Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

Bemutatkozás

A bizottság dönt többek között az önkormányzati helyiségek bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos ügyekről, az önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos ügyekről, az önkormányzati telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók bérbeadásával kapcsolatos ügyekről, az Otthon-felújítási programmal kapcsolatos ügyekről, a közterületek használatáról, a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjával kapcsolatos ügyekről, az önkormányzati gazdasági társaságok éves beszámolójáról, a településtervvel, a településképpel, a településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetések során beérkezett véleményekről, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos bizonyos ügyekről, valamint a társasházi ügyekről.

A Tulajdonosi Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság feladat- és hatásköre

Dönt:

 • az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése esetén
  • a 2 éves időtartalomnál hosszabb időtartamú részletfizetés engedélyezéséről, valamint a kamat mérsékléséről, elengedéséről;
  • az adásvételi szerződés módosításáról;
  • minden olyan esetben, amikor a helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet mást nem jelöl meg döntésre jogosultként;
  • a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletben meghatározott értéket meg nem haladó forgalmi értékű helyiség elidegenítéséről;
  • a határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig bérbeadott helyiségek elidegenítéséről a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletben meghatározott értéket el nem érő helyiségek esetében;
  • eladási ajánlat kiadásáról a vevő részére;
  • a versenyeztetési eljárás nélküli elidegenítésről, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek esetén;
 • az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésével kapcsolatban:
  • az 500 millió forintot meg nem haladó beköltözhető forgalmi értékű lakás elidegenítéséről, az eladási ajánlat kiadásáról, dönt az adásvételi szerződéssel, annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben;
  • az épületetek elidegenítésre történő kijelöléséről és a ház társasházzá alapításáról;
  • az ajánlati kötöttség további meghosszabbításáról;
  • a nem első ranghelyi jelzálog biztosítékként való elfogadásáról;
 • az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén:
  • a Képviselő-testület határozata alapján a bérleti díjról;
  • részletfizetés engedélyezéséről azokban az esetekben, amennyiben nem a bérbeadó szervezet jogosult a részletfizetés engedélyezésére;
  • a versenyeztetés alapján történő bérbeadásról;
  • a fennálló szerződések esetén bérlőtársi jogviszony létesítésének engedélyezéséről;
  • az óvadék mérsékléséről, és az óvadék részletekben történő megfizetéséről;
  • az óvadék bankgaranciával, vagy az Önkormányzatra engedményezett értékpapírral történő kiváltásáról;
  • a bérleti díj fizetési kötelezettség egy évet meghaladó időtartamú felfüggesztéséről;
  • a közjegyzői okirat elkészítése, valamint a közjegyzői okirat költségének megfizetése alóli felmentésről;
  • bérleti jogviszony folytatásáról;
  • a bérlő kijelölését követő, a szerződés megkötésére meghatározott határidő további meghosszabbításáról;
  • az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző személyek részére kedvezményes bérleti díj mellett történő bérbeadás esetén a helyiség kijelöléséről, a pályázat kiírásáról és annak eredményéről, a bérleti szerződés és az együttműködési megállapodás megkötéséről, a szerződés meghosszabbításáról és megszüntetéséről, valamint a bérleti díjkedvezmény megvonásáról;
  • a befogadáshoz, az albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez és a bérleti jog átruházáshoz való bérbeadói hozzájárulás megadásáról, megtagadásáról, valamint amennyiben ezen esetekben szerződésmódosítás, a szerződés kiegészítése vagy egyéb megállapodás is szükséges, a bérbeadói nyilatkozatra vonatkozó jognyilatkozathoz való kötöttségének 30 napon túli további meghosszabbításáról, továbbá albérletbe adás esetén az emelt bérleti díj összegéről;
