Felújított lakások pályázhatók Józsefvárosban

Utolsó frissítés:

Felújított lakások pályázhatók Józsefvárosban

A Józsefvárosi Önkormányzat nagyon sok lakással rendelkezik, azonban rossz állapotuk miatt a lakások 20 százaléka üresen áll. Az elmúlt években jelentős bérlakás- és bérházfelújítási programba kezdtünk, ezért ennek köszönhetően egyre több felújított lakást is pályáztatni tudunk. Jelen pályázat 10 db felújított lakás bérbeadását célozza.

Ki pályázhat?

Ezt a pályázatot az adhatja be, aki

 • legalább egy éve Józsefvárosban él (nem kell egy éves itt lakás, ha a pályázó: a Családok Átmeneti Otthona, a LÉLEK program, kerületi hajléktalanellátó intézmény lakója; vagy krízislakás lakója a kerületben; vagy legalább egy éve a Józsefvárosi Önkormányzat vagy annak intézménye, gazdasági társasága dolgozója),
 • nem önkormányzati lakás bérlője
 • az együttköltözők száma nem haladja meg  a “Megpályázható lakások adatai” táblázatban szereplő létszámot
 • nem rendelkezik lakás tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, vagy annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van
 • az együttköltözők 1 fogyasztási egységre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a 200 ezer forintot.

Ki nem pályázhat?

Nem pályázhat, aki:

 • rendelkezik lakás tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérlője
 • önkormányzati lakásban jogtalanul befogadott személy vagy jogcím nélküli lakáshasználó
 • 5 éven belül megszüntette önkormányzati bérleti jogviszonyát térítés ellenében, vagy magánforgalomban elcserélte kisebb szobaszűmú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra
 • 10 éven belül eladta az önkormányzattól vásárolt lakását
 • 5 éven belül visszaélt önkormányzati bérleti jogviszonyával és ezt jogerős bírósági ítélet mondta ki
 • 1 éven belül felmondta önkormányzati bérleti szerződését/ a bérbeadó 5 éven belül felmondta önkormányzati bérleti szerződését
 • 6 hónapon belül - jogtalan előnyszerzés céljából - a háztartás összetételére, szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt
 • 1 éven belül pályázott és pályázatát visszavonta, vagy a bérleti szerződést nem kötötte meg a nyertes pályázást követően
 • aki egy másik pályázó jelentkezésében együtt költöző személyként van megjelölve
 • aki olyan háztartásban él, amelyből jelen pályázatban azonos lakcímről az együtt élők közül más személy is nyújt be pályázatot.
 • FONTOS: a felújított lakáspályázattal egyidőben minőségi csere lakáspályázatot is meghirdettünk. A két pályázatra nem pályázhat egyidőben a pályázó és nem jelenhet meg együtt költöző személyként sem.

Szempontok

A pályázat elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. Így előnyben részesülnek azok, akik régebben élnek a kerületben; figyelembe vesszük a jelenleg együtt lakó személyek és családok számát, a jelenlegi lakás nagyságát; hogy biztonságos vagy veszélyeztetett-e a lakhatása a pályázónak; milyen komfortfokozatú körülmények között él most;hányan terveznek együtt költözni; köztük hányan lesznek eltartottak, van-e a költözők között beteg vagy fogyatékkal élő; korábbi vagy jelenlegi állami gondozott, gyermekét egyedül nevelő; illetve a költözők gazdasági helyzetét, korábbi pályázaton való részvételét is figyelembe vesszük.

Hogyan tudok pályázni?

A pályázati kiírás megtalálható a [cím] és a www.jozsefvaros.hu elérhetőségeken is. A pályázható lakások táblázata a cikk végére görgetve megtalálható. Fontos, hogy olyan lakásra pályázzon, amely esetén az együttköltözők maximális száma megfelel az ön igényeinek. A lakások személyes megtekintésének időszaka november 28. - december 1., a konkrét időpontok pedig szintén a cikk végén található táblázatban szerepelnek. A pályázáshoz a pályázati jelentkezési lap kitöltésére és aláírására, illetve a felsorolt mellékletek csatolására van szükség.

Ezekre a dátumokra kell figyelni

 • pályázás kezdete: november 9.
 • lakások megtekintése: november 28, . december 1.
 • pályázat benyújtása: december 16. péntek, 11:30
 • eredményhirdetés: legkésőbb 2023. március 20.

Mit kell leadni a pályázathoz?

A pályázat leadásának megvannak a maga szabályai, amik megismerésében és a pályázat összeállításában is segítünk. Készítettünk egy összefoglalót arról, hogy a pályázat beadásához mit kell kitölteni, és a szükséges csatolmányokat honnan lehet beszerezni. Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítsége van szüksége, személyesen is várjuk Önt keddenként és csütörtökönként 12 és 16 óra között a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban (Baross u. 63-67.), az akadálymentes bejárat felől az alagsorban.

