Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság

Bemutatkozás

A Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság feladat- és hatásköre:

Dönt

 • a szociális és gyermekvédelmi intézmények házirendjének és szakmai programjának jóváhagyásáról;
 • az Önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról;
 • a kerületi kábítószer-ellenes programok költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználásáról;
 • az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásával kapcsolatban:
  • a közszolgálati célra hasznosítható lakás, a házfelügyelői szolgálati célú lakás, a krízislakás, az ideiglenes elhelyezésre szolgáló lakás, valamint a piaci célú lakás kijelöléséről az éves lakásgazdálkodási terv szerint;
  • a lakás vagy nem lakás célú helyiség szomszédos lakásbérleményhez történő csatolásáról;
  • közszolgálati célú lakás tekintetében a lakás kijelöléséről, a közszolgálati célú hasznosítás megszüntetéséről, a lakbér típusáról, valamint a bérlő foglalkoztatási jogviszonya megszűnése esetén a bérleti jogviszonyról;
  • házfelügyelői lakás tekintetében a munkaviszony megszűnés esetén a bérleti jogviszonyról vagy másik lakás kijelöléséről;
  • megüresedett társbérleti lakrész esetén a lakásban maradó társbérlő bérleti szerződésének felmondásáról és a cserelakás felajánlásáról, a cserelakás felújításáról, lakhatóvá tételéről;
  • határozott idejű bérleti szerződés meghosszabbítására irányuló bérlői kérelem elutasítása miatti felülvizsgálati kérelemről;
  • a bérleti jogviszony megszűnését követően bérleti szerződés megkötéséről a jogcím nélküli lakáshasználóval, illetve befogadott személlyel;
  • a lakásba jogszerűen befogadott személynek a bérlő halála utáni bérlővé válásához szükséges tartozás megfizetésére vonatkozó feltétel alóli felmentésről;
  • cserelakás bérbeadásáról;
  • lakásgazdálkodási feladatok keretében történő bérbeadás esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti bérbeadói felmondás esetén cserelakás kijelöléséről, és a méltányolható lakásnagyság figyelembevétele alóli felmentésről;
  • a bontásra, felújításra vagy átalakításra kijelölt épületben, a bérlő bentlakása mellett végzett munkálatok esetén a lakbér csökkentéséről;
  • a szociális lakbér visszamenőleges megállapításáról kivételes méltánylást érdemlő esetben;
  • a bérlő kérelmére a lakásbérlő általi átalakításról, korszerűsítésről;
  • a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott vagyongazdálkodó szervezet javaslatát figyelembe véve a helyi városrehabilitációs területen lévő lakások és helyiségek esetén a lakásbővítés és helyiség lakássá történő átalakítása esetén az átalakítási költségek viselésének általános szabályaitól történő eltérésről;
 • a hozzájárulás megadásáról a lakások részben vagy egészben nem lakás céljára történő bérbeadásához;
 • a pénzbeli térítés mértékéről a bérleti szerződés közös megegyezéssel vagy a bérbeadó kezdeményezésére történő megszűntetése esetén;
 • a bontás miatt kiürítendő épületben lakó jogcím nélküli lakáshasználóval használati szerződés megkötéséről;
 • a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó szabályok alapján kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról;
 • részletfizetésre vonatkozó kérelemről;
 • amennyiben a bérbeadó szervezet kifogásolja a szociális szolgáltató javaslatát, a részletfizetési megállapodás módosításáról;
 • nem fizetés miatt jogcím nélküli lakáshasználóvá váló bérlő esetén a részletfizetés engedélyezéséről;
 • a lakbér meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált használó a tartozását, úgy is teljesítheti, hogy kisebb alapterületű, alacsonyabb komfortfokozatú, alacsonyabb szobaszámú vagy más okból kisebb értékű cserelakást kap és a bérbeadó a két lakás forgalmi értékkülönbözetének 50%-át megtéríti;
 • a jogcím nélküli lakáshasználó, a befogadott személy, valamint az önkényes lakásfoglalónak nem minősülő jogcím nélküli lakáshasználó részére az általa lakott és rendeltetésszerűen használt lakás bérbeadásáról;
 • a lakáscsere kérelemről;
 • a valótlan adatot közlő pályázó későbbi lakáspályázatokból való kizárásáról;
 • a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó szabályok szerint megszűnt szerződés esetén a lakáskiürítést elrendelő jogerős határozat végrehajtásáról;
 • a bérebadó szervezet által hozott döntés esetén a felülvizsgálati kérelemről;
 • a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján a bizottság hatáskörébe tartozó kitüntetésben részesülőkről;
 • az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról;
 • az Önkormányzat köznevelési, sport feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról;
 • az Önkormányzat által alapított köznevelési intézmények továbbképzési programjának jóváhagyásáról;
 • a fenntartásában működő köznevelési intézmények éves munkatervéről, szervezetéről és működési szabályzatáról és házirendjéről;
 • a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben költségvetési fedezetet nem igénylő munkacsoport létrehozásáról, összetételéről, tagjairól, feladatairól és működéséről, mely munkacsoport kizárólag az azt létrehozó bizottság részére tehet javaslatot;
 • hátralékkal rendelkező bérlővel, jogcím nélküli lakáshasználóval kötendő, a vonatkozó önkormányzati rendeletben előírt feltételektől eltérő részletfizetési megállapodás megkötéséről;
 • a személyi térítési díj összegéről azokban az esetekben amikor az igénybe vevő vitatja a személyi térítési díj összegét.

