Emberi Erőforrás Bizottság

Figyelem!
Ez a testület már nem aktív, ezért a bizottság tagjainak elérhetőségeit nem tudjuk megadni.
Bemutatkozás

(2019. október 13-ig)

2. Az Emberi Erőforrás Bizottság feladat- és hatásköre különösen:

1.1. DÖNT

2.1.1. a köznevelési, a közművelődési, az egészségügyi, a szociális feladatokat ellátó intézmények működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó ágazatra jutó közalkalmazotti támogatási keret felosztásáról;
2.1.2. jóváhagyja az önkormányzati közművelődési és sport intézmények éves munkatervét, illetőleg beszámolóját;
2.1.3. jóváhagyja a szociális és gyermekvédelmi intézmények házirendjét és szakmai programját;
2.1.4. jóváhagyja a köznevelési és közművelődési intézmények továbbképzési programját;
2.1.5. az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról;
2.1.6. a fenntartásában működő köznevelési intézmények éves munkatervéről;
2.1.7. Önkormányzat köznevelési, közművelődési, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról;
2.1.8. azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet esetén, méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a bérlet létesítését kizáró ok vizsgálata nélkül – pályázaton kívül, évente legfeljebb 12 lakás mértékéig - szociális alapú lakbér megállapítása mellett bérleti jogviszony létesítéséről.
2.1.9. a lakásigény felső határának mértékére vonatkozó szabályoktól méltányosságból történő eltérésről, az együttlakó személyek egészségi állapotára, életkorára, valamint foglalkozására tekintettel.
2.1.10. az emberi erőforrás tárgyú – nem kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozó -, önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatok kiírásáról és a pályázatok elbírálásáról, a pályázati összegek pályázók közötti meghatározásáról.
2.1.11. az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználási tervéről.
2.1.12. a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásához kapcsolódó szerződések módosításáról.
2.1.13. a kerületi kábítószer-ellenes programok költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználásáról;

1.2. VÉLEMÉNYEZI

2.2.1. a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodás-tervezetet;
2.2.2. a társadalmi (civil) szervezetek, az egyesületek, az alapítványok, az egyházi szervezetek támogatásával összefüggő pályázatokat;
2.2.3. a társadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket;
2.2.4. a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő kérdését;
2.2.5. az önkormányzati tulajdonú közművelődési és sport feladatot ellátó gazdasági társaságok éves munkatervét, illetőleg beszámolóját;
2.2.6. a köznevelési intézmények SZMSZ-ének, házirendjének, valamint pedagógiai programjának azon rendelkezéseit, amelyek a költségvetést érintik (hatályba lépéséhez a Képviselő-testület egyetértése szükséges, tekintettel az önkormányzati többletkötelezettségre).

1.3. JAVASLATOT TESZ, VAGY KEZDEMÉNYEZI

2.3.1. előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából önkormányzati intézmény alapítását, gazdálkodó jogkörének megállapítását, átszervezését, megszüntetését, nevének megállapítását, megváltoztatását, valamint a köznevelési intézmények vonatkozásában azon előterjesztéseket, melyekhez a működtető egyetértése szükséges;
2.3.2. az egyes ágazatokhoz tartozó intézményhálózat beruházási, felújítási, illetve karbantartási munkáira, a feladatkörét érintő intézményfenntartói fejlesztési célkitűzésekre;
2.3.3. figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítményekkel kapcsolatos vagyonhasznosítási kérdéseket és javaslatot tesz e kérdésekben;
2.3.4. az általános és középiskolai tanulók tankönyv és tanszerellátásának támogatására, a köznevelési intézmények étkezési térítési díjkedvezményeire;
2.3.5. a Képviselő-testület szobor-, emlékmű-, emléktábla állításával kapcsolatos feladataira;
2.3.6. előkészíti és értékeli az ifjúságpolitikai koncepciót, előkészíti és felülvizsgálja a köznevelési, a közművelődési és sport koncepciókat, javaslatot tesz a szükséges fenntartói intézkedésekre;
2.3.7. a helyi szociálpolitikai tervek kidolgozására, figyelemmel kíséri végrehajtásukat;
2.3.8. figyelemmel kíséri a család- és gyermekvédelmi törekvéseket, ajánlásokat dolgoz ki a hátrányos helyzetűek és veszélyeztetettek védelmére;
2.3.9. a nemzetiségi önkormányzatok támogatására;
2.3.10. kezdeményezi, szervezi és koordinálja a kerületben lévő valamennyi szociális és gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkozó intézmény, társadalmi szervezet, vállalkozás, családsegítő és egészségügyi szolgáltatások együttműködését;
2.3.11. szociális és gyermekvédelmi területen szolgáltatások (ellátási szerződések) megkötésére;
2.3.12. különös méltányosságból javaslatot tesz a felmondási eljárás felfüggesztésére a szociális lakbérrel rendelkező együttműködő adós rendkívüli élethelyzetre tekintettel.
2.3.13. kezdeményezheti az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, más ellátási formába történő átcsoportosítását.
2.3.14. kezdeményezheti – az ellátási forma megváltoztatása nélkül - az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásainak más, a szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba – külön jogszabály szerinti mértékben – történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat.
2.3.15. kezdeményezheti az Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szolgáltatói közötti kapacitásátcsoportosítást, azzal, hogy az átcsoportosítás a szolgáltatók összkapacitásának mennyiségét nem változtathatja meg.

