Milyen támogatást kaphat a veszélyhelyzet idején, ha nehéz anyagi helyzetbe kerül?

event_available Utolsó frissítés:

Összefoglaló az önkormányzati és állami támogatási lehetőségekről

FIGYELEM! Az itt felsorolt támogatások közül nem mindegyiket az önkormányzattól kell igényelni, ezért kérjük, olvassák el figyelmesen az útmutatót és a megfelelő szervhez forduljanak!

--> KORMÁNYHIVATALTÓL IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK

Az alábbi támogatásokkal kapcsolatban tájékoztatást a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalától kérhet: titkarsag@08kh.bfkh.gov.hu, (1) 795-89-48, 1818

Álláskeresési járadék

Álláskeresési járadékra jogosult az, aki

•    álláskereső (tehát nyilvántartásba vételre került),

•    az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,

•    munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és

•    illetékes a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztálya sem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani.

Álláskeresési ellátás legfeljebb 90 napra folyósítható, pályakezdő álláskereső részére nem folyósítható ellátás, tekintettel arra, hogy nem rendelkezik megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel, így a jogosultság feltétele hiányzik. Az igényléshez regisztrálni kell a VIII. Kerületi Hivatalánál.

A kitöltendő dokumentumok letölthetők innen: http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek vagy papír alapon átvehetőek a VIII. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályán: 1082 Budapest Kisfaludy utca 11., (1) 215-8805, (1) 215-8799

Hétfő: 8:30-15:00

Kedd: 8:30-15:00

Szerda: 8:30-15:00

Péntek: 8:30-12:00

Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi és álláskeresési ellátás iránti szándékát jelezheti

•    e-mailben: foglalkoztatas@08kh.bfkh.gov.hu

•    elektronikusan: https://eugyintezes.munka.hu/apex/f?p=104:200:2436263703156051

•    ügyfélkapun keresztül: https://epapir.gov.hu/

•    postai úton keresztül: 1082 Budapest Kisfaludy utca 11.

•    a Foglalkoztatási Osztály bejáratánál elhelyezett dobozba helyezett, a hiánytalanul kitöltött és aláírt dokumentumokat tartalmazó borítékban.

A veszélyhelyzet alatt a személyes ügyfélfogadásra csak előzetes időpontfoglalással a kormányablakokban van lehetőség: 1818 (0-24 órában elérhető)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (aktív korúak ellátása)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra az az aktív korú személy jogosult

•    akinek saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított

•    aki keresőtevékenységet nem folytat

•    akinél a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (azaz 25.650,- Ft-ot)

•    akinek nincs vagyona

ÉS

•    akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy

•    akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy

•    aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy

•    akinek esetében a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 3 hónapig együttműködött,

A foglalkoztatást helyettesítő támogatást havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, azaz 22.800,- Ft.

A szükséges dokumentumok innen letölthetők: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/aktiv-koruak-ellatasa2, vagy papír alapon elérhetőek a VIII. kerületi Hivatal Hatósági Osztályán: 1082 Budapest Baross utca 76., hatosag@08kh.bfkh.gov.hu, (1) 795-8943

Hétfő: 13:00 ‒ 16:30

Szerda: 8:15 ‒ 12:00

Péntek: 8:15 – 13:00

A kérelem benyújtható

•    elektronikus úton E-papír felületen: https://epapir.gov.hu/ (Hivatali kapu: 245239125)

•    postai úton vagy személyesen az alábbi elérhetőségeken:

Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. kerületi Hivatal Hatósági Osztály: 1082 Budapest Baross utca 76.

Hétfő: 13:00 ‒ 16:30

Szerda: 8:15 ‒ 12:00

Péntek: 8:15 – 13:00

Kormányablakok: 1082 Budapest Baross utca 59. és 1087 Budapest Kerepesi út 2-6. (Keleti pályaudvar)

Hétfő 7:00-17:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16:00

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-14:00

A veszélyhelyzet alatt a személyes ügyfélfogadásra csak előzetes időpontfoglalással van lehetőség: 1818 (0-24 órába elérhető)

Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A támogatásra jogosult:

•    a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 26.350.-Ft-ot (Pr. 14. § (4) bek. a) pontja),

•    az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 30.995.-Ft-ot (Pr. 14. § (4) bek. b) pontja),

•    az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 41.840.-Ft-ot (Pr. 14. §  (4) bek. c) pontja).

