Közérdekű adatigénylések

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

„Közérdekű adatok: joga van tudni, joga van igényelni”

Közérthető összefoglaló a közérdekű adatigénylés rendjéről a Józsefvárosi Önkormányzattól

Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy tudja, hogy egy adott önkormányzat hogyan működik, gazdálkodik: mit, miért és hogyan cselekszik, mire és mennyi közpénzt költ, hogyan kezeli a közvagyont, milyen szerződéseket köt. Ezeket és ehhez hasonló adatokat nevezzük közérdekű adatoknak. A közérdekű adatokhoz való hozzáférés a részvételiséget célnak tekintő demokrácia alapja. A Józsefvárosi Önkormányzat felé a közérdekű adatok megismerésére való igényét bárki jelezheti. Önnek is joga van tudni, joga van közérdekű adatot igényelni.

I. Szabályozási alapok

A Józsefvárosi Önkormányzathoz és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz beérkező, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló általános- és részletszabályokat tartalmazza:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet,
 • az Önkormányzat és a Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és a közérdekű adatszolgáltatásáról szóló -6/2018.(V.25.) sz. jegyzői utasítással kiadott- szabályzat,
 • a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 5/2019. (V.08.) sz. jegyzői utasítás,
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1/2016. (X.27.). sz. polgármesteri-jegyzői közös utasítás

közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

A Polgármesteri Hivatal elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, különös tekintettel az alábbiakra:

az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati költségvetés végrehajtása (pl. féléves, éves – beszámolók),

 • az önkormányzati vagyon kezelése
 • a közpénzek felhasználása és az erre kötött szerződések,
 • az Önkormányzat és a Hivatal működése, struktúrája, feladat-és hatáskörök, személyi állomány.

II. Közérdekű adatok megismerése

Önkormányzatunk igyekszik a lehető legtöbb adatot, információt elérhetővé tenni a honlapon, azért, hogy az érdeklődök a lehető leggyorsabban és közvetlenül tudjanak tájékozódni. Közérdekű adatok megismerése iránti igényt formai kötöttségek nélkül bárki szóban, írásban, vagy elektronikus úton nyújthat be. Az adatigénylésben egyértelművé kell tenni, hogy az a közérdekű adat megismerésére irányul. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

Az adatigénylő köteles megadni nevét és elérhetőségét (cím, e-mail cím), ezen túlmenően egyéb adatok megadására nem köteles.

1. Közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény benyújtható:

 • személyesen: Polgármesteri Hivatalban
 • postai címére: 1082 Budapest, Baross utca 63-37.
 • az e-mail címére: kozerdekuadat@jozsefvaros.hu
 • faxszámára: 06 1 313 6696
 • a KiMitTud oldalon keresztül: https://kimittud.hu/

2. A kérelemben meg kell jelölni:

 • az igényelni kívánt közérdekű adatot (részletes, egyértelmű megjelölés)
 • az igényelt adatokról való tájékoztatás módját (pl. posta, email vagy fax).

3. Költségtérítés

A közérdekű adat megismerése és igénylése fő szabályként ingyenes.

Vannak azonban olyan esetek, amikor az adatigénylést teljesítő közfeladatot ellátó szerv költségtérítést kérhet (pl.: adatok kérés szerinti tisztítása, rendezése, nyomtatása stb.). A költségtérítés jellemzően az adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó jelentős mértékű munkaerő-igénybevételhez, vagy egyéb költséghez (nyomtatás, adathordozó, postai költség stb.  stb.) kapcsolódik.

A felmerült költségtérítés mértékéről a Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt, akinek 30 napon belül kell nyilatkoznia, hogy továbbra is fenntartja-e az igénylését (azaz kifizeti a felmerülő költségeket) vagy nem. A teljesítéstől (költségtérítés kifizetésétől) számított 15 napon belül a Hivatal köteles teljesíteni az adatigénylést.

