Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság

Bemutatkozás

A bizottság dönt többek között a szociális és gyermekvédelmi intézmények házirendjéről és szakmai programjáról, az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, köznevelési és sport  feladatokról szóló egyéb ellátások beszámolójáról, az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos ügyekben, a Józsefvárosban adományozható kitüntetések közül a bizottság hatáskörébe tartozó kitüntetésekről, az óvoda nyitvatartási idejének meghatározásáról, valamint az önkormányzati köznevelési intézményekkel kapcsolatos ügyekről.

A Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság feladat- és hatásköre:

Dönt

 • a szociális és gyermekvédelmi intézmények házirendjének és szakmai programjának jóváhagyásáról;
 • az Önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról;
 • a kerületi kábítószer-ellenes programok költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználásáról;
 • az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásával kapcsolatban a bérbeadót megillető feladat- és hatáskörökben az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint;
 • a Józsefvárosi Gyermekekért, a Józsefváros Egészségügyéért, a Józsefvárosi Szociális Munkáért, a Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért és a Józsefvárosi Közigazgatásáért elnevezésű kitüntetés odaítéléséről, a Józsefvárosi Közösségekért elnevezésű kitüntetés esetén a kitüntetésben részesülőkről, amennyiben a jelöltek között szavazategyenlőség alakul ki;
 • az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról;
 • az Önkormányzat köznevelési, sport feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról;
 • az Önkormányzat által alapított köznevelési intézmények továbbképzési programjának jóváhagyásáról;
 • a fenntartásában működő köznevelési intézmények éves munkatervéről, szervezetéről és működési szabályzatáról és házirendjéről;
 • a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben költségvetési fedezetet nem igénylő munkacsoport létrehozásáról, összetételéről, tagjairól, feladatairól és működéséről, mely munkacsoport kizárólag az azt létrehozó bizottság részére tehet javaslatot;
 • a méltányosságból megítélhető rendkívüli települési támogatásról;
 • a személyi térítési díj összegéről azokban az esetekben amikor az igénybe vevő vitatja a személyi térítési díj összegét;
 • a háziorvosok eszközvásárlására és továbbképzésére vonatkozó pályázat kiírásáról, a felhasználási feltételek meghatározásáról, a pályázat elbírálásáról, a pályázati összegek pályázók közötti meghatározásáról, a támogatási szerződés megkötéséről és módosításáról.

Véleményezi

 • a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő kérdését
 • a Képviselő-testület munkáltatói (személyi) döntéseivel összefüggő előterjesztéseket előzetesen a szociális és egészségügyi intézmények vezetői tekintetében;
 • a szociális és egészségügyi szolgáltatók részére kiírt helyiségpályázatokat;
 • az önkormányzati tulajdonú sport feladatot ellátó gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját.

Javaslatot tesz

 • a helyi szociálpolitikát és egészségpolitikát érintő tervek kidolgozására;
 • szociális és gyermekvédelmi területen szolgáltatások indításának kezdeményezésére, ellátási, - szolgáltatási szerződések megkötésére;
 • a lakáskoncepción alapuló lakáspályázatok szempontrendszerének kidolgozására és kiírására;
 • a polgármester részére a kérelmező hátralékkezelési támogatásra való jogosultságára a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint;
 • munkaerőpiaci integrációs programok kidolgozására, és a tartós inaktívak aktiválását segítő munkaerőpiaci programok támogatására, a területen pályázat kiírására;
 • drogprevenciós, ártalomcsökkentési és rehabilitációs program kidolgozására, és támogatására;
 • a köznevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának támogatására;
 • a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók továbbképzésének támogatására;
 • a köznevelési intézmények étkezési térítési díjkedvezményeire;
 • a köznevelési ágazatban dolgozók továbbképzésének támogatására;
 • a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért és a Guricsné Pásztor Erzsébet-díj elnevezésű kitüntetésben részesülők személyére;
 • az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával kapcsolatban:
  • a bérlőkijelölési jog ellenértékének korlátlan mértékű csökkentésére;
  • a nem lakás céljára szolgáló helyiségként bérbe adott helyiség lakássá való átalakításához való hozzájárulásra.
 • a Józsefvárosi Diákösztöndíj odaítéléséről;
 • a lakásépítési támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról.

Egyéb

 • kezdeményezi, szervezi és koordinálja a kerületben lévő valamennyi szociális és gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkozó intézmény, társadalmi szervezet, vállalkozás, családsegítő és egészségügyi szolgáltatások együttműködését;
 • kezdeményezheti az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, más ellátási formába történő átcsoportosítását;
 • kezdeményezheti az ellátási forma megváltoztatása nélkül az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásainak más, a szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba külön jogszabály szerinti mértékben – történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat;
 • ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat által irányított egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok esetében;
 • ellenőrzi és felügyeli az Önkormányzat által irányított szociális és gyermekvédelmi költségvetési szervek tevékenységét;
 • közreműködik a szociális ellátásra vonatkozó igényfeltárásokban;
 • előmozdítja a tartós munkanélküliek ellátását, foglalkoztatását, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását;
 • összehangolja a kerületi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi egészségügyi ellátási forma, illetve szolgáltatás tevékenységét, azok tárgyi és személyi feltételeit, ezek ügyében véleményt nyilvánít, illetve ajánlásokat tesz, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti az ellátást végző orvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzését;
 • rendszeres kapcsolatot tart a főváros egészségügyi vezetésével, az egészségügyi ellátás kórházi hátterét biztosító intézményekkel, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara kerületi vezetőivel, a kerületben működő egészségügyi intézmények fenntartóival, illetve észrevételeiről tájékoztatja a kórházak vezetőit; illetve észrevételeiről tájékoztatja a kórházak vezetőit;
 • az ágazatban működő érdekképviseleti szervekkel kapcsolatot tart, illetve fontosabb döntések előtt kikéri a véleményüket;
 • ellenőrzi az intézményi férőhelykihasználást;
 • ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat által irányított köznevelési, közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok esetében;
 • megállapítja az 1997 december 31. előtt keletkezett közüzemi díjhátralékhoz nyújtott támogatást;
 • kezdeményezheti a lakásgazdálkodási terv módosítását, kiegészítését;

Ülések

Tagok
Czeglédy Ádám

alelnök, egyéni képviselő

email czegledya@jozsefvaros.hu phone_android +36 30/164-4489 meeting_room I. emelet 108.
Sántha Péterné

alelnök, egyéni képviselő

email santhap@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2183 meeting_room I. em. 112.
Camara-Bereczki Ferenc Miklós

bizottsági tag, egyéni képviselő

Könczöl Dávid

bizottsági tag, egyéni képviselő

email konczold@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2183 meeting_room I. em. 108.
Soós György

bizottsági tag, egyéni képviselő

dr. Gyimesi Nóra

bizottsági tag

dr. Pálovics Emese Csilla

bizottsági tag

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!