Közérdekű adatigénylések

event_available Utolsó frissítés:

„Közérdekű adatok: joga van tudni, joga van igényelni”

Közérthető összefoglaló a közérdekű adatigénylés rendjéről a Józsefvárosi Önkormányzattól

Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy tudja, hogy egy adott önkormányzat hogyan működik, gazdálkodik: mit, miért és hogyan cselekszik, mire és mennyi közpénzt költ, hogyan kezeli a közvagyont, milyen szerződéseket köt. Ezeket és ehhez hasonló adatokat nevezzük közérdekű adatoknak. A közérdekű adatokhoz való hozzáférés a részvételiséget célnak tekintő demokrácia alapja. A Józsefvárosi Önkormányzat felé a közérdekű adatok megismerésére való igényét bárki jelezheti. Önnek is joga van tudni, joga van közérdekű adatot igényelni.

I. Szabályozási alapok

A Józsefvárosi Önkormányzathoz és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz beérkező, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló általános- és részletszabályokat tartalmazza:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet,
 • az Önkormányzat és a Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és a közérdekű adatszolgáltatásáról szóló -6/2018.(V.25.) sz. jegyzői utasítással kiadott- szabályzat,
 • a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 5/2019. (V.08.) sz. jegyzői utasítás,
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1/2016. (X.27.). sz. polgármesteri-jegyzői közös utasítás

közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

A Polgármesteri Hivatal elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, különös tekintettel az alábbiakra:

az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati költségvetés végrehajtása (pl. féléves, éves – beszámolók),

 • az önkormányzati vagyon kezelése
 • a közpénzek felhasználása és az erre kötött szerződések,
 • az Önkormányzat és a Hivatal működése, struktúrája, feladat-és hatáskörök, személyi állomány.

II. Közérdekű adatok megismerése

Önkormányzatunk igyekszik a lehető legtöbb adatot, információt elérhetővé tenni a honlapon, azért, hogy az érdeklődök a lehető leggyorsabban és közvetlenül tudjanak tájékozódni. Közérdekű adatok megismerése iránti igényt formai kötöttségek nélkül bárki szóban, írásban, vagy elektronikus úton nyújthat be. Az adatigénylésben egyértelművé kell tenni, hogy az a közérdekű adat megismerésére irányul. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

Az adatigénylő köteles megadni nevét és elérhetőségét (cím, e-mail cím), ezen túlmenően egyéb adatok megadására nem köteles.

1. Közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény benyújtható:

 • személyesen: Polgármesteri Hivatalban
 • postai címére: 1082 Budapest, Baross utca 63-37.
 • az e-mail címére: hivatal@jozsefvaros.hu
 • faxszámára: 06 1 313 6696
 • a KiMitTud oldalon keresztül: https://kimittud.hu/

2. A kérelemben meg kell jelölni:

 • az igényelni kívánt közérdekű adatot (részletes, egyértelmű megjelölés)
 • az igényelt adatokról való tájékoztatás módját (pl. posta, email vagy fax).

3. Költségtérítés

A közérdekű adat megismerése és igénylése fő szabályként ingyenes.

Vannak azonban olyan esetek, amikor az adatigénylést teljesítő közfeladatot ellátó szerv költségtérítést kérhet (pl.: adatok kérés szerinti tisztítása, rendezése, nyomtatása stb.). A költségtérítés jellemzően az adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó jelentős mértékű munkaerő-igénybevételhez, vagy egyéb költséghez (nyomtatás, adathordozó, postai költség stb.  stb.) kapcsolódik.

A felmerült költségtérítés mértékéről a Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt, akinek 30 napon belül kell nyilatkoznia, hogy továbbra is fenntartja-e az igénylését (azaz kifizeti a felmerülő költségeket) vagy nem. A teljesítéstől (költségtérítés kifizetésétől) számított 15 napon belül a Hivatal köteles teljesíteni az adatigénylést.

A vonatkozó szabályozás alapján a költségtérítés összege az alábbiak szerint alakul:

 • az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4.400Ft kerül figyelembe vételre
 • optikai adathordozón átnyújtott másolat: adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó
 • fekete-fehér másolat papíralapon (A/4 méret, vagy A/3 méret 10 másolt oldal felett): adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 12Ft/másolt oldal, illetve 24Ft/másolt oldal
 • színes másolat papír alapon (A/4 méret 10 másolt oldal felett): adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 130Ft/másolt oldal
 • színes másolat papír alapon (A/3 méret oldalanként): adathordozó közvetlen költsége, de legfeljebb 260Ft/másolt oldal

III.  A közérdekű adatok teljesítésének rendje

Az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül a Hivatal eleget tesz a kérelemnek. Az adatigénylés határideje egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.

