Minőségi lakáscsere pályázat Józsefvárosban

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Minőségi lakáscsere pályázat Józsefvárosban

A Józsefvárosi Önkormányzat nagyon sok lakással rendelkezik, azonban rossz állapotuk miatt a lakások 20 százaléka üresen áll. Az elmúlt években jelentős bérlakás- és bérházfelújítási programba kezdtünk, ezért ennek köszönhetően egyre több felújított lakást is pályáztatni tudunk. Ugyanakkor célunk, hogy több féle pályázat több féle igényt is ki tudjon elégíteni. Jelen pályázat 10 db felújítandó lakás minőségi csere bérbeadását célozza önkormányzati bérlők részére.

Felhívás és jelentkezési lap: http://jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

Ki pályázhat?

Ezt a pályázatot az adhatja be, aki

 • legalább 2 éve józsefvárosi önkormányzati bérlő, és legalább 2 éve megszakítás nélküli állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik Józsefvárosban (kivéve: aki közszolgálati lakás bérlője; aki bérlőkijelölési jog alapján lett bérlő; aki házfelügyelői szolgálati lakás bérlője, és házfelügyelői feladatait 5 évnél rövidebb ideje látja el; aki csere keretében vagy lakáspályázat nyerteseként 3 éven belül kötött bérleti szerződést)
 • az együtt költözők havi nettó bevétele meghaladja a megpályázott lakás lakbérének az ötszörösét (ld. táblázat)
 • az együtt költözők száma nem haladja meg a lenti táblázatban szereplő létszámot
 • nem rendelkezik lakás tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, vagy annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van
 • vállalja a jelenleg lakott lakás leadását a bérleti jogviszonya megszűnését követő 30 napon belül
 • a kötelezően elvégzendő munkák bruttó értékének egyharmadával rendelkezik (ld. táblázat) és erről igazolást tud felmutatni.

Ki nem pályázhat?

Nem pályázhat, aki:

 • rendelkezik lakás tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával,
 • bérleti díj, külön szolgáltatási díj, vagy közmű tartozása van,
 • helyi adótartozása van
 • jelenlegi bérleti jogviszonya alatt nem tett eleget a vállalt felújítási vagy karbantartási kötelezettségnek,
 • a pályázó vagy a vele együtt költöző jogcím nélkül használ önkormányzati lakást (ide tartoznak a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadottak is)
 • 5 éven belül visszaélt önkormányzati bérleti jogviszonyával és ezt jogerős bírósági ítélet mondta ki,
 • pályázóval vagy a vele együtt lakókkal szemben felmondásra okot adó körülmény áll fenn
 • 1 éven belül pályázott és korábban valótlan adatot közölt
 • aki olyan háztartásban él, amelyből jelen pályázatban azonos lakcímről az együtt élők közül más személy is nyújt be pályázatot.
 • FONTOS: a minőségi csere lakáspályázattal egyidőben felújított lakáspályázatot is meghirdettünk. A két pályázatra nem pályázhat egyidőben a pályázó és nem jelenhet meg együtt költöző személyként sem.

Szempontok

A pályázat elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. Így előnyben részesülnek azok, akik régebb ideje bérlők Józsefvárosban; figyelembe vesszük a jelenleg együtt lakó személyek és családok számát, a lakóterület nagyáságát,  jelenlegi lakás komfortfokozatát és jellemzőit. Továbbá figyelembe vesszük az együtt költöző személyek, ezen belül az eltartottak számát, hogy egyedülálló-e a pályázó, van-e tartós beteg vagy fogyatékkal élő együtt költöző, korábbi vagy jelenlegi állami gondozott, a pályázó aktivitását, korábbi pályázatait.

Hogyan tudok pályázni?

