Közérdekű adatok: joga van tudni, joga van igényelni

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Közérdekű adatok: joga van tudni, joga van igényelni

Közérthető összefoglaló a közérdekű adatigénylés rendjéről a Józsefvárosi Önkormányzattól

Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy tudja, hogy egy adott önkormányzat hogyan működik, gazdálkodik: mit, miért és hogyan cselekszik, mire és mennyi közpénzt költ, hogyan kezeli a közvagyont, milyen szerződéseket köt. Ezeket és ehhez hasonló adatokat nevezzük közérdekű adatoknak. A közérdekű adatokhoz való hozzáférés a részvételiséget célnak tekintő demokrácia alapja. A Józsefvárosi Önkormányzat felé a közérdekű adatok megismerésére való igényét bárki jelezheti. Önnek is joga van tudni, joga van közérdekű adatot igényelni.

I.    Szabályozási alapok:

A Józsefvárosi Önkormányzathoz és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz beérkező, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló általános- és részletszabályokat tartalmazza:

–    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

–    a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet,

–    az Önkormányzat és a Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és a közérdekű adatszolgáltatásáról szóló -6/2018.(V.25.) sz. jegyzői utasítással kiadott- szabályzat,

–    a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 5/2019. (V.08.) sz. jegyzői utasítás,

–    a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1/2016. (X.27.). sz. polgármesteri-jegyzői közös utasítás

közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

A Polgármesteri Hivatal elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, különös tekintettel az alábbiakra:az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati költségvetés végrehajtása (pl. féléves, éves – beszámolók),

– az önkormányzati vagyon kezelése

– a közpénzek felhasználása és az erre kötött szerződések,

– az Önkormányzat és a Hivatal működése, struktúrája, feladat-és hatáskörök, személyi állomány.

A felsorolt rendszeresen közzétett közérdekű adatokat a honlapon itt találja: Közérdekű adatok menüpont alatt.

II.    Közérdekű adatok megismerése

Önkormányzatunk igyekszik a lehető legtöbb adatot, információt elérhetővé tenni a honlapon, azért, hogy az érdeklődök a lehető leggyorsabban és közvetlenül tudjanak tájékozódni. Közérdekű adatok megismerése iránti igényt formai kötöttségek nélkül bárki szóban, írásban, vagy elektronikus úton nyújthat be. Az adatigénylésben egyértelművé kell tenni, hogy az a közérdekű adat megismerésére irányul. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

Az adatigénylő köteles megadni nevét és elérhetőségét (cím, e-mail cím), ezen túlmenően egyéb adatok megadására nem köteles.

1.    Közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény benyújtható:

– személyesen: Polgármesteri Hivatalban

– postai címére: 1082 Budapest, Baross utca 63-37.

– az e-mail címére: hivatal@jozsefvaros.hu

– faxszámára: 06 1 313 6696.

2.    A kérelemben meg kell jelölni:  

– az igényelni kívánt közérdekű adatot (részletes, egyértelmű megjelölés)

– az igényelt adatokról való tájékoztatás módját (pl. posta, email vagy fax).

3. Költségtérítés

A közérdekű adat megismerése és igénylése fő szabályként ingyenes.

Vannak azonban olyan esetek, amikor az adatigénylést teljesítő közfeladatot ellátó szerv költségtérítést kérhet (pl.: adatok kérés szerinti tisztítása, rendezése, nyomtatása stb.). A költségtérítés jellemzően az adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó jelentős mértékű munkaerő-igénybevételhez, vagy egyéb költséghez (nyomtatás, adathordozó, postai költség stb.  stb.) kapcsolódik.

A felmerült költségtérítés mértékéről a Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt, akinek 30 napon belül kell nyilatkoznia, hogy továbbra is fenntartja-e az igénylését (azaz kifizeti a felmerülő költségeket) vagy nem. A teljesítéstől (költségtérítés kifizetésétől) számított 15 napon belül a Hivatal köteles teljesíteni az adatigénylést.

A vonatkozó szabályozás alapján a költségtérítés összege az alábbiak szerint alakul:

–    az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4.400Ft kerül figyelembe vételre

–    optikai adathordozón átnyújtott másolat: adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó

–    fekete-fehér másolat papíralapon (A/4 méret, vagy A/3 méret 10 másolt oldal felett): adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 12Ft/másolt oldal, illetve 24Ft/másolt oldal

–    színes másolat papír alapon (A/4 méret 10 másolt oldal felett): adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 130Ft/másolt oldal

–    színes másolat papír alapon (A/3 méret oldalanként): adathordozó közvetlen költsége, de legfeljebb 260Ft/másolt oldal

III.    A közérdekű adatok teljesítésének rendje:

Az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül a Hivatal eleget tesz a kérelemnek. Az adatigénylés határideje egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.

(Veszélyhelyzet esetén ezek a szabályok módosulnak, hosszabb válaszadási határidők érvényesek).

A közérdekű adat megismerésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva az igénylő bejelentéssel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefonos ügyfélszolgálat: kedd és csütörtök 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838 telefonszámokon

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az igénylő bírósághoz fordulhat az igény elutasítása, vagy a teljesítésre nyitva álló (esetleg meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!