1. pályázó személyi okmányainak (személyi igazolvány- vagy egyéb személyi azonosításra alkalmas arcképes igazolvány-, lakcímkártya) másolata
2. a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a pályázó összes eddigi állandó bejelentett lakcíméről, illetve tartózkodási helyéről, azok időtartamát is igazolva az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban.

VIII. kerületi Kormányablak:

1082 Budapest, Baross utca 59.

3. a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a pályázó családi állapotáról az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban.

VIII. kerületi Kormányablak:

1082 Budapest, Baross utca 59.

4. a pályázó és a vele együtt költöző közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatban (pl. születési-, házassági anyakönyvi kivonat, élettársi kapcsolat igazolására szolgáló nyilatkozat) •    születési vagy házassági anyakönyvi kivonat bármely település vagy kerület Polgármesteri Hivatalának anyakönyvi irodáján igényelhető

•    azonos neműek anyakönyvvezető előtt bejegyzett élettársi kapcsolatának igazolásához 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni (az anyakönyvvezető által kiállított hivatalos okiratot csak a nyertes ajánlattevőnek kell a szerződéskötéshez csatolnia!)

•    egy férfi és egy nő élettársi kapcsolatának igazolásához 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni a felektől (a közjegyző által kiállított hivatalos okiratot csak a nyertes ajánlattevőnek kell csatolnia a bérleti szerződés megkötéséhez!)

5. 3 hónapnál idősebb várandósság esetén eredeti szakorvosi igazolás a terhesség fennállásáról
6. egyedülálló, elvált szülők, külön költöző szülők esetén, amennyiben a kiskorú gyermek nem mindkét szülővel (apa, anya) együtt költöző, abban az esetben a törvényességi felügyeletről szóló igazolás másolata, vagy együttes felügyeleti joggyakorlás esetén a másik szülő által aláírt két tanúval ellátott hozzájáruló nyilatkozatának eredeti példánya igazoláshoz szükséges dokumentum lehet:

o    házasság felbontása esetén bírósági határozat

o    egyéb esetben a Gyámhivatalnál kell a feleknek közös nyilatkozatot tenni

o    az egyedülállóknak járó családi pótlékot megállapító határozat a Magyar Államkincstártól igényelhető

7. a pályázó, és a vele együtt költözők - a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző - 3 havi nettó jövedelmének összegét és a munkaviszony adatait is tartalmazó eredeti munkáltatói igazolás (vállalkozó esetében minimum 3 havi, nettó jövedelemre vonatkozó tájékoztatást nyújtó NAV igazolás eredeti példánya, az éves adó igazolást Kiíró nem fogadja el)
8. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglalt ellátásban részesülő személy esetén az ellátást megállapító határozat az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban

VIII. kerületi Kormányablak:

1082 Budapest, Baross utca 59.

nyugdíjas esetén a nyugdíjfolyósító által az adott évre vonatkozó igazolás az ellátás összegéről az igazolás beszerezhető a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósítási Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.)
családi pótlék, anyasági ellátás, árvaellátás, időskorúak járadéka, egyéb rendszeres és egészségkárosodáshoz kapcsolódó jövedelmek esetén a megállapító szervnek a jövedelem összegét is tartalmazó határozata, vagy igazolása az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban

VIII. kerületi Kormányablakok:

1082 Budapest, Baross utca 59.

Az igazolás beszerezhető a Magyar Államkincstártól is

gyermektartás díj igazolására bankszámla kivonat is szükséges, ennek hiányában a tartást nyújtó fél - két tanú aláírásával ellátott - nyilatkozata és a tartást nyújtó eredeti jövedelemigazolása
Jelenlegi lakhatással kapcsolatos igazolások
1. szociális intézményben, családok átmeneti otthonában, hajléktalanellátó intézményben élők az intézmény erről szóló igazolását;a lakhatás időtartamát is megjelölve
2. a veszélyhelyzettel igazolhatóan összefüggő okból krízislakásban elhelyezettek az együttműködő intézmény erről szóló igazolását
3. bérlők, lakáshasználók esetén: lakásbérleti vagy -használati szerződés másolati példánya

VAGY a lakástulajdonos nyilatkozata

4. bérlők, lakáshasználók esetén: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat a tulajdoni lap másolat beszerezhető a takarnet.hu internetes portálon vagy bármely Kormányhivatal Földhivatali Osztályán
5. családtag vagy szívességi lakáshasználó esetén: lakástulajdonos vagy bérlő nyilatkozata
6. ha a pályázó lakhatása veszélyeztetett, ennek igazolása
7. lakástulajdonos pályázók vagy együttköltözők esetén, a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat a tulajdoni lap másolat beszerezhető a takarnet.hu internetes portálon vagy bármely Kormányhivatal Földhivatali Osztályán
8. lakástulajdonos pályázók vagy együttköltözők esetén, annak használatában való akadályoztatásáról szóló igazolás o    teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (azaz két tanú által aláírt vagy ügyvéd által szerkesztett, vagy közjegyző által kiállított) nyilatkozat,

o    az akadályoztatás igazolható bírósági végzés,

o    építéshatósági végzés a lakás állapota miatti használhatatlanságról,

o    akadályoztatás miatt indult rendőrségi eljárás tényét igazoló dokumentum.

