Milyen tevékenységekre és hogyan kell közterület-használati kérelmet benyújtani?

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Milyen tevékenységekre és hogyan kell közterület-használati kérelmet benyújtani?

Józsefvárosban a közterület-használat rendjét a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának rendjéről szóló 13/2023. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet szabályozza, amely itt érhető el >>>

Az alábbi összefoglaló csak a rendelet főbb pontjait emeli ki, kérjük, ha kérelmet ad be, olvassa el a rendeletet vagy kérjen részletes tájékoztatást a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájától: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/igazgatasi-iroda/

Az ügyintézésről itt is olvashat: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/kozterulet-hasznalat-kerelmezes/

Közterület-használati hozzájárulás

A következő tevékenységekhez közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni.

Kereskedelmi és reklám célú tevékenységek

 •  cégfelirat, cégzászló, hirdetőtábla, felíró tábla, információs berendezés kihelyezése (ha az az épület falának síkjától 10 cm-en túl nyúlik be a közterületre)
 •  közterület turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosítása, üzlethelyiséghez kapcsolódóan kialakított ideiglenes vagy idényjellegű vendéglátó teraszhoz
 •  utcabútoron elhelyezett információs berendezés, reklámhordozó elhelyezése
 •  kioszk, árusító pult létesítése
 •  kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan napernyő, hősugárzó elhelyezése
 •  termelői piaci árusítás
 •  alkalmi jellegű közterületi árusítás, ideértve a kézből történő árusítást is legfeljebb 2 m2 területen
 •  idényjellegű fenyőfa-árusítása
 •  promóciós tevékenység, szórólaposztás
 •  üzlet homlokzatával érintkező közterületen árubemutatás
 •  üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezése, árukiadás
 •  automataberendezés és csomagautomata elhelyezése
 •   taxiállomás létesítése

Jármű tárolása

 •  üzemképtelen gépjármű 10 napot meghaladó tárolása (kizárólag mellékútvonalon lehetséges, legfeljebb 60 napra)

Építkezési munkálatok

 •  építési felvonulási terület céljára, iroda-, szaniterkonténer, védőtető elhelyezése
 •  építési törmelék, háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló, konténer (legfeljebb 9m3 űrtartalmú) elhelyezése
 •  statikus, építésügyi-műszaki szakértő vagy hatóság által megállapított élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását szolgáló közterület-igénybevétele esetén, amennyiben az a 30 naptári napot meghaladja
 •  szállítás, rakodás, költözés céljára, kizárólag parkolóhelyen

Kulturális- és sportesemények, egyéb rendezvények

 •   rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, ideiglenes színpad létesítéséhez és az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolóhelyekhez
 •  sportesemények útvonalának kijelöléséhez és biztosításához, a megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, ideiglenes parkolóhelyekhez
 •  olyan rendezvényhez, ahol a résztvevők zöldterületet használnak (kivéve a gyülekezési törvény alá tartozó esetet)
 •  a művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólum(ok) ideiglenes elhelyezése

Közérdekből elhelyezett építmények

 •  utcabútor, automataberendezés, közterületi bútor, más célú berendezés elhelyezése
 •  üzemanyagtöltő állomás, elektromos töltőállomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés létesítése
 •  a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések, települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló szelektív konténer közterületen történő elhelyezése
 •  fa és zöldterület védelmét szolgáló berendezés, virágláda elhelyezése
 •  rámpa, kerekesszék-emelő szerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához

Szórakoztató tevékenység

 •   portrérajzolás
 •  vendéglátó teraszon gépi zenelejátszó eszköz, TV, vagy projektor kihelyezése
 •  utcazenélés; egyéb közterületi zeneszolgáltatás
 •  mutatványos tevékenység
 • a filmtörvény hatálya alá nem tartozó audiovizuális alkotás készítése, ha a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb területen akadályozza;

Politikai-, civil- és szociális tevékenység

 •  politikai rendezvény, amennyiben az kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzésével jár
 •  civil törvény hatálya alá tartozó és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges berendezések elhelyezése 3 napnál hosszabb időre
 •  ételosztáshoz szükséges berendezések elhelyezése legfeljebb 3 napra, kivéve azokon a helyszíneket, ahol elegendő a bejelentés (lásd lent)
 •  parklet létesítéséhez;

Mikromobilitási pont használatához,- mikromobilitási szolgáltatónak

A mikromobilitási pontok létesítéséről itt olvashat >>>

Filmforgatás közterületen

A közterületi filmforgatásokkal kapcsolatos szabályokról itt lehet részletesen olvasni >>>

Bejelentési kötelezettség

A következő tevékenységekhez nincs szükség közterület-használati hozzájárulásra, azonban azt a tevékenység megkezdése előtt legalább 24 órával korábban be kell jelenteni.

