A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2022. október 20.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2022. október 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi 9. rendes ülését 2022. október 20-án (csütörtök) 0900 órakor tartja

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

Napirend:

1. Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására
2023. január 1-től az építmény-, a telek és a magánszemélyek kommunális adói 3,3%-kal emelkednének, ebből az önkormányzatnak összesen 469 millió adóbevétel növekménye származna.

2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Az előterjesztés átláthatóbbá, hatékonyabbá, teszi a lakásgazdálkodást. A szociális lakbér esetében egységesen, a családok jövedelmi helyzete alapján osztja el a támogatást; jobban illeszkedik a különböző összetételű háztartások tényleges teherbíró képességéhez.

3. Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
A hatályos önkormányzati rendelet megalkotása óta több törvénymódosítás és kormányrendelet született ezekről a szabályokról (a tervek és azok véleményezésének megjelenítése az E-TÉR-ben, véleményezések módja papíron, vagy elektronikusan). A beterjesztett új rendelet összhangot teremt ezzel az új jogszabályi környezettel.

4. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
A rendelet módosításával a fapótlásra kötelezettek ösztönözve lesznek a nagyobb ökológiai értéket képviselő, minőségi, de magasabb telepítési költséggel járó fapótlások vállalására.

5. Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
A döntés célja az anyakönyvi események lebonyolítása során a többletszolgáltatás (külső helyszín) díjából keletkező bevétel növelése, illetve az anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításáért fizetendő díjazás emelése.

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi fedezet biztosítására
Az ellátottak hozzátartozóinak kérésére az előterjesztő azt javasolja, hogy az értelmi fogyatékosok nappali ellátását igénybe vevők részére az étkeztetés váljék térítésmentessé. Ugyanakkor (adott jövedelemhatár fölött) a bölcsődei ellátásban és az idősek nappali ellátásában az étkezési díjak emelkednének.

7. Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára
Előzetes kötelezettségvállalás szükséges a 2023. évi földgázkereskedelmi szerződések megkötéséhez és a Losonci tér megújításának beszerzéseihez, a kettő összesen 219 millió 500 ezer forintnyi előzetes kötelezettségvállalást jelent.

8. Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására
Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a részvételi költségvetésre 180 millió forintot biztosítana. Ezen felül további 5 millió forint pénzügyi fedezetet szükséges biztosítani a folyamat megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségekre.

9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározására
A Jogi, a Szervezési, az Ügyfélszolgálati és az Ügyviteli Iroda, valamint a Jegyzői Referatúra magas minőségű munkavégzését a jegyző – a Jegyzői Kabineten keresztül – egy integrált rendszerben, kabinetvezető közreműködésével kívánja elősegíteni. Az átszervezéshez létszámfejlesztés nem kapcsolódik, többletforrást nem igényel.

10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében
Az Önkormányzat közterület-használati megállapodást köt a mikromobilitási szolgáltatókkal a mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében.

11. Javaslat Támogatói Szerződés megkötésére a Corvin Áruházzal
PÓTKÉZBESÍTÉS

12. Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
A részben fővárosi támogatásból megvalósuló Európa Belvárosa Program III. ütemének programját aktualizálja az előterjesztés: a Szentkirályi utca fásítása objektív műszaki okok (gázvezetékek) miatt elmarad, valamint átcsoportosít néhány társasház támogatást, hogy a pályázatban elszámolhatóak lehessenek.

13. Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről szóló döntések meghozatalára
A Csarnok-, Corvin-, Magdolna-, Orczy- és Losonci negyed Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendelet jelmagyarázatában, övezeti előírásában, rajzi mellékletében lévő hibákat szükséges javítani.

14. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására
A JKN Zrt. közfeladatainak ellátásához (többek között: a Magyarkúti tábor tetőjavítása, a Horváth Mihály téri jégpálya biztosítása, a rendezvényeken fellépők, technikusok KATA adójának megszűnése, a H13 tetőjavítási munkái, a Józsefváros Újság nyomdaköltségének drasztikus emelkedése miatt) plusz 42 millió forint forrás biztosítása szükséges.

15. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 15. szám alatti ingatlan beépítési kötelezettségének módosítására
PÓTKÉZBESÍTÉS

16. Javaslat emléktáblák kihelyezésére
Az előterjesztő három új emléktábla kihelyezésére tesz javaslatot: Práter utca 9. Mednyánszky László festőművésznek; Bókay János utca 56. Sir Frederick Bantingnak, az inzulin felfedezőjének; Bródy Sándor utca 17. Kádár Béla festőművésznek.

17. Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program energetikai tárgyú pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések meghozatalára
Az önkormányzat konzorciumi tagként elindul a Köztulajdonú épületek felújítási hullámát elősegítő struktúrák kiépítése című pályázaton. A pályázat megvalósításához 6.400.000 forint önrész szükséges.

18. Javaslat a Józsefvárosi Óvodák 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására
A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője elkészítette a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó szakmai tevékenységüket, gazdálkodásukat tartalmazó írásos beszámolóját. Ennek elfogadásáról dönt a Képviselő-testület.

19. Javaslat a Józsefvárosi Óvodákban fűtés útján biztosítandó léghőmérséklet meghatározására
A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője az óvodák nyitvatartásának ideje alatt 7.00-17.00 óra között a csoportszobákban 22 Celsius-fokos, a tornatermekben 20 Celsius- fokos hőmérsékletet javasol. A zárvatartás ideje alatt (a nevelési napokon 17.01-től l6.59-ig tartó időszakban, továbbá pihenőnapon, munkaszüneti napokon és a téli zárvatartás időszakában) a csoportszobákban 18 Celsius-fokos, a tornatermekben pedig 16 Celsius-fokos léghőmérsékletet javasol fenntartani.

20. Javaslat a menstruációs szabadságra vonatkozó döntések meghozatalára
A döntés célja, hogy az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak, költségvetési szerveinek női munkavállalói pótszabadság bevezetésével indokolt esetben egészségügyi okból mentesülhessenek a munkavégzés alól.

21. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal történő együttműködésre
A döntés célja, hogy Józsefváros közigazgatási területén a 2022-2023. év telén tartózkodó hajléktalan emberek számára Életmentő Pont legyen a BMSZKI- Könyves Kálmán körút 84. szám alatti telephelyén fűtött épületben, szociális munkás felügyeletével.

22. Javaslat közétkeztetési szerződések módosítására
PÓTKÉZBESÍTÉS

23. Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban
ZÁRT ÜLÉS

24. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Az ülés hivatalos napirendje itt elérhető >>>

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!