Milyen tevékenységekre kell közterület-használati kérelmet benyújtani?

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Milyen tevékenységekre kell közterület-használati kérelmet benyújtani?

Közérthető útmutató

Józsefvárosban a közterülethasználat rendjét a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) számú rendelet szabályozza, amely itt érhető el >>>

Az alábbi összefoglaló csak a rendelet főbb pontjait emeli ki, kérjük, ha kérelmet ad be, olvassa el a rendeletet vagy kérjen részletes tájékoztatást a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájától: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-16

 

Közterület-használati hozzájárulás

A következő tevékenységekhez közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni.

Kereskedelmi és reklám célú tevékenységek

•    cégtábla, cégér, hirdetőtábla, citylight poszter kihelyezése

•    közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosítása

•    ideiglenes vagy idényjellegű vendéglátó terasz létesítése

•    kioszk, nyílt szerkezetű pult létesítése

•    kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan napernyő, közterületbe nyúló ernyőszerkezet, gázzal működő hősugárzó elhelyezése

•    termelői piaci árusítás

•    mozgóbolti árusítás

•    alkalmi jellegű közterületi árusítás, ideértve a kézből történő árusítást is

•    promóciós, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység

•    kereskedelmi célú szórólaposztás

•    üzlethelyiséghez kapcsolódó közterületen vagy közterületre történő árusítás;

•    göngyölegek elhelyezése, árukiadás

Jármű tárolása

•    üzemképtelen gépjármű 10 napot meghaladó tárolása (kizárólag mellékútvonalon lehetséges)

Építkezési munkálatok

•    építési munkával kapcsolatos létesítmény, építési-kivitelezési munkához szükséges munkagép, és építési tevékenységhez kapcsolódó állványzat, védőtető, előtető elhelyezése, valamint építési anyagok tárolása

•    építési törmelék, háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló, konténer (legfeljebb 9m3 űrtartalmú)

Kulturális- és sportesemények, egyéb rendezvények

•    kulturális rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok és mutatványos tevékenység megtartásához szükséges közterületi helyszín és az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolóhelyek

•    sportesemények útvonala, közterületi helyszín használata, ideiglenes parkolóhelyek

•    olyan rendezvények, ahol a résztvevők zöldterületet használnak (kivéve a gyülekezési törvény alá tartozó eseteket)

•    a művészeti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint vallási, kulturális, történelmi szimbólum(ok) és emléktábla(ák) ideiglenes elhelyezése

Közérdekből elhelyezett építmények

•    utcabútor, közterületi berendezés (különösen virágláda), közterületi óra elhelyezése

•    közlekedési megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés, elektromos töltőállomás

•    a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések, települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló szelektív konténer közterületen történő elhelyezése

Szórakoztató tevékenység

•    szórakoztató tevékenység folytatása, portrérajzolás

•    vendéglátó teraszokon gépi zenelejátszó eszköz, TV, vagy projektor kihelyezése

•    utcazenélés

•    közterületi zeneszolgáltatás

•    mutatványos tevékenység

•    a filmtörvény hatálya alá nem tartozó audiovizuális alkotás készítése, ha a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb területen akadályozza;

Politikai-, civil- és szociális tevékenység

•    politikai rendezvény, amennyiben az kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzésével jár

•    civil törvény hatálya alá tartozó és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges berendezések elhelyezése 3 napnál hosszabb időre

•    ételosztáshoz szükséges berendezések elhelyezése max. 3 napig, kivéve azokon a helyszíneket, ahol elegendő a bejelentés (lásd lent)

Filmforgatás közterületen

A közterületi filmforgatásokkal kapcsolatos szabályokól itt lehet részletesen olvasni >>>

Bejelentési kötelezettség

A következő tevékenységekhez nincs szükség közterület-használati hozzájárulásra, azonban be kell őket jelenteni a tevékenység megkezdését megelőző 72 órán belül, de legkésőbb a használat megkezdésével egy időben.

•    magánszemély által saját tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységhez igényelt konténer ideiglenes elhelyezése kizárólag parkolóhelyen

•    a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevétele

•    közüzemi üzemzavar, távközlési kábelek hibaelhárításához szükséges tevékenység

•    statikus vagy más szakértő, hatóság által megállapított élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását szolgáló közterület-igénybevétel esetén

•    az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezése

•    a szórakoztató, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató hely nyitvatartási ideje alatt kisméretű hulladékgyűjtő edény elhelyezése

•    politikai rendezvény, amennyiben az nem jár kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzésével

•    nem kereskedelmi célú szórólaposztás, kivéve a kampányidőszakban

•    civil törvény hatálya alá tartozó és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges berendezések elhelyezése max. 3 napig

•    ételosztáshoz szükséges berendezések ideiglenes elhelyezése max. 3 napig az alábbi helyszíneken:

o    Népszínház utca

o    Vásár utcában a parkolósáv

o    Mátyás tér

o    Teleki László tér nyugati vége

o    Horváth Mihály tér

o    Losonci tér

o    Kálvária tér

Mihez és hol NEM adható közterület-használati hozzájárulás?