 •  magánszemély által a saját tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységhez igényelt konténer ideiglenes elhelyezése céljára, kizárólag parkolóhelyen, évente legfeljebb 2 napra
 •  magánszemély költözése céljából, legfeljebb 1 db parkolóhely nagyságú területre, évente 1 napra
 •  a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevétele
 •  közérdekből, közcéllal elhelyezett létesítményhez, berendezéshez, veszélyelhárítás érdekében végzett tevékenységhez
 •  statikus vagy más szakértő, hatóság által megállapított élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását szolgáló közterület-igénybevétel esetén 30 naptári napot meg nem haladó használat esetén
 •  a szórakoztató, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató hely nyitvatartási ideje alatt a bejárat mellett kisméretű hulladékgyűjtő edény elhelyezése
 •  politikai rendezvény, amennyiben az nem jár kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzésével
 •  nem kereskedelmi célú szórólaposztáshoz, legfeljebb 5 napig, kivéve a kampányidőszakban
 •  civil törvény hatálya alá tartozó és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges berendezések elhelyezése legfeljebb 3 napra
 •  a filmtörvény hatálya alá nem tartozó audiovizuális alkotás készítéséhez, ha a közterület rendeltetésszerű használatát – legfeljebb 30 percig, és legfeljebb 15 m2 területen – akadályozza
 •  ételosztáshoz szükséges berendezések ideiglenes elhelyezése legfeljebb 3 napra az alábbi helyszíneken:

o    Mátyás tér

o    Teleki László tér nyugati vége

o    Horváth Mihály tér

o    Losonci tér

o    Kálvária tér

Mihez és hol NEM adható közterület-használati hozzájárulás?

Az alábbi esetekben nem lehet kiadni közterület-használati hozzájárulást.

 •  utasváróra vonatkozóan, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja
 •  olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná
 •  zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges
 •  olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot, a közegészséget veszélyeztetné, vagy közerkölcsbe ütközik
 •  olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható
 •  közterületen nem árusítható termékek forgalmazására
 •  árusító pult elhelyezésére, kivéve
 • sportpályáknál sporteseményekhez kapcsolódóan, valamint
 • a következő ünnepek előtti legfeljebb 20 napos alkalmi árusítás:
 • december 24. és január 1. közötti időszak,
 • március 8.,
 • március 15.,
 • húsvét,
 • anyák napja,
 • augusztus 20.,
 • november 2.
 •  mozgóbolti árusításhoz,
 •  a Corvin közben elhelyezett emléktáblák 1,5 méteres sugarú körén belül, valamint a Corvin köz teljes területén minden év október 21-25. és november 2-6. közötti időszakban;
 •  olyan esetben, ha a közterület rendeltetéstől eltérő használatára a településképi rendelet korlátozást vagy tilalmat ír elő – a településképi eljárás és kézikönyv itt érhető el >>>
 •  jármű javítás, bontás
 •  reklámhordozó céllal elhelyezett jármű tárolása, kivéve kampányidőszakban
 •  a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, kivéve kampányidőszakban
 •  parkolóhelyek parkolási célból történő rendeltetésszerű igénybevétele

Kinek NEM adható közterület-használati hozzájárulás?

 •  ha a hozzájárulást kérőnek közterület-használati díjtartozása van
 •  ha a kérelmező a korábban megkötött részletfizetési megállapodásban rögzített részletek megfizetésével 30 napot késik
 •  ha a hozzájárulást kérő jogi személy valamely tagjának, vezető tisztségviselőjének közterület-használati díjtartozása van;
 •  ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző egy évben legalább két alkalommal, vagy két éven belül három vagy több alkalommal közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően használt közterületet, és ezt a tényt a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szerv, személy megállapította és bírság kiszabása esetén, a bírság összegét nem fizette meg.

Mikor kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet

 • legalább 8 munkanappal korábban, a hét napot meg nem haladó közterület-használat esetén
  • konténer elhelyezése és építési tevékenység;
  • szórakoztató tevékenység, utcazenélés (kivéve rendezvények);
  • portrérajzolás;
  • kereskedelmi célú szórólaposztás;
 • legalább 15 munkanappal korábban, a hét napot meghaladó közterület-használat esetén,
 • legalább 30 nappal korábban, a hét napot meghaladó és a járműforgalom vagy a gyalogosközlekedés megszokott rendjét befolyásoló, különösen teljes útlezárással, forgalomtereléssel járó közterület-használat esetén
 • ünnepkörhöz kapcsolódó alkalmi jellegű árusításra vonatkozó kérelmet a kérelmezett időpont kezdete előtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtani.

Közterületen történő alkalmi rendezvények tartása esetén – függetlenül annak időtartamától – kérjük az erre vonatkozó kérelmet a kérelmezett időpont kezdete előtt legalább 15 munkanappal korábban benyújtani.