  • bérleti jog átruházása és cseréje esetén, valamint bérlőtársi jogviszonynak a jogviszony létrejöttétől számított 12 hónapon belül történő megszűntetése esetén a szerződéskötési díj mérséklésről vagy elengedéséről;
  • a bérleti szerződés meghosszabbításáról abban az esetben, ha a bérlőnek az Önkormányzattal, a vagyonkezelővel vagy a bérbeadó szervezettel szemben tartozása áll fenn;
  • szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és emiatt másik helyiség bérbeadásáról vagy pénzbeli térítés fizetéséről, valamint a beszámításról;
  • a bérlő (jogszerű használó) elhelyezésére vonatkozó önkormányzati kötelezettség esetén, cserehelyiség biztosítása helyett pénzbeli térítés megfizetéséről;
  • bérlőnek felróható okból felmondható szerződés esetén a felmondás alkalmazása alóli felmentésről;
  • a bérbeadó felmondása esetén új bérleti jogviszony létrehozásáról;
  • államháztartás rendszerébe tartozó bérlő esetében a bérlő karbantartási és felújítási kötelezettségéről,
  • a átalakításhoz, bővítéshez, korszerűsítéshez hozzájárulás megadásáról a bérlő által elvégzett használatra alkalmassá tételről szóló megállapodáshoz, továbbá helyiség bővítéséhez,
 • az Önkormányzat költségén történő átalakításról, korszerűsítésről és az erre vonatkozó Önkormányzat nevében kötött megállapodásról;
 • pénzbeli térítés ellenében bérlőkijelölési jog biztosításáról és az erről szóló megállapodás feltételeiről;
 • a bérlő, a volt bérlő, a bérleményt jogcím nélkül használó lejárt esedékességű tartozása esetén az önkormányzati rendeletben megállapított általános szabályánál az adósra nézve kedvezőbb részletfizetés engedélyezéséről és a kamatról;
 • a helyiség használatának egy évet meghaladó időtartamú szüneteltetésre vonatkozó bérlői kérelemről, valamint a szünetelés alatt fizetendő díjak önkormányzati rendeletben megállapított általános szabályaitól való eltérésről;
 • fizetendő bérleti díj évente növekvő mértékben történő meghatározásáról amennyiben a bérlő a kerületfejlesztési célok között meghatározott tevékenységet kíván a helyiségben folytatni, és határozott idejű, minimum 48 hónapra szóló bérleti szerződést köt,
 • az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi- beállók és dologbérlet bérbeadásával kapcsolatban:
  • amennyiben nem kötelező az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet alapján a versenyeztetés, úgy a bérlemény versenyeztetés alapján történő bérbeadásáról;
  • a fennálló szerződések esetén bérlőtársi jogviszony létesítéséhez szükséges szerződésmódosítás engedélyezéséről;
  • új bérbeadás esetén, amennyiben a kérelmező bérletidíj ajánlatott tett, a képviselő- testület határozata alapján megállapított bérleti díjtól való eltérésről;
  • az óvadék összegének mérsékléséről és elengedéséről;
  • a bérleti szerződés megkötéséről és a bérlő személyéről;
  • a közjegyzői okirat elkészítése, valamint a közjegyzői okirat költségének megfizetése alóli felmentésről;
  • bérleti jogviszony folytatásáról;
  • a bérlő kijelölését követő, a szerződés megkötésére meghatározott határidő további meghosszabbításáról;
  • a határozott időre kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról;
  • felmondást követően új bérleti jogviszony létrehozásáról;
  • bérlőnek felróható okból felmondható szerződés esetén a felmondás alkalmazása alóli felmentésről;
  • a hozzájárulás megadásáról a bérlő által elvégzett rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételről átalakításról, bővítésről, korszerűsítéséről szóló megállapodáshoz;
  • az Önkormányzat költségén történő átalakításról, korszerűsítésről és az erre vonatkozó Önkormányzat nevében kötött megállapodásról;
  • a bérbeszámítás esetén a hozzájárulás és jóváhagyás megadásáról, a megtérítési igény elbírálásáról, az igazolt költségek elfogadásáról, valamint a megállapodás időtartamának önkormányzati rendeletben megállapított általános szabályától való eltérésről,
  • a bérlő lejárt esedékességű tartozása esetén az önkormányzati rendeletben megállapított általános szabályánál az adósra nézve kedvezőbb részletfizetés engedélyezéséről;
  • a hátralékkal rendelkező bérlővel, jogcím nélküli lakáshasználóval kötendő, a vonatkozó önkormányzati rendeletben előírt feltételektől eltérő részletfizetési megállapodás megkötéséről;