A pályázati kiírás megtalálható a www.jgk.hu és a www.jozsefvaros.hu elérhetőségeken is. A pályázható lakások táblázata a cikk végére görgetve megtalálható. Fontos, hogy olyan lakásra pályázzon, amely esetén az együttköltözők maximális száma megfelel az ön igényeinek. A lakások személyes megtekintésének időszaka november 21. – november 24., a konkrét időpontok pedig szintén a cikk végén található táblázatban szerepelnek. A pályázáshoz a pályázati jelentkezési lap kitöltésére és aláírására, illetve a felsorolt mellékletek csatolására van szükség.

Ezekre a dátumokra kell figyelni

 • pályázás kezdete: november 9.
 • lakások megtekintése: november 21-24.
 • pályázat benyújtása: december 16. péntek, 13:30
 • eredményhirdetés: legkésőbb 2023. március 20.

Mit kell leadni a pályázathoz?

A pályázat leadásának megvannak a maga szabályai, amik megismerésében és a pályázat összeállításában is segítünk. Készítettünk egy összefoglalót arról, hogy a pályázat beadásához mit kell kitölteni, és a szükséges csatolmányokat honnan lehet beszerezni. Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítsége van szüksége, személyesen is várjuk Önt keddenként és csütörtökönként 12 és 16 óra között a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban (Baross u. 63-67.), az akadálymentes bejárat felől az alagsorban.

1. pályázó személyi okmányainak (személyi igazolvány- vagy egyéb személyi azonosításra alkalmas arcképes igazolvány-, lakcímkártya) másolata
2. a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a pályázó lakcíméről az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban.

VIII. kerületi Kormányablak:

1082 Budapest, Baross utca 59.

3. a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a pályázó családi állapotáról az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban.

VIII. kerületi Kormányablak:

1082 Budapest, Baross utca 59.

4. a pályázó és a vele együtt költöző közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatban (pl. születési-, házassági anyakönyvi kivonat, élettársi kapcsolat igazolására szolgáló nyilatkozat) •    születési vagy házassági anyakönyvi kivonat bármely település vagy kerület Polgármesteri Hivatalának anyakönyvi irodáján igényelhető

•    azonos neműek anyakönyvvezető előtt bejegyzett élettársi kapcsolatának igazolásához 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni (az anyakönyvvezető által kiállított hivatalos okiratot csak a nyertes ajánlattevőnek kell a szerződéskötéshez csatolnia!)

•    egy férfi és egy nő élettársi kapcsolatának igazolásához 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni a felektől (a közjegyző által kiállított hivatalos okiratot csak a nyertes ajánlattevőnek kell csatolnia a bérleti szerződés megkötéséhez!)

5. 3 hónapnál idősebb várandósság esetén eredeti szakorvosi igazolás a terhesség fennállásáról
6. lakástulajdonos pályázók vagy együttköltözők esetén, a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat a tulajdoni lap másolat beszerezhető a takarnet.hu internetes portálon vagy bármely Kormányhivatal Földhivatali Osztályán
7. lakástulajdonos pályázók vagy együttköltözők esetén, annak használatában való akadályoztatásáról szóló igazolás o    teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (azaz két tanú által aláírt vagy ügyvéd által szerkesztett, vagy közjegyző által kiállított) nyilatkozat,

o    az akadályoztatás igazolható bírósági végzés,

o    építéshatósági végzés a lakás állapota miatti használhatatlanságról,

o    akadályoztatás miatt indult rendőrségi eljárás tényét igazoló dokumentum.

(a felsorolás nem teljeskörű)

8. kötelezően elvégzendő műszaki munkák bruttó költségének ⅓-áról szóló összeg rendelkezésre állásáról a pályázó vagy együtt költöző nevére kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti banki igazolás, eredeti ügyvédi letéti igazolás, vag szabadon felhasználható megtakarítási számlakivonat eredeti példánya
9. a pályázó külön nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a csatolt igazolás alapján rendelkezésre álló összeget az elnyert lakás felújítására fordítja (ha az igazoló együtt költöző nevére szól, az együtt költöző nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázó rendelkezésére bocsájtja az összeget, melyet az kizárólag az elnyert lakás felújítására fordíthat
10. 30 napnál nem régebbi közüzemi nullás igazolások eredeti példánya
11. a pályázó, és a vele együtt költözők – a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző – 3 havi nettó jövedelmének összegét és a munkaviszony adatait is tartalmazó eredeti munkáltatói igazolás (vállalkozó esetében minimum 3 havi, nettó jövedelemre vonatkozó tájékoztatást nyújtó NAV igazolás eredeti példánya, az éves adó igazolást Kiíró nem fogadja el)
12. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglalt ellátásban részesülő személy esetén az ellátást megállapító határozat az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban

