A Képviselő-testület napirendje – 2022. március 28.

event_available Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. március 28-án (hétfőn) 9 órától tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.).

Napirend

1.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának kiírására

A 2021. októberben megbízott vezérigazgató, Ivanyos János határozott idejű megbízatása 2022. június 30-án lejár, ezért szükség van új vezérigazgatói pályázat kiírására.

2.    Javaslat a Rév8 Zrt. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására

Az előterjesztés az önkormányzati cég felügyelő- bizottságából dr. Kalányos Zsolt visszahívására, valamint helyette Marton Levente megválasztására tesz javaslatot. A megbízás 2025. január 29-ig szól.

3.    Javaslat az „Épületek részleges felújítása 4 részben - JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására és a költségvetést érintő döntés meghozatalára     

ZÁRT ÜLÉS

4.    Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. Csarnok negyed főutcája – DériM projekt megvalósításához többletfedezet biztosítására  

ZÁRT ÜLÉS

5.    Javaslat földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozatalára

Az önkormányzat és egyes intézményeinek hőszolgáltatási szerződése 2022. július 24-én lejár. A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amihez előzetes kötelezettségvállalás szükséges - erről dönt a Képviselő- testület.

6.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadására 

A rendeletmódosítás szerint a jövőben a kulturális ügyekben döntésre jogosult bizottság jelölné ki a kedvezményesen bérbeadandó helyiségek körét, döntene a bérlő éves beszámolójáról és szakmai terveiről. Ezen kívül bővülne a pályázók köre és az előterjesztés szerint a nyertes pályázókkal az önkormányzat együttműködési megállapodást kötne - erről dönt a képviselő- testület.

7.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 25/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

A rendelet gyakorlati alkalmazása során felszínre került problémák miatt szükségessé vált a lakásrendelet módosítása (például: hátralékkezelési eljárások, valótlan adatközlés, adóigazolás, a testvér, mint bérlőtárs, minőségi csere egészségügyi okból).

8.    Javaslat Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

A kuratórium, mint az Alapítvány ügyvezető szervének létszáma az előterjesztés szerint ötről három főre csökken és ezzel együtt a képviselő-testület Csizmadia Benedek es Laczikó Mariann kuratóriumi tagok visszahívásáról is dönt.

9.    Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI. 02.) önkormányzati rendelet és a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

A rendeletmódosítás elfogadása után a mikromobilitási eszközöket az önkormányzat tulajdonában álló közterületeken kizárólag a meghatározott pontokon lehet majd szabályosan elhelyezni és a szabálytalan használat szankcionálható lesz. A filmforgatási rendeletben módosulnak a lakók értesítésére szabott határidők, illetve a 30 napon túli forgatások tilalma azonos produkciók esetén.

10.    Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

A Rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak a korábbiakhoz képest nem emelkednek. Egyes szolgáltatások (szenvedélybetegek, fogyatékosok es idősek nappali ellátása, fodrászat, gyógymasszázs, gyógytorna) intézményi térítési díja csökken.

11.    Javaslat a Foodhost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződések módosítására, továbbá az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

2022. április 1-től a Foodhost Catering Kft. 9,9%-kal emeli a közétkeztetési adagárait, miközben a térítési díjak változatlanok maradnak. Erre a célra az önkormányzatnak pénzügyi fedezetet kell biztosítania.

12.    Javaslat környezet- és klímavédelmi tárgyú pályázatok kiírására

Az önkormányzat új pályázatokat ír ki a következő programokra: zöld udvar, árnyékolás, homlokzatzöldítés, gangzöldítés, kerékpártároló létesítés, kerti esővízgyűjtés. A pályázatkora elkülönített összeg: 30.000.000 forint.

13.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. szám alatti helyiséggel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására

A Syllogos Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének székhelye önkormányzati tulajdonú helyiség. A helyiség felújítására beadandó pályázatukhoz az önkormányzatnak, mint a bérlemény tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

14.    Javaslat a Józsefvárosi Óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára       

               2022. augusztus 1-től a Dankó utca 31. szám alatt működő Napsugár tagóvoda átszervezés miatt megszűnik, az érintett szülők a szükséges intézkedések tervezetét elfogadták. Az épületbe később a Gyermekek Átmeneti Otthona költözik. A Gyerek- virág tagóvoda neve Napvirág tagóvodára változik.

15.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

A Józsefvárosi Óvodákba a jelentkezési időszak: 2022. április 25-től május 6-ig online, 2022. május 9-től május 13-ig személyesen.

16.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban „Friss gyümölcs-zöldség program” bevezetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

A kerületi óvodákban 2022. szeptember 1-től elinduló program keretében az EMMI rendeletben előírtakon felüli mennyiségben kapnak friss gyümölcsöt és zöldséget a kerület óvodásai.

17.    Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára

A kerület 31. orvosi körzetének háziorvosi feladatait Dr. Tasi Réka látja el 2022. június 1-től, ezzel egyidőben 2 fővel csökken a JEK-ben található rendelő engedélyezett létszáma. Ezen kívül Dr. Dicházy Andrea házi gyermekorvos rendelési ideje hétfői napokon egy órával csökken - minderről a képviselő- testületnek kell döntést hoznia.

18.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

19.    Tájékoztatás a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésével kapcsolatban

Várhatóan 2022 áprilisában kezdődik a tervezési munka. A végleges engedélyes kiviteli tervek várhatóan 2022 októberében készülnek el. Ezt követi a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása, majd 2023 elején kezdődhet a kivitelezés. A tábor átadásának várható határideje 2024. június 1.

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!