Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Bemutatkozás

A bizottság dönt többek között közbeszerzési ügyekről, bizonyos önkormányzati beszerzési eljárások eredményéről, önkormányzati szerződésekről  és egyéb pénzügyi és gazdasági ügyekről.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre:

Dönt

 • közbeszerzési ügyekben:
  • az eljárás megindításáról;
  • a felhívásról és a közbeszerzési dokumentumokról;
  • a  határidő   meghosszabbításáról,   felhívás   és   a   közbeszerzési   dokumentumok módosításáról;
  • a felhívás visszavonásáról, a részvételre jelentkezések, illetve az ajánlatok érvénytelenségéről, az ajánlatok elbírálására rendelkezésre álló időtartam meghosszabbításáról, valamint az eljárás eredménytelenségéről vagy érvényességéről;
  • az eredmény megállapításáról, a nyertes ajánlattevőről;
  • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 148. § (2) bekezdése szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a Kbt. 151. § (7) bekezdése szerinti visszavonásáról;
  • önkormányzati beszerzési eljárásokban a nettó 1 millió forint értékhatár fölötti eljárás esetén az eredmény megállapításáról, valamint a szerződés megkötéséről;
  • önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri, más bizottság hatáskörébe tartozó és a kizárólagos képviselő-testületi hatáskört;
  • a testvérvárosi, partnervárosi kapcsolattartással összefüggésben a polgármester külföldi utazásáról, a napidíjáról;
  • 20 millió Ft egyedi értékhatárig az Önkormányzat behajthatatlannak nem minősülő követeléséről való részben vagy egészben történő lemondásról és 20 millió Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szervet megillető követelésről való lemondáshoz való előzetes hozzájárulásról;
  • a csőd- és felszámolási eljárásban az Önkormányzatot megillető követelésről lemondásról vagy a követelés engedményezéséről;
  • a kereskedelmi és reklámcélú felhasználás esetén az önkormányzati jelképek használatáért fizetendő díj mértékéről;
  • a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben költségvetési fedezetet nem igénylő munkacsoport létrehozásáról, összetételéről, tagjairól, feladatairól és működéséről, mely munkacsoport kizárólag az azt létrehozó bizottság részére tehet javaslatot;
  • a kizárólagos joggal rendelkező szervezettel a vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről a tárgyévi költségvetésben biztosított fedezet erejéig;
  • az Önkormányzati tulajdonban lévő értékpapír–állomány technikai kezeléséről és az ezekkel összefüggő beszerzésekről.
  • a Józsefvárosi Lakásügynökség keretében a nem az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés szerződéses feltételeiről.

Véleményezi

 • a helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, kialakítja az adópolitikai irányelveket a kizárólagos képviselő-testületi hatáskörök kivételével;
 • a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, a tárgyévi költségvetési rendelet évközi módosításait és a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet;
 • a részvételi költségvetésről szóló irányelveket, ideértve a részvételi módon meghatározható költségvetési keretösszeget;
 • az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket;
 • az antikorrupciós intézkedéscsomagot;
 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját;
 • a belső ellenőrzési tervet.

Javaslatot tesz

 • a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazására és annak mértékére;
 • a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján a bizottság hatáskörébe tartozó kitüntetésben részesülők személyére.

Egyéb

 • évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket kezdeményez;
 • közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében;
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
 • vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
 • ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat;
 • kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenségi ügyeket és eredményéről jelentést tesz a Képviselő-testületnek;
 • vizsgálat elrendelését kezdeményezheti az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai gazdálkodásának ellenőrzésére;
 • ellenőrzi minden szerződés, szerződésekhez köthető teljesítés, közbeszerzés nyilvánosságra hozatalát, az „Ez a minimum” program megvalósulását mind az Önkormányzatnál, mind az Önkormányzat intézményeinél, gazdasági társaságainál;
 • ellenőrzi az Önkormányzat beszerzési tevékenységének ellátását a polgármester által negyedévente, tárgynegyedévet követő hónapban előterjesztett tájékoztatója útján;
 • ellenőrzi a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a vagyonkezelő által elkészített részletes írásbeli jelentés, beszámoló, vagy elszámolás alapján;
 • az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól, összefoglaló jelentésben tájékoztatja a Képviselő-testületet;
 • Kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát.

Ülések

Tagok
Sátly Balázs

elnök, egyéni képviselő

Stettner István

alelnök, egyéni képviselő

dr. Juharos Róbert

bizottsági tag, egyéni képviselő

Könczöl Dávid

bizottsági tag, egyéni képviselő

email konczold@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2183 meeting_room I. em. 108.
Veres Gábor

bizottsági tag, egyéni képviselő

email veresg@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2183 meeting_room I. em. 108.
dr. Balisani Ciro

bizottsági tag

Csordás Annamária Anett

bizottsági tag

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!