VIII. kerületi Kormányablak:

1082 Budapest, Baross utca 59.

13. nyugdíjas esetén a nyugdíjfolyósító által az adott évre vonatkozó igazolás az ellátás összegéről az igazolás beszerezhető a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósítási Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.)
14. családi pótlék, anyasági ellátás, árvaellátás, időskorúak járadéka, egyéb rendszeres és egészségkárosodáshoz kapcsolódó jövedelmek esetén a megállapító szervnek a jövedelem összegét is tartalmazó határozata, vagy igazolása az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban

VIII. kerületi Kormányablakok:

1082 Budapest, Baross utca 59.

Az igazolás beszerezhető a Magyar Államkincstártól is

15. gyermektartás díj igazolására bankszámla kivonat is szükséges, ennek hiányában a tartást nyújtó fél – két tanú aláírásával ellátott – nyilatkozata és a tartást nyújtó eredeti jövedelemigazolása
A plusz pontok igazolására szolgáló iratok 
1. a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a pályázó összes eddigi állandó bejelentett lakcíméről, illetve tartózkodási helyéről, azok időtartamát is igazolva az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban.

VIII. kerületi Kormányablak:

1082 Budapest, Baross utca 59.

2. gyermekét egyedül nevelő szülő esetén nyilatkozat az egyedülállóságról pályázati adatlap, 1.sz. melléklet
3. a felnőttkorú eltartottnak minősülő személyek (nappali tagozatos, felsőoktatási intézményben tanuló) esetén oktatási intézmény által kiadott igazolás a hallgatói jogviszony fennállásáról
4. igazolás arról, hogy a pályázó állami gondozott volt, ill. a vele együtt költöző állami gondozott, vagy állami gondozott volt (eredeti példány) az igazolás beszerezhető attól az intézménytől, ahol az állami gondozottság időtartamát töltötte
5. szakorvosi igazolás a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos státusz igazolására, másolatban Tartós betegsége csak abban az esetben jár plusz pont, amennyiben a pályázó vagy a vele együtt költöző személy, a 335/2009. (XII.29.) számú Korm. rendelet mellékletében felsorolt betegségek valamelyikében szenved és azt az illetékes szakorvos igazolja. Fogyatékkal élőnek az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendeletben meghatározott fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szoruló személy minősül, aki a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott érvényes, hatályos határozattal rendelkezik.
6. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott érvényes határozat, vagy Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott érvényes, hatáloys határozat másolata az igazoláshoz megfelelő a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2016 előtt kiállított határozat:

az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban

VIII. kerületi Kormányablak:

o    1082 Budapest, Baross utca 59.

Csak a nyertes pályázónak kell csatolni
1. adótartozás igazolása A pályázó lakhelye szerint illetékes Önkormányzattól a helyi adótartozás mentességről szóló igazolás eredeti példánya
2. élettársi kapcsolat igazolása közjegyzői okiratba foglalt közös nyilatkozat, Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába történő felvétel igazolása  – eredeti példány

A pályázat beadása

A pályázat személyesen, zárt jelöletlen borítékban nyújtható be; kizárólag hagyományos úton, papír alapon. A benyújtás alkalmával az átadás tényét egy átvételi elismervény igazolja. Kérjük, őrizze meg az átvételi elismervényt. A benyújtás helye a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda Lakáspályázati Csoportja: Budapest, VIII. kerület, Őr u. 8.