(a felsorolás nem teljeskörű)

A plusz pontok igazolására szolgáló iratok 
1. gyermekét egyedül nevelő szülő esetén nyilatkozat az egyedülállóságról pályázati adatlap, 1.sz. melléklet
2. a felnőttkorú eltartottnak minősülő személyek (nappali tagozatos, felsőoktatási intézményben tanuló) esetén oktatási intézmény által kiadott igazolás a hallgatói jogviszony fennállásáról
3. igazolás arról, hogy a pályázó állami gondozott volt, ill. a vele együtt költöző állami gondozott, vagy állami gondozott volt (eredeti példány) az igazolás beszerezhető attól az intézménytől, ahol az állami gondozottság időtartamát töltötte
4. szakorvosi igazolás a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos státusz igazolására, másolatban Tartós betegsége csak abban az esetben jár plusz pont, amennyiben a pályázó vagy a vele együtt költöző személy, a 335/2009. (XII.29.) számú Korm. rendelet mellékletében felsorolt betegségek valamelyikében szenved és azt az illetékes szakorvos igazolja. Fogyatékkal élőnek az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendeletben meghatározott fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szoruló személy minősül, aki a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott érvényes, hatályos határozattal rendelkezik.
5. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott érvényes határozat, vagy Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott érvényes, hatáloys határozat másolata az igazoláshoz megfelelő a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2016 előtt kiállított határozat:

•    az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban

VIII. kerületi Kormányablakok:

o    1082 Budapest, Baross utca 59.

6. 30 napnál nem régebbi, eredeti munkáltatói igazolás a Józsefvárosi Önkormányzat vagy annak intézményétől, illetve a Józsefvárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságától
Csak a nyertes pályázónak kell csatolni
1. adótartozás igazolása A pályázó lakhelye szerint illetékes Önkormányzattól a helyi adótartozás mentességről szóló igazolás eredeti példánya
2. élettársi kapcsolat igazolása közjegyzői okiratba foglalt közös nyilatkozat, Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába történő felvétel igazolása  - eredeti példány

A pályázat beadása

A pályázat személyesen, zárt jelöletlen borítékban nyújtható be; kizárólag hagyományos úton, papír alapon. A benyújtás alkalmával az átadás tényét egy átvételi elismervény igazolja. Kérjük, őrizze meg az átvételi elismervényt. A benyújtás helye a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda Lakáspályázati Csoportja: Budapest, VIII. kerület, Őr u. 8.

A pályázat leadható:

hétfőn: 13:30-18:00 óráig

szerdán: 8:00-12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig

pénteken: 8:00-11:30 óráig

Leadási határidő: 2022. december 16. péntek, 11:30

Kérdése van?

Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítsége van szüksége, személyesen is várjuk Önt keddenként és csütörtökönként 12 és 16 óra között a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban (Baross u. 63-67.), az akadálymentes bejárat felől az alagsorban.

A pályázattal kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakáspályázati csoportját: Budapest VIII., Őr u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig, szerdán 08.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig. Telefon: 314-10-98, 313-84-28)

A megpályázható lakások adatai

 • Diószegi Sámuel u. 15. 1. em. 11.
Lakás alapterülete (m2): 29
Szobaszám és komfortfokozat: 1 szobás, összkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 3 fő
Óvadék: 28 594,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 14 297,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 8:30-8:45

2022. november 29. kedd: 13:00-13:15

2022. november 30. szerda: 8:30-8:45

2022. december 1. csütörtök: 13:00-13:15

 

 • Diószegi Sámuel u. 15. 1. em. 14.
Lakás alapterülete (m2): 26
Szobaszám és komfortfokozat: 1 szobás, összkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 3 fő
Óvadék: 25 636,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 12 818,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 9:00-9:15

2022. november 29. kedd: 13:30-13:45

2022. november 30. szerda: 9:00-9:15

2022. december 1. csütörtök: 13:30-13:45

 