(Veszélyhelyzet esetén ezek a szabályok módosulnak, hosszabb válaszadási határidők érvényesek).

A közérdekű adat megismerésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva az igénylő bejelentéssel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonos ügyfélszolgálat: kedd és csütörtök 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a +36 (30) 683-5969; +36

(30) 549-6838 telefonszámokon Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az igénylő bírósághoz fordulhat az igény elutasítása, vagy a teljesítésre nyitva álló (esetleg meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében.

 

Közérdekű adatigénylések 2021

 

Közérdekű adatigénylés tárgya Kérdés letöltése Válasz letöltése
1. 2019. évi maradvány - áthúzódó kiadások
49_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
49_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
104 KB PDF dokumentum
2. Filmforgatás bevételek
52_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
52_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
3. Polgármesteri tanácsadói feladatok - megbízási szerződések
53_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
53_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
14 MB PDF dokumentum
4. Jegyzői feladat ellátása - 2011. évi CLXXXIX. törvény [ Mötv. ] 13.§ (1)
53_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
Letöltés
53_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
14 MB PDF dokumentum

5. Kiadományozás rendje
62-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
62_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
4 MB PDF dokumentum
6. JKN előterjesztés
67-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
67-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
7. Intézmények juttatásai
68_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
68_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
6 MB PDF dokumentum
8. Budapesti Szakpolitikai Elemző Kft. vállalkozói szerződése
70_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
98 KB PDF dokumentum
70_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
314 KB PDF dokumentum
9. Köztisztaságra fordított kiadások
75_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
75_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
10. Költségvetés kiadási és bevételi előirányzatai
90_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
90_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
11. Tisztségviselők, bizottságok költségvetés
91_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
91_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
7 MB PDF dokumentum
12. Közvéleménykutatás szerződések
147_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
147_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
22 MB PDF dokumentum
13. Parkolás üzemeltetés
150_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
150_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
14. Önkormányzati feladatok ellátása
187_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
187_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
15. Lakásbérbeadás
192_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
192_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
16. Civil szervezetek támogatás
225_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
17. 372/2020.(XI.20) számú határozat
227_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
227-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
18. Hivatal új belépők és távozók
293-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
293-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
8 MB PDF dokumentum
19. 2019. november- március szerződések
298_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
298_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
10 MB PDF dokumentum
20. Önkormányzati ebnyilvántartás
307_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
836 KB PDF dokumentum
307_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
4 MB PDF dokumentum
21. Veszprém Handball támogatási szerződés
22. Köztisztviselők jutalma
311_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
329 KB PDF dokumentum
jo_311_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
23. Szakdolgozathoz segítségkérés
316_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
336 KB PDF dokumentum
316_kerdes_1-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
172 KB PDF dokumentum
316_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
316_valasz_1-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
24. Megbízási szerződések
25. Önkormányzati lakások
357_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 20.
76 MB PDF dokumentum
357_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 20.
16 MB PDF dokumentum
26. Tanácsadói szerződések
358_szerzodes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
852 KB PDF dokumentum
358_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
27. 13/2021. (V.6.) számú határozat előterjesztés
359_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
952 KB PDF dokumentum
359_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
28. Jutalmak
360_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
616 KB PDF dokumentum
360_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
8 MB PDF dokumentum
29. Külföldi és belföldi kiküldetések
361_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
590 KB PDF dokumentum
361_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
30. Önkormányzat tanácsadók
362_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
535 KB PDF dokumentum
362_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
14 MB PDF dokumentum
31. Előterjesztés mellékletek
371_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
924 KB PDF dokumentum
371_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
32. JKN jegyzőkönyv
378_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
837 KB PDF dokumentum
378_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
378_valasz_2-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
33. Gyerekek online biztonságát segítő program
379_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
507 KB PDF dokumentum
379_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
4 MB PDF dokumentum
34. Elektromos töltőállomás
385_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
592 KB PDF dokumentum
385_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
385_valasz_2-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
57 MB PDF dokumentum
35. Civil szervezetek támogatás
405_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
509 KB PDF dokumentum
405_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
7 MB PDF dokumentum
405_valasz_2-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
7 MB PDF dokumentum
36. Vajda Péter Ált. Isk. focipálya
414_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
414_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
11 MB PDF dokumentum
414_valasz_2-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
9 MB PDF dokumentum
37. 2020. évi pénzmaradvány
416_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
416_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
38. Választási program elérhetősége
429_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
429_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
39. Klímavédelem előterjesztés
434_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
434_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
40. Költségvetési maradvány
437_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
437_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
18 MB PDF dokumentum
41. Költségvetési maradvány
443_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
443_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
36 MB PDF dokumentum
42. Munkavállalók száma
466_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
880 KB PDF dokumentum
466_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
8 MB PDF dokumentum
43. Káptalanfüredi üdülő támogatási szerződés
478_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
44. 2021. évi forrásátcsoportosítás
510_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
529 KB PDF dokumentum
510_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
7 MB PDF dokumentum
45. 2020. évi költségvetés
537_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
46. 2019. évi bevételek
539_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
539_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
6 MB PDF dokumentum
47. 2020. évi szerződések
540_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
540_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
52 MB PDF dokumentum
48. Oltalom Karitatív Egyesület bérleti szerződés
558_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
919 KB PDF dokumentum
600_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
233 KB PDF dokumentum
49. Közterület foglalási engedélyek
600_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
233 KB PDF dokumentum
600_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
50. TÁRKI felmérés
609_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
8 MB PDF dokumentum
609_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
14 MB PDF dokumentum
609_valasz_2-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
TÁRKI felmérés mellékletek
609_melleklet2-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
13 MB PDF dokumentum
51. Kerületi rendőrkapitányság juttatások
617_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
373 KB PDF dokumentum
617_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
46 MB PDF dokumentum
52. Kötelező oltás
628_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
523 KB PDF dokumentum
628_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
53. Értékesített ingatlanok
633_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
612 KB PDF dokumentum
633_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
12 MB PDF dokumentum
54. Horváth Mihály tér jégkorcsolya pálya
434_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
434_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
55. Ügyvédi iroda szerződések
642_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
780 KB PDF dokumentum
642_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
18 MB PDF dokumentum
56. Filmforgatások
651_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
632 KB PDF dokumentum
651_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
651_valasz_2-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
15 MB PDF dokumentum
Filmforgatások mellékletek
651_melleklet-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
18 MB PDF dokumentum
57. Értékesített ingatlanok
652_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
562 KB PDF dokumentum
652_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
9 MB PDF dokumentum
58. Balatonalmádi, Sirály u. 8. ingatlan
653_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
558 KB PDF dokumentum
59. Adóügyi Iroda
660_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
557 KB PDF dokumentum
660_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
60. Fakivágások
663_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
581 KB PDF dokumentum
663_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
6 MB PDF dokumentum
61. 2020-2021. évi zöldesítés
664_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
539 KB PDF dokumentum
664_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
10 MB PDF dokumentum
62. Közvélemény kutatás
670_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
465 KB PDF dokumentum
670_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
20 MB PDF dokumentum
63. 2020. költségvetés jutalom
196_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
196_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum

 

Közérdekű adatigénylések 2022

 

Közérdekű adatigénylés tárgya Kérdés letöltése Válasz letöltése
1. Közérdekű adatigénylések
74-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
1 004 KB PDF dokumentum
74-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
2. 2020-2021. évi akadálymentesítések
92-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
578 KB PDF dokumentum
92-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
3 MB PDF dokumentum
3. PR kommunikáció szerződések
95-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
528 KB PDF dokumentum
4. JGK átvilágítás pályázat
100-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
277 KB PDF dokumentum
5. Esély Alapítvány 2020-2021. évi szerződések
101-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
504 KB PDF dokumentum
101-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
13 MB PDF dokumentum
6. VEKOP- 6.2.1 -15 pályázat
127-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
612 KB PDF dokumentum
7. Bankszámla egyenleg
137-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
665 KB PDF dokumentum
137-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
2 MB PDF dokumentum
8. Díszcseresznyefa
250-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
8 MB PDF dokumentum
250-valasztas-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
2 MB PDF dokumentum
9. Hirdetések
252-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
518 KB PDF dokumentum
252-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
6 MB PDF dokumentum
10. 5/2019. (V.08.) számú jegyzői utasítás
253-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
8 MB PDF dokumentum
253-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
41 MB PDF dokumentum
11. Sétány létrehozása
257-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
9 MB PDF dokumentum
257-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
3 MB PDF dokumentum
12. Bérleti jogviszony felmondása
260-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
6 MB PDF dokumentum
260-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
3 MB PDF dokumentum
13. Social hirdetések
261-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
490 KB PDF dokumentum
261-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
4 MB PDF dokumentum
14. 2020-2022. évi szociális támogatások
262-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
6 MB PDF dokumentum
262-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
2 MB PDF dokumentum
15. BAUDEPO HUNGARY Kft.
271-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
603 KB PDF dokumentum
16. 2022. évi lomtalanítás
305-kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
1 MB PDF dokumentum
305-valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
2 MB PDF dokumentum
17. Reklámcélú közterülethasználat
356_kerdes-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
1 MB PDF dokumentum
356_valasz-pdf
event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.
3 MB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!