Beiratkozás a józsefvárosi óvodákba a 2024–2025-ös nevelési évre

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Beiratkozás a józsefvárosi óvodákba a 2024–2025-ös nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Azaz óvodaköteles.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja.

Jogszabály, valamint az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvodák felvételi körzetei megtekinthetők a honlapon.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a járási kormányhivatal adhat felmentést az óvodai nevelés alól a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A 2024–2025-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbiak szerint kerül sor:

  • A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban az óvodai beiratkozás a szokásos rendben (az óvodák honlapján ismertetett rend szerint) és ütemezésben történik.
  • Az óvodai beiratkozásra és felvételi eljárásra irányadó szabály- és eljárásrend elősegíti a Józsefvárosi Óvodák esélyegyenlőségi céljainak megvalósítását.
  • A Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiba lehetőség van elektronikus formában is a beiratkozásra, ebben az esetben a szülőknek nem szükséges személyesen megjelenni az intézményben, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az elektronikus beiratkozás az óvoda honlapján az óvodai jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével valósul meg.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított, személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
  •  a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok,
  • a szülő nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  •  a gyermek tajkártyája és oltási könyve,
  •  nem magyar állampolgár gyermek Magyarország területén való tartózkodás jogcímét igazoló és a tartózkodásra jogosító okirata,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői bizottság szakértői véleménye.

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodákban a jelentkezés ideje:

Az online jelentkezés ideje: 2024. április 23-tól május 3-ig.

A személyes jelentkezés ideje: 2024. május 6–10.

Hétfő: 8:00–17:00
Kedd: 7:30–12:00
Szerda: 8:00–17:00
Csütörtök: 13:00–17:00
Péntek: 8:00–12:00

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáinak elérhetősége:

 

Józsefvárosi Óvodák (JÓK) Cím: Email: Vezető neve / telefon:
1. JÓK Csodasziget Tagóvodája 1083 Bp. Tömő u. 38/A. csodasziget8@gmail.com mb. Kissné Poór Beáta

06-20/663-7417

2. JÓK Napvirág

Tagóvodája

1082 Bp. Baross u. 111/b. napviragovoda08@gmail.com Kocsisné Juhász Éva

06-20/399 7680

3. JÓK Tündérkert Tagóvodája 1081 Bp. Kun u. 3. tunderkertovi08@gmail.com Pajor Attiláné

06-20/260-7704

4. JÓK Katica Tagóvodája 1089 Bp. Vajda Péter u. 37. katicaovoda08@gmail.com Halmai-Mészáros Edit

06-20/965-7623

5. JÓK Mesepalota Tagóvodája 1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15. meseovi03@gmail.com mb. Pappné Antal Katalin

06-20/225-8866

6. JÓK Székhelyóvoda 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. tolnaiovoda08@gmail.com Lintnerné Nagy Eszter

06-20/938 3970

7. JÓK Pitypang Tagóvodája 1087 Bp. Százados út 12-14. pitypangovi08@gmail.com Nagy Judit

06-20/263-2129

8. JÓK Százszorszép Tagóvodája 1086 Bp. Szűz u. 2. szazszorszepovoda@gmail.com Csabainé Lampert Ágnes

06-20/667-0413

9. JÓK TÁ-TI-KA Tagóvodája 1088 Bp. Rákóczi út 15. ovoda.tatika@gmail.com Kissné Bagi Magdolna

06-20/222-5935

10. JÓK Mackóvár Tagóvodája 1086 Bp. Csobánc u. 5. csobiovi@gmail.com Sófi-Ősz Veronika

06-20/424-6249

11. JÓK Virágkoszorú Tagóvodája 1083 Bp. Baross u. 91. vkoszoru08@gmail.com Sztudva Mónika

06-20/406-6834

 

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban az alaptevékenységéhez kapcsolódóan a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos, az érzékszervi (látási) fogyatékos, az érzékszervi (hallási) fogyatékos, az értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos értelmi és beszédfogyatékos, az érzékszervi (látási) és beszédfogyatékos, az érzékszervi (látási), értelmi fogyatékos gyermekek nevelésére is sor kerül, továbbá a Józsefvárosi Óvodák székhelyóvodája és minden tagóvodája ellátja a beszédfogyatékos, az autizmus spektrum zavarral küzdő és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodái óvodai nevelés keretében magyar nyelven roma kulturális nevelést is végeznek.

Az óvodakötelesek hatósági nyilvántartását az Oktatási Hivatal látja el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, írásban értesítenie kell az Oktatási Hivatalt (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) Az Oktatási Hivatal a bejelentésekhez elektronikus űrlapot biztosít, amely ezen a honlapon elérhető.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, hároméves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

A Józsefvárosi Óvodák igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2024. június 7. napjáig közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A jogorvoslati eljárás szabályai: 

Az óvoda döntése ellen jogszabálysértésre, az intézmény belső szabályzatának megsértésére vagy érdeksérelemre hivatkozással a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást indító kérelmet az ügy összes iratával – elbírálás céljából – megküldi a fenntartó önkormányzat nevében másodfokon eljáró jegyzőhöz. A szülő a másodfokú döntést a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja, a keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani jogszabálysértésre, érdeksérelemre hivatkozással.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 11 nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 20 nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

 

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!