakönyvezésére az ismeretlen szülőktől származó gyermekre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Elektronikus ügyintézés

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Anyakönyvi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68. (ügyfélszolgálat) 1082 Budapest, Baross u. 63-67. (főépület) anyakonyv@jozsefvaros.hu +36 1/459-2176 +36 1/459-2106

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!