A vonatkozó szabályozás alapján a költségtérítés összege az alábbiak szerint alakul:

 • az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4.400Ft kerül figyelembe vételre
 • optikai adathordozón átnyújtott másolat: adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó
 • fekete-fehér másolat papíralapon (A/4 méret, vagy A/3 méret 10 másolt oldal felett): adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 12Ft/másolt oldal, illetve 24Ft/másolt oldal
 • színes másolat papír alapon (A/4 méret 10 másolt oldal felett): adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 130Ft/másolt oldal
 • színes másolat papír alapon (A/3 méret oldalanként): adathordozó közvetlen költsége, de legfeljebb 260Ft/másolt oldal

III.  A közérdekű adatok teljesítésének rendje

Az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül a Hivatal eleget tesz a kérelemnek. Az adatigénylés határideje egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.

(Veszélyhelyzet esetén ezek a szabályok módosulnak, hosszabb válaszadási határidők érvényesek).

A közérdekű adat megismerésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva az igénylő bejelentéssel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonos ügyfélszolgálat: kedd és csütörtök 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a +36 (30) 683-5969; +36

(30) 549-6838 telefonszámokon Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az igénylő bírósághoz fordulhat az igény elutasítása, vagy a teljesítésre nyitva álló (esetleg meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében.

Közérdekű adatigénylések 2023

1. Nyilvános illemhelyek
nyilvanos-illemhelyek_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
105 KB PDF dokumentum
nyilvanos-illemhelyek_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
3 MB PDF dokumentum
2. RFV szerződések
rfv-szerzodesek-adatkeres_kerdes_20230407-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
68 KB PDF dokumentum
rfv_kerdesek_osszefoglalo_valasz-pdf_20231122_092559-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
5 MB PDF dokumentum
3. Polgármesteri Kabinet, Jegyző javadalmazás, Tisztviselőtelep várakozási övezet  
polgarmesteri-kabinet-es-jegyzoi-kabinet-jutalom-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
1 MB PDF dokumentum
polgarmesteri-kabinet-es-jegyzoi-kabinet-jutalom-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
2 MB PDF dokumentum
4. Gépjárműhasználat
gepjarmuhasznalat_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
582 KB PDF dokumentum
gepjarmuhasznalat_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
4 MB PDF dokumentum
5. Sajtó és média kiadások költsége
sajto-media-kiadasok-osszege_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
74 KB PDF dokumentum
sajto-es-media-kiadasok-koltsege_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
2 MB PDF dokumentum
6. Polgármesteri Kabinet jutalmak 1.
polgarmesteri-kabinet-jutalmak_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
86 KB PDF dokumentum
polgarmesteri-kabinet-jutalmak_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
Polgármesteri Kabinet jutalmak 2.
polgarmesteri-kabinet-jutalmak_kerdes-2-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
87 KB PDF dokumentum
polgarmesteri-kabinet-jutalmak_valasz-2-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
2 MB PDF dokumentum
7. Adatvédelem,belső kontrollrendszer, antikorrupciós stratégia
kerdes_adatvedelembelso-kontrollrendszer-antikorrupcios-strategia-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
128 KB PDF dokumentum
Válasz:
valasz_adatvedelembelso-kontrollrendszerantikorrupcios-strategia-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
5 MB PDF dokumentum

Belső szabályzatok:

5-2019_v-08-kozzeteteli-szabalyzat_2019-05-08-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
1 MB PDF dokumentum
6-2018-ph-adatkezelese-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
4 MB PDF dokumentum
11-2020-xi-26-ellenorzesi-nyomvonal-elkeszitesere-vonatkozo-egyseges-eljarasrend-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
399 KB PDF dokumentum
16_-kozerdeku-bejelentes-panasz-kezeles-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
2 MB PDF dokumentum
integralt-kockazatkezeles-szabalyzat-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
9 MB PDF dokumentum