A pályázat leadható:

hétfőn: 13:30-18:00 óráig

szerdán: 8:00-12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig

pénteken: 8:00-11:30 óráig

Leadási határidő: 2022. december 16. péntek, 13:30

Kérdése van?

Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítsége van szüksége, személyesen is várjuk Önt keddenként és csütörtökönként 12 és 16 óra között a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban (Baross u. 63-67.), az akadálymentes bejárat felől az alagsorban.

A pályázattal kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakáspályázati csoportját: Budapest VIII., Őr u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig, szerdán 08.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig. Telefon: 314-10-98, 313-84-28

A lakások felújítása

A nyertes pályázó megállapodást köt a Bonyolítóval, melyben vállalja, hogy a a megállapodásban rögzített felújítási munkákat egy éven belül elvégzi. Ha ez nem sikerül, a JGK Zrt. a megállapodást egy évvel meghosszabbíthatja.

A felújítás idején a nyertes lakó díjfizetés nélküli használati szerződés alapján használhatja a lakást, és csak a külön szolgáltatási díjakat köteles fizetni.

Az elvégzett kötelező felújítási munkák bruttó összegének 50%-a a nyertes pályázó részére egy összegben megtérítésre kerül. A műszaki átvétel után a számlával igazolt költségek 100%-a, a saját teljesítésben elvégzett munkák 75%-a kerülhet kifizetésre.

A nyertes pályázó köteles a jelenleg lakott lakását a bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül üres, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat számára leadni.

A megpályázható lakások adatai

 • Diószegi Sámuel u. 9/a. 1. em. 17.
Lakás alapterülete (m2): 33
Szobaszám és komfortfokozat: 1,5 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 4 fő
Óvadék: 30 426,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 9 128,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 45 640,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 1 246 716,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 10:30-10:45

2022. november 22. kedd: 15:00-15:15

2022. november 23. szerda: 10:30-10:45

2022. november 24. csütörtök: 15:00-15:15

 

 • Diószegi Sámuel u. 14. fszt. 2.
Lakás alapterülete (m2): 58
Szobaszám és komfortfokozat: 2 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 7 fő
Óvadék: 53 476,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 14 439,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 72 195,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 2 087 033,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 10:00-10:15

2022. november 22. kedd: 14:30-14:45

2022. november 23. szerda: 10:00-10:15

2022. november 24. csütörtök: 14:30-14:45

 

 • Dobozi u. 7-9. 3. em. 9.
Lakás alapterülete (m2): 37
Szobaszám és komfortfokozat: 2 szobás, félkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 4 fő
Óvadék: 22 200,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 6 600,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 33 300,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 1 314 450,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 12:00-12:15

2022. november 22. kedd: 16:30-16:45

2022. november 23. szerda: 12:00-12:15

2022. november 24. csütörtök: 16:30-16:45

 

 • Dobozi u. 27. 1. em. 6.
Lakás alapterülete (m2): 51
Szobaszám és komfortfokozat: 2 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 6 fő
Óvadék: 47 022- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 14 107,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 70 535,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 1 071 033,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 11:30-11:45

2022. november 22. kedd: 16:00-16:15

2022. november 23. szerda: 11:30-11:45

2022. november 24. csütörtök: 16:00-16:15

 

 • Horánszky u. 16. fszt. 1/B.
Lakás alapterülete (m2): 78
Szobaszám és komfortfokozat: 2 szobás, összkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 9 fő
Óvadék: 76 917,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 33 224,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 166 120,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 931 333,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 8:00-8:15

2022. november 22. kedd: 12:30-12:45

2022. november 23. szerda: 8:00-8:15

2022. november 24. csütörtök: 12:30-12:45

 

 • Mária u. 32-34. 4. em. 1.
Lakás alapterülete (m2): 144
Szobaszám és komfortfokozat: 3,5 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 18 fő
Óvadék: 132 768,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 71 695,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 358 475,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 2 556 933,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 9:00-9:15