 • az Otthon-felújítási program tekintetében a pályázati felhívás kiírásáról, módosításáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a pályázati összegek pályázók közötti meghatározásáról, a támogatási szerződés megkötéséről és módosításáról, valamint a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő ügyekben;
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanon a súlyosan mozgáskorlátozott személygépkocsija parkolási célú bérleti díjának elengedéséről;
 • közterületek használatáról és használatának a rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörben;
 • a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjának mérsékléséről vagy elengedéséről;
 • a gépjármű-elhelyezési kötelezettség nem telken belül történő teljesítésének mértékéről;
 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról, az üzleti terv elfogadásáról, amennyiben az előzetes üzleti tervhez képest fedezetet nem igényel;
 • az önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogok gyakorlásáról;
 • a településfejlesztési terv, a településrendezési terv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a véleményezési szakasz során beérkezett vélemények elfogadásáról és a környezeti értékelés vagy a környezeti vizsgálat szükségességéről;
 • a költségvetési fedezetet nem igénylő munkacsoport létrehozásáról, összetételéről, tagjairól, feladatairól és működéséről, mely munkacsoport kizárólag az azt létrehozó bizottság részére tehet javaslatot a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben.
 • Önkormányzat vagyona és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása vonatkozásában:
  • a nettó 150 millió Ft-ot meg nem haladó értékű - az Önkormányzat törzsvagyonába nem tartozó –, vagyon tulajdonjogának átruházása, és a nettó 500 millió Ft-ot meg nem haladó értékű vagyon hasznosítása esetén;
  • olyan vagyon hasznosítása esetén, melynek forgalmi értéke a vagyon jellege – különösen, forgalomképtelensége – miatt nem értelmezhető;
  • az Önkormányzat javára más tulajdonán fennálló terhekkel – különösen az elővásárlási joggal – való rendelkezés, az engedményezés, a követelés állomány átruházás, a tartozásátvállalás, a szerződéses jogutódlás jóváhagyásával kapcsolatos döntések esetében, ha az érték a 100 millió forintot nem haladja meg;
  • a Képviselő-testület és a ezen bizottság tulajdonosi jogkörébe tartozó vagyonügyletekkel összefüggő per indításával, a per vitelével és megszüntetésével kapcsolatban, ha a pertárgy értéke 100 millió forintot nem haladja meg;
  • a vagyonkezelői jogról szóló szerződés tárgyát képező ingatlan hasznosításáról, amennyiben az meghaladja a 12 hónap időtartamot, vagy a szerződés összege a nettó 1 millió forintot;
  • az önkormányzat gazdasági társaságával kötött ingatlan használati szerződés tárgyát képező ingatlan hasznosításáról, amennyiben annak időtartama meghaladja a 12 hónapot vagy a szerződés összege a nettó 1 millió forintot;
 • társasházak vonatkozásában:
  • társasházi alapító okirat módosításáról, ha annak eredményeként az Önkormányzat külön tulajdonának értéke csökken;
  • az Önkormányzat nevében a szervezeti-működési szabályzattal – annak valamely előírásával – egyetértő nyilatkozat tételéről, ha az a társasházi közös tulajdoni hányadtól eltérő közös költség számítással vagy az Önkormányzatra vagy a külön tulajdonát használóra olyan szabályt állapít meg, amely az Önkormányzat, mint tulajdonos vagy, mint bérbeadó érdekeit sérti;
 • az Önkormányzat nevében a közgyűlési határozati javaslatról, ha az olyan előírást tartalmaz, amely az Önkormányzatra vagy a külön tulajdonát használóra olyan szabályt állapít meg, amely az Önkormányzat, mint tulajdonos (bérbeadó) érdekeit sérti;
 • a társasházi közös tulajdonban lévő épületrészek felújításának támogatásáról, ha az Önkormányzatra, annak költségvetésében nem szereplő pénzügyi kihatással jár;
 • a társasházi alapító okiratban meghatározott (ún. rendes kiadás) összegén felüli kiadások támogatásáról;
 • a túlfizetések rendezéséről a Képviselő-testület által meghatározott értékhatár esetén;
 • Nem lakás céljára szolgáló helyiségként bérbe adott helyiség lakássá való átalakításához való hozzájárulás megadásáról.

