Méltányosság: fizetési könnyítés, részletfizetés, mérséklés

Fizetési kedvezményre irányuló kérelem beadása fizetési könnyítésre vagy adómérséklésre.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Rövid leírás

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) meghatározott feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a fizetési kötelezettségek teljesítése tekintetében.

Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton alapuló fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére (elengedésére), összefoglaló néven fizetési kedvezményre irányuló kérelem, amely irányulhat fizetési könnyítésre, vagy adómérséklésre.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Adóügyi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68. adougy@jozsefvaros.hu +36 1/459-2134 +36 1/459-2511

Ügyintézők

Csillagné Gergely Eszter

adóellenőr építményadó, telekadó, méltányossági ügyek

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. gergelye@jozsefvaros.hu +36 1/459-2145 +36 20/377-6890 (pénteki napokon!)
Hertelendy Zoltán Dánielné

adókönyvelő méltányossági ügyek, adófolyószámlával kapcsolatos ügyek, kiutalás, átvezetés

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

Letölthető dokumentumok

Méltányossági kérelem magánszemelyék részére - részletfizetés Utolsó frissítés: 2022. július 30.
414 KB Word dokumentum
Méltányossági kérelem magánszemélyek részére - mérséklés Utolsó frissítés: 2022. július 30.
407 KB Word dokumentum

Ügyintézés folyamata

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan – az esedékességet megelőzően, illetve azt követően is – kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását.

méltányossági eljárás irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), automatikus részletfizetésre, valamint adómérséklésre.

Fizetési könnyítés kérelmezése esetén adóhatóságunk vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Fizetési könnyítés az esetben is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja, hogy az adó azonnali, vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel számára súlyos megterhelést jelent. Fontos, hogy nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett, befizetett helyi adóra.

Automatikus részletfizetést magánszemélyek kérhetnek legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal, melyre az adóhatóság legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. (Ügyleírás külön az ügyintézés menüben https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/automatikus-reszletfizetes/ weboldalon olvasható)

Az adómérséklés szabályai eltérnek a magánszemély és a jogi személy kérelmezők esetében. Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást mérsékelheti, vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Jogi személyek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

Benyújtás formája és módja: Kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók és az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Fizetési könnyítés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Gazdálkodó szervezet esetén mérséklésre kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Csak abban az esetben lehet mérsékelni a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.

Gazdálkodó szervezet esetén a  méltányossági kérelem benyújtásával egyidejűleg az alábbi mellékleteket szíveskedjenek megküldeni:

  • tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás másolatát,
  • kérelem benyújtásának évére vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás másolatát,
  • tárgyévet megelőző évre vonatkozó főkönyvi kivonat másolatát,
  • kérelem benyújtásának évére vonatkozó (három hónapnál nem régebbi) főkönyvi kivonat másolatát,
  • bankszámlakivonatok másolatát a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan,
  • a késedelmi pótlék mentességre okot adó kivételes méltánylást érdemlő eset leírása, indoklása

A nyomtatvány benyújtása Elektronikus úton:

A nyomtatványt egy példányban kell benyújtani. Az adatlapot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A nyomtatványt az elektronikus ügyintézésre kötelezett, valamint az elektronikus ügyintézési módot önként választó adózónak/ügyfélnek elektronikusan kell benyújtania.

Természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is) adózó/ügyfél a saját nevében a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről nyújthatja be a nyomtatványt.

Magánszemély és egyéni vállalkozó estén

  • Adózó és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását; (egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolására a NAV által kiállított jövedelemigazolást);
  • A lakásfenntartással kapcsolatos kiadások igazolása: pl: közüzemi számlák;
  • Az egyéb kiadások igazolására bankszámlakivonatot, a hitel, kölcsön fizetését igazoló fizetési bizonylatot, gyógyszer-számlát, ápolási költséget, stb. kell az adatlaphoz csatolni;
  • Továbbá más olyan igazolást, amelyet az a kérelem elbírálásánál figyelembe kíván venni az Adóhatóság.

A kitöltött, elmentett nyomtatvány a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpont segítségével küldhető el az ügyfélkapura.

Személyes ügyfélfogadásra előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Általános tájékoztatás és időpontkérés: 06-20-377-6854, 06-1-459-2134

Kapcsolat\Elérhetőség: Levelezési cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

E-mail cím: adougy@jozsefvaros.hu

Jogszabályi háttér:

FOGALMAK

adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás,

adós: az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy, továbbá a pénzfizetésre vagy a meghatározott cselekmény végrehajtására, tűrésére vagy abbahagyására kötelezett személy,

köztartozás:
a) törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik,
b) a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették,
c) az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai, amelyek megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti és amelyre az állami adó- és vámhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja

fizetési kedvezmény: fizetési könnyítés, illetve mérséklés;

fizetési könnyítés: fizetési halasztás, illetve részletfizetés;

tartozás: az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, vám, az általános közigazgatási rendtartás alapján végrehajtásra átadott fizetési kötelezettség, adók módjára behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Határidők és díjak

Ügyintézési idő: az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap

Eljárás díja: az eljárás illetékmentes.

Döntés kézbesítése: Az adóhatóság a kérelmezőt az adategyeztetésről írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratban postai úton vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton értesíti. Meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre a hivatalos irat a kapcsolattartás szabályait figyelembe véve. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló elektronikus űrlap:  Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. Adóügy – Általános nyomtatványok:

MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM – ASP ADÓ MK elnevezésű űrlap

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

A papír alapon benyújtható űrlapot is a fenti weboldalról tudja letölteni, ez esetben ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is elérhető az űrlap. Továbbá, kizárólag magánszemélyek részére a tájékoztató végén található nyomtatvány postai úton és személyes ügyfélfogadás keretében is benyújtható.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!