Véleményezi

 • a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő kérdését
 • a Képviselő-testület munkáltatói (személyi) döntéseivel összefüggő előterjesztéseket előzetesen a szociális és egészségügyi intézmények vezetői tekintetében;
 • a szociális és egészségügyi szolgáltatók részére kiírt helyiségpályázatokat;
 • az önkormányzati tulajdonú sport feladatot ellátó gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját.

Javaslatot tesz

 • a helyi szociálpolitikát és egészségpolitikát érintő tervek kidolgozására;
 • szociális és gyermekvédelmi területen szolgáltatások indításának kezdeményezésére, ellátási, - szolgáltatási szerződések megkötésére;
 • a lakáskoncepción alapuló lakáspályázatok szempontrendszerének kidolgozására és kiírására;
 • a polgármesternek a kérelmező hátralékkezelési támogatásra való jogosultságáról, aki a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet § (1) bekezdés a)- b), d)-i) pontjában foglaltaknak megfelel és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetén a 450%-át;
 • a polgármesternek a kérelmező hátralékkezelési támogatásról való jogosultságáról azokban az esetekben ahol az adóssággal érintett lakás bérleti szerződését a bérbeadó hátralék miatt felmondta, azonban a kérelmező a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azzal, hogy esetében a hátralékkezelési szolgáltatásba bevonható adósságtípusok közül csak a lakbér, lakáshasználati díj és kapcsolódó különszolgáltatási díjhátralék vonható be;
 • munkaerőpiaci integrációs programok kidolgozására, és a tartós inaktívak aktiválását segítő munkaerőpiaci programok támogatására, a területen pályázat kiírására;
 • drogprevenciós, ártalomcsökkentési és rehabilitációs program kidolgozására, és támogatására;
 • a köznevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának támogatására;
 • a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók továbbképzésének támogatására;
 • a köznevelési intézmények étkezési térítési díjkedvezményeire;
 • a köznevelési ágazatban dolgozók továbbképzésének támogatására;
 • a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján a bizottság hatáskörébe tartozó kitüntetésben részesülőkre vonatkozó javaslatot;
 • az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával kapcsolatban:
  • a bérlőkijelölési jog ellenértékének korlátlan mértékű csökkentésére;
  • a nem lakás céljára szolgáló helyiségként bérbe adott helyiség lakássá való átalakításához való hozzájárulásra.
 • a Józsefvárosi Diákösztöndíj odaítéléséről;
 • a lakásépítési támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról.

Egyéb

 • kezdeményezi, szervezi és koordinálja a kerületben lévő valamennyi szociális és gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkozó intézmény, társadalmi szervezet, vállalkozás, családsegítő és egészségügyi szolgáltatások együttműködését;
 • kezdeményezheti az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, más ellátási formába történő átcsoportosítását;
 • kezdeményezheti az ellátási forma megváltoztatása nélkül az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásainak más, a szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba külön jogszabály szerinti mértékben – történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat;
 • ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat által irányított egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok esetében;
 • ellenőrzi és felügyeli az Önkormányzat által irányított szociális és gyermekvédelmi költségvetési szervek tevékenységét;
 • közreműködik a szociális ellátásra vonatkozó igényfeltárásokban;
 • előmozdítja a tartós munkanélküliek ellátását, foglalkoztatását, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását;
 • összehangolja a kerületi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi egészségügyi ellátási forma, illetve szolgáltatás tevékenységét, azok tárgyi és személyi feltételeit, ezek ügyében véleményt nyilvánít, illetve ajánlásokat tesz, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti az ellátást végző orvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzését;
 • rendszeres kapcsolatot tart a főváros egészségügyi vezetésével, az egészségügyi ellátás kórházi hátterét biztosító intézményekkel, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara kerületi vezetőivel, a kerületben működő egészségügyi intézmények fenntartóival, illetve észrevételeiről tájékoztatja a kórházak vezetőit; illetve észrevételeiről tájékoztatja a kórházak vezetőit;
 • az ágazatban működő érdekképviseleti szervekkel kapcsolatot tart, illetve fontosabb döntések előtt kikéri a véleményüket;
 • ellenőrzi az intézményi férőhelykihasználást;
 • ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat által irányított köznevelési, közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok esetében;
 • megállapítja az december 31. előtt keletkezett közüzemi díjhátralékhoz nyújtott támogatást;
 • kezdeményezheti a lakásgazdálkodási terv módosítását, kiegészítését;

Ülések
Tagok
Czeglédy Ádám

alelnök, egyéni képviselő

email czegledya@jozsefvaros.hu phone_android +36 30/164-4489 meeting_room I. emelet 108.
Sántha Péterné

alelnök, egyéni képviselő

email santhap@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2183 meeting_room I. em. 112.
Camara-Bereczki Ferenc Miklós

bizottsági tag, egyéni képviselő

dr. Ferencz Orsolya Ildikó

bizottsági tag, egyéni képviselő

Könczöl Dávid

bizottsági tag, egyéni képviselő

email konczold@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2183 meeting_room I. em. 108.
Gosztonyi Géza

külső bizottsági tag

dr. Gyimesi Nóra

külső bizottsági tag

Őszi Éva

külső bizottsági tag

dr. Pálovics Emese Csilla

külső bizottsági tag

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!