Azok a közterületen történő alkalmi rendezvények, melyeken kereskedelmi tevékenységet is folytatnak – de nem az a főtevékenység – típusuktól függően (pl.: zenés, táncos rendezvény vagy alkalmi rendezvény) engedély vagy bejelentés köteles tevékenységek. Ezen rendezvények tartásáról bővebb tájékoztatás elérhető: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/rendezvenyek/

Mennyi idő alatt dönt az önkormányzat a közterület-használati hozzájárulás megadásáról?

A kérelemről első fokon a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt, az alábbi kivételekkel:

 • A Képviselő-testület dönt
  • a művészeti alkotásnak nem minősülő tárgyak, szimbólumok, emléktáblák ideiglenes elhelyezéséről és fenntartásáról
  • szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.
 •  A polgármester dönt első fokon
  • amennyiben a kérelmezett használat időtartama a 7 naptári napot nem haladja meg és a kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést:
   • konténer elhelyezése és építési tevékenység esetén;
   • szórakoztató tevékenység, utcazenélés esetén (rendezvények kivételével)- portrérajzolás esetén;
   • kereskedelmi célú szórólaposztás esetén;
  •  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános és időközi választását követően az illetékes Bizottság megalakulásáig;
  • ha a kérelmező az Ör. 30. § alapján díjfizetés alóli mentességben részesül, továbbá ha az Ör. 30. § c) pontja szerinti esetben a fizető parkolóhely elfoglalása a 7 díjköteles napot nem haladja meg és nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést
  • az Ör. 6. § (6) bekezdés e) pontja szerinti esetben;
  • amennyiben a Bizottság 15 naptári napon át nem ülésezik vagy összehívott ülése nem volt határozatképes;
  • a kérelem visszautasításáról, a teljes eljárásra való áttérésről, a tényállás tisztázásához szükséges eljárási cselekményekről, az áttételről, a hiánypótlási felhívásról, az eljárás felfüggesztéséről, szüneteléséről, a végrehajtás körébe tartozó intézkedésekről.

Mennyit kell fizetni a közterület használatáért?

A közterület-használati díjat a döntéshozó a rendelet 1. mellékletben meghatározott díjak alapján állapítja meg, amely itt elérhető >>>

Milyen alapon lehet csökkenteni vagy elengedni a közterület-használati díjat?

A díj csökkentését vagy elengedését az indokot igazoló dokumentum benyújtásával az alábbi esetekben lehet kérelmezni:

 •  az önkormányzati, fővárosi, állami vagy uniós pályázaton elnyert támogatásból történő épületfelújítás esetében;
 •  humanitárius vagy karitatív cél érdekében végzett tevékenység esetében;
 •  kulturális, fenntarthatósági vagy környezetvédelmi cél érdekében végzett tevékenység esetében;
 •  bejegyzett politikai párt, egyház, társadalmi és civil szervezet, egyesület nem kereskedelmi célú rendezvénye esetében;
 •  díszkút, szökőkút, vízmedence és más köztárgy elhelyezése esetében;
 •  egyéb méltánylást érdemlő körülmény esetén.

Méltányolható körülményként értékelhető különösen:

 •  ha a közterület-használat a célja, eredménye alapján
 • a közterület értékét növeli, a kerület fejlődését, kedvező megítélését elősegíti;
 • a környezettudatot, a fenntarthatóságot, az energiahatékonyságot szolgálja;
 • a közlekedésre előnyös hatással van;
 •  a kérelmező nonprofit jellege, szociális és anyagi helyzete;
 •  a kérelmező korábbi közterület-használatával kapcsolatos tapasztalat.

A díj elengedése nem automatikus.

A közterület-használati díj nem mérsékelhető vagy engedhető el méltányosságból, ha a kérelmező a közterületet a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használta.

Melyek az engedélyhez kötött de díjmentes közterület-használati célok?

 • a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítmény, berendezés;
 • a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményei;
 • társasház, szövetkezeti lakóház, valamint műemléki védelem alatt álló épület felújítási munkálatához szükséges közterület-használat közvetlenül az érintett épület homlokzata előtt – legfeljebb annak hosszában –, amennyiben az nem jár fizető parkolóhely díjköteles időszakra eső elfoglalásával
 • postai levélszekrények elhelyezése
 • a szervezett lomtalanítás
 • automataberendezés elhelyezése
 • taxiállomás létesítése
 • karitatív rendezvény, közérdekű díjmentes szolgáltatás
 • művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólum
 • utasváró, kerékpártároló, elektromos töltőállomás
 • köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések
 • fák, zöldterületek védelmét szolgáló berendezés elhelyezése
 • virágláda elhelyezése
 • rámpák, kerekesszék emelő szerkezet
 • utcazenélés, egyéb közterületi zeneszolgáltatás
 • ételosztás, civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés (ha a 3 napot meghaladja) elhelyezése

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!