Az alábbi esetekben nem lehet kiadni közterület-használati hozzájárulást.

•    tömegközlekedési járművek megállóiban, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja

•    olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná

•    zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges

•    olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot, a közegészséget veszélyeztetné, vagy közerkölcsbe ütközik

•    olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható

•    a Corvin közben elhelyezett emléktáblák 1,5 méteres sugarú körén belül, valamint ugyanitt minden év október 21-25. és november 2-6. közötti időszakban;

•    közterületen nem árusítható termékek forgalmazása

•    árusító asztal elhelyezése, kivéve

o    sportpályáknál sporteseményekhez kapcsolódóan

o    a következő ünnepek előtti legfeljebb 20 napos alkalmi árusítás:

– karácsony

– szilveszter

– nőnap

– húsvét

– március 15-i ünnepség

– augusztus 20,

– halottak napja

– anyák napja

•    szolgáltató célokat szolgáló és zárt szerkezetű építmények létesítése

•    olyan tevékenység, amit a településképi rendelet korlátoz vagy tilt – a településképi eljárás és kézikönyv itt érhető el >>>

•    jármű javítás

•    reklámhordozó céllal elhelyezett jármű tárolása, kivéve kampányidőszakban

•    a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, kivéve kampányidőszakban

•    parkolóhelyek parkolási célból történő rendeltetésszerű igénybevétele

Kinek NEM adható közterület-használati hozzájárulás?

•    ha a hozzájárulást kérőnek közterület-használati díjtartozása van

•    ha a kérelmező a korábban megkötött részletfizetési megállapodásban rögzített részletek megfizetésével 30 napot késik

•    ha a hozzájárulást kérő jogi személy valamely tagjának a kérelmezett tevékenységből kifolyólag közterület-használati díjtartozása van;

•    ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben legalább két alkalommal vagy három éven belül három vagy több alkalommal közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően használt közterületet, és ezt a tényt a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szervek, személyek megállapították és bírság kiszabása esetén, a bírság összegét nem fizeti meg

Mikor kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a hét napot meg nem haladó közterület-használat esetén legalább 8 munkanappal, a hét napot meghaladó közterület-használat esetén pedig legalább 15 nappal korábban kell benyújtani.

Mennyi idő alatt dönt az önkormányzat a közterület-használati hozzájárulás megadásáról?

A kérelemről – a szakvélemények beérkezését követő ülésen, de legkésőbb 60 napon belül – első fokon a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt, az alábbi kivételekkel:

•    A Képviselő-testület dönt a művészeti alkotásnak nem minősülő tárgyak, szimbólumok, emléktáblák ideiglenes elhelyezéséről és fenntartásáról a kérelem benyújtását követő 60 napon belül.

•    A kérelem benyújtását követő 8 napon belül a polgármester dönt első fokon

o    amennyiben a Bizottság 15 naptári napon át nem ülésezik, vagy összehívott ülése nem volt határozatképes;

o    amennyiben a kérelmezett használat időtartama a 7 naptári napot nem haladja meg és a kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést:

– konténer elhelyezése és építési tevékenység esetén;

– rendezvények kivételével szórakoztató tevékenység, utcazenélés esetén

– portrérajzolás esetén;

– kereskedelmi célú szórólaposztás esetén;

•    az önkormányzati választásokat követő 30 naptári napig, de legkésőbb a Bizottság megalakulásáig;

•    amennyiben a kérelmező a vendéglátó terasz, illetve napernyő után díjfizetés alóli mentességben részesül.

Mennyit kell fizetni a közterület használatáért?

A közterület-használati díjat a döntéshozó a rendelet 1. mellékletben meghatározott díjak alapján állapítja meg, amely itt elérhető >>>

Milyen alapon lehet csökkenteni vagy elengedni a közterület-használati díjat?

A díj csökkentését vagy elengedését az indokot igazoló dokumentum benyújtásával az alábbi esetekben lehet kérelmezni:

•    az önkormányzati, fővárosi, állami vagy uniós pályázaton elnyert támogatásból történő épület felújítások

•    humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység

•    kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység

•    bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye

•    díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak elhelyezése

•    a tömegközlekedés kiszolgálása érdekében létesített létesítmények esetén

•    méltányolható indokból

A díj elengedése nem automatikus.

Az új ingatlanok esetében a közterület-használati díja  az első évben legfeljebb 50%-kal, a második évben legfeljebb 25 %-kal csökkenthető azzal, hogy az esetlegesen elfoglalt fizető parkolóhely után fizetendő parkolási díj összegénél nem lehet kevesebb a közterület-használat díja.

A társasházak és szövetkezeti lakóházak épület-felújítási, homlokzat-helyreállítási munkához szükséges közterület használata díjmentes, amennyiben nem jár fizető parkolóhely elfoglalásával. Amennyiben a közterület-használat fizető parkolóhely elfoglalásával jár, a közterület-használat díja megegyezik a parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegével.

További információ

A közterület-használati kérelem részletes feltételeiről és a benyújtás pontos módjáról itt lehet részletesen olvasni >>>

Részletes tájékoztatást a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájától kaphat: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-16

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!