4-2021-xii-20-sz-jegyzoi-u-iratkezelesi-szabalyzat-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
6 MB PDF dokumentum
8. Hajléktalanügyi stratégia
hajlektalanugyi-strategia_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
127 KB PDF dokumentum
Válasz:
hajlektalanugyi-strategia_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum

Állásfoglalás:

jozsefvarosi-onkormanyzat-allasfoglalas-hajlektalansagugyi-strategia-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
830 KB PDF dokumentum
9. JGK Zrt. belső ellenőrzés
jgk-zrt-belso-ellenorzes_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
937 KB PDF dokumentum
Válasz:
jgk-zrt-belso-ellenorzes_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
5 MB PDF dokumentum

IFUA szerződés:

Utolsó frissítés: 2022. szeptember 12.
2 MB PDF dokumentum
10. JGK Zrt. Igazgatósági elnökének javadalmazása
jgk-zrt-igazgatosai-elnokenek-javadalmazasa-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
570 KB PDF dokumentum
Válasz:

jgk-zrt-igazgatosagi-elnokenek-javadalmazasa-valasz-1-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
jgk-zrt-igazgatosagi-elnokenek-javadalmazasa-valasz-2-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum

Üzleti terv:

JGK Zrt. - Üzleti terv 2023 Utolsó frissítés: 2023. február 14.
10 MB PDF dokumentum

Előterjesztés:

javaslat_az_onkormanyzati_tulajdonban_illo_gazdasagi_tarsasagokkalkapcsolatos_dontesek_meghozatalara_eloterjesztes_20220321_170344-8-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
262 KB PDF dokumentum

eloterjesztes_javaslat_az_onkormanyzati_tulajdonu_gazdasagi_tarsasagokkal_kapcsolatos_dontesek_meghozatalara-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
333 KB PDF dokumentum
11. 2019. novembere óta értékesített ingatlanok
2019-novembere-ota-ertekesitett-ingatlanok-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
105 KB PDF dokumentum
2019-novembere-ota-ertekesitett-ingatlanok-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
4 MB PDF dokumentum
12. Csobánc-Szeszgyár utca szemetelés, takarítás
csobanc-szeszgyar-utca-szemeteles-takaritas_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
85 KB PDF dokumentum
csobanc-szeszgyar-utca-szemeteles-takaritas_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
7 MB PDF dokumentum
13. 5 millió forintot meghaladó értékű szerződések
5-millio-forintot-meghalado-erteku-szerzodesek_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
35 KB PDF dokumentum
5-millio-forintot-meghalado-erteku-szerzodesek_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
14. Polgármesteri Kabinet, Közösségi Részvételi Iroda jutalmak 2020, 2021, 2022
polgarmesteri-kabinet-kozossegi-reszveteli-iroda-jutalmak-2020-2021-2022_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
46 KB PDF dokumentum
polgarmesteri-kabinet-kozossegi-reszveteli-iroda-jutalmak-2020-2021-2022_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
15. Bérlakások
kerdes_onkormanyzati-berlakasokkal-kapcsolatos-adatigenyles-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
1 MB PDF dokumentum
valasz_onkormanyzati-berlakasokkal-kapcsolatos-adatigenyles-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
297 KB PDF dokumentum
16. Állavédelem 1.
allatvedelem_kerdes_1_2023-04-03-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
62 KB PDF dokumentum
valasz_allatvedelem_1-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
4 MB PDF dokumentum
Állatvédelem 2.
allatvedelem_kerdes_2_2023-07_03-pdf Utolsó frissítés: 2023. november 22.
53 KB PDF dokumentum
Válasz:
valasz_allatvedelem_2-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
4 MB PDF dokumentum

Szerződés módosítás:

hatosagi-allatorvos-megbizasi-szerzodes-modositas-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
5 MB PDF dokumentum
17. Költségelvű önkormányzati bérlakások
koltsegelven-berbeadott-lakasok_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
77 KB PDF dokumentum
koltsegelven-kiadatott-lakasok_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
4 MB PDF dokumentum
18. Kaszálások, földterületek, zöldterületekkel kapcsolatos kérdés
2023-04-18-kaszalasok-foldteruletek-zoldteruletekkel-kapcsolatos-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
114 KB PDF dokumentum
Válasz:
kaszalasok-foldteruletek-zoldteruletekkel-kapcsolatos_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
4 MB PDF dokumentum

