Tájékoztató a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzethez, kapcsolódó kedvezményekről

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Tájékoztató a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzethez, kapcsolódó kedvezményekről

Milyen támogatások, kedvezmények járnak annak a gyermeknek, aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben él?

Ki számít hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek?

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot akkor kérelmezheti, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó jövedelemhatárok a következők:

1. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a havi nettó 41.325 forintot,

•    ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

•    ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

•    ha a nagykorú gyermek 18- 25 éve közötti és nappali tagozaton tanul.

2. amennyiben a kérelmezőre és családjára nem vonatkozik az előző esetek egyike sem, akkor a jövedelemhatár havi nettó 38.475 forint

Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot is kérelmezheti, ha az alábbi feltételekből legalább egy fennáll:

•    ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

•    ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

•    ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Hogyan lehet kérni a jogosultságot?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról,  vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján (1082 Budapest Baross u. 66-68. bejárat a Német utca felől)

Hétfő: 13.30-18.00

Kedd: 12.45 – 16.00

Szerda: 08.15-16.30

I. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a köznevelés terültén biztosított kedvezmények, támogatások, jogosultságok

1. Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést (Integrációs Pedagógiai Rendszer) kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban megvalósuló tevékenységek többek között: együttnevelés, egyéni tanulástámogatás a tanulók számára, a szülőkkel való kapcsolattartás, intézményfejlesztés. A programokról az óvodákban, iskolákban lehet tájékozódni.

A Józsefvárosi Egyesített Óvodákról itt tudhat meg többet: https://www.08egyesitettovoda.hu/

2. Arany János Tehetséggondozó Program. Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez és a felsőfokú tanulmányok folytatásához szükséges felkészüléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális, egészségügyi támogatást hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint rászoruló tanulók számára kollégiumi elhelyezéssel. Az Arany János Tehetséggondozó Programnak és az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyama is van, ezek a programok 5 évesek. Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program 3 éves. A programokban megvalósuló tevékenységek többek között: tehetségsegítés, egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, pályaválasztás segítése, tanulmányi versenyeken, kulturális és sportrendezvényeken való részvétel, szociális hozzájárulás biztosítása.

A 8. évfolyamos tanulók pályázat útján jelentkezhetnek a programokba, a pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelenteti meg minden év szeptemberében (a programokról tájékozódni lehet az alábbi honlapon: www.ajtp.hu

3. Útravaló-MACIKA Ösztöndíj program

A középfokú oktatási intézményekbe történő zökkenőmentes bejutás, a sikeres továbbtanulás számos család számára nehezen biztosítható anyagi kiadásokat követel meg. Ezt kívánja enyhíteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulókat célzó Útravaló-MACIKA Ösztöndíj program. A program ösztöndíjat és a tanulást segítő mentori támogatást nyújt a 7-8. osztályos és középiskolás tanulók számára. A programokba történő jelentkezés pályázati úton történik, az adott tanév pályázati felhívásai itt találhatók: http://www.emet.hu

4. Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása

Minden esetben ingyenes a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

5. A lemorzsolódás megelőzését szolgáló rendelkezések

A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében a tankötelezettség magántanulóként történő folytatásához az iskola igazgatójának be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Fizetési hátralék miatt a hátrányos helyzetű tanuló tanulói jogviszonya, kollégiumi tagsága nem szüntethető meg.

6. Iskolai felvétel

Az oktatási esélyegyenlőség javításának érdekében, ha a településen több általános iskola működik, az általános iskolai körzeteket úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell részesítenie a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után rangsorolja a jelentkezőket, a rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.

A józsefvárosi általános iskolákról itt olvashat további információt: https://jozsefvaros.hu/otthon/szolgaltatasok-es-intezmenyek/oktatas-es-ifjusag/2022/05/oktatasi-nevelesi-intezmenyek/

7. Nyári gyermekétkeztetés

A hátrányos, és halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek a jogszabályban meghatározott esetekben jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, melyről a Családtámogatási Iroda írásban értesíti az érintetteket. További információ: Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Iroda (061-333-57-44 vagy 061-314-14-16).

Ha alacsony a jövedelme, akkor vegye igénybe a Józsefvárosi Önkormányzat további támogatásait, amikről további információt talál ezen a linken vagy érdeklődjön a Családtámogatási Irodánál személyesen vagy telefonon

Családtámogatási Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68., bejárat a Német u. felől (akadálymentes bejárat a Baross utca felől) szocialis@jozsefvaros.hu +36 20/539-0533 +36 20/433 9100 +36 20/433 8899 +36 20/440 7209

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!