Az ellátás összege 2020. 01. 01-től jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén:

•    nem egyedülálló személy esetén 26.350 Ft,

•    az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén 30.995 Ft,

•    az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén 41.840 Ft.

A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a járadék összege a fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány átvehető és leadható a Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. kerületi Hivatal Hatósági Osztályán: 1082 Budapest Baross utca 76., hatosag@08kh.bfkh.gov.hu, (1) 795-89-48

Hétfő: 13:00 ‒ 16:30

Szerda: 8:15 ‒ 12:00

Péntek: 8:15 – 13:00

A veszélyhelyzet alatt a személyes ügyfélfogadásra csak előzetes időpontfoglalással van lehetőség: 1818 (0-24 órába elérhető)

Közgyógyellátás

Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult

•    az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;

•    az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;

•    a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;

•    a központi szociális segélyben részesülő;

•    a rokkantsági járadékos;

valamint az, aki

a) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

b) rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

c) öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon az a) vagy b) alpont hatálya alá tartozott;

d) saját jogon magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Közgyógyellátásra jogosult normatív jogcímen az a személy

•    akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át (jelenleg 29.925.-Ft) és a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (jelenleg: 2.850,- Ft), vagy

•    aki egyedülélő és havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155%-át (jelenleg 44.175.-Ft) és a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (jelenleg: 2.850,- Ft)

A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető itt: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/kozgyogyellatas-megallapitasanak-kerelmezese vagy átvehető a Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. kerületi Hivatal Hatósági Osztályán: 1082 Budapest Baross utca 76., hatosag@08kh.bfkh.gov.hu, (1) 795-89-48

Hétfő: 13:00 ‒ 16:30

Szerda: 8:15 ‒ 12:00

Péntek: 8:15 – 13:00

A veszélyhelyzet alatt a személyes ügyfélfogadásra csak előzetes időpontfoglalással van lehetőség: 1818 (0-24 órába elérhető)

--> JÓZSEFVÁROSI ZÖLD SZÁMON  IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK

Az alábbi természetbeni támogatások igényléséhez hívja a Józsefvárosi Önkormányzat zöld számát: 06/80-277-256

Meleg étkezés

A Józsefvárosi Önkormányzat a veszélyhelyzet alatt korlátozott számban napi egyszeri meleg étkezést biztosít. Amennyiben jövedelmi helyzete nem teszi lehetővé a térítési díj kifizetését, akkor jövedelmétől függően ezt ingyenesen is igénybe veheti.

Tartós élelmiszer

A Józsefvárosi Önkormányzat a veszélyhelyzet alatt korlátozott mennyiségben ingyenesen tartós élelmiszert biztosít rászoruló emberek részére.

--> JÓZSEFVÁROSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

Az alábbi támogatásokkal kapcsolatban tájékoztatást a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájától kérhet: (1) 459-2277, (1) 314-1416, szocialis@jozsefvaros.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult intézményi gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. Bölcsődébe, óvodába és általános iskola 1-8. osztályába járó gyermekek esetében a normatív kedvezmény 100% mértékű, középiskolába járó gyermek esetén 50%.

További kedvezmény RGYK esetén az ingyenes tankönyvre való jogosultság, tárgyév augusztus és november hónapban egyszeri 6.000,- vagy 6.500,- Ft értékű pénzbeli támogatás gyermekenként.

Jövedelemhatár:

•    a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a havi nettó 41.325,- Ft-ot,

- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

- ha a nagykorú gyermek 18- 25 éve közötti és nappali tagozaton tanul.

•    amennyiben nem vonatkozik a kérelmezőre és családjára az előző esetek egyike sem, akkor a jövedelemhatár havi nettó 38.475,- Ft. 

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot is kérelmezheti, ha az alábbi feltételekből legalább egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Szünidei gyermekétkezetetést az Önkormányzat külön kérelemre biztosít.