Szerződések:

kiss-kert-kft-adasveteli-szerzodes-2022-oszi-faulteteshez-fak-es-egyeb-anyagok-beszerzese_anonim-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
17 MB PDF dokumentum
szurdokvolgy-kft-adasveteli-szerzodes-2020-evi-faulteteshez-foldlabdas-fak-beszerzese-targyaban_anonim-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
14 MB PDF dokumentum
szurdokvolgy-kft-vallalkozasi-szerzodes-2020-evi-faultetes-elokeszito-es-kivitelezoi-munkai_anonim-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
17 MB PDF dokumentum
kiss-kert-2006-kft-2021-evi-oszi-faultetes-vallalkozasi-szerzodes_anonim-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
20 MB PDF dokumentum
kiss-kert-kft-2021-evi-oszi-faultetes-adasveteli-szerzodes_anonim-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
5 MB PDF dokumentum

Táblázatok:

ultetett-fak-2020-2023-xlsx Utolsó frissítés: 2023. december 4.
21 KB Excel táblázat
fakivagas-2019-2023-xlsx Utolsó frissítés: 2023. december 4.
13 KB Excel táblázat

faultetes-2019-novembertol-jgk-zrt-xlsx Utolsó frissítés: 2023. december 4.
11 KB Excel táblázat
19. Tiszteletdíj, ingatlanok
kerdes_ingatlaneladasok_tanacsadoi_megbizasi_dijak-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
81 KB PDF dokumentum
Válasz 1:
ingatlaneladasok_tanacsadoi_megbizasi_dijak_valasz_1-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum

Válasz 2:

ingatlaneladasok_tanacsadoi_megbizasi_dijak_valasz_2-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum

Melléklet:

melleklet-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
20 KB PDF dokumentum
20. Önkormányzati ingatlanok, ingatlaneladások
kerdes_onkormanyzati-ingatlanok-ingatlan-eladasok_-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
87 KB PDF dokumentum
valasz_onkormanyzati-ingatlanok-ingatlaneladasok-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
8 MB PDF dokumentum
21. Állatvédelem, ebösszeírás
allatvedelem-ebosszeiras-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
65 KB PDF dokumentum
allatvedelem-ebosszeiras_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
5 MB PDF dokumentum
22. Tanácsadói és megbízói díjak, ingatlaneladások 1.
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-kerdes-1-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
710 KB PDF dokumentum
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-valasz-1-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
3 MB PDF dokumentum
Tanácsadói és megbízói díjak, ingatlaneladások 2.
tanacsadasjogi-szolgaltatasok-kerdes-2-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
50 KB PDF dokumentum
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-valasz-2-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
2 MB PDF dokumentum
Tanácsadói és megbízói díjak, ingatlaneladások 3.
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-kerdes-3-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
52 KB PDF dokumentum
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-valasz-3-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 4.
2 MB PDF dokumentum
23. Kiss József utca 16. szám alatti borozó területfoglalási engedélye
kerdes_kiss-jozsef-utca-16-szam-alatti-borozo-teruletfoglalasi-engedely-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
1 MB PDF dokumentum
Válasz 1:
valasz1_kiss-jozsef-utca-16-szam-alatti-borozo-teruletfoglalasi-engedely-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
7 MB PDF dokumentum

