Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Figyelem!
Ez a testület már nem aktív, ezért a bizottság tagjainak elérhetőségeit nem tudjuk megadni.
Bemutatkozás

(2019. október 13-ig)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre különösen:

1.1. DÖNT

1.1.1. a polgári és közigazgatási, biztosítási-kártérítési ügyekben az Önkormányzat, mint fél bíróság, hatóság stb. előtti eljárásjogi részvételével összefüggésben az eljárás indítása, befejezése, vitele, a jogorvoslat, az egyezség tekintetében;
1.1.2. saját döntésével megindított vizsgálatával ellenőrizheti az Önkormányzat gazdálkodásának törvényességét;
1.1.3. közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatáskört, kivéve továbbá a 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletben meghatározott Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, művészek és sportolók pályázati támogatásához kapcsolódó szerződések módosítását;
1.1.4. a testvérvárosi, partnervárosi kapcsolattartással összefüggésben a polgármester külföldi utazásáról, a napidíjáról;
1.1.5. a Józsefváros Kártyával összefüggő, önkormányzati döntést igénylő ügyekben, az átruházható képviselő-testületi hatáskörökben;
1.1.6. (Módosította a 39/2017. (X.19.) ör. 3. §, hatályos 2017. október 19-én 16.00 órától.) a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemről első fokon, a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 15. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével, valamint a rendelet melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak csökkentéséről vagy elengedéséről;
1.1.7. fontos közérdekből a közterület használatának szünetelésének elrendeléséről;
1.1.8. tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a jogosult kérelmére méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetés megállapításáról;
1.1.9. a társasházak kérelme alapján a közterület-használati díj egy részének visszafizetéséről a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet szerint;
1.1.10. (Hatályon kívül helyezte a 39/2017. (X.19.) ör. 6. § 2. pontja 2017. október 19-én 16.00 órától.)
1.1.11. az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/2013. (VII.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendeletben, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi hatáskörökben.
1.1.12. Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság javaslata alapján a társasházi kamerarendszer fejlesztése tárgyában kiírt pályázatokra benyújtott kérelmek tárgyában.
1.1.13. (Beiktatta a 20/2017. (VI.08.) önk. rendelet 3. §, hatályos 2017. június 8-án 16.00 órától.) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag garantált értékpapír vásárlása, beváltása), vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 millió Ft feletti értékben a 20. § (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési számlát vezető hitelintézeten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajánlata alapján dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy leköthetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

1.2 VÉLEMÉNYEZI

1.2.1. a helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, kialakítja az adópolitikai irányelveket a kizárólagos képviselő-testületi hatáskörök kivételével;
1.2.2. az önkormányzati érdekeltségű gazdasági szervezetek működését, pénzügyi helyzetét, különös tekintettel éves beszámolójukra, üzleti tervükre; az önkormányzati tulajdonnal vagy tárgyi és vagyoni érdekeltséggel, az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatban;
1.2.3. a műszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggő elképzeléseket;
1.2.4. a szervezeti és hatásköri kérdéseket, a bizottságok közötti esetleges hatásköri vitákat;
1.2.5. közrendet, közbiztonságot érintő kérdéseket;
1.2.6. az önkormányzatnál, az intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit;
1.2.7. a piacokra vonatkozó javaslatokat;
1.2.8. környezet- és természetvédelmi szempontból a kiemelt beruházásokat;
1.2.9. előzetesen véleményezi a Képviselő-testület munkáltatói (személyi) döntéseivel összefüggő előterjesztéseket;
1.2.10. előzetesen véleményezi a rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs létesítését, illetve megszüntetését;
1.2.11. előzetesen véleményezi a rendőrkapitányság és a rendőrőrs vezetőjének kinevezését;
1.2.12. véleményt nyilváníthat az Önkormányzat tulajdonát érintő bármilyen ügyben;
1.2.13. állást foglal a Képviselő-testület ülésén felmerülő ügyrendi kérdésekben és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata értelmezésében;
1.2.14. a kerületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végrehajtását.

1.3. JAVASLATOT TESZ, VAGY KEZDEMÉNYEZI

1.3.1. az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más gazdasági érdekeltségek kezelésére;
1.3.2 az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vagyongazdálkodási, szervezeti-működési, módszertani és informatikai feltételeinek javítására, fejlesztésére;
1.3.3. a meghatározott célon felüli bevételi többlet felhasználására;
1.3.4. a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazására és annak mértékére;
1.3.5. környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére;
1.3.6. a környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére;
1.3.7. részt vesz lakásépítési programok megvalósítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és figyelemmel kíséri végrehajtásukat;
1.3.8. évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket kezdeményez;
1.3.9. javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket;
1.3.10. meghatározott időszakban végzett munkájának értékelése alapján figyelemmel kíséri az Önkormányzat közigazgatási területén az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, értékesítési és szolgáltatási tevékenységet, szükség esetén javaslatot dolgoz ki e tevékenységek befolyásolására;
1.3.11. a közbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és helyzetértékelést végez és megoldási javaslatot dolgoz ki;

1.4. EGYÉB

1.4.1. közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében, a hitelfelvételek és kötvénykibocsátás feltételeinek előkészítésében;
1.4.2. közreműködik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában, azzal kapcsolatban gazdaságossági elemzéseket készíttet;
1.4.3. kapcsolatot tart a kerületfejlesztési egyesületek, társaságok, egyéb szervezetek képviselőivel;
1.4.4. közreműködik az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásában;
1.4.5. hozzájárul a közművek közterületek alatti elhelyezéséhez, megállapítja, és módosítja az egyszeri kártalanítás mértékét,
1.4.6. önkormányzati érdekből, rendkívüli sürgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-testület összes nem kizárólagos – átruházható – hatáskörét,
1.4.7. ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat;
1.4.8. kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenségi ügyeket és eredményéről jelentést tesz a Képviselő-testületnek;
1.4.9. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
1.4.10. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
1.4.11. ellátja a pénzügyi bizottság számára előírt egyéb feladatokat;
1.4.12. koordináló, kapcsolattartó szerepet tölt be a kerület érdekében, a közbiztonság érdekében tevékenykedő civil és nem civil szervezetekkel;
1.4.13. figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környezetvédelmi előírások érvényesítését;
1.4.14. a hagyományos területrészek értékeinek megőrzése érdekében figyelemmel kíséri a műemlékek és a városképi jelentőségű épületek, terek, utak, utcák védelmét;
1.4.15. kapcsolatot tart a város-, illetve kerületvédő egyesületek, szervezetek képviselőivel.
A testület tagjai
Név Feladatkör
Soós György nem képviselő elnök
dr. Ferencz Orsolya Ildikó alelnök
Vörös Tamás alelnök
Dudás Istvánné nem képviselő alelnök
Őszi Éva nem képviselő tag
Borsos Gábor nem képviselő tag
Pintér Attila nem képviselő tag
Györgyi Ida Anna nem képviselő tag
Hélisz György nem képviselő tag
Kocsis Attila nem képviselő tag
Major Zoltán nem képviselő tag
Pálovics László nem képviselő tag
Gondos Judit nem képviselő tag
Guzs Gyula nem képviselő tag
Jakabfy Tamás nem képviselő tag

Ülések

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!