Milyen tevékenységekre kell közterület-használati kérelmet benyújtani?

event_available Utolsó frissítés:

Józsefvárosban a közterülethasználat rendjét a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) számú rendelet szabályozza, amely itt érhető el >>>

Az alábbi összefoglaló csak a rendelet főbb pontjait emeli ki, kérjük, ha kérelmet ad be, olvassa el a rendeletet vagy kérjen részletes tájékoztatást a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájától: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/igazgatasi-iroda/

Az ügyintézésről itt is olvashat: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/kozterulet-hasznalat-kerelmezes/

Közterület-használati hozzájárulás

A következő tevékenységekhez közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni.

Kereskedelmi és reklám célú tevékenységek

•    cégtábla, cégér, hirdetőtábla, citylight poszter kihelyezése

•    közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosítása

•    ideiglenes vagy idényjellegű vendéglátó terasz létesítése

•    kioszk, nyílt szerkezetű pult létesítése

•    kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan napernyő, közterületbe nyúló ernyőszerkezet, gázzal működő hősugárzó elhelyezése

•    termelői piaci árusítás

•    mozgóbolti árusítás

•    alkalmi jellegű közterületi árusítás, ideértve a kézből történő árusítást is

•    promóciós, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység

•    kereskedelmi célú szórólaposztás

•    üzlethelyiséghez kapcsolódó közterületen vagy közterületre történő árusítás;

•    göngyölegek elhelyezése, árukiadás

Jármű tárolása

•    üzemképtelen gépjármű 10 napot meghaladó tárolása (kizárólag mellékútvonalon lehetséges)

Építkezési munkálatok

•    építési munkával kapcsolatos létesítmény, építési-kivitelezési munkához szükséges munkagép, és építési tevékenységhez kapcsolódó állványzat, védőtető, előtető elhelyezése, valamint építési anyagok tárolása

•    építési törmelék, háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló, konténer (legfeljebb 9m3 űrtartalmú)

Kulturális- és sportesemények, egyéb rendezvények

•    kulturális rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok és mutatványos tevékenység megtartásához szükséges közterületi helyszín és az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolóhelyek

•    sportesemények útvonala, közterületi helyszín használata, ideiglenes parkolóhelyek

•    olyan rendezvények, ahol a résztvevők zöldterületet használnak (kivéve a gyülekezési törvény alá tartozó eseteket)

•    a művészeti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint vallási, kulturális, történelmi szimbólum(ok) és emléktábla(ák) ideiglenes elhelyezése

Közérdekből elhelyezett építmények

•    utcabútor, közterületi berendezés (különösen virágláda), közterületi óra elhelyezése

•    közlekedési megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés, elektromos töltőállomás

•    a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések, települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló szelektív konténer közterületen történő elhelyezése

Szórakoztató tevékenység

•    szórakoztató tevékenység folytatása, portrérajzolás

•    vendéglátó teraszokon gépi zenelejátszó eszköz, TV, vagy projektor kihelyezése

•    utcazenélés

•    közterületi zeneszolgáltatás

•    mutatványos tevékenység

•    a filmtörvény hatálya alá nem tartozó audiovizuális alkotás készítése, ha a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb területen akadályozza;

Politikai-, civil- és szociális tevékenység

•    politikai rendezvény, amennyiben az kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzésével jár

•    civil törvény hatálya alá tartozó és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges berendezések elhelyezése 3 napnál hosszabb időre

•    ételosztáshoz szükséges berendezések elhelyezése max. 3 napig, kivéve azokon a helyszíneket, ahol elegendő a bejelentés (lásd lent)

Mikromobilitási pont használatához,- mikromobilitási szolgáltatónak

A mikromobilitási pontok létesítéséről itt olvashat >>>

Filmforgatás közterületen

A közterületi filmforgatásokkal kapcsolatos szabályokról itt lehet részletesen olvasni >>>

Bejelentési kötelezettség

A következő tevékenységekhez nincs szükség közterület-használati hozzájárulásra, azonban be kell őket jelenteni a tevékenység megkezdését megelőző 72 órán belül, de legkésőbb a használat megkezdésével egy időben.

•    magánszemély által saját tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységhez igényelt konténer ideiglenes elhelyezése kizárólag parkolóhelyen évente legfeljebb 2 napra

•    a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevétele

•    közüzemi üzemzavar, távközlési kábelek hibaelhárításához szükséges tevékenység

•    statikus vagy más szakértő, hatóság által megállapított élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását szolgáló közterület-igénybevétel esetén 30 naptári napot meg nem haladó használat esetén

•    az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezése

•    a szórakoztató, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató hely nyitvatartási ideje alatt kisméretű hulladékgyűjtő edény elhelyezése

•    politikai rendezvény, amennyiben az nem jár kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzésével

•    nem kereskedelmi célú szórólaposztás, kivéve a kampányidőszakban

•    civil törvény hatálya alá tartozó és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges berendezések elhelyezése max. 3 napig

•    ételosztáshoz szükséges berendezések ideiglenes elhelyezése max. 3 napig az alábbi helyszíneken:

o    Népszínház utca

o    Vásár utcában a parkolósáv

o    Mátyás tér

o    Teleki László tér nyugati vége

o    Horváth Mihály tér

o    Losonci tér

o    Kálvária tér

Mihez és hol NEM adható közterület-használati hozzájárulás?

Az alábbi esetekben nem lehet kiadni közterület-használati hozzájárulást.

•    tömegközlekedési járművek megállóiban, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja

•    olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná

•    zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges

•    olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot, a közegészséget veszélyeztetné, vagy közerkölcsbe ütközik

•    olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható

•    a Corvin közben elhelyezett emléktáblák 1,5 méteres sugarú körén belül, valamint ugyanitt minden év október 21-25. és november 2-6. közötti időszakban;

•    közterületen nem árusítható termékek forgalmazása

•    árusító asztal elhelyezése, kivéve

o    sportpályáknál sporteseményekhez kapcsolódóan

o    a következő ünnepek előtti legfeljebb 20 napos alkalmi árusítás:

- karácsony

- szilveszter

- nőnap

- húsvét

- március 15-i ünnepség

- augusztus 20,

- halottak napja

- anyák napja

•    szolgáltató célokat szolgáló és zárt szerkezetű építmények létesítése

•    olyan tevékenység, amit a településképi rendelet korlátoz vagy tilt – a településképi eljárás és kézikönyv itt érhető el >>>

•    jármű javítás

•    reklámhordozó céllal elhelyezett jármű tárolása, kivéve kampányidőszakban

•    a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, kivéve kampányidőszakban

•    parkolóhelyek parkolási célból történő rendeltetésszerű igénybevétele

Kinek NEM adható közterület-használati hozzájárulás?

•    ha a hozzájárulást kérőnek közterület-használati díjtartozása van

•    ha a kérelmező a korábban megkötött részletfizetési megállapodásban rögzített részletek megfizetésével 30 napot késik

•    ha a hozzájárulást kérő jogi személy valamely tagjának a kérelmezett tevékenységből kifolyólag közterület-használati díjtartozása van;

•    ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben legalább két alkalommal vagy három éven belül három vagy több alkalommal közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően használt közterületet, és ezt a tényt a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szervek, személyek megállapították és bírság kiszabása esetén, a bírság összegét nem fizeti meg

Mikor kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a hét napot meg nem haladó közterület-használat esetén legalább 8 munkanappal, a hét napot meghaladó közterület-használat esetén pedig legalább 15 nappal korábban kell benyújtani.

Mennyi idő alatt dönt az önkormányzat a közterület-használati hozzájárulás megadásáról?

A kérelemről – a szakvélemények beérkezését követő ülésen, de legkésőbb 60 napon belül – első fokon a Képviselő-testület illetékes bizottsága dönt, az alábbi kivételekkel:

•    A Képviselő-testület dönt a művészeti alkotásnak nem minősülő tárgyak, szimbólumok, emléktáblák ideiglenes elhelyezéséről és fenntartásáról a kérelem benyújtását követő 60 napon belül.

•    A kérelem benyújtását követő 8 napon belül a polgármester dönt első fokon

o    amennyiben a Bizottság 15 naptári napon át nem ülésezik, vagy összehívott ülése nem volt határozatképes;

o    amennyiben a kérelmezett használat időtartama a 7 naptári napot nem haladja meg és a kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést:

- konténer elhelyezése és építési tevékenység esetén;

- rendezvények kivételével szórakoztató tevékenység, utcazenélés esetén

- portrérajzolás esetén;

- kereskedelmi célú szórólaposztás esetén;

•    az önkormányzati választásokat követő 30 naptári napig, de legkésőbb a Bizottság megalakulásáig;

•    amennyiben a kérelmező a vendéglátó terasz, illetve napernyő után díjfizetés alóli mentességben részesül.

Mennyit kell fizetni a közterület használatáért?

A közterület-használati díjat a döntéshozó a rendelet 1. mellékletben meghatározott díjak alapján állapítja meg, amely itt elérhető >>>

Milyen alapon lehet csökkenteni vagy elengedni a közterület-használati díjat?

A díj csökkentését vagy elengedését az indokot igazoló dokumentum benyújtásával az alábbi esetekben lehet kérelmezni:

•    az önkormányzati, fővárosi, állami vagy uniós pályázaton elnyert támogatásból történő épület felújítások

•    humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység

•    kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység

•    bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye

•    díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak elhelyezése

•    a tömegközlekedés kiszolgálása érdekében létesített létesítmények esetén

•    méltányolható indokból

A díj elengedése nem automatikus.

Melyek az engedélyhez kötött de díjmentes közterület-használati célok?

• a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért;

• a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért;

• társasházak, szövetkezeti lakóházak, valamint műemléki védelem alatt álló épületek felújítási munkálataihoz szükséges közterület használatáért, közvetlenül az érintett épület homlokzata előtt – legfeljebb annak hosszában –, amennyiben az nem jár fizető parkolóhely elfoglalásával. Amennyiben a közterület-használat fizető parkolóhely elfoglalásával jár, a közterület-használat díja megegyezik a munkanapokon az elfoglalt parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegével.

• postai levélszekrények elhelyezéséért

• a szervezett lomtalanítás

• karitatív rendezvény, közérdekű díjmentes szolgáltatás

• rámpák, kerekesszék emelő szerkezet

• köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések

• utcazenélés, egyéb közterületi zeneszolgáltatás

• virágláda elhelyezése

• fák, zöldterületek védelmét szolgáló berendezés elhelyezése

• ételosztás, civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés (ha a 3 napot meghaladja) elhelyezése

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!