Nincs

A kerületi építési szabályzat módosítása

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megalkotta a 45/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a kerületi építési szabályzatról (továbbiakban: KÉSZ). A KÉSZ módosítása az önkormányzati bérlakások felújításának lehetővé tétele érdekében vált szükségessé. A rendeletben továbbá szükséges átvezetni a helyi védett épületek felülvizsgálatának végleges listáját.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a KÉSZ módosításáról döntött a 30/2024. (II.20.) számú határozatában.

A KÉSZ 1. számú mellékletében frissítésre kerül a helyi védett épületek jelölése és kiegészítésre kerül a rendelet szövege a meglévő, 30 m2-nél kisebb lakásállományra vonatkozó szabályokkal.

A KÉSZ módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 68. §-a szerint.

Az önkormányzat a Korm. rendelet 65. §-a alapján véleményezteti a rendeletmódosítást a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek). A partner(ek) véleményének megismerése céljából az önkormányzat 2024. március 20-ra lakossági fórumot hív össze, amely az Ügyfélszolgálaton (1082 Budapest, Baross u. 66–68.) kerül megtartásra 17 órától. A lakossági fórumon a kerületi főépítész ismerteti a rendeletmódosítások tervezetének tartalmát, a lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít a megjelent partnereknek észrevételeik és javaslataik elmondására.

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

Azaz a partner a honlapon – legkésőbb 2024. március 15-én – közzétett KÉSZ rendelettervezetével kapcsolatban adhat véleményt vagy élhet módosítási javaslattal. Például a partner véleménye, javaslata, hogy klímaberendezés és hőszivattyú kültéri egysége ne csak erkélylemezen, hanem az erkélykorlát belső oldalán is elhelyezhető legyen.

A partner az észrevételét és javaslatát:

 • a lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, vagy
 • a lakossági fórumot követő 5 napon belül, 2024. március 25-ig írásban teszi meg a Javaslattételi lap kitöltésével és eljuttatásával a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája részére postán (1082 Budapest, Baross utca 63-67.), e-papír formájában ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy a partnersegi@jozsefvaros.hu címre megküldve, vagy
 • közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel 2024. március 25-ig, regisztrációt követően a https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal oldalon.

A Népszínház negyedre, Kerepesdűlőre és Százados negyedre vonatkozó KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítása

A Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed kerületi építési szabályzatát módosítani szükséges a Kerepesi út 13-15. szám alatti ingatlanok fejlesztése érdekében.

A Palotanegyed építési szabályzatának módosítása a Trefort utca – Puskin utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca által határolt tömbre

Véleményezze Ön is a Palotanegyed építési szabályzatának módosítási anyagát a Trefort utca – Puskin utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca által határolt tömbre vonatkozóan!

A jelenleg hatályos szabályozás a Trefort u. 3-5 szám alatti telken a kötelezően megtartandó zöldfelületeket illetően a kialakult állapotot, épületkontúrokat, beépítést követi le. Mivel az ingatlanfejlesztés során a hátsó épületszárnyat lebontanák (amely nem védett épület) és új épületszárnyat csatlakoztatnának a megmaradó (védett) utcafronti épülethez, valamint a parkolást mélygarázsban kívánják megoldani, a hátsókert kötelező szabályozási elemének megtartása nem megoldható („Telek zöldfelületként fenntartandó része” elemmel jelölt terület alatt terepszint alatti beépítés nem létesíthető). A telken belüli telek zöldfelületként fenntartandó rész elhelyezkedésének módosítása nem csökkenti a kialakítandó minimális zöldfelületek méretét. A telekmérethez viszonyított minimálisan előírt zöldfelületi arányt, a 15%-ot a módosítás betartja (19%-os értékkel) és még védetté is nyilvánítja a telken található két értékes fát is. A PALOTAKÉSZ jelen módosítása tehát semmilyen egyéb szabályozási elemet nem érint, övezeti előírásokat (beépítési %, szintterületi mutató) nem változtat.