Válasz 2:

valasz2_kiss-jozsef-utca-16-szam-alatti-borozo-teruletfoglalasi-engedelye-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
5 MB PDF dokumentum
24. Ügyvédi megkeresés
ugyvedi-megkereses_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
114 KB PDF dokumentum
ugyvedi-megkereses_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
25. Segélyhívó oszlopok
segelyhivo-oszlopokkal-kapcsalotos-adatkeres_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
5 MB PDF dokumentum
segelyhivo-oszlopokkal-kapcsolatos-adatkeres_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
26. Tanácsadás, jogi szolgáltatások 1.
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-kerdes-1-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
710 KB PDF dokumentum
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-valasz-1-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
3 MB PDF dokumentum
Tanácsadás, jogi szolgáltatások 2.
tanacsadasjogi-szolgaltatasok-kerdes-2-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
50 KB PDF dokumentum
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-valasz-2-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
Tanácsadás, jogi szolgáltatások 3.
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-kerdes-3-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
52 KB PDF dokumentum
tanacsadas-jogi-szolgaltatasok-valasz-3-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
27. Csobánc utca, Szeszgyár utca szemetelés, takarítás
28. JSzSzGyK munkavállalóinak javadalmazása
kerdes_jsszgyk-munkavallalonak_javadalmazasa_anonim-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
3 MB PDF dokumentum
valasz_jsszgyk_munkavallaloinak_javadalmazasa-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
29. Önkormányzati ingatlanok, jogcímnélküli lakáshasználók
kerdes_onkormanyzati_ingatlanok_jogcim_nelkuli_lakashasznalok-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
101 KB PDF dokumentum
valasz_onkormanyzati_ingatlanok_jogcim_nelkuli-lakashasznalok-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
5 MB PDF dokumentum
30. Villanyórák teljesítménye
kerdes_villanyorak-teljesitmenye-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
107 KB PDF dokumentum
valasz_villanyorak-teljesitmenye-pdf Utolsó frissítés: 2023. december 6.
2 MB PDF dokumentum
31. Közmeghallgatás, roma stratégia

Közérdekű adatigénylések 2022

 

Közérdekű adatigénylés tárgya Kérdés letöltése Válasz letöltése
1. Közérdekű adatigénylések
74-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
1 004 KB PDF dokumentum
74-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
2. 2020-2021. évi akadálymentesítések
92-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
578 KB PDF dokumentum
92-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
3 MB PDF dokumentum
3. PR kommunikáció szerződések
95-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
528 KB PDF dokumentum
4. JGK átvilágítás pályázat
100-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
277 KB PDF dokumentum
5. Esély Alapítvány 2020-2021. évi szerződések
101-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
504 KB PDF dokumentum
101-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
13 MB PDF dokumentum
6. VEKOP- 6.2.1 -15 pályázat
127-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
612 KB PDF dokumentum
7. Bankszámla egyenleg
137-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
665 KB PDF dokumentum
137-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
2 MB PDF dokumentum
8. Díszcseresznyefa
250-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
8 MB PDF dokumentum
250-valasztas-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
2 MB PDF dokumentum
9. Hirdetések
252-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
518 KB PDF dokumentum
252-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
6 MB PDF dokumentum
10. 5/2019. (V.08.) számú jegyzői utasítás
253-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
8 MB PDF dokumentum
253-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
41 MB PDF dokumentum
11. Sétány létrehozása
257-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
9 MB PDF dokumentum
257-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
3 MB PDF dokumentum
12. Bérleti jogviszony felmondása
260-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
6 MB PDF dokumentum
260-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
3 MB PDF dokumentum
13. Social hirdetések
261-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
490 KB PDF dokumentum
261-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
4 MB PDF dokumentum
14. 2020-2022. évi szociális támogatások
262-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
6 MB PDF dokumentum
262-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
2 MB PDF dokumentum
15. BAUDEPO HUNGARY Kft.
271-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
603 KB PDF dokumentum
16. 2022. évi lomtalanítás
305-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
1 MB PDF dokumentum
305-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
2 MB PDF dokumentum
17. Reklámcélú közterülethasználat
356_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
1 MB PDF dokumentum
356_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. október 6.
3 MB PDF dokumentum

Közérdekű adatigénylések 2021

 