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy a veszélyhelyzet alatt nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatalban: 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Péntek: 9:00-11:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Települési támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

Az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek

•    az 1993. évi III. törvény (Szt.) 49. §-ban szabályozott közgyógyellátás iránti kérelme véglegesen elutasításra került

ÉS

•    a havi rendszerességgel szedett gyógyszer költségének mértéke meghaladja a család egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át

- A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

- a kormányhivatal elutasító határozata a közgyógyellátásról,

- a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolást,

- a kérelem benyújtását megelőzően 1 hónapnál nem régebbi gyógyszertári igazolást a kérelmező havi rendszerességgel szedett gyógyszereinek költségéről, melyet a gyógyszertár a háziorvos igazolása alapján állít ki,

- a kérelmező havi rendszerességgel szedett gyógyszereire vonatkozó 1 hónapnál nem régebbi háziorvosi igazolást.

A gyógyszertámogatás 6 hónap időtartamra kerül megállapításra.

A gyógyszertámogatás havi összege 9.000,- Ft, mely összeg előre három hónapra egyösszegben kerül folyósításra.

A közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet a Kormányhivatalnál kell benyújtani (lásd fent). Amennyiben a Kormányhivatal a közgyógyellátás iránti kérelmet elutasítja, utána lehet a települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodájához (Baross u. 66-68.).

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy a veszélyhelyzet alatt nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatalban: 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Péntek: 9:00-11:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Oltási támogatás

Az Önkormányzat a gyermekek betegségeinek megelőzése céljából kérelemre oltási támogatást nyújt

•    a szociálisan rászorult,

•    VIII. kerületben érvényes lakóhellyel rendelkező,

•    0-14 éves gyermekét VIII. kerületben saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére,

akinek

a) egyedülálló szülő esetén családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft), vagy

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft).

Az oltási támogatás iránti kérelmet az oltás beadását követő három hónapon belül lehet kérelmezni.

A kérelemhez mellékelni kell:

•    a gyermekorvos igazolását az oltóanyag beadásáról, vagy a gyermek oltási könyvét,

•    kérelmező nevére kiállított gyógyszertári nyugtát az oltóanyag megvásárlásáról

•    a családban élők jövedelemigazolását.

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy a veszélyhelyzet alatt nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatalban: 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Péntek: 9:00-11:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Fűtési hozzájárulás

A biztonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a fűtési költség viseléséhez fűtési hozzájárulás állapítható meg annak a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén lévő ingatlannal rendelkező lakástulajdonosnak vagy bérlőnek, akinek

•    háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft),

•    a kérelmező, valamint háztartásának tagja(i) életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban él(nek).

A kérelemhez mellékelni kell:

•    a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi, bérleti, vagy használati szerződést,

•    a fűtési energia szolgáltatójának a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiállított számlalevelét,

•    a háztartásban élők jövedelemigazolását.

A fűtési hozzájárulás megállapítása iránti kérelem minden év október 1. napjától a tárgyévet követő év március utolsó napjáig nyújtható be.

A fűtési hozzájárulás november, december, január, február, március hónapokra állapítható meg, összege 3000 Ft/hó, amely a kérelmező lakcímére utólag, minden hónap 5-éig postai úton kerül folyósításra.

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy a veszélyhelyzet alatt nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatalban: 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Péntek: 9:00-11:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Rendkívüli települési támogatás

Természetbeni formában az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint a rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, a rendeletben meghatározottak szerint eseti jelleggel nyújtható támogatás.

A természetbeni rendkívüli települési támogatás nyújtható

a) étkezési utalvány formájában vagy

b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, elsősorban a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A rendkívüli élethelyzet fennállása esetén a kérelmet az élethelyzet bekövetkeztétől számított 8 napon belül, haláleset esetében a temetési költséget igazoló számla kiállításától számított 6 hónapon belül lehet benyújtani a Családtámogatási Irodának.

Rendkívüli települési támogatás a koronavírus járvány miatt rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére

Rendkívüli élethelyzet járvány következtében: a koronavírus járvány következtében beállt olyan helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező és adott esetben családja legalapvetőbb étkezési, egészségügyi és lakhatási igényeinek kielégítését.

Egyedülállók:

•    Legfeljebb 50 000 Ft támogatásra jogosultak, ha havi nettó jövedelmük nem haladja meg az 57 000 Ft-ot.