2022. november 22. kedd: 13:30-13:45

2022. november 23. szerda: 9:00-9:15

2022. november 24. csütörtök: 13:30-13:45

 

 • Orczy út 29. 3. em. 29.
Lakás alapterülete (m2): 54
Szobaszám és komfortfokozat: 2 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 6 fő
Óvadék: 49 788,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 23 898,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 119 490,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 1 244 600,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 11:00-11:15

2022. november 22. kedd: 15:30-15:45

2022. november 23. szerda: 11:00-11:15

2022. november 24. csütörtök: 15:30-15:45

 

 • Rökk Szilárd u. 3. 3. em. 3A.
Lakás alapterülete (m2): 34
Szobaszám és komfortfokozat: 1,5 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 4 fő
Óvadék: 31 348,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 16 928,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 84 640,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 1 443 567,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 8:30-8:45

2022. november 22. kedd: 13:00-13:15

2022. november 23. szerda: 8:30-8:45

2022. november 24. csütörtök: 13:00-13:15

 

 • Strobl Alajos u. 7/e,f,l, L3 lp. 2. em. 17.
Lakás alapterülete (m2): 42
Szobaszám és komfortfokozat: 1,5 szobás, komfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 5 fő
Óvadék: 38 724,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 20 136,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 100 680,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 1 511 300,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 12:30-12:45

2022. november 22. kedd: 17:00-17:15

2022. november 23. szerda: 12:30-12:45

2022. november 24. csütörtök: 17:00-17:15

 

 • Vajdahunyad u. 24. 2. em. 8.
Lakás alapterülete (m2): 38,2
Szobaszám és komfortfokozat: 1,5 szobás, félkomfortos
Az együttköltözők száma maximálisan (a Pályázóval együtt) 4 fő
Óvadék: 22 920,- Ft
Aktuális bérleti díj (bruttó): 11 002,- Ft
Bérleti díj ötszöröse: 55 010,- Ft
Kötelezően elvégzendő munkálatok bruttó összegének ⅓-ad része: 1 536 700,- Ft
Megtekintés időpontja: 2022. november 21. hétfő: 9:30-9:45

2022. november 22. kedd: 14:00-14:15

2022. november 23. szerda: 9:30-9:45

2022. november 24. csütörtök: 14:00-14:15

 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan születik meg a döntés a nyertesről?

A pályázatok felbontását és értékelését egy 3 tagú Bíráló Bizottság végzi. A Bonyolító a benyújtott iratokon és adatokon túl is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére. A Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítására, tisztázására. Ezt követően a kiírásban szereplő szempontok szerint zajlik a pályázatok értékelése és rangsorolása. A pályázat nyertese az, aki a pályázati feltételek mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta. Pontazonosság esetén, ha szükséges, sorsolást tartunk.  A pályázat eredményét legkésőbb 2023. március 20-ig ki kell hirdetni.

Milyen bérleti szerződést köt a nyertes?

A nyertessel a JGK Zrt. határozott idejű, 10 évre szóló bérleti szerződést köt.

Mennyi lesz a lakbér?

A felújítást követően bérlők költségelvű lakbért fizetnek. A lakásokhoz tartozó konkrét lakbérek a fentebbi  táblázatban találhatók. A bérlő jövedelmi helyzete alapján szociális lakbér megállapítását kérheti a bérbeadó szervezettől.

Kell-e óvadékot fizetni?

Igen, a bérleti szerződés megkötésekor. A konkrét óvadékok összegét a lakásokat bemutató táblázat tartalmazza.

Ha nem találtam választ a kérdésemre, kit kereshetek?

Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítségre van szüksége, személyesen is várjuk Önt keddenként és csütörtökönként 12 és 16 óra között a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban (Baross u. 63-67.), az akadálymentes bejárat felől az alagsorban.

A pályázattal kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakáspályázati csoportját: Budapest VIII., Őr u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig, szerdán 08.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig. Telefon: 314-10-98, 313-84-28)

 

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!