A képviselő-testület közérthető napirendje – 2023. április 27.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testület közérthető napirendje – 2023. április 27.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete április 27-én (csütörtök) 9 órakor tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a határozati javaslatok elfogadására
A rendelet első módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetés elfogadása óta eltelt időszak módosításainak és átcsoportosításainak átvezetése miatt szükséges. A bevételi és kiadási főösszeg 41.232.951.708 forintra módosul. Az Önkormányzat működési kiadásai 1.316.622.344, a felhalmozási kiadásai 1.699.064.774 a finanszírozási kiadások pedig 225.510.898 forinttal emelkednek.

2. Javaslat 2023. évi költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
A Népszínház- Alföldi- Vay Ádám utcai csomópont, valamint a Losonci tér megújítás közbeszerzési eljárásainak befejezése, a műszaki tartalom bővülése miatt többletforrást igényel bruttó 136.495.125 forint összegben.

3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadására
PÓTKÉZBESÍTÉS

4. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéseinek módosítására
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási és kezelési, város- és piac üzemeltetési, valamint az intézményi ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak kompenzációja összesen 434.973.378 forinttal emelkedik.

5. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosítására, valamint az Alapszabályának módosítására
A szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását az áttekinthetőség és kezelhetőség érdekében egységes szerkezetbe szükséges foglalni. A 2023. évi többletfeladatok és költségek a kompenzáció 935.091.417 forintra emelését indokolják. A többletfinanszírozási igény összesen 100.806.859 forint. Az Alapszabály módosítást az ingatlanok revíziója és a felügyelő bizottság tagjainak változása indokolja.

6. Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására
A Rév8 Zrt. 2023. évi közfeladatainak ellátásához az előterjesztés a betervezett kompenzációt 11.961.240 forinttal 156.067.701 forintra javasolja megemelni.

7. Javaslat a Józsefvárosi Lakásügynökség létrehozásával és lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára
Az előterjesztés elfogadásával létrejön a Józsefvárosi Lakásügynökség. Ehhez biztosítani kell a magántulajdonú lakások bérbevételéhez kapcsolódó kiadások fedezetét, valamint a RÉV8 Zrt. megbízási díját. Az előterjesztés pontosítja a közszolgálati lakások bérleti jogviszonyának rendezési lehetőségeit, valamint a kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak bérlőkijelölési jogot ad.

8. Javaslat „Homlokzatfelújítási támogatások 2023” című társasházi pályázat kiírására
Az önkormányzat új társasházi pályázatot írna ki, ennek keretösszege 50 millió forint, amelyből 25 millió forint vissza nem térítendő, 25 millió forint pedig kamatmentes kölcsönként pályázható.

9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 14. és Korányi Sándor u. 16. szám alatti ingatlanok pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
A vagyongazdálkodási tervben is értékesítésre javasolt két telket pályáztatás útján versenyeztetési eljárással értékesítené az önkormányzat.

10. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések elfogadására
A módosítás célja, hogy az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó bérleti díj- kedvezményre olyan szervezetek is jogosulttá váljanak amelyek jelenleg már bérleti szerződéssel rendelkeznek, valamint hogy az Egyéb ingatlan bérbeadási Rendelet összhangba kerüljön a Helyiség-bérbeadási rendelet 2023. február 27-én hatályba lépett módosításával.

11. Javaslat a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételére
Az előterjesztés megszünteti a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési szerződését a Fővárosi Csatornázási Művekkel, azt kerületi üzemeltetésbe veszi.

12. Javaslat a dohányboltok működésére vonatkozó jogszabály módosítás kezdeményezésére
A kerületi jegyzőnek és az önkormányzatnak jelenleg nincs szabályozási és ellenőrzési hatásköre a nemzeti dohányboltokra vonatkozóan. Az előterjesztés célja, hogy az önkormányzat a Kormánynál kezdeményezze a dohányboltok működésére vonatkozó jogszabályi környezet olyan módosítását, hogy a helyi képviselő-testület által a szeszesital árusítását szabályozó helyi rendelet hatálya kiterjedhessen a dohányboltokra is.

13. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására
A Józsefvárosi Önkormányzat új közterület-használati rendeletet alkot. A rendeletbe bekerül például a „parklet” fogalma, újraszabályozza a vendéglátó terasz engedélyek időtartamát, a forgalomkorlátozással járó területhasználati kérelmek benyújtásának időbeli feltételét, az utcabútorokon elhelyezett reklámok hozzájárulási idejét, emeli a mikromobilitási pontok használati díját. A változtatások egyszerűsítik, gyorsítják az ügyintézést és tehermentesítik az illetékes bizottságot a 7 napnál nem hosszabb közterület-használatok esetén.

14. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítására
A módosítás lehetővé tenné az e-rollerek elszállítását a mikromobilitási pontokról is, ha az elhelyezés szabálytalan, illetve az üzletek bejáratánál elhelyezhető szemétgyűjtésre elfogadott eszközök közül kizárja a kartondobozt, göngyöleget.

15. Javaslat a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv elfogadására
A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program egyszerre tesz láthatóvá esélyegyenlőségi szempontból kiemelten sérülékeny csoportokat, és teremt összefüggéseket egyes, az esélyegyenlőséggel is összefüggésben álló kérdésekkel és stratégiákkal – az információs akadálymentesítéstől a környezeti ártalmakig.

16. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet és a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
A szabályzat módosítása miatt március 1-től megszűnt a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság. Emiatt szükséges a kerületi kitüntetésekről szóló rendelet felülvizsgálata.

17. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
2023. július 1-jétől a védőnői ellátásról az állam fog gondoskodni a települési önkormányzattal együttműködésben. Ahhoz, hogy a kerület valamennyi védőnője elláthassa a tevékenységét a Szigony utcai, a Gutenberg téri és a Hungária körúti rendelők is szükségesek. A közös felnőtt háziorvosi ügyelet működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot a Ferencvárosi Önkormányzat nem fogadta el, az együttműködés nem valósul meg, így az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatot vissza kell vonni.

18. Javaslat a 7. orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátására
A 7. számú orvosi körzet ellátási szerződését az eddigi háziorvos felmondta. A körzet ellátását augusztus 1- től a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el, ehhez az intézmény 2 fős létszámbővítése szükséges, ami nem igényel többletfedezetet.

19. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának kiírására
A jelenlegi vezető megbízatása 2023. szeptember 30-ig szól, ezért a vezető beosztás 5 évre szóló ellátásának megbízására pályázatot kell kiírni.

20. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
A Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzése során tett észrevételek, technikai pontosítások, álláshely átvezetések szükségessé teszik a Bölcsődék SZMSZ-ének módosítását.

21. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2022. évi beszámolójának, valamint fenntartói ellenőrzésének elfogadására
A döntés célja, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2022. évről szóló beszámolója és fenntartói ellenőrzése elfogadásra kerüljön.

22. Javaslat a Bölcsődei Múzeum Alapítvánnyal haszonkölcsön szerződés megkötésére, továbbá a Bölcsődei Múzeum Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadására
Az Önkormányzat közvetett támogatást nyújt az Alapítványnak azáltal, hogy biztosítja a Nagy Templom utca 3. szám alatti ingatlan 145 m2 nagyságú részének ingyenes használatát. Az előterjesztés javasolja az Alapítvány éves beszámolójának elfogadását.

23. Javaslat Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány egyedi támogatására
A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Az Önkormányzat a kazáncseréjükhöz illetve az alapítvány működéséhez 3 millió forinttal járulna hozzá.

24. Javaslat Ovi-Sport pálya áttelepítésére
A Napsugár Tagóvoda udvaráról az Ovi-Sport pálya a Napvirág Tagóvoda udvarára költözik. A költöztetést az Ovi-Sport Alapítvány végzi, ennek költsége bruttó 4.610.100 forint. Az Önkormányzat által korábban biztosított 12.000.000 forint pályázati önerő a program szünetelése miatt felszabadítható.