•    Legfeljebb 30 000 Ft támogatásra jogosultak, ha havi nettó jövedelmük meghaladja az 57 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

Családban élők:

•    Legfeljebb 50 000 Ft támogatásra jogosultak, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 42 750 Ft-ot. (A családtagok jövedelmét össze kell adni és az eredményt elosztani a családtagok számával.)

•    Legfeljebb 30 000 Ft támogatásra jogosultak, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a 42 750 Ft-ot, de nem haladja meg a 71 250 Ft-ot.

A támogatás akkor adható, ha az élethelyzet megoldása az önkormányzat más intézményei által nyújtott szolgáltatásokkal nem megoldható. A támogatás a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején évente maximum háromszor adható, két kérelem között minimum 30 napnak el kell telnie.

A rendkívüli települési támogatáshoz a kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy a veszélyhelyzet alatt nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatalban: 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Részletes információ a járványügyi segélyről itt >>>

Az alábbi támogatásokkal kapcsolatban tájékoztatást a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatától kérhet: 1081 Budapest Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József utca f21. elől), (1) 333-0582, 06 (20) 552-3084, info@jszszgyk.hu, Nyitva tartás: hétfő-kedd-csütörtök: 8-16, szerda 13-18, péntek: 8-12

Települési támogatás hátralék kezeléséhez

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódóan hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható hátralékkezelési támogatás.

Alapvető jogosultsági feltételek:

- Az összes fennálló díjhátralék összege nem haladja meg az 750.000,- Ft-ot.

- A jövedelem egyedülálló kérelmező esetén havi nettó 128.250,- Ft/fő, családos kérelmező esetén havi nettó 99.750,- Ft/fő összeget nem haladja meg a háztartásban élők jövedeleme.

Települési támogatás hátralék kiegyenlítéséhez

Az Önkormányzat bérlővédelmi programjára figyelemmel hátralékkiegyenlítő támogatást nyújt azon személy részére, aki az alábbi feltételeknek megfelel többek között:

-    az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője vagy jogcímnélküli használója és

-    bérbeadó szervezettel a fennálló lakbér-, lakáshasználati-, és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjhátralék megfizetésére a lakásrendelet szerinti részletfizetési megállapodást kötött és

-     a részletfizetési megállapodásban foglalt fizetési kötelezettség 75 %-át a fizetésre kötelezett hiánytalanul és késedelem nélkül teljesítette és

-    a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft), egyedülélő esetén a 400%-át (114.000.-Ft).

A hátralékkiegyenlítő támogatás megállapítására irányuló kérelmet a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál kell benyújtani

--> JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONTNÁL IGÉNYELHETŐ FIZETÉSI HALADÉKOK

Az alábbi támogatásokkal kapcsolatban tájékoztatást a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóságánál kérhet: 1084 Budapest Őr u. 8., (1) 314 1098; (1) 313 8428; (1) 333 4146, vagyongazdalkodas@jgk.hu

Haladék önkormányzati lakásbérlőknek és lakáshasználóknak és önkormányzati lakások vevőinek

Az a bérlő, aki ezt 2020. május 15-ig ezt kéri, haladékot kap a lakásbérleti díj, lakáshasználati díj vagy a részletfizetési kötelezettség teljesítésére 2020. április 1. és 2020. június 30. között.

A bérleti díjba értendő a használati díj és kapcsolódó különszolgáltatási díj is.

Az ebben a három hónapban meg nem fizetett bérleti díj kamatmentes törlesztésére 2020. augusztus 1-től hat hónapon át egyenlő részletekben kerül sor, az akkor esedékes havi díjakkal együtt.

A kérelem elbírálásának nem feltétele nyomtatvány kitöltése, de a nyomtatvány segíti az ügyintézést. Kérelmét benyújthatja egyszerű levélben (személyesen, postai úton és e-mailben), illetve nyomtatvány leadásával (személyesen, postai úton és e-mailben) is.

E-mail: vagyongazdalkodas@jgk.hu

Postai leadás: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1084 Budapest Őr u. 8.

A nyomtatvány letölthető itt: http://jgk.hu/206-letoltheto-nyomtatvanyaink, illetve személyesen átvehető a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban: 1082 Budapest Baross u. 63-67.

Hétfő: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00; 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!