Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Figyelem!
Ez a testület már nem aktív, ezért a bizottság tagjainak elérhetőségeit nem tudjuk megadni.
Bemutatkozás

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság feladat- és hatásköre:

Dönt

 • a szociális és gyermekvédelmi intézmények házirendjét és szakmai programjának jóváhagyásáról;
 • az Önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról;
 • azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet esetén, méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a bérlet létesítését kizáró ok vizsgálata nélkül – pályázaton kívül, évente legfeljebb 12 lakás mértékéig – szociális alapú lakbér megállapítása mellett bérleti jogviszony létesítéséről;
 • a kerületi kábítószer-ellenes programok költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználásáról.

Véleményezi

 • a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő kérdését;
 • a Képviselő-testület munkáltatói (személyi) döntéseivel összefüggő előterjesztéseket előzetesen a szociális és egészségügyi intézmények vezetői tekintetében.

Javaslatot tesz

 • a helyi szociálpolitikai tervek kidolgozására, figyelemmel kíséri végrehajtásukat;
 • szociális és gyermekvédelmi területen szolgáltatások (ellátási szerződések) megkötésére;
 • különös méltányosságból a felmondási eljárás felfüggesztésére a szociális lakbérrel rendelkező együttműködő adós rendkívüli élethelyzetre tekintettel;
 • a polgármesternek azon család vagy személy hátralékkezelési támogatásra való jogosultságáról, akik a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a)-b), d)-i) pontjában foglaltaknak megfelelnek és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetén a 450%-át;
 • a polgármesternek azon család vagy személy hátralékkezelési támogatásra való jogosultságáról, akik az adóssággal érintett lakásban jogcím nélküli használóként laknak és a  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek, azzal, hogy esetükben a hátralékkezelési szolgáltatásba bevonható adósságtípusok közül csak a lakbér, lakáshasználati díj  és kapcsolódó különszolgáltatási díjhátralék vonható be.

Egyéb

 • figyelemmel kíséri a család- és gyermekvédelmi törekvéseket, ajánlásokat dolgoz ki a hátrányos helyzetűek és veszélyeztetettek védelmére;
 • kezdeményezi, szervezi és koordinálja a kerületben lévő valamennyi szociális és gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkozó intézmény, társadalmi szervezet, vállalkozás, családsegítő és egészségügyi szolgáltatások együttműködését;
 • kezdeményezheti az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, más ellátási formába történő átcsoportosítását;
 • kezdeményezheti – az ellátási forma megváltoztatása nélkül - az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásainak más, a szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba – külön jogszabály szerinti mértékben – történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat;
 • ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat által irányított egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok esetében;
 • közreműködik a szociális ellátórendszer hatékony megszervezésében, a rendszer fejlesztésében;
 • összehangolja a kerületi szociálpolitikai elképzeléseket a fővárosi koncepcióval és igényekkel;
 • közreműködik a hajléktalanok ellátása érdekében a fővárosi és kerületi feladatok összehangolásában;
 • ellenőrzi és felügyeli az Önkormányzat által irányított szociális és gyermekvédelmi költségvetési szervek tevékenységét;
 • közreműködik a szociális ellátásra vonatkozó igényfeltárásokban;
 • előmozdítja a tartós munkanélküliek ellátását, foglalkoztatását, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását;
 • összehangolja a kerületi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi egészségügyi ellátási forma, illetve szolgáltatás tevékenységét, azok tárgyi és személyi feltételeit, ezek ügyében véleményt nyilvánít, illetve ajánlásokat tesz, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti az ellátást végző orvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzését;
 • rendszeres kapcsolatot tart a főváros egészségügyi vezetésével, az egészségügyi ellátás kórházi hátterét biztosító intézményekkel, a Magyar Orvosi Kamara kerületi vezetőivel, illetve észrevételeiről tájékoztatja a kórházak vezetőit;
 • segíti az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás elleni küzdelmet;
 • ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat által irányított egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok esetében;
 • támogatja és segíti a köznevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját;
 • munkája során együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó szervekkel;
 • az ágazatban működő érdekképviseleti szervekkel kapcsolatot tart, illetve fontosabb döntések előtt kikéri a véleményüket.
A testület tagjai
Név Feladatkör
Hermann György elnök, egyéni képviselő
Czeglédy Ádám alelnök, egyéni képviselő
Sántha Péterné alelnök, egyéni képviselő
Egry Attila bizottsági tag, egyéni képviselő
Könczöl Dávid bizottsági tag, egyéni képviselő
Gondos Judit bizottsági tag, egyéni képviselő
Bálint Gergely külső bizottsági tag
Gosztonyi Géza külső bizottsági tag
Mezei Boldizsár külső bizottsági tag
dr. Weisz Gábor Miklós külső bizottsági tag

Ülések

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!