Javaslatot tesz:

 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vagyongazdálkodási, szervezeti- működési, módszertani és informatikai feltételeinek javítására, fejlesztésére;
 • a testvérvárosi, partnervárosi kapcsolattartással összefüggő valamennyi kérdésben;
 • környezettudatos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére;
 • a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján a bizottság hatáskörébe tartozó kitüntetésben részesülők személyére;
 • az intelligens város kialakításával kapcsolatban a polgármester és a Képviselő-testület számára;
 • a középtávú és a hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadására a Képviselő-testület számára;
 • az Önkormányzat vagyona és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása vonatkozásában a Képviselő-testület részére:
 • a nettó 150 millió Ft feletti értékű vagyon tulajdonjogának és értékhatártól függetlenül az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó – elidegeníthető – vagyon tulajdonjogának átruházására, és a nettó 500 millió Ft feletti értékű vagyon hasznosítására;
 • a vagyonra vagyonkezelői jog létesítésére, a kezelői joggal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogkörre kiterjedően;
 • vagyonra haszonélvezeti jog alapításával és a haszonélvezeti joggal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogkörre kiterjedően;
 • koncessziós szerződés megkötésére vonatkozó hatáskör gyakorlására;
 • az Önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységének végzésére vonatkozó szerződés megkötésére, módosítására;
 • a vagyonra külön jogszabályban feljogosított szervek javára használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból szolgalom alapítása és egyéb megterhelése esetén,
 • vagyon biztosítékul adásáról szóló döntésre;
 • az Önkormányzat vagyonán osztott tulajdon létesítéséről való megállapodásra;
 • vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására, ideértve a nyilvántartási értéken való átvezetést is;
 • Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei, továbbá az Önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezésére, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész hasznosításáról szóló döntésre;
 • az ingatlan vagyon ingyenes használatának biztosítására;
 • az Önkormányzat javára más tulajdonán fennálló terhekkel való rendelkezés, az engedményezés, a követelés állomány átruházás, a tartozás átvállalás, a szerződéses jogutódlás jóváhagyásával kapcsolatos döntésre, ha az érték a 100 millió forintot meghaladja;
 • a Képviselő-testület jogkörébe tartozó vagyonügyletekkel összefüggő per indításával, a per vitelével és megszüntetésével kapcsolatban, ha a pertárgy értéke 100 millió forintot meghaladja;
 • vagyonra bejelentett tulajdoni igény elismerésével kapcsolatos döntésre;
 • gazdasági, finanszírozási és piaci körülmények pályázati eljárás során bekövetkezett, előre nem látható megváltozásának nyertes által történő hitelt érdemlő igazolása esetén – a nyertes kérelmére – az Önkormányzat a pályázati biztosítékról lemondjon és kamatmentesen visszafizesse, ha a nyertestől szerződéskötés nem várható el és a szerződést nem köti

Véleményezi:

 • az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját;
 • a rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs létesítését, illetve megszüntetését előzetesen;
 • a rendőrkapitányság és a rendőrőrs vezetőjének kinevezését előzetesen;
 • az önkormányzat tulajdonában álló közterülettel kapcsolatos döntést.
 • a településfejlesztési terv, a településrendezési terv, a közterület-alakítási terv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével, módosításával, elfogadásával kapcsolatos döntéseket.

Egyéb

 • részt vesz lakásépítési programok megvalósítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és figyelemmel kíséri végrehajtásukat;
 • kezdeményezi a szociális hatáskört gyakorló bizottságnál a lakásbérleti szerződés pénzbeni térítés ellenében történő közös megegyezéssel való megszüntetését, amennyiben a határozatlan időtartamra szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő a bérleti jogviszony megszüntetését kezdeményezi pénzbeli térítés ellenében;
 • közreműködik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában, azzal kapcsolatban gazdaságossági elemzéseket készíttet;
 • kapcsolatot tart a kerületfejlesztési egyesületek, társaságok, egyéb szervezetek képviselőivel;
 • közreműködik az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásában.

Ülések

Tagok
Veres Gábor

elnök, egyéni képviselő

email veresg@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2183 meeting_room I. em. 108.
dr. Juharos Róbert

alelnök, egyéni képviselő

Szarvas Koppány Bendegúz

alelnök, egyéni képviselő

Czeglédy Ádám

bizottsági tag, egyéni képviselő

email czegledya@jozsefvaros.hu phone_android +36 30/164-4489 meeting_room I. emelet 108.
Sátly Balázs

bizottsági tag, egyéni képviselő

Vörös Tamás

bizottsági tag, egyéni képviselő

Gutjahr Zsuzsanna

bizottsági tag

forward_to_inbox zsuzsanna.gutjahr@gmail.com contact_mail +36 30/994-0971
dr. Vitályos Fanny Ilona

bizottsági tag

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!