1.4. EGYÉB

2.4.1. ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat által irányított köznevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek vezetésére kiírt pályázatok esetében;
2.4.2. segíti a köznevelési feladatokról való gondoskodást, a közművelődési tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatását;
2.4.3. közreműködik a tanév, nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában;
2.4.4. segíti a kerületi fenntartású közművelődési, művészeti, nevelési-oktatási, sport és egyéb intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos munkát;
2.4.5. támogatja a helyi oktatási, nevelési intézményekben létrehozott diáksportkörök és diáksport egyesületek tevékenységét;
2.4.6. segíti a sportlétesítmények fenntartása érdekében azok célszerűbb kihasználását;
2.4.7. támogatja és segíti a köznevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját;
2.4.8. munkája során együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó szervekkel;
2.4.9. támogatja a művészet, a kultúra és sport önszerveződő helyi közösségeit;
2.4.10. segíti a köznevelési és közművelődési ágazatban dolgozók továbbképzését;
2.4.11. támogatja és elősegíti az informatika, valamint az élő idegen nyelvek oktatását és széleskörű alkalmazását a kerületi köznevelési és közművelődési intézményekben;
2.4.12. az ágazatban működő érdekképviseleti szervekkel kapcsolatot tart, illetve fontosabb döntések előtt kikéri a véleményüket;
2.4.13. folyamatosan kapcsolatot tart a Józsefvárosban működő társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, egyházakkal, azok vezetőivel;
2.4.14. figyelemmel kíséri a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak támogatásával összefüggő feladatok ellátását;
2.4.15. figyelemmel kíséri a fogyatékosok, hátrányos helyzetűek jogvédelmével kapcsolatos feladatok ellátását;
2.4.16. folyamatosan kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, azok vezetőivel; segíti jogaiknak érvényesülését,
2.4.17. közreműködik a szociális ellátórendszer hatékony megszervezésében, a rendszer fejlesztésében;
2.4.18. összehangolja a kerületi szociálpolitikai elképzeléseket a fővárosi koncepcióval és igényekkel;
2.4.19. közreműködik a hajléktalanok ellátása érdekében a fővárosi és kerületi feladatok összehangolásában;
2.4.20. ellenőrzi és felügyeli az Önkormányzat által irányított szociális és gyermekvédelmi költségvetési szervek tevékenységét;
2.4.21. közreműködik a szociális ellátásra vonatkozó igényfeltárásokban;
2.4.22. előmozdítja a tartós munkanélküliek ellátását, foglalkoztatását, valamint a megváltozott munka képességűek foglalkoztatását
2.4.23. összehangolja a kerületi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi egészségügyi ellátási forma, illetve szolgáltatás tevékenységét, azok tárgyi és személyi feltételeit, ezek ügyében véleményt nyilvánít, illetve ajánlásokat tesz, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti az ellátást végző orvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzését;
2.4.24. rendszeres kapcsolatot tart a főváros egészségügyi vezetésével, az egészségügyi ellátás kórházi hátterét biztosító intézményekkel, a Magyar Orvosi Kamara kerületi vezetőivel, illetve észrevételeiről tájékoztatja a kórházak vezetőit;
2.4.25. segíti az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás elleni küzdelmet.
2.4.26. az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon kívül engedélyezi más természetes és jogi személy számára az általuk készített Józsefvárossal, Józsefváros lakosságának életével kapcsolatban hozott kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön, az általuk szervezett programokon Józsefváros címerének, zászlajának és lobogójának használatát (reklám célú felhasználás esetén is).
A testület tagjai
Név Feladatkör
Zentai Oszkár nem képviselő elnök
dr. Ferencz Orsolya Ildikó alelnök
dr. Szilágyi Demeter Gergely alelnök
Simon György nem képviselő alelnök
dr. Erőss Gábor János tag
Veres Gábor tag
Kis Kornélia nem képviselő tag
Somogyi Noémi nem képviselő tag
Török Patrik nem képviselő tag
Nagy Gáborné nem képviselő tag
Guzs Gyula nem képviselő tag
Kaiser József Lajos nem képviselő tag
Vámos Andrea nem képviselő tag
Bálint Gergely nem képviselő tag
Komássy Zsolt Ákos nem képviselő tag

 


Ülések

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!