25. Javaslat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola udvarán található sportsátorral kapcsolatos döntések meghozatalára
A sportsátor tulajdonjogát az FTC közcélú felajánlás keretében átadja a Józsefvárosi Önkormányzatnak. A sportsátor vagyonkezelése és üzemeltetése 2023. május 1-től a Belső-Pesti Tankerületi Központ feladata.

26. Javaslat a Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv megvalósulásáról szóló beszámoló és a 2023-2024-es klímavédelmi célok elfogadására
A döntés célja, hogy a Képviselő-testület elfogadja a Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv megvalósulásáról szóló beszámolót és a 2023-2024-es évre vonatkozó klímavédelmi célokat.

27. Javaslat a Csapody Vera közterületi műalkotás ötletpályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
A Józsefvárosi Művészeti és Helytörténeti Tanács eredménytelennek nyilvánította a 2022. decemberében kiírt pályázatot és új pályázat kiírására tesz javaslatot.

28. Javaslat Vajda Péter utca 33-35. szám, Práter utca 69. szám alatti ingatlanok helyi egyedi védelmével kapcsolatos döntések meghozatalára
A döntés célja a Práter utca 69. szám alatti társasház kapubejárója, valamint a Vajda Péter utca 33-35. számalatti templomtorony védetté nyilvánítása.

29. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
Az előterjesztés 4 emléktábla kihelyezésére tesz javaslatot: Aujeszky Aladár mikrobiológus, Fátyol Tivadar muzsikus, André Kertész fotóművész és a Népszava, Somogyi Béla és Bacsó Béla emlékére.

30. Javaslat a Blaha Lujza tér és kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával összefüggő döntések meghozatalára
PÓTKÉZBESÍTÉS

31. Javaslat közterület alakításokkal és közterületek elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
A döntés célja három telekosztással kapcsolatos földhivatali eljárás lefolytatásának kezdeményezése és az eljárás után létrejövő két közterület elnevezése Diósi Ágnesről a roma szociális munka úttörőjéről és Dirnfeld Jankáról a Feministák Egyesületének tikáráról.

32. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének meghatározására, valamint a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
A döntés célja, hogy a Hivatal ügyfélfogadási rendje heti három munkanapon, a korábbiakkal azonos időtartamban kerüljön biztosításra. A rendelet módosítás célja a távmunkavégzéssel megvalósított feladatellátás utáni rezsiátalány kifizetés hatályon kívül helyezése.

33. Javaslat a Krúdy Gyula utca és Mária utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
A Krúdy Gyula és Mária utca megújításával megvalósuló közvilágítás hálózat építéséhez kapcsolódó tervek jóváhagyásához szükséges, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon az elbontandó hálózat maradványértékének megfizetéséről és a jövőben megépülő új hálózat Budapest Főváros Önkormányzata részére történő tulajdonba adásáról.

34. Javaslat a Bacsó Béla utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
A döntés célja, hogy a Bacsó Béla utca megújításakor tervezett új közvilágítási hálózat megvalósuljon, illetve a tervekhez szükséges BDK Kft. üzemeltetői hozzájárulása kiadásra kerüljön.

35. Javaslat a Tömő utca közterületi megújítása keretében tervezett vízvezeték kiváltással kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
A döntés célja, hogy a Tömő utca megújítása kapcsán a Tömő utca Szigony utca és Leonardo da Vinci utca közötti szakaszon meglévő vízvezeték kiváltása és ezáltal az utcában tervezett fatelepítés megvalósuljon, illetve a tervekhez szükséges üzemeltetői hozzájárulása kiadásra kerüljön.

36. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
A nem hivatásos bírákat a kerületi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A döntés célja a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a bírósági ülnökök megválasztása.

37. Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban
ZÁRT ÜLÉS

38. Javaslat közterület-használati ügyben hozott ………. iktatószámú határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálására
ZÁRT ÜLÉS

39. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Budapest, 2023. április 19.

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!