Közérdekű adatigénylés tárgya Kérdés letöltése Válasz letöltése
1. 2019. évi maradvány – áthúzódó kiadások
49_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
49_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
104 KB PDF dokumentum
2. Filmforgatás bevételek
52_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
52_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
3. Polgármesteri tanácsadói feladatok – megbízási szerződések
53_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
53_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
14 MB PDF dokumentum
4. Jegyzői feladat ellátása – 2011. évi CLXXXIX. törvény [ Mötv. ] 13.§ (1)
53_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
Letöltés
53_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
14 MB PDF dokumentum
5. Kiadományozás rendje
62-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
62_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
4 MB PDF dokumentum
6. JKN előterjesztés
67-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
67-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
7. Intézmények juttatásai
68_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
68_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
6 MB PDF dokumentum
8. Budapesti Szakpolitikai Elemző Kft. vállalkozói szerződése
70_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
98 KB PDF dokumentum
70_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
314 KB PDF dokumentum
9. Köztisztaságra fordított kiadások
75_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
75_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
10. Költségvetés kiadási és bevételi előirányzatai
90_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
90_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
11. Tisztségviselők, bizottságok költségvetés
91_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
91_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
7 MB PDF dokumentum
12. Közvéleménykutatás szerződések
147_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
147_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
22 MB PDF dokumentum
13. Parkolás üzemeltetés
150_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
150_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
14. Önkormányzati feladatok ellátása
187_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
187_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
15. Lakásbérbeadás
192_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
192_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
16. Civil szervezetek támogatás
225_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
17. 372/2020.(XI.20) számú határozat
227_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
227-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
18. Hivatal új belépők és távozók
293-kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
293-valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
8 MB PDF dokumentum
19. 2019. november- március szerződések
298_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
298_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
10 MB PDF dokumentum
20. Önkormányzati ebnyilvántartás
307_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
836 KB PDF dokumentum
307_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
4 MB PDF dokumentum
21. Veszprém Handball támogatási szerződés
22. Köztisztviselők jutalma
311_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
329 KB PDF dokumentum
jo_311_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
23. Szakdolgozathoz segítségkérés
316_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
336 KB PDF dokumentum

316_kerdes_1-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
172 KB PDF dokumentum
316_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum

316_valasz_1-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
24. Megbízási szerződések
25. Önkormányzati lakások
357_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 20.
76 MB PDF dokumentum
357_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 20.
16 MB PDF dokumentum
26. Tanácsadói szerződések
358_szerzodes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
852 KB PDF dokumentum
358_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
27. 13/2021. (V.6.) számú határozat előterjesztés
359_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
952 KB PDF dokumentum
359_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
28. Jutalmak
360_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
616 KB PDF dokumentum
360_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
8 MB PDF dokumentum
29. Külföldi és belföldi kiküldetések
361_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
590 KB PDF dokumentum
361_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
30. Önkormányzat tanácsadók
362_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
535 KB PDF dokumentum
362_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
14 MB PDF dokumentum
31. Előterjesztés mellékletek
371_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
924 KB PDF dokumentum
371_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum
32. JKN jegyzőkönyv
378_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
837 KB PDF dokumentum
378_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
378_valasz_2-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
5 MB PDF dokumentum
33. Gyerekek online biztonságát segítő program
379_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
507 KB PDF dokumentum
379_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
4 MB PDF dokumentum
34. Elektromos töltőállomás
385_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
592 KB PDF dokumentum
385_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
3 MB PDF dokumentum
385_valasz_2-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
57 MB PDF dokumentum
35. Civil szervezetek támogatás
405_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
509 KB PDF dokumentum
405_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
7 MB PDF dokumentum
405_valasz_2-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
7 MB PDF dokumentum
36. Vajda Péter Ált. Isk. focipálya
414_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
1 MB PDF dokumentum
414_valasz-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
11 MB PDF dokumentum
414_valasz_2-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
9 MB PDF dokumentum
37. 2020. évi pénzmaradvány
416_kerdes-pdf Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
2 MB PDF dokumentum