 • Diószegi Sámuel u. 15. 2. em. 29.
Lakás alapterülete (m2): 24
Szobaszám és komfortfokozat: 1 szobás, összkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 3 fő
Óvadék: 23 664,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 11 832,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 9:30-9:45

2022. november 29. kedd: 14:00-14:15

2022. november 30. szerda: 9:30-9:45

2022. december 1. csütörtök: 14:00-14:15

 

 • Kálvária tér 19. 3. em. 35.
Lakás alapterülete (m2): 61
Szobaszám és komfortfokozat: 2 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 7 fő
Óvadék: 56 242,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 26 996,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 10:00-10:15

2022. november 29. kedd: 14:30-14:45

2022. november 30. szerda: 10:00-10:15

2022. december 1. csütörtök: 14:30-14:45

 

 • Magdolna u. 12. fszt. 8.
Lakás alapterülete (m2): 32,75
Szobaszám és komfortfokozat: 1 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 3 fő
Óvadék: 30 196,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 11 323,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 11:45-12:00

2022. november 29. kedd: 16:15:16:30

2022. november 30. szerda: 11:45-12:00

2022. december 1. csütörtök: 16:15-16:30

 

 • Magdolna u. 33. 3. em. 2.
Lakás alapterülete (m2): 28
Szobaszám és komfortfokozat: 1 szobás, összkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 3 fő
Óvadék: 27 608,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 9 318,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 10:30-10:45

2022. november 29. kedd: 15:00:15:15

2022. november 30. szerda: 10:30-10:45

2022. december 1. csütörtök: 15:00-15:15

 

 • Magdolna u. 33. 4. em. 5.
Lakás alapterülete (m2): 32
Szobaszám és komfortfokozat: 1 szobás, összkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 4 fő
Óvadék: 31 552,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 10 649,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 10:45-11:00

2022. november 29. kedd: 15:15-15:30

2022. november 30. szerda: 10:45-11:00

2022. december 1. csütörtök: 15:15-15:30

 

 • Orczy út 31. 4. em. 5.
Lakás alapterülete (m2): 28
Szobaszám és komfortfokozat: 1 szobás, összkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 3 fő
Óvadék: 27 608,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 16 565,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 8:00-8:15

2022. november 29. kedd: 12:30-12:45

2022. november 30. szerda:  8:00-8:15

2022. december 1. csütörtök: 12:30-12:45

 

 • Szigetvári u. 4. 3. em. 40.
Lakás alapterülete (m2): 37,2
Szobaszám és komfortfokozat: 1,5 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 4 fő
Óvadék: 34 298,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 12 862,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 11:15-11:30

2022. november 29. kedd: 15:45-16:00

2022. november 30. szerda:  11:15-11:30

2022. december 1. csütörtök: 15:45-16:00

 

 • Üllői út 58. fszt. 9.
Lakás alapterülete (m2): 35,4
Szobaszám és komfortfokozat: 1 szobás, összkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 4 fő
Óvadék: 34 904,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 16 754,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 28. hétfő: 12:15-12:30

2022. november 29. kedd: 16:45-17:00

2022. november 30. szerda:  12:15-12:30

2022. december 1. csütörtök: 16:45-17:00

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan születik meg a döntés a nyertesről?

A pályázatok felbontását és értékelését egy 3 tagú Bíráló Bizottság végzi. A Bonyolítú a benyújtott iratokon és adatokon túl is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére. A Kiíró írásban felvilágosíást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítására, tisztázására. Ezt követően a kiírásban szereplő szempontok szerint zajlik a pályázatok értékelése és rangsorolása. A pályázat nyertese az, aki a pályázati feltételek mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta. Pontazonosság esetén, ha szükséges, sorsolást tartunk.  A pályázat eredményét legkésőbb 2023. március 20-ig ki kell hirdetni.

Milyen bérleti szerződést köt a nyertes?

A nyertessel a JGK Zrt. határozott idejű, 10 évre szóló bérleti szerződést köt.

Mennyi lesz a lakbér?

A bérlők költségelvű lakbért fizetnek. A lakásokhoz tartozó konkrét lakbérek a fentebbi  táblázatban találhatók. A bérlő jövedelmi helyzete alapján szociális lakbér megállapítását kérheti a bérbeadó szervezettől.

Kell-e óvadékot fizetni?

Igen, a konkrét óvadékok összegét a lakásokat bemutató táblázat tartalmazza.

Ha nem találtam választ a kérdésemre, kit kereshetek?

Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítségre van szüksége, személyesen is várjuk Önt keddenként és csütörtökönként 12 és 16 óra között a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban (Baross u. 63-67.), az akadálymentes bejárat felől az alagsorban.

A pályázattal kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakáspályázati csoportját: Budapest VIII., Őr u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig, szerdán 08.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig. Telefon: 314-10-98, 313-84-28)

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!