Frissítés: A véleményezés lezárult, vélemény nem érkezett

A partnerségi egyeztetés aktuális szabályai

Az önkormányzatnak kötelező a készülő vagy módosuló településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban együtt: partnerek) egyeztetni.

A településképi rendelet módosítása

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület megalkotta a 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről (továbbiakban: TKR). A TKR módosítása gyakorlati alkalmazása alapján, felsőbb jogszabályi rendelkezések okán vált szükségessé. A rendeletben szükséges átvezetni a helyi védett épületek felülvizsgálatának végleges listáját.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a TKR módosításáról döntött az 29/2024. (II.20.) és a 30/2024. (II.20.) számú határozatában.

A TKR-ben különösen az alábbi változások várhatók:

 • 2023-ban elkészült a TKR 2. mellékletét képező védett értékek jegyzékének felülvizsgálata és bővítése, emiatt szükséges a melléklet cseréje;
 • Szükséges, hogy az ideiglenes védelem alá helyezett értékek megőrzési és helyreállítási előírásainak rögzítése ugyanúgy szerepeljen a rendeletben, ahogy az a helyi egyedi védelem alá helyezett épületek esetén már benne van;
 • Szükségessé vált a helyi egyedi védelem alá helyezés vagy megszüntetés hivatalból történő indításának lehetőségének rögzítése, mert jelenleg csak az szerepel a TKR-ben, hogy bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti az eljárást;
 • Kiegészítésre szorul a klímaberendezés, a hőszivattyú kültéri egysége elhelyezhetőségének szabályozása, hogy az az utcai homlokzaton, közterületről nem látható módon erkélylemezen is elhelyezhető legyen;
 • Módosítani szükséges a szabályozási tervvel összhangban a szabadon hagyandó járdafelület nagyságát 1,5 méterre a vendéglátó teraszok esetében;
 • Meghatározásra kerül a szakmai konzultáció kérésének időbeli előírása, hogy minden olyan terv, amely országos vagy területi tervtanács köteles, még a tervek tervtanács előtti tárgyalását megelőzően a kerületi főépítésznél is kötelezően megforduljon;
 • Javításra kerül két adminisztrációs hiba: a 14. § (6) bekezdésében hibás a hivatkozás illetve az 57. § (1) bekezdésében hibásan szerepelt, hogy hatósági bizonyítvány is a 9. melléklet szerinti kérelem benyújtásával indul. Ezért kiegészült a § az (1a) bekezdéssel, ami leírja, hogy hogyan kell hatósági bizonyítványt kérelmezni és mit kell a kérelemhez csatolni;
 • A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 2023 decemberében módosult. Az új 11/B. § (1a) bekezdés szerint „a településképi rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az utcabútorok – ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is – létesítését vagy telepítését,  az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét az (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletnek a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza.” A módosítás 2024. január 1-jén lépett hatályba, ezért mielőbb szükséges a TKR fentieknek megfelelő módosítása. Az új rendelkezés alapján tehát a TKR-nek az utcabútorok elhelyezésére, az utcabútorokon történő reklámelhelyezésre vonatkozó szabályai nem lehetnek nagyobb mértékben korlátozóak, mint ahogyan az a Tvtv-ben vagy a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet) szerepel. Az önkormányzatok a továbbiakban is meghatározhatják – a törvényi és kormányrendeleti keretek között – a reklámhordozók formai és műszaki követelményeit, de nem tilthatják meg pl. utcabútorok elhelyezését olyan területen, ahol az elhelyezést a Tvtv. vagy a 104/2017. (IX.28.) Korm. rendelet nem tiltja. Ennek megfelelően kikerült az az előírás a 40. § (1) a) pontból, hogy lábon álló reklámfelület kizárólag a Hungária és a Könyves Kálmán körúton helyezhető el, a mérete pedig 2-3 m2-re módosult a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek (a továbbiakban: Méptv.) megfelelően;
 • A Méptv. településkép-védelemre vonatkozó IX. fejezete 2024. október 1-jén lép hatályba. A 104. § (4) bekezdése szerint „a helyi építési szabályzat nem tartalmazhat olyan településképi rendelkezést, amely az utcabútorok létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámeszközként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét szabályozza.” Erre tekintettel a TKR utcabútorok reklámeszközként történő használatára vonatkozó szabályait a Méptv. IX. fejezete hatályba lépésének napján szükséges hatályon kívül helyezni. Ezért a hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmazza a rendelet-módosítás tervezete.

Ha nem módosítjuk a hatályos TKR-t a reklámhordozók tekintetében, akkor az Önkormányzat jogszabálysértő magatartást követ el. Továbbá a helyi védett értékek felülvizsgált listája csak a TKR-módosítás elfogadásával válik hatályossá és ezután a KÉSZ-ben is ennek kell szerepelnie. Amennyiben a jelenlegi hiányos szabályozás marad életben az a településkép védelmét hátráltatja; pl.: nincsenek lefektetve azok a szabályok, amelyek biztosítják az ideiglenesen levédett épület vagy épületrész megőrzését, illetve helyreállítását a helyi védelem alá helyezési eljárás lefolytatásáig.

A TKR módosítása a Korm. rendelet 70. §-a szerint történhet.

Az önkormányzat a Korm. rendelet 65. §-a alapján véleményezteti a rendeletmódosítást a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek). A partner(ek) véleményének megismerése céljából az önkormányzat 2024. március 20-ra lakossági fórumot hív össze, amely az Ügyfélszolgálaton (1082 Budapest, Baross u. 66–68.) kerül megtartásra 17:00-tól. A lakossági fórumon a kerületi főépítész ismerteti a rendeletmódosítások tervezetének tartalmát, a lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít a megjelent partnereknek észrevételeik és javaslataik elmondására.

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

Azaz a partner a TKR rendelettervezetével kapcsolatban adhat véleményt vagy élhet módosítási javaslattal. Például a partner véleménye, javaslata, hogy klímaberendezés és hőszivattyú kültéri egysége ne csak erkélylemezen, hanem az erkélykorlát belső oldalán is elhelyezhető legyen.

A partner az észrevételét és javaslatát:

– a lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, vagy

– a lakossági fórumot követő 5 napon belül, 2024. március 25-ig írásban teszi meg a Javaslattételi lap kitöltésével és eljuttatásával a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája részére postán (1082 Budapest, Baross utca 63-67.), e-papír formájában ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy a partnersegi@jozsefvaros.hu címre megküldve, vagy

– közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel 2024. március 25-ig, regisztrációt követően a https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal oldalon.

 

Helyi építési szabályzat módosítása (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) 17/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) megalkotta a József körút – Népszínház utca – Teleki László tér – Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatát. A Rendelet jelmagyarázata, övezeti előírása, rajzi melléklete felülvizsgálata és módosítása indokolt tekintettel arra, hogy azokban hibák találhatóak.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a Rendelet módosításáról döntött a 264/2022. (X.20) számú határozatában. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítása rövid eljárásban folytatható le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése szerint. A Képviselő-testület a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 32/2022.
(X.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat helyi partnerségi egyeztetést külön nem folytat le. A Rendelet módosításának tervezete az E-TÉR rendszerben véleményezhető (ld.: lent).

Véleményezze Ön is a Csarnok negyedre, Corvin negyedre, Magdolna negyedre, Orczy negyedre és Losonci negyedre vonatkozó HÉSZ módosítási anyagát!

ÍRÁSBELI VÉLEMÉNYEZÉS

Az észrevételeket és javaslatokat 2022. november 11-ig várjuk regisztrációt követően az E-TÉR rendszeren keresztül: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

További információ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

partnersegi@jozsefvaros.hu

06-1-459-2157

Integrált Településfejlesztési Stratégia (2020)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület elfogadta az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálati anyagát.

 Önkormányzatunk aktualizálta a 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát, hogy meghatározza a 2020-tól induló időszak középtávú céljait, keretprogramjait Józsefváros valamennyi negyedére vonatkozóan. Az aktualizált ITS a kerület továbbfejlődésének irányadó dokumentuma.

 Az ITS egy középtávra szóló (6-7 év) fejlesztési program, mely egy település környezeti, társadalmi és gazdasági céljainak megvalósítását szolgálja, egyidejűleg meghatározza a hosszú távú fejlesztési koncepcióban megfogalmazott elképzelések eléréséhez szükséges beavatkozásokat, programokat, továbbá ezek eszközeit és nyomon követését. Az ITS olyan alapdokumentum, melynek készítése a kerületi önkormányzat feladata és kiemelt célja, hogy olyan konkrét programjavaslatokat, projekteket fogalmazzon meg, melyek a helyi adottságokra építkezve – figyelembe véve a lehetséges veszélyeket – az alapos tervezés és programalkotás által, alapul szolgáljanak a különböző uniós és fővárosi pályázatok forrásainak hatékony felhasználására, a kerület fejlesztési célkitűzéseinek eredményes megvalósítása érdekében.

Összefoglaló a lakossági véleményezésről: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/75648/lezarult-jozsefvaros-integralt-telepulesfejlesztesi-strategiajanak-felulvizsgalata

PALOTAKÉSZ-módosítás partnerségi egyeztetése

A Palotanegyed Helyi Építési Szabályzatának módosítása a Puskin utca – Trefort utca – Szentkirályi utca – Rákóczi út által határol tömbre vonatkozóan.

A kerületi építési szabályzat módosítása

18/2022.
(V.26.)
Önkormányzati rendelet
A személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről
Hatályos

Hatály kezdete: 2024. április 1.

Utolsó frissítés: 2024. március 22.

rendelet 454 KBPDF dokumentum
45/2023.
(XII.14.)
Önkormányzati rendelet
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a kerületi építési szabályzatról
Hatályos

Hatály kezdete: 2024. április 1.

Utolsó frissítés: 2023. december 14.

rendelet 22 MBPDF dokumentum
rendelet melléklet 21 MBPDF dokumentum

Térfigyelő kamerák

Ha a józsefvárosi térfigyelő kamerákkal kapcsolatban kérése, kérdése, panasza van, kérjük, hogy hívja a Józsefvárosi Közterület-felügyelet zöld számát: 06-80-204-618.

A kerületben a kamerarendszer működését a frekventált pontokon elhelyezett tájékoztató táblák jelzik.

Hány kamerarendszer és kamera működik a kerületben? Hogyan működnek ezek a rendszerek? Mire lehet használni őket? Kik felelnek a működtetésükért?

Mennyi ideig tárolják a felvételeket? Mennyire lehetünk benne biztosak, hogy nem sérülnek a személyiségi jogaink, ha kamerarendszer működik a lakóhelyünk környékén?

Hova fordulhatunk, ha problémánk lenne a kamerákkal kapcsolatban?

Mindezekre a kérdésekre ebben a videóban választ kap:

 

A Józsefvárosban kihelyezett térfigyelő kamerák elhelyezkedéséről az alábbi térképen tájékozódhat:

Új helyi építési szabályzat megalkotása Józsefváros teljes területére (2023)

Budapest Főváros VIII. kerület területén jelenleg négy helyi építési szabályzat van hatályban. A szabályozás térbeli és időbeli széttagoltsága miatt az alkalmazásuk megnehezíti mind a lakosok mind pedig a hatóságok dolgát. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) tehát úgy döntött a 38/2023. (II. 23.) számú határozatában, hogy elindítja egy kerületi szinten egységes építési szabályzat elkészítését.

A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT készítése általános eljárásban folytatható le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 66-67. § (1) bekezdése szerint.

A kerületi építési szabályzat tervezetét (továbbiakban: Tervezet) az önkormányzat az elfogadás előtt az E–TÉR felületen egyeztetési eljárásban véleményezteti az érintett államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervekkel (a továbbiakban együtt: véleményezésre jogosult szerv). A véleményezési szakaszban a véleményezésre jogosult szerv a véleményezési szakasz kezdetétől számított 30 napon belül tölti fel írásos véleményét. A 30 napos véleményezésre nyitva álló időszak alatt az önkormányzat folyamatos vizsgálatokat végez többek között az utcai párkánymagasságok tekintetében.

Védett építészeti